ÖNEMLİ UYARI!

bologna.yildiz.edu.tr yeni Eğitim Planlarını içermektedir. Eski Eğitim Planları bologna2013.yildiz.edu.tr sitesinde yayındadır.


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE BOLOGNA SÜRECİ

Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir yeniden yapılanma sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 48 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen bir süreçtir.

Bologna Sürecinin oluşturmayı amaçladığı Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğretim görmek ya da çalışmak için yine bu alan içerisinde kolayca dolaşabileceklerdir.  Bu süreçle birlikte Türkiye de dahil olmak üzere, Avrupa gerek yükseköğretim gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerine göre daha tercih edilir bir hale getirilmek istenmektedir.

Bologna Süreciyle hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişim kolaylaştırılması ve böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliği ve istihdamının arttırılması planlanmaktadır.

Bologna Süreci’nin temel hedefleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak. Bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulaması yapılmaktadır.

2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı sisteme geçmek. (2003 Berlin Bildirgesi'nde yüksek öğretimin mevcut iki aşamasının yanı sıra, üçüncü asama olan doktora düzeyini de içermesinin gerekliliği üzerinde fikir birliğine varılmış, dolayısıyla bu tarihten itibaren iki aşamalı derece sistemi yerine üç aşamalı derece sistemine geçiş Bologna Süreci'nin ana hedefleri arasında yerini almıştır.)

3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini - AKTS (ECTS: European Credit Transfer System) uygulamak.

4. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak.

5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak.

6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.

Yıldız Teknik Üniversitesi bu amaçlar doğrultusunda tüm programlarını ve derslerini Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi uyarınca yeniden düzenlemiştir. Bu durumun göstergesi olan ECTS Label (AKTS Etiketi) ve DS Label (Diploma Eki Etiketi) 2013 yılının Haziran ayında AB’nin ilgili komisyonları tarafından Üniversitemize verilmiştir. Bologna Süreci bu tarihten itibaren sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda kendini yenilenerek ve güncellenerek Üniversitemizde başarı ile uygulanmaktadır. 

Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi (AKTS)

AKTS öğretme ve daha şeffaf öğrenme yapar ve çalışmaların tanınması (örgün, yaygın ve informal) kolaylaştırır.Kredi transfer sistemi (öğrenci hareketliliği) ve kredi birikimi (bir derece doğru öğrenim yolları) için Avrupa'da kullanılır. Ayrıca, müfredat tasarımı ve kalite güvencesi bilgilendirir.

AKTS uygulamak Kurumlar çalışma programları ayrıntılı açıklamaları, öğrenme, üniversite düzenlemeleri ve öğrenci hizmetleri birimleri de dahil olmak üzere, web üzerinde ders katalogları yayınlarlar. Ders içerikleri kredi cinsinden ifade öğrenme çıktılarını (ne öğrenciler, bilmek anlamak ve yapmak mümkün olması beklenmektedir) ve iş yükü (zamanlı öğrenciler genellikle öğrenim çıktılarını elde etmek için gerekir) içerir. Çoğu durumda, öğrenci iş yükünü bir akademik yıl için 1.500 1.800 saat arasında değişir, ve bir kredi çalışma 25-30 saate karşılık gelmektedir. Kredi transferi ve birikimi ECTS kilit belgelerin kullanımı (tabii katalog, öğrenme anlaşması ve kayıtların transkript) yanı sıra Diploma Eki tarafından yardım edilir.

Kaynak ve daha fazla bilgi: https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/ects-users-guide_en.pdf