Endüstri Mühendisliği Lisans Programı (2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüNihan Çetin Demirel
Programın TürüLisans Programı - İkinci Öğretim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıEndüstri Mühendisliği, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak mühendis bireyler yetiştiren programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliEndüstri Mühendisliği Mezunları Üretim planlamacısı; Üretim Sistemleri, Hizmet Sektöründe organizasyonların tasarlayıcı ve değerlendirici; İstatistiksel Analiz Uzmanı; Yöneylem Araştırma Uzmanı; Sistem Analisti; İş Analisti; Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Tesis Planlamacısı görevlerinde çalışmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. PÇ 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. PÇ 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. PÇ 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. PÇ 4.(i). Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
 5. PÇ 4.(ii) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 6. PÇ 5.Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 7. PÇ 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışabilme becerisi.
 8. PÇ 7.(i) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 9. PÇ 7.(ii) En az bir yabancı dil bilgisi.
 10. PÇ 7.(iii) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 11. PÇ 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 12. PÇ 9.(i) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 13. PÇ 9.(ii) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 14. PÇ 10.(i) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 15. PÇ 10.(ii) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 16. PÇ 10.(iii) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 17. PÇ 11.(i). Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 18. PÇ 11.(ii). Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
END1911 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
END1991 Endüstri Mühendisliğine Giriş30036
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END1902 Bilgisayar Destekli Teknik Resim20237
END1912 aa İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END2961 Ekonomi30034
END2971 aa İleri Bilgisayar Programlama20235
END2981 Üretim Yöntemleri21135
END2991 aa Olasılık30035
MAT1320 Lineer Cebir20023
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
END2312 aa Ergonomi30035
END2962 aa Nümerik Analiz30035
END2972 aa Yöneylem Araştırması 140046
END2982 Üretim Sistemleri30034
END2992 aa İstatistik30035
SEC0002 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3001 Atölye Stajı00002
END3401 aa İş Etüdü30034
END3961 aa Sistem Analizi30036
END3971 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler20023
END3981 Mühendislik Ekonomisi30036
END3991 aa Yöneylem Araştırması 230036
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-120023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3942 aa Simülasyon21136
END3952 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi30033
END3962 aa Üretim Planlama ve Kontrol30034
END3972 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi20023
END3992 Endüstri Müh. Tasarım 112025
SEC0005 Mesleki Seçmeli 1-220023
SEC0006 Mesleki Seçmeli 2-120023
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-330033
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4001 Mesleki Alan Stajı 100002
END4651 Kalite Yönetimi30035
END4661 Finansal Yönetim30035
END4971 Tesis Tasarımı ve Planlaması30035
END4991 Endüstri Müh. Tasarım 212025
SEC0007 Mesleki Seçmeli 3-120024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 4-120024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4000 aa Bitirme Çalışması08048
END4002 Mesleki Alan Stajı 200002
END4972 aa Endüstri Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları00213
END4911 İş Hukuku30034
END4992 Endüstriyel Yönetim30035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 3-220024
SEC0010 Mesleki Seçmeli 4-220024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3580 aa Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler20023
END3590 aa Doğrusal Olmayan Programlama20023
END3710 aa Deney Tasarımı20023
END3730 aa Kuyruk Teorisi20023
END3750 aa İstatistiksel Karar Verme20023
END3760 aa Çizelgeleme20023
END3770 aa Stokastik Prosesler20023
END3820 aa Modelleme20023
END3830 aa Bulanık Kümeler20023
END3850 aa Karar Teorisi20023
END3860 aa Oyun Teorisi ve Stratejileri20023
END3940 aa Çok Kriterli Karar Verme20023
END3950 aa Kantitatif Tahmin Metotları20023
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3560 Kurumsal Bilgi Sistemleri20023
END3570 Yönetim Bilişim Sistemleri20023
END3870 Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular20023
END3880 Uygulamalı Veri Analitiği20023
END3890 Endüstri 4.020023
END3900 Veri Madenciliği20023
END3910 Nesne Tabanlı Simülasyon20023
END3920 Endüstride Bilgisayar Uygulama Yazılımları20023
END3930 Karar Destek Sistemleri20023
END3960 E-İşletme Yönetimi20023
END3980 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri20023
END3990 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri20023
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4660 aa Bilgisayarla Bütünleşik İmalat20024
END4670 Enerji Yönetimi20024
END4680 aa Depo Yönetimi20024
END4690 aa Güvenilirlik Mühendisliği20024
END4710 aa Bakım Yönetimi20024
END4720 aa Hücresel İmalat Sistemleri20024
END4770 aa Zeki İmalat Sistemleri20024
END4810 aa Envanter Modelleri20024
END4820 Fizibilite Etüdü20024
END4830 aa Yalın Üretim20024
END4850 Ölçme Bilgisi20024
END4890 aa Süreç Yönetimi ve Altı Sigma20024
END4950 aa Taşımacılık Yönetimi20024
END4960 aa Modern İmalat Prosesleri20024
END4970 Otomatik Kontrol20024
END4990 aa İstatistiksel Kalite Kontrol20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4360 Varlık Yönetimi20024
END4370 Stratejik Yönetim20024
END4380 İnsan Kaynakları Yönetimi20024
END4390 Risk Analizi ve Yönetimi20024
END4400 Sistem Dinamiği20024
END4410 Kriz ve Acil Durum Yönetimi20024
END4420 Proje Yönetimi20024
END4430 Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji20024
END4440 Yatırım Planlaması20024
END4450 Pazarlama ve Satış Yönetimi20024
END4460 Davranış Bilimleri20024
END4470 Ücret Sistemleri20024
END4480 İşletmelerde Verimlilik20024
END4490 Yenilikçilik ve Girişimcilik20024
END4500 Teknoloji Yönetimi20024
END4650 Malzeme Taşıma Sistemleri20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4101 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718
END1991Endüstri Mühendisliğine Giriş----------555-----
MDB1031İleri İngilizce I--------5---------
TDB1031Türkçe 1-------5----------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-------5----------
MAT1071Matematik 15-----------------
FIZ1001Fizik 15-----5-----------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri----5-------------
END1911İş Sağlığı ve Güvenliği 1----------------55
END1902Bilgisayar Destekli Teknik Resim--5---------------
MAT1072Matematik 25-----------------
FIZ1002Fizik 25-----5-----------
KIM1170Genel Kimya5-----5-----------
TDB1032Türkçe 2-------5----------
MDB1032İleri İngilizce II--------5---------
END1912İş Sağlığı ve Güvenliği 2----------------55
MAT1320Lineer Cebir5-----------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler5-----------------
END2991Olasılık5-----------------
END2981Üretim Yöntemleri5-----------------
END2961Ekonomi---------------5--
END2971İleri Bilgisayar Programlama----5-------------
END2312Ergonomi------5---------5-
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -------5----------
END2972Yöneylem Araştırması 1-5----------------
END2992İstatistik-----5------------
END2982Üretim Sistemleri5-----------------
END2962Nümerik Analiz---5--------------
END3961Sistem Analizi--5---------------
END3401İş Etüdü--5---------------
END3001Atölye Stajı---------5--------
END3991Yöneylem Araştırması 2-5----------------
END3981Mühendislik Ekonomisi5--------------5--
END3971Yapay Zeka ve Uzman Sistemler---5--------------
SEC0003Mesleki Seçmeli 1-1------------------
END3972Maliyet ve Yönetim Muhasebesi-------------5----
END3942Simülasyon-5----------------
END3992Endüstri Müh. Tasarım 1------55-555------
END3962Üretim Planlama ve Kontrol-5----------------
END3952Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi--5-------------5-
END4661Finansal Yönetim-------------5----
END4651Kalite Yönetimi----------5-5-----
END4991Endüstri Müh. Tasarım 2-----5-5-555------
END4001Mesleki Alan Stajı 1----5-5--5--------
END4971Tesis Tasarımı ve Planlaması--5-------------5-
END4992Endüstriyel Yönetim-------------5----
END4000 Bitirme Çalışması5555-5-5-555------
END4002Mesleki Alan Stajı 2---------5---5----
END4972Endüstri Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları------5------55555
END4911İş Hukuku-----------------5
END3760Çizelgeleme-5----------------
END3710Deney Tasarımı-----5------------
END3750İstatistiksel Karar Verme-5----------------
END3770Stokastik Prosesler-5----------------
END3820Modelleme-5----------------
END3830Bulanık Kümeler-5----------------
END3850Karar Teorisi-5----------------
END3860Oyun Teorisi ve Stratejileri-5----------------
END3580Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler-5----------------
END3730Kuyruk Teorisi-5----------------
END3590Doğrusal Olmayan Programlama-5----------------
END3940Çok Kriterli Karar Verme-5----------------
END3950Kantitatif Tahmin Metotları-5----------------
END3980Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri---5--------------
END3960E-İşletme Yönetimi---5--------------
END3560Kurumsal Bilgi Sistemleri---5--------------
END3930Karar Destek Sistemleri---5--------------
END3920Endüstride Bilgisayar Uygulama Yazılımları---5--------------
END3990Veri Tabanı Yönetim Sistemleri----5------5------
END3910Nesne Tabanlı Simülasyon---5--------------
END3570Yönetim Bilişim Sistemleri---5-------5------
END3870Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular---5--------------
END3880Uygulamalı Veri Analitiği---5--------------
END3890Endüstri 4.0---5--------------
END3900Veri Madenciliği---5-------5------
END4720Hücresel İmalat Sistemleri5-----------------
END4960Modern İmalat Prosesleri5-----------------
END4950Taşımacılık Yönetimi5-----------------
END4990İstatistiksel Kalite Kontrol5-----------------
END4810Envanter Modelleri5-----------------
END4820Fizibilite Etüdü5-----------------
END4830Yalın Üretim5-----------------
END4660Bilgisayarla Bütünleşik İmalat5-----------------
END4710Bakım Yönetimi5-----------------
END4770Zeki İmalat Sistemleri5-----------------
END4890Süreç Yönetimi ve Altı Sigma5-----------------
END4690Güvenilirlik Mühendisliği5-----------------
END4680Depo Yönetimi5-----------------
END4670Enerji Yönetimi-------------5----
END4850Ölçme Bilgisi-------------5----
END4970Otomatik Kontrol-------------5----
END4480İşletmelerde Verimlilik---------------5--
END4460Davranış Bilimleri-------------5----
END4450Pazarlama ve Satış Yönetimi-------------5----
END4440Yatırım Planlaması--------------5---
END4430Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji-------------5----
END4420Proje Yönetimi-------------5----
END4410Kriz ve Acil Durum Yönetimi-------------5----
END4400Sistem Dinamiği-------------5----
END4470Ücret Sistemleri-------------5----
END4390Risk Analizi ve Yönetimi-------------5----
END4380İnsan Kaynakları Yönetimi-------------5----
END4370Stratejik Yönetim--------------55--
END4500Teknoloji Yönetimi--------------55--
END4490Yenilikçilik ve Girişimcilik--------------5---
END4650Malzeme Taşıma Sistemleri---5--------------
END4360Varlık Yönetimi-------------5----
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler-------5----------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın -------5----------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları-------5----------
ITB3010Sosyoloji-------5----------
ITB3020Felsefeye Giriş-------5----------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler-------5----------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih -------5----------
ITB3150Tarih ve Sinema-------5----------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim-------5----------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu-------5----------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik-------5----------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın-------5----------
ITB3330Çevre ve Ekoloji -------5----------
ITB3390Uygarlık Tarihi-------5----------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı-------5----------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş--------5---------
MDB4021Almanca Dil Becerileri--------5---------
MDB4031İleri Almanca --------5---------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma --------5---------
MDB4051İş Hayatı için Almanca--------5---------
ITB2030Bilim Felsefesi-------5----------
ITB3570Eğitim Felsefesi-------5----------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları-------5----------
ITB3550İnsan Hakları -------5----------
ITB3250Psikolojiye Giriş-------5----------
ITB3560Siyaset Felsefesi-------5----------
ITB3360Sanat Tarihi-------5----------
ITB2020Bilim Tarihi-------5----------
ITB4930Mimarlık Tarihi-------5----------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans-------5----------
GIM4101Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik--------------5---
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik--------------5---

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18