Notlandırma

Önlisans ve Lisans Öğrencileri için Başarı Değerlendirmesi


 Ölçme, Değerlendirme ve Mezuniyet


Başarı değerlendirmesi

(1) Başarı değerlendirmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

c) Yarıyıl içi notu için, öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına (ödev, proje, kısa sınav, seminer, sunum, laboratuar uygulaması, arazi çalışması, eskiz, rapor ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) tabi tutulurlar.

ç) Birden fazla yarıyıl içi çalışmalarına ait ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin türü ve ağırlıklarının ne olacağı % 60’lık dilim içinde belirlenir ve öğretim elemanı tarafından öğrenciye derslerin ilk haftası içerisinde duyurulur.

d) Proje, projeye yönelik tasarım dersi, bitirme çalışması ve seminer türündeki dersler için yarıyıl içi sınavı yapılması zorunlu değildir. Yarıyıl sonu sınavı ise çalışmanın türüne bağlı olarak yazılı sınav, mülakat ve benzeri şeklinde olabilir.

e) Bir dersin başarı değerlendirmesinde; not ortalamasının, yüz tam not üzerinden en az kırk olması gerekir. (27.04.2018 tarih ve 30404 sayılı R.G. ile bu bent eklenmiştir.)

 

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir:

a) Ders başarı değerlendirmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından aldığı notlar birlikte bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılır. Bağıl değerlendirme yöntemi, Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme uygulama esaslarına göre uygulanır. (12.08.2017 tarih ve 30152 sayılı R.G. ile bu bent değiştirilmiştir.)

b) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

 

 

Başarı Notu       Katsayı           Açıklama

AA                     4.00                 Mükemmel

BA                     3.50                 Pekiyi

BB                      3.00                 İyi

CB                      2.50                 Orta

CC                      2.00                 Yeterli

DC                     1.50                 Koşullu Başarılı

DD                     1.00                 Başarısız

FD                      0.50                 Başarısız

FF                       0.00                 Başarısız

F0                       0.00                 Devamsız

G: Geçer

K: Kalır

İ: İzinli

M: Muaf

E: Eksik (31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı R.G. ile eklendi)

M(i): Muaf (İntibak işlemlerinde kullanılacak) (06.11.2013 ve 28813 sayılı R.G. ile bu tanım eklenmiştir.)

c) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersten başarılı kabul edilir.

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır.

4) Bir dersten (F0) harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır.

5) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

6) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

7) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

8) (26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı R.G. ile bu alt bent yürürlükten kaldırılmıştır.)

9) (26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı R.G. ile bu alt bent yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

Not ortalamaları (AGNO, YANO, ANO)

(1) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G, K, İ, M notları hariç, her dersten alınan notun o dersin Yerel/AKTS kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin Yerel/AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir. AGNO, öğrencinin almış olduğu tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır. YANO, öğretim planındaki aldığı derslere göre yarıyıl bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. ANO ise öğretim planındaki sorumlu olduğu derslere göre hesaplanan not ortalamasıdır. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi için bu not ortalaması kullanılır. AGNO ve YANO her yeni not girildiğinde, ANO ise gerektiğinde güncellenir ve not çizelgesine (transkript) yansıtılır.

(2) Not ortalamaları hesabında, tekrar edilen derslerden alınan son başarı notu geçerli sayılır.

(3) Öğrencinin, Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu tüm derslerin en son not durumları, not çizelgesinde (transkript) gösterilir.

(4) Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır.

 

Sınavların düzenlenmesi

(1) Sınavları, ilgili dersi vermekle görevli öğretim elemanı (öğretim yardımcıları hariç) düzenler ve yönetir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için bölümdeki bütün öğretim yardımcıları görevlendirilebilir.

(2) Yarıyıl içi notları ile yarıyıl sonu sınav notunun, yarıyıl sonu başarı notları ilan edilmeden önce otomasyon sistemine girilmesi zorunludur.

(3) Yarıyıl sonu başarı notları, en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar otomasyon sistemine girildikten sonra, listesi imzalı iki kopya halinde bölüm/program başkanlığına teslim edilir. İmzalı kopyalarından biri bölüm/program başkanlığında diğeri ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında saklanır.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Bütünleme sınavı, öğrencinin koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) dersler için yapılır. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere, bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Bütünleme sınavının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Mezuniyet sınavı, bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede mezuniyetine en fazla iki dersi kalan öğrenciler için yapılır. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mezuniyet sınavının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Sınav sonuçlarına itiraz

(1) Öğrenci, sınav sonuçlarına, ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilir. Fakülte dekanı, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kağıdını, ilgili öğretim üyesinin de aralarında bulunduğu üç kişilik bir komisyona inceletir. İlgili yönetim kurulunun, öğrencinin itirazını on iş günü içinde karara bağlaması gerekir. (12.08.2017 tarih ve 30152 sayılı R.G. ile bu madde değiştirilmiştir.)

Diploma ve derecesi

(1) Bir bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları fakülte, bölüm ve varsa program adının belirtildiği bir diploma verilir.

(2) Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra öğrenimleri süresi içinde aldıkları her türlü dersi, başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını ve bölümlerini belirten bir not çizelgesi (transkript) ve diploma eki verilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması 3.50-4.00 olan öğrenciler "yüksek onur", 3.00-3.49 olanlar ise "onur" öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not çizelgesinde belirtilir.

(4) Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için Başarı Değerlendirmesi

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. 

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. 

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretim üyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariç başarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. 

(4) Yarıyıl içi sınavına giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci yarıyılın son haftası içinde yapılacak yarıyıl içi mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. 

(5) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: 

a)  Yüzlük Değer Başarı Notu Sayısal Değer

 90-100          AA          4.00 

 80-89            BA          3.50 

 70-79            BB          3.00 

 60-69            CB          2.50 

 50-59            CC          2.00 

 40-49             DC        1.50 

 30-39             DD        1.00 

 20-29             FD         0.50 

 0-19               FF          0.00 

 Devamsız       F0         0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 

1) G: Geçer/Başarılı, 

2) K: Kalır/Başarısız, 

3) M: Muaf, 

4) E: Eksik olarak tanımlanır. 

(6) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık ve yüksek lisans programlarında en az CB (2.50), doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en az BB (3.00) olması gerekir. 

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak iki hane ile belirtilir. 

(8) AGNO, saydırma işleminde kullanılan başarısız dersler hariç alınan tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır. 

(9) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun; bilimsel hazırlık ve yüksek lisans programlarında en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3.00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine işlenir. 

(10) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. 

(11) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. 

Sınav sonuçlarına itiraz 

(1) Öğrenci, yarıyıl içi sınavı veya diğer değerlendirme sonuçlarının ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden başlayarak bir hafta içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kağıdını, üç kişilik bir komisyona inceletir. Komisyon raporu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 

Mezuniyet Koşulları

Bir Yüksek Lisans  programından mezun olmak için öğrencilerin; en az 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için ise toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve bir dönem projesinden başarılı olması gerekir. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. En az 90 AKTS kredisini tamamlamış olmalıdır.

 

Bir Doktora programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.