Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Halk Edebiyatının KaynaklarıTDE522037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüMeriç Harmancı
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıTürk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı türleri hakkında bilgi vermek; Türk Halk Edebiyatının kaynakları olan sözlü ve yazılı üretimleri değerlendirilerek halk edebiyatı ürünlerinin temellerini ortaya koymak; Halk edebiyatının kaynaklarından yaralanma yollarını kavratmak.
Dersin İçeriğiBu derste Türk Halk Edebiyatının yazılı ve sözlü kaynakları tanıtılır, bu kaynaklardan nasıl yararlanılacağı açıklanır. Sözlü kültür ortamında yaratılan metinler ve bu metinlerin özellikleri, içerikleri üzerinde durulur. Yazılı kaynakların kültürel süreklilikteki önemi ve değeri, Türk Halk Edebiyatı ile ilgili çeşitli türdeki yazılı kaynakların neler olduğu aktarılır. Sözlü ve yazılı kaynaklardan seçilen halk edebiyatı üretimleri incelenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aça, Mehmet (2007), “Kaynaklar”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • Aça, Mustafa. (2003) . Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi. İstanbul: IQ Yayıncılık.
 • Çobanoğlu, Özkul (1999), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Arat, Reşit Rahmeti. (1987). Makaleler I. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • Arat, Reşit Rahmeti. (1991). Kutadgu Bilig- 1 Metin. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Arat, Reşit Rahmeti.(1991). Eski Türk Şiiri. Ankara: TTK.
 • Atalay, B. (1998), Divanü Lûgati’t-Türk Tercümesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Cüveyni Alaaddin Ata Melik. (1988). Tarih-i Cihan-Güşa. (çev. Mürsel Öztürk). 3.c. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Çağdaş, Kemal. (1962). Pançatantra Masalları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Çelebi, Lami’î-zade Abdullah. (1994). Latifeler (hzl. Yaşar Çalışkan). İstanbul Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Çetin, İsmet. (1997). Türk Edebiyatında Hz. Alî Cenknâmeleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Divânü Lûgat-it Türk Tercümesi. (1995). (çev. Besim Atalay). 4 c. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Eberhard, W. (1996). Çin’in Şimal Komşuları. çev. Nimat Uluğtuğ. Ankara: TTK.
 • Ebulgazi Bahadır Han (1998). Şecere-i Terâkime (Türkmenlerin Soy Kütüğü). (hzl. Zühal Kargı Ölmez). Ankara: Simurg Yayınları.
 • Edip Ahmed b. Mahmud Yüknekî. (1951). Atabetü’l Hakâyık. (hzl. Reşid Rahmeti Arat). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Elçin, Şükrü. (1976). “Halk Edebiyatımızda Kaynaklar Meselesi ve 16. Asır Ozanı Karacaoğlan”. Atsız Armağanı. (hzl. Erol Güngör vd.). İstanbul: Ötüken Yayınevi. 91-125.
 • Elçin, Şükrü. (1988) “Cönkler ve Mecmualar Üzerine”. Halk Edebiyatı Araştırmaları. 1. c., Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 11-12.
 • Elçin, Şükrü; Halk Edebiyatı Araştırmaları 1-2, Ankara, Akçağ Yayınları, 1997.
 • Elçin, Şükrü; Türk Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, Akçağ Yayınları, 2010.
 • Ergin, M. (2004), Dede Korkut Kitabı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ergin, Muharrem. (1996). Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınlar.
 • Gökyay, Orhan Şaik. (1973). Dedem Korkudun Kitabı. İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları.
 • Güzel, Abdurrahman- Torun, Ali; Türk Halk Edebiyatı, Ankara, Akçağ Yayınları, 2005.
 • İnan. Abdülkadir. (1987). Makaleler ve İncelemeler. Ankara: TTK.
 • Kormuşin, İ.V. Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları. çev: Rysbek Alimov. Ankara: TTK.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. (1983). Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. (1992) Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler. Ankara: TTK.
 • Ögel, B. (2001), Türk Kültürünün Gelişme Çağları I-II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Divitcioğlu, S. (1987), Kök Türkler (Kut, Küç ve Ülüg), İstanbul: Ada Yayınları.
 • Orkun, H.N. (1994), Eski Türk Yazıtları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tekin, T. (1998), Orhon Yazıtları, İstanbul: Simurg.
 • Ögel, Bahaeddin. (1993). Türk Mitolojisi. 1. c. 2. b. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Ölmez, Mehmet. (2012). Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları. Bilgesu Yayıncılık.
 • Parmaksızoğlu, İsmet. (1989). İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Sakaoğlu, Saim. (2002). Gümüşhane ve Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yay.
 • Taşağıl, Ahmet. (2018). Göktürkler I, II, III, Ankara: TTK.
 • Tietze, A. (166) The Koman Riddles and Turkic Folklore. San Fransisco – Los Angeles: University of California Press.
 • Togan, A. Zeki Velidi (1982). Oğuz Destanı Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili. 2. B. İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • Türkmen, Fikret. (1999). Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Türcümesi) Transkripsiyon. İnceleme-Metin. İzmir: Akademi Kitabevi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Halk edebiyatının doğuşunu ve tarihsel süreç içerisinde gelişimini öğrenir.
 2. Halk edebiyatının sözlü kaynaklarını öğrenir.
 3. Halk edebiyatının yazılı kaynaklarını öğrenir.
 4. Yazılı kaynaklardaki halk edebiyatına ait unsurları hakkında bilgi sahibi olur.
 5. İslamî dönem ilk Türk eserlerinin halk edebiyatı açısından değerini kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-955555
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Halk edebiyatı ürünlerinin ortak özelliklerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Halk edebiyatı kaynakları üzerine yapılan çalışmaların incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Halk edebiyatı kaynaklarından sözlü kültür ürünlerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Sözlü kültür ortamı ve ürünlerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Sözlü kültür ortamının özellikleri bağlamında şifahi üretimlerin özelliklerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Halk edebiyatı kaynaklarından yazılı kültür ürünlerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Çin kaynakları, Orhun ve Yenisey Abideleri, Eski Uygur Metinleri gibi yazılı kaynaklar üzerinden halk edebiyatı üretimlerinin incelenmesi.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Kutadgu Bilig ve Divânü Lügati’t-Türk üzerinden halk edebiyatı üretimlerinin incelenmesi.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Atabetü’l-Hakâyık ve Dede Korkut Hikayeleri üzerinden halk edebiyatı üretimlerinin incelenmesi.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Tarih kitapları (Câmiü’t-Tevârih, Târih-i Cihân-güşâ) gibi yazılı kaynaklar üzerinden halk edebiyatı üretimlerinin incelenmesi.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Masal kitapları (Sinbad-nâmeler, Binbir Gece Masalları, Ferec Bade’ş-Şidde, Muhayyelât vb.), fıkra kitapları (Letâifnâmeler vb.), atasözü kitapları (Pendnâme, Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye vb.), cönkler ve mecmualar gibi yazılı kaynaklar üzerinden halk edebiyatı üretimlerinin incelenmesi.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Menâkıpnâme, Battalnâme, Danişmendnâme, Saltuknâme, Şâirnâme, Seyahatnâme, Mesneviler, Sûrnâne gibi yazılı kaynaklar üzerinden halk edebiyatı üretimlerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Halk edebiyatı geleneği bağlamında maddî kültür kaynaklarının işlenmesi.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok