Harita Mühendisliği Lisans Programı (2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüDOĞAN UĞUR ŞANLI
Programın TürüLisans Programı - İkinci Öğretim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMisyon, evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, kendi alanında temel mesleki formasyona sahip, problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve kuruluşundan bugüne dek ülke çapında benimsenmiş uygulayıcı niteliği taşıyan bireyleri; yaratıcı, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, girişimci, liderlik ve etik değerlere saygılı olma özellikleri de kazandırarak yetiştirmek, ülke kalkınmasına yönelik eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, proje ve danışmanlık hizmetlerine öncelik vermek, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmek, ulusal ve uluslararası düzeyde her alanda işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmektir. Vizyon, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi, araştırma ve proje çalışmaları ile uluslararası düzeyde yarışabilen, ülke kalkınmasına katkıda bulunan, Türkiye'de lider, uluslararası alanda saygın konuma sahip olmaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması,uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal(dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi,mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya ,görselleştirme çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar,imar uygulamaları,kadastro çalışmaları,kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
HRT1011 Harita Mühendisliğine Giriş20022
HRT1021 Teknik Resim ve Tasarı Geometri22034
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
HRT1052 İstatistik30033
HRT1112 Mühendislik Hesaplamaları20023
HRT1172 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
HRT1312 Ölçme Bilgisi 130034
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
HRT2111 Geometrik Jeodezi30034
HRT2121 Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi 30034
HRT2331 aa Ölçme Bilgisi 230034
HRT2341 Ölçme Uygulaması22035
HRT2411 Kartografya 130034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
HRT2002 Mesleki Staj 100003
HRT2132 Uydu Jeodezisi 30035
HRT2142 aa Dengeleme Hesabı 30035
HRT2252 Sayısal Görüntü İşleme 20024
HRT2322 aa Ölçme Bilgisi 330034
HRT2442 Topografik Harita Üretimi30035
SEC0002 Mesleki Seçmeli 2-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3191 Fiziksel Jeodezi 20024
HRT3211 Fotogrametrinin Temelleri 20023
HRT3221 Bilimsel Araştırmaya Giriş02012
HRT3331 aa Mühendislik Ölçmeleri30034
HRT3431 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 30035
HRT3571 Taşınmaz Hukuku ve Kadastro 30035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 3-130034
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3002 Mesleki Staj 200003
HRT3012 Arazi Çalışması22036
HRT3422 Kartografya 220023
HRT3432 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 30033
HRT3512 aa Kırsal Toprak Düzenlemesi 20023
HRT3822 Fotogrametri30033
SEC0005 Mesleki Seçmeli 4-130036
SEC0006 Mesleki Seçmeli 5-120023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4231 Uzaktan Algılama20022
HRT4241 Taşınmaz Değerlemesi 20022
HRT4391 Tasarım 1 - Yol Projesi22035
HRT4521 aa Kentsel Toprak Düzenlemesi 30034
INS4901 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SEC0007 Mesleki Seçmeli 6-120023
SEC0008 Mesleki Seçmeli 6-220023
SEC0009 Mesleki Seçmeli 6-320023
SEC0010 Mesleki Seçmeli 6-420023
SEC0011 Mesleki Seçmeli 7-120023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4392 Tasarım 2 - İmar Uygulaması12025
HRT9000 Bitirme Çalışması08048
INS4902 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0012 Mesleki Seçmeli 8-120023
SEC0013 Mesleki Seçmeli 8-220023
SEC0014 Mesleki Seçmeli 8-320023
SEC0015 Mesleki Seçmeli 8-420023
SEC0016 Mesleki Seçmeli 9-112023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT2911 Mesleki İngilizce 120022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT2912 Mesleki İngilizce 220022
HRT2932 Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
HRT2934 Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar20022
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3252 Mekansal Veri Madenciliğine Giriş30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30036
MTM3612 Zaman Serileri Analizi30036
HRT3272 Sayısal Analiz30036
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3462 CBS’de Programlama20023
HRT3472 Mobil CBS ve Kartografya20023
HRT3262 Jeodezik Metroloji20023
HRT3372 Hidrografik Ölçmeler20023
HRT3152 Jeodezik Astronomi 20023
HRT3132 Jeodezik Ödevlerin Programlanması 20023
HRT3242 Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması 20023
HRT3142 GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi 20023
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4361 Madencilik Ölçmeleri20023
HRT4441 Web CBS ve Kartografya20023
HRT4531 Arazi Yönetimi 120023
HRT4331 Özel Ölçmeler20023
HRT4171 Koordinat Sistemleri20023
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4751 Mesleki Almanca20023
HRT4351 Deformasyon Ölçmeleri20023
HRT4641 Teknik Altyapı Ölçmeleri20023
HRT4651 Jeodezide Özel Konular 20023
HRT4271 Yersel Fotogrametri 20023
HRT4281 Karar Destek Sistemleri20023
HRT4121 Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri 20023
HRT4261 Görüntü Analizi20023
HRT4532 Arazi Yönetimi 220023
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4242 Web Tabanlı GPS Veri Analizi20023
HRT4262 Uzaktan Algılama Sistemleri 20023
HRT4442 Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri20023
HRT4332 Navigasyon ve Kinematik Konumlama20023
HRT4552 CBS ve Coğrafi Hesaplama 20023
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4172 Jeodezi Uygulaması12023
HRT4282 Uzaktan Algılama Uygulaması 12023
HRT4372 Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması12023
HRT4482 Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması 12023
HRT4642 Taşınmaz Geliştirme Uygulaması12023
Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
HRT4231Uzaktan Algılama51213111113
HRT4521Kentsel Toprak Düzenlemesi 55115515523
HRT4391Tasarım 1 - Yol Projesi44444434444
SEC0007Mesleki Seçmeli 6-1-----------
SEC0008Mesleki Seçmeli 6-2-----------
SEC0009Mesleki Seçmeli 6-3-----------
SEC0010Mesleki Seçmeli 6-4-----------
SEC0011Mesleki Seçmeli 7-1-----------
HRT1011Harita Mühendisliğine Giriş11141515341
MAT1320Lineer Cebir55111111111
MAT1071Matematik 155111111111
FIZ1001Fizik 155115331111
KIM1170Genel Kimya34141111111
TDB1031Türkçe 111111151111
HRT1312Ölçme Bilgisi 143224322224
HRT1112Mühendislik Hesaplamaları55112111111
FIZ1002Fizik 255115331111
MAT1072Matematik 255111111111
TDB1032Türkçe 211111151111
HRT1052İstatistik51115113112
HRT1172Temel Bilgisayar Bilimleri23434111235
HRT2331Ölçme Bilgisi 254425324445
HRT2411Kartografya 151115121211
HRT2111Geometrik Jeodezi55115111515
HRT2341Ölçme Uygulaması44342342214
HRT2121Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi 51115111111
MAT2411Diferansiyel Denklemler55111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I11111151111
SEC0001Mesleki Seçmeli 1-1-----------
HRT2252Sayısal Görüntü İşleme 53415111111
HRT2442Topografik Harita Üretimi44515111211
HRT2132Uydu Jeodezisi 51115111114
HRT2142Dengeleme Hesabı 54115311113
HRT2322Ölçme Bilgisi 332244213325
HRT2002Mesleki Staj 132334444444
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111151111
SEC0002Mesleki Seçmeli 2-1-----------
HRT3331Mühendislik Ölçmeleri44423413334
HRT3571Taşınmaz Hukuku ve Kadastro 52144314121
HRT3211Fotogrametrinin Temelleri 51113111112
HRT3191Fiziksel Jeodezi 51115111111
HRT3431Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 55525114345
SEC0004Sosyal Seçmeli 1-1-----------
SEC0003Mesleki Seçmeli 3-1-----------
HRT3422Kartografya 242515111215
HRT3822Fotogrametri51413511135
HRT3432Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 35114111415
HRT3512Kırsal Toprak Düzenlemesi 23333335245
HRT3002Mesleki Staj 232334444444
SEC0005Mesleki Seçmeli 4-1-----------
SEC0006Mesleki Seçmeli 5-1-----------
HRT9000Bitirme Çalışması55435552525
SEC0012Mesleki Seçmeli 8-1-----------
SEC0013Mesleki Seçmeli 8-2-----------
SEC0014Mesleki Seçmeli 8-3-----------
SEC0015Mesleki Seçmeli 8-4-----------
SEC0016Mesleki Seçmeli 9-1-----------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11121151211
HRT2911Mesleki İngilizce 131111151314
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11121151211
HRT2912Mesleki İngilizce 231111151211
HRT2932Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi11454353554
HRT2934Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar11111514111
HRT3252Mekansal Veri Madenciliğine Giriş55514153435
MTM4501Yöneylem Araştırması33423212122
MTM3612Zaman Serileri Analizi23332323322
MTM2582Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş22334331234
HRT3132Jeodezik Ödevlerin Programlanması 51115131315
HRT3462CBS’de Programlama51515131415
HRT3472Mobil CBS ve Kartografya11515111115
HRT3242Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması 53415131111
HRT3152Jeodezik Astronomi 54115141111
HRT3372Hidrografik Ölçmeler44433325444
HRT3142GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi 55114341213
HRT4531Arazi Yönetimi 141111515141
HRT4171Koordinat Sistemleri55111411414
HRT4331Özel Ölçmeler43314111111
HRT4361Madencilik Ölçmeleri44244411113
HRT4441Web CBS ve Kartografya44423153335
HRT4271Yersel Fotogrametri 53134111113
HRT4281Karar Destek Sistemleri34114151111
HRT4121Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri 51115331415
HRT4261Görüntü Analizi53415111111
HRT4532Arazi Yönetimi 243143334111
HRT4651Jeodezide Özel Konular 54114351313
HRT4641Teknik Altyapı Ölçmeleri42143433313
HRT4351Deformasyon Ölçmeleri43445533444
HRT4442Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri41414412414
HRT4552CBS ve Coğrafi Hesaplama 55555151415
HRT4262Uzaktan Algılama Sistemleri 43333353344
HRT4332Navigasyon ve Kinematik Konumlama24135222253
HRT4242Web Tabanlı GPS Veri Analizi55115251514
HRT4172Jeodezi Uygulaması55115341113
HRT4482Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması 55555351535
HRT4372Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması34423413334
HRT4282Uzaktan Algılama Uygulaması 43333353344

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX