Elektrik Mühendisliği Lisans Programı (2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Program Direktörüİbrahim Şenol
Programın TürüLisans Programı - İkinci Öğretim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıElektrik Mühendisliği; elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı; elektrik enerjisinin dönüşümü, kullanımı ve kontrolü; dönüştürücüler, elektrik makinaları, güç transformatörleri vb. her türlü elektrikli cihaz ile enerji sistemlerinin tasarımı, kontrolü, uygulanması, geliştirilmesi, korunması, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenen bir Mühendislik alanıdır. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ EĞİTİM AMAÇLARI A- Elektrik Mühendisliği teorik bilgi birikimini ve pratik beceri kazanımını kullanarak, profesyonel anlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilecek nitelikte gerek AR-GE ve tasarım gerekse uygulama mühendisleri yetiştirmek, B- Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek Elektrik Mühendisliği problemlerine sürdürülebilir çözümler sunabilen girişimci ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliElektrik Mühendisliği bölümünden mezun olanların çalışma ortamı çok geniş bir alanda değişim gösterir. Elektrik makinaları ve güç transformatörleri imalatı, kontrol ve otomasyon sistemleri, güç elektroniği sanayi, yüksek gerilim şalt cihazları, kablo sanayi, aydınlatma cihazları sanayi ve endüstriyi destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlarda tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı geniş iş olanakları mevcuttur.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Konularında Yeterli Altyapıya Sahiptir.
 2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Alanlardaki Kuramsal ve Uygulamalı Bilgileri Mühendislik Çözümleri İçin Beraber Kullanır.
 3. Elektrik Mühendisliği Problemlerini Saptar, Tanımlar, Formüle Eder ve Çözer, Bu Amaçla Uygun Analitik Yöntemler ve Modelleme Tekniklerini Seçer ve Uygular.
 4. Bir Elektrik Mühendisliği Sistemini, Sistem Bileşenini ya da Sürecini Analiz Eder ve İstenen Gereksinimleri Karşılamak Üzere Gerçekçi Kısıtlar Altında Tasarlar; Bu Doğrultuda Modern Tasarım Yöntemlerini Uygular.
 5. Elektrik Mühendisliği Uygulamaları İçin Gerekli Olan Modern Teknik ve Araçları Seçer ve Kullanır.
 6. Elektrik Mühendisliği Deneylerini Tasarlar, Deney Yapar, Veri Toplar, Sonuçları Analiz Eder ve Yorumlar.
 7. Bireysel Olarak ve Çok Disiplinli Takımlarda Etkin Olarak Çalışır.
 8. Bilgiye Erişir ve Bu Amaçla Kaynak Araştırması Yapar, Veri Tabanları ve Diğer Bilgi Kaynaklarını Kullanır.
 9. Yaşam Boyu Öğrenmenin Gerekliliği Bilincindedir; Bilim ve Teknolojideki Gelişmeleri İzler ve Kendini Sürekli Yeniler.
 10. Elektrik Mühendisliği Alanının Gerektirdiği Bilişim ve İletişim Teknolojileri ile En Az Bir Bilgisayar Yazılımını (Avrupa Lisans Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) Etkin Biçimde Kullanır.
 11. Türkçe Sözlü ve Yazılı Etkin İletişim Kurar; Bir Yabancı Dili En Az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde Kullanır.
 12. Teknik Resim Kullanarak İletişim Kurar.
 13. Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahiptir.
 14. Proje Yönetimi, İşyeri Uygulamaları, Çalışanların Sağlığı, Çevre ve İş Güvenliği Konularında Bilinç Sahibidir; Mühendislik Uygulamalarının Hukuksal Sonuçları Hakkında Farkındalığa Sahiptir.
 15. Mühendislik Çözümlerinin ve Uygulamalarının Evrensel ve Toplumsal Boyutlardaki Etkilerinin Bilincindedir; Girişimcilik ve Yenilikçilik Konularının Farkındadır ve Çağın Sorunları Hakkında Bilgi Sahibidir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
ELM1001 Elektrik Mühendisliğine Giriş20023
ELM1031 Mühendislik Matematiği20024
ELM1041 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
ELM1002 Devre Teorisi40045
ELM1042 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2051 aa Devre Analizi30034
ELM2061 aa Elektromanyetik Alan Teorisi30035
ELM2071 Mühendislikte Çizim ve Tasarım22034
ELM2081 Olasılık ve İstatistik30034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0002 Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2002 Genel Staj00003
ELM2042 Elektronik30034
ELM2062 aa Elektrik Devre Laboratuvarı00212
ELM2072 Aydınlatma Tekniği30245
ELM2082 Enerji Üretimi 30034
ELM2092 Algoritmalar ve Programlama20234
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-230034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 2-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3001 Elektrik Makinaları 130035
ELM3071 aa Güç Elektroniği 130035
ELM3081 Yüksek Gerilim Tekniği30035
ELM3091 Sayısal Sistemler20235
ELM3141 Enerji İletim Sistemleri30036
SEC0005 Seçmeli 1-230034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3002 aa Mesleki Staj00003
ELM3092 Elektrik Makinaları 230035
ELM3182 aa Güç Elektroniği 230036
ELM3192 aa Yüksek Gerilim Laboratuvarı00212
ELM3762 Enerji Dağıtımı30036
ELM3792 aa Güç Elektroniği Laboratuvarı 100212
SEC0006 Mesleki Seçmeli 3-130036
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4041 Elektrik Makinaları Laboratuvarı 00212
ELM4051 Elektrik Makinalarının Kontrolü30036
ELM4061 Mühendislik Tasarımı12023
SEC0007 Mesleki Seçmeli 3-230036
SEC0008 Mesleki Seçmeli 4-100212
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-130035
SEC0010 Mesleki Seçmeli 7-102013
SEC0011 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4000 aa Bitirme Çalışması08048
ELM4042 Yenilenebilir Enerji Sistemleri30034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-330036
SEC0013 Mesleki Seçmeli 5-230035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 6-100212
SEC0015 Seçmeli 2-120022
SEC0016 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2010 Elektrik Makinalarının Temelleri30034
ELM2020 Malzeme30034
ELM2030 Haberleşme 30004
ELM2040 Metroloji30034
ELM2050 Elektromekanik Enerji Dönüşümü30034
ELM2060 Termodinamik ve Hidrodinamik Temelleri30034
ELM2070 Statik ve Mukavemet30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3252 Bileşik Isı ve Güç Sistemleri30034
ELM3262 Numerik Analiz30034
ELM3272 İşaretler ve Sistemler30034
ENF1210 Programlama Dilleri20234
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4010 Akıllı Şebekelere Giriş30036
ELM4020 Esnek AC İletim Sistemlerine Giriş30036
ELM4030 Elektrikli Taşıtlar30036
ELM4040 Alternatif Enerjiler ve Modellenmesi30036
ELM4050 Reaktif Güç Kompanzasyonu30036
ELM4060 Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Güç Elektroniği30036
ELM4070 aa Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı30036
ELM4080 Akıllı Ev ve Enerji Yönetimi30036
ELM4090 aa Bilgisayar Destekli Elektrik Makine Tasarımı30036
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4401 Yüksek Akım Laboratuarı00212
ELM4411 Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı00212
ELM4421 Elektrik Tesisleri Laboratuvarı00212
ELM4431 Akıllı Şebekeler Laboratuvarı00212
ELM4351 Güç Kalitesi Laboratuvarı00212
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4612 aa Elektrik Makinaları Laboratuvarı 200212
ELM4622 aa Güç Elektroniği Laboratuvarı 200212
ELM4632 Programlanabilir Lojik Kontrolcular Lab.00212
ELM4642 aa Elektrik Makinalarının Kontrolü Laboratuvarı00212
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4281 aa Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları30035
ELM4270 Elektrik Enerjisi Kalitesi30035
ELM4280 Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri30035
ELM4290 Topraklama30035
ELM4300 Elektrik Enerjisi Ekonomisi30035
ELM4770 Kumanda Tekniği30035
ELM4780 Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım30035
ELM4790 Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları30035
ELM4800 aa Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 30035
ELM4810 Güç Sistemleri Analizi30035
ELM4820 Enerji İletim Hatları30035
ELM4830 Servo Motorlar30035
ELM4500 Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği30035
ELM4840 aa Bilgisayar Destekli Devre Analizi30035
ELM4850 Elektrik Tesislerinde Harmonikler30035
ELM4860 aa Yüksek Gerilim Özel Problemleri30035
ELM4870 Gaz İzoleli Şalt Tesisleri 30035
ELM4880 Yüksek Gerilim Kesicileri30035
ELM4890 Yol Aydınlatması30035
ELM4900 Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30035
ELM4910 aa Aydınlatma ve İç Tesisat Tasarımı30035
ELM4920 aa Enerji Dağıtım Projesi30035
ELM4930 Elektrik Şalt Tesisleri 30035
ELM4940 Tesis Organizasyonu30035
ELM4950 Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları30035
ELM4960 Otomatik Kontrol Sistemleri30035
ELM4970 Programlanabilir Lojik Kontrolcular30035
ELM4982 Simetrik ve Asimetrik Kısa Devre Analizi30035
ELM4990 Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı30035
ELM4100 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tasarımında Fizibilite30035
ELM4980 Bilgisayar Destekli Elektromanyetik Devre Analizi30035
ELM4202 Elektrikli Raylı Sistemler30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30024
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4640 aa Girişimcilik30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
ELM4052 Teknik İngilizce20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415
ELM1002Devre Teorisi555311344221311
FIZ1002Fizik 2553322222111111
KIM1170Genel Kimya551111111111112
MAT1072Matematik 2555333121111111
TDB1032Türkçe 2111112322151111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 111111111111211
MDB1032İleri İngilizce II112222223241111
FIZ1001Fizik 1553333333332333
MAT1071Matematik 1553322333333333
ELM1001Elektrik Mühendisliğine Giriş221111334441434
MAT1320Lineer Cebir553211121111111
TDB1031Türkçe 1111111211151111
MDB1031İleri İngilizce I111111233551111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I111111112111111
ELM1031Mühendislik Matematiği451111111111111
ELM2071Mühendislikte Çizim ve Tasarım122241324415112
MAT2411Diferansiyel Denklemler553313111111111
ELM2051Devre Analizi555433222211112
ELM2061Elektromanyetik Alan Teorisi533111122111112
ELM2081Olasılık ve İstatistik331111151111111
ELM2062Elektrik Devre Laboratuvarı444345534222444
ELM2042Elektronik344444332322211
ELM2082Enerji Üretimi 332111122111223
ELM2002Genel Staj554434533313444
ELM2072Aydınlatma Tekniği344233333422332
ELM3001Elektrik Makinaları 1345244131211113
ELM3081Yüksek Gerilim Tekniği555544434431322
ELM3071Güç Elektroniği 1345432222111112
ELM3091Sayısal Sistemler234534432233332
ELM3762Enerji Dağıtımı224422222211322
ELM3092Elektrik Makinaları 2345244131211113
ELM3182Güç Elektroniği 2345432222111112
ELM3792Güç Elektroniği Laboratuvarı 1233224322132212
ELM3192Yüksek Gerilim Laboratuvarı555555444331332
ELM3002Mesleki Staj554434533313445
ELM4041Elektrik Makinaları Laboratuvarı 333334432232112
ELM4051Elektrik Makinalarının Kontrolü555554354222345
ELM4061Mühendislik Tasarımı554434223313442
ELM4042Yenilenebilir Enerji Sistemleri554334223312432
ELM4000Bitirme Çalışması554434223313442
ELM2020Malzeme453131113111112
ELM2010Elektrik Makinalarının Temelleri443211133131313
ELM2050Elektromekanik Enerji Dönüşümü443432124353222
ELM2060Termodinamik ve Hidrodinamik Temelleri33-112143112-33
ELM2070Statik ve Mukavemet432222344112222
ELM3262Numerik Analiz555141333111111
ELM3252Bileşik Isı ve Güç Sistemleri334431122221333
ELM3272İşaretler ve Sistemler554131111331111
ELM4040Alternatif Enerjiler ve Modellenmesi554334223312432
ELM4050Reaktif Güç Kompanzasyonu224531111111111
ELM4020Esnek AC İletim Sistemlerine Giriş131551153431111
ELM4060Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Güç Elektroniği455534554553444
ELM4070Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı111153441331211
ELM4030Elektrikli Taşıtlar434553554433433
ELM4080Akıllı Ev ve Enerji Yönetimi223141355321335
ELM4401Yüksek Akım Laboratuarı224435234311253
ELM4411Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı554345333414432
ELM4421Elektrik Tesisleri Laboratuvarı554424423111355
ELM4642Elektrik Makinalarının Kontrolü Laboratuvarı555533334223344
ELM4612Elektrik Makinaları Laboratuvarı 211115543-111433
ELM4622Güç Elektroniği Laboratuvarı 2233224323132212
ELM4632Programlanabilir Lojik Kontrolcular Lab.444545244542423
ELM4820Enerji İletim Hatları553111131315131
ELM4810Güç Sistemleri Analizi554412112111433
ELM4300Elektrik Enerjisi Ekonomisi331111151111131
ELM4910Aydınlatma ve İç Tesisat Tasarımı13455-413115433
ELM4920Enerji Dağıtım Projesi333221122112322
ELM4930Elektrik Şalt Tesisleri 231211143121333
ELM4890Yol Aydınlatması334553132512222
ELM4780Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım113251111311111
ELM4500Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği334554233423222
ELM4270Elektrik Enerjisi Kalitesi155442133311434
ELM4830Servo Motorlar333343333332213
ELM4790Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları445434342111313
ELM4800Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 424551521431311
ELM4850Elektrik Tesislerinde Harmonikler455543224411211
ELM4860Yüksek Gerilim Özel Problemleri555544434431322
ELM4870Gaz İzoleli Şalt Tesisleri 211121243122333
ELM4880Yüksek Gerilim Kesicileri223441213221333
ELM4290Topraklama334442133212353
ELM4900Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları155454221531114
ELM4281Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları454445341441341
ELM4280Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri555423354223343
ELM4950Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları445434342111313
ELM4840Bilgisayar Destekli Devre Analizi555555334523323
ELM4770Kumanda Tekniği554441111115113
ELM4990Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı453543341321233
ELM4100Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tasarımında Fizibilite335541233231343
ELM4970Programlanabilir Lojik Kontrolcular444545344441433

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X
PÇ-13X
PÇ-14XXX
PÇ-15X