Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum EserlerTDE522637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAynur Koçak
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıDinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait manzum türleri, bu türde verilen eserleri tanıtmak ve manzum eserlere ait temel teorik bilgileri öğretmek; Dinî-tasavvufî manzum metinlerin çözümlemesini yapabilmek, gerçek anlamlar yanında sembolik anlamları da çözümleyerek metinlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak; bu eserleri tanıtarak Türk Edebiyatı içindeki yeri hakkında bilgi sahibi yapmak.
Dersin İçeriğiBu derste Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait manzum türlerin tematik, bağlamsal, yapısal, işlevsel özellikleri anlatılır. Söz konusu türlerin üslûp, form ve dile ait özellikleri aktarılır. Dinî Tasavvufî Türk edebiyatının oluşum şartlarının ve tarihi gelişimi örnek metinler sayesinde analiz edilir ve metin inceleme metotları kavratılır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ASLANOĞLU, İbrahim (2000). Pir Sultan Abdallar. İstanbul: Can Yayınları.
 • ARTUN, Erman (2006), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları
 • BAŞGÖZ, İlhan: Yunus Emre, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • BAYRAMOĞLU, Fuat (1983) Hacı Bayrâm Velî Yaşamı, Soyu, Vakfı (I-II), Ankara: TTK Yayınları.
 • BEZİRCİ, Adnan (2010). Pir Sultan Yaşamı, Kişiliği, Sanatı, Etkisi, Sözlük, Kaynakça ve Bütün Şiirleri. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • BORATAV, P. N. ve Gölpınarlı, A. (1943). Pir Sultan Abdal. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları.
 • CEBECİOĞLU, Ethem (1994) Hacı Bayrâm Velî ve Tasavvuf Anlayışı.
 • CEBECİOĞLU, Ethem (2009). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Ankara: Ağaç Kitabevi Yayınları.
 • ELİADE, Mircea (2015). Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu. (Çev.: Mehmet Aydın), İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • ERASLAN, Kemal (1991), Ahmed-i Yesevî, Divan-ı Hikmet Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1944), Bektaşî Şâirleri ve Nefesleri, Cilt: 1-2, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1929), XVII’nci Asır Saz Şairlerinden Pir Sultan Abdal, İstanbul, Evkaf Matbaası.
 • ERTAN, Mehmet E. (2013). Aziz Mahmûd Hüdâyî, İstanbul: Semerkand Yayınları.
 • EYUBOĞLU, Sabahattin (1995), Pir Sultan Abdal, İstanbul, Cem Yayınevi.
 • Filiz, Şahin (2014). İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri. İstanbul: Say Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1969), Pir Sultan Abdal, İstanbul, Varlık Yayınevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1963) Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1985) 100 Soruda Tasavvuf, İstanbul: Gerçek Yayınevi
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1991) Yunus Emre Divanı ve Risâletü’n-Nushiye, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (2015). Melamilik ve Melamiler. Kapı Yayınları: İstanbul.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1969). Pir Sultan Abdal Hayatı, Sanatı, Eserleri. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • GÜNAY, Umay-Osman Horata (2004) Risâletün Nushiyye, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (2010). Kaygusuz Abdâl Divânı. Ankara: MEB Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (2000) Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları
 • GÖLPINARLI, Abdulbaki (1932). Kaygusuz Vizeli Alaeddin. İstanbul: Remzi Kütüphanesi.
 • GÜZEL, Abdurrahman (2004). Kaygusuz Abdal. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Hacı Bayram-ı Velî; “İlâhi” (Fuat Bayramoğlu; Hacı Bayram-ı Velî; Yaşamı Soyu-Vakfı, TTK c. II Ankara 1989. s. 233.
 • KAPLAN, Mehmet (2007). “Veli Tipi”. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar-Tip Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları, ss. 109-118.
 • KAPLAN, Mehmet (2007). “Ahi Tipi”. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar-Tip Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları, ss. 119-128.
 • KARAMUSTAFA, Ahmet T. (2008). Tanrının Kuraltanımaz Kulları. (Çev. Ruşen Sezer), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • KARAMUSTAFA, Ahmet T. (2017). Tasavvufun Oluşumu. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • KNYSH, Alexander (2011). Tasavvuf Tarihi. İstanbul: Ufuk Yayınları.
 • KOCATÜRK, Vasfi Mahir (1968) Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara.
 • KÖPRÜLÜ, Fuad (2003) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MAZIOĞLU, Hasibe, “Hacı Bayrâm Velî’nin Şiirleri ve Mektupları”, Hacı Bayrâm Velî Sempozyumu Bildirileri, Ankara 8-9 Mart 1990.
 • Mevlânâ Celâleddin Rûmî. (1974). Rubâiler. çev. Nuri Gençosman, İstanbul.
 • Mevlânâ Celâleddin Rûmî. (1991). Mesnevî, çev. Veled İzbudak. İstanbul.
 • NECDET, Ahmet (1997) Tekke Şiiri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • OCAK, Ahmet Yaşar (1996) Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ÖZKAN, Nevzat (2014). Aziz Mahmûd Hüdâyî, Tarîkatnâme (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin), İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • SCHİMMEL; Annemarie (1982) Tasavvufun Boyutları, İstanbul: Aslan Yayınları.
 • Schimmel, Annemarie (2000). Sayıların Gizemi. (Çev. Mustafa Küpüşoğlu), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • TATÇI, Mustafa (1990) Yunus Emre Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
 • TATÇI, Mustafa (1991) Yunus Emre Divanı, Risaletü’n Nushiyye, Tenkitli Metin, Ankara: KB Yay.
 • TATÇI, Mustafa (2020) Bir Ulu Pir Hacı Bayram-ı Veli.
 • TEZEREN, Ziver (1987). Aziz Mahmud Hüdâyî: Hayatı-San’atı-Fikriyatı, Çağdaşları İçindeki Yeri ve Ünlü Eserleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • TEZEREN, Ziver (1985). Seyyid Azîz Mahmûd Hüdâyî Divanı-II İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası.
 • TEZEREN, Ziver (1984). Seyyid Azîz Mahmûd Hüdâyî-I, Hayatı, Şahsiyeti, Tarikatı ve Eserleri, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait manzum türlerin temel ve ayırt edici özelliklerini öğrenir.
 2. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait manzum türlerin tematik, bağlamsal, yapısal ve işlevsel özelliklerini değerlendirebilir.
 3. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait manzum eserleri mukayeseli bakış açılarıyla yorumlayabilir, analiz edebilir.
 4. Tasavvufun mahiyetini, felsefesini, temellerini değerlendirebilir.
 5. Türk mutasavvıf şairlerini ve eserlerini tanıtabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-955555
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İslam Öncesi Türk İnançları ve Tasavvuf Edebiyatına YansımasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Türk Tekke ve Tasavvuf Edebiyatının Tarihi GelişimiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Dini-Tasavvufi Edebiyat TerminolojisiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Ahmet Yesevi ve HikmetleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Yunus Emre ve Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Yunus Emre ve Risaletü’n-NushiyyeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Kaygusuz Abdal ve Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Hacı Bayram Veli ve Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Pir Sultan Abdal ve Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Aziz Mahmud Hüdayi ve Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Kul Şükrü ve Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Seyrânî Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Dini-tasavvufi manzum metinlerin halk kültürü açısından değerlendirilmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok