Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel Fiziki CoğrafyaSBO113124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Mustafa Sağdıç, Meryem Hayır Kanat
Asistan(lar)ıMehmet Umut Akbakla, Fatih Özdemir
Dersin AmacıBu dersin amacı fiziki coğrafya ile ilgili temel kavramları ve olguları kavratmaktır.
Dersin İçeriğiCoğrafya biliminin gelişimi ve bilimsel kimlik kazanma süreçleri; dünyanın oluşumu ve jeolojik geçmişi içyapısı, şekli, hareketleri ve buna bağlı oluşan sonuçlar; yeryüzünün şekillenmesi ve bu süreçte etkili olan faktörler (jeomorfoloji); dünya atmosferi ve iklim sistemi (klimatoloji); yeraltı ve yerüstü sularının dağılışı, özellikleri ve etkileri (hidrografya); toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları); bitki coğrafyası (sınıflandırma, yetişme ortamı şartları, dağılışı), harita bilgisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Atalay,İ.,(2005), Genel Fiziki Coğrafya(5.Baskı),META Basım Matbaacılık,İzmir.
 • Doğanay,H.,(1993), Coğrafya´ya Giriş "Metotlar,İlkeler ve Terminoloji"2.baskı,Gazi Büro Kitapevi,Ankara.
 • Şahin,C.,(2001), Coğrafya´ya Giriş,Gündüz Eğt.Yay.,Ankara.
 • Atalay,İ.,Açıklamalı Türkçe-İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü.Coğrafya-Ekoloji-Ekosistem : META Basım Matbaacılık Hizmetleri,Bornova, İzmir.
 • Atalay,İ.,Vejetasyon Coğrafyasının Esasları:T.C.Dokuz Eylül Üniversitesi Yay. ISBN:0901 DK-89-004-056,Dokuz Eylül Üniversitesi Basımevi, İzmir
 • Güney,E.,(1996),Yerbilim Terimleri Sözlüğü:Öz.Eğt.Yayın. İstanbul.
 • Atalay,İ.,(1986),Uygulamalı Hidrografya:Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:38, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir
 • Hoşgören,M.Y.,(1987),Jeomorfolojinin Ana Çizgileri I:İ.Ü. Rektörlük Yayınları No:3132, İÜFM, İstanbul
 • Atalay, İ.,(1989),Toprak Coğrafyası (Genişletilmiş 2.Baskı):Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay.,No:8, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir.
 • Erinç,S.,(1968) Jeomorfoloji ,Cilt I, Cilt II: Der Yayınları,sayı: 284, İstanbul.
 • Erinç,S.,(1984), Klimatoloji ve Metodları:İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve çevre etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevreden başlayarak uzak çevresini tanımasını, b) Öğrencilerin mekânı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve yer etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek olaylardan yola çıkarak insan, çevre ve yer etkileşiminde karşılaşılan sorunları fark etmelerini, e) Öğrencilerin insan, çevre ve yer etkileşiminde karşılaşılan sorunlara yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. c) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Coğrafyanın konusunu ve ilkelerini açıklar.
 2. Harita bilgisi ile ilgili temel kavramları açıklar
 3. Klimatoloji ile ilgili temel kavramları, olguları ve dünyadaki iklimlerin genel özelliklerini açıklar
 4. Jeomorfoloji ile ilgili temel kavramları, olguları ve başlıca yeryüzü şekillerinin genel özelliklerini açıklar
 5. Hidrografya ile ilgili temel kavramları, olguları ve yeryüzündeki su döngüsünün, yüzey sularının, göllerin, denizlerin, okyanusların ve yer altı sularının genel özelliklerini açıklar
 6. Vejetasyon coğrafyası ile ilgili temel kavramları, olguları ve yeryüzündeki başlıca vejetasyon kuşaklarının genel özelliklerini açıklar.
 7. Toprak coğrafyası ile ilgili temel kavramları, olguları, toprak çeşitlerini ve toprak erozyonunu genel olarak açıklar
 8. Fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya arasındaki ilişkileri coğrafi ilkelere göre değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------
PÇ-14--------
PÇ-15--------
PÇ-16--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Coğrafyanın tanımı, konusu, ilkeleri, bölümleri. Coğrafyanın tarihi gelişimi. Evren, güneş sistemi ve dünya. İlgili Kaynaklar
2Dünyanın şekli ve boyutları. Dünyanın hareketleri ve sonuçları. Ayın hareketleri ve sonuçları. Güneş ve ay tutulmaları.İlgili kaynakların okunması, MEB öğretim programlarının incelenmesi
3Harita bilgisi: Küre. Projeksiyonlar. Enlem. Boylam. Ölçek. Lejant. Haritalar İlgili kaynaklar
4Atmosfer olayları ve iklim: Atmosferin katları. Dünyanın radyasyon bilânçosu. Rüzgârlar. Okyanus akıntıları. Hava kütleleri. Atmosfer nemi ve yağış. İklim kavramı. İklim elemanları ve iklim faktörleri İlgili kaynaklar
5İklimlerin sınıflandırılması. Dünyanın ana iklim tipleri İlgili kaynaklar
6Dünya’nın yapısı ve bileşimi. Kayaç çeşitleri. Yerkabuğunun hareketleri. Jeolojik Zamanlar. İlgili kaynaklar
7Yeryüzü Şekilleri: Yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan kuvvetler. Akarsu topografyası (flüvyal topografya): Buzul topografyası. Rüzgar topografyası (Kurak bölge topografyası). Bir dersin belirtke tablosunun hazırlanması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kıyı topografyası (dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller). Karst topografyası (Karstik araziler üzerindeki yüzey şekilleri). Yapıya bağlı (yatay, monoklinal, kubbe, kıvrımlı, faylı, volkanik) olarak oluşan yüzey şekilleri.Belirtke tablosuna uygun soru yazılması
10Yer altı suları ve kaynaklar. Akarsuların genel özellikleri Verilen bir sınav verilerinin analizinin yapılması
11Göller ve sınıflandırılması. Denizlerin genel özellikleri.İlgili kaynakların okunması, örnek performans görevlerinin ve rubriklerin araştırılması
12Toprak oluşum süreçleri. Toprakların fiziksel özellikleri. Toprakların kimyasal özellikleri. Toprağı oluşturan faktörler. Yansıtmaya yönelik ölçme araçlarının araştırılması
13Toprak profili ve toprak horizonları. Pedojenez rejimleri. Toprakların sınıflandırması ve Dünya toprak coğrafyası: Zonal Topraklar. Azonal topraklar. İntrazonal topraklar. İlgili kaynaklar
14Vejetasyonun yetişme ortam şartları ve vejetasyon ekolojisi. Yeryüzündeki bitki topluluklarının sınıflandırılması.İlgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok