Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviride Anlamsal Alan Odaklı Söylem ÇözümlemesiMTFXXXX37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüLale Ozcan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGenelde sözlüksel alan özelde anlamsal alan konusunda bilinç ve bilgi kazandırmak ve çeviride anlamsal alan odaklı söylem çözümlemesi deneyimi kazandırmak.
Dersin İçeriğiSöylem Çözümlemesi kuram ve yöntemleri; sözlükbilim ve dilsel alan kavram ve uygulamaları; anlamsal alan odaklı söylem çözümlemesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Adam J. M. & Petitjean A. (1989). Le Texte descriptif. Poétique historique et linguistique textuelle. Paris: Nathan Université.
 • Arslan Özcan, L. & Güzelyürek Çelik, P. (2017).Alain Robbe-Grillet’nin Djinn, Un trou rouge entre les pavés disjoints Başlıklı Romanındaki Sözlüksel Alanların Çevirisi Üzerine Bir Çalışma / A Study on the Translation of Lexical Fields: Alain Robbe-Grillet's Novel Djinn, Un trou rouge entre les pavés disjoints”. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) Volume 12/7, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11538, p. 41-56.
 • Austin, J.L. (2007). Söylemek ve Yapmak. (Çev.Levent Aysever). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bakhtine, M. (Voloshinov V.N). (1977). Le marxisme et la philosophie du langage. Paris: Éditions de Minuit.
 • Barry, A. O. (2002). Les bases théoriques en analyse du discours. İn Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie, Publications de la Chaire MCD. Erişim Adresi: https://depot.erudit.org/id/002331dd (Erişim tarihi: 26.07.2019).
 • Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale. Paris:Gallimard.
 • Benveniste E. 1970. L'appareil formel de l'énonciation. In: Langages, 5ᵉ année, n°17. pp. 12-18. Erişim Adresi: www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1970_num_5_17_2572
 • Bourdieu, P. (1982). Leçon sur la leçon. Paris: Minuit
 • Ducrot, O. (1982). Notes sur l’argumentation et l’acte d’argumenter. In: Cahiers de linguistique française 4, pp.143-163.
 • Filizok, R. İzotopi Nedir? (t.y.). Erişim Adresi: http://www.ege-edebiyat.org/docs/554.pdf (Erişim tarihi: 10. 10. 2019).
 • Foucault, M. (1969). Archéologie du savoir. Paris:Gallimard.
 • Grawitz M. (1990, 8e éd.). Méthodes des sciences sociales. Paris: Dalloz.
 • Hengirmen, M. (1999). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kasar, S. & Tuna, D. (2017). Le Non-Dit Derrière Les Discours Masqués. International Journal of Languages' Education. 1. 54-767. 10.18298/ijlet.1818.
 • Kıran A., Korkut E. (2011). Fransızca Sözcük Bilgisi. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Maingueneau, D. (1979). L'analyse du discours. Repères pour la rénovation de l'enseignement du français à l'école élémentaire. n°51. pp. 3-27. https://doi.org/10.3406/reper.1979.1614/ Erişim Adresi: www.persee.fr/doc/reper_0755-7906_1979_num_51_1_1614
 • Maingueneau D. (1983). Sémantique “globale” et idéologie. Le discours “doux” de l’humanisme dévot face au jansénisme. In. Mots, no.6. L'oeuvre de Robert-Léon Wagner. Vocabulaire et idéologie. Analyses automatiques. pp. 79-98. DOI: https://doi.org/10.3406/mots.1983.1097 , www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1983_num_6_1_1097 (Erişim tarihi: Ağustos, 2019).
 • Maingueneau, D. (1991). L’Analyse du discours: Introduction aux lectures de l’archive. Paris: Hachette.
 • Maingueneau, D. (2004). Le discours littéraire: Paratopie et scène d’énonciation. Paris: Armand Colin.
 • Maingueneau, D. (2005). Pragmatique pour le discours littéraire. Paris:Armand Colin.
 • Özbent, S. (2013). Sözlüksel Alan Teorisi ve Çeviri. Diyalog 2013/2: 55-66.
 • Özcan L. (2020). Çeviri Odaklı Sözlü Söylem Çözümlemesi. İn Dil, Edebiyat ve Çeviri Odağında Kavramsal Okumalar (Lectures notionnelles de la langue, de la littérature et de traductionConceptual Readings in Language, Readings and Translation). Editörler: Didem Tuna, Mesut Kuleli. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ss.239-259.
 • ÖZCAN L. And GÜZELYÜREK ÇELİK P. (2014). "Çevirinin Sınırları Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma," V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Turkey.
 • Öztürk Kasar, S. (2012). Cours de lexicologie dans la formation des futurs traducteurs. İstanbul: YTÜ Yayınları.
 • KASAR, Sündüz. "La traduction turque du Cours de linguistique générale de F. de Saussure par B. Vardar:une version exemplaire d’un maître-traducteur." Cahiers de l’ILSL, vol.1, pp.75-97, 2018.
 • KASAR, S.,
 • KASAR, S., & CAN, A., (2017). Semiotics Of Umberto Eco in a Literary Translation Class: The Model Reader as the Competent Translator. International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.1, 280-289.
 • KASAR, S.,
 • Tuna, D. (2016a). Çevirmek İçin Çözümlemek: Bel Kaufman’ın Sunday in the Park Başlıklı Öyküsünde Anlam Arayışı. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. s.5. Nisan 2016. http://www.rumelide.com/ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online). DOI Number: 10.29000/rumelide.336479, s. 76-97.
 • Vardar, B. (1969). Etude lexicologique d’un champ notionnel: le champ notionnel de la liberté en France De 1627 à 1642. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları no.1455. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
 • Vardar, B. (1978). Dilbilim Açısından Çeviri. Türk Dili, Çeviri Sorunları Özel Sayısı. TDK yay. Sayı 322. http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/vardar_2.pdf (Erişim Tarihi 20.02.2017)
 • Vardar, B. (2001). Sözlüksel Yapılar ve Yöntem Sorunları. Dilbilim Yazıları. İstanbul: Multilingual.
 • Vardar, B. (2007). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.
 • Vardar, B. (2012). İşlevsel Dilbilimde Temel İlkeler ve Yeni Yönelişler. Dilbilim, ss. 24-34. İstanbul. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iudilbilim/issue/1094/12478 (Erişim tarihi: Eylül 2019).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler söylem çözümlemesine ilişkin tarihsel bir bakış açısıyla kuram ve yöntem bilgisi kazanır.
 2. Öğrenciler Fransa ekolü başta olmak üzere farklı söylem çözümleme yöntemlerini tanır.
 3. Öğrenciler dilsel, sözlüksel ve anlamsal alan kavramlarını tanır ve bilgi kazanırlar.
 4. Öğrenciler çeviribilim ve sözlükbilim alanlarından yararlanılarak oluşturulan anlamsal alan daklı söylem çözümleme yöntemini tanır ve uygularlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çeviribilim ve disiplinlerarasılık Ders kaynakları
2Sözlükbilimin çeviribilime katkısıDers kaynakları
3Temel sözlükbilim kavram ve yöntemleriDers kaynakları
4Dilsel alan: Sözlüksel alanDers kaynakları
5Dilsel alan: Anlamsal alanDers kaynakları
6Anlamsal alan uygulamalarıDers kaynakları
7Anlamsal alan ve anlam ağı ilişkileri Ders kaynakları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Söylemde anlam ağlarından yola çıkarak söylem çözümlemesi Ders kaynakları
10Söylemde anlam ağları kurmakDers kaynakları
11Anlam alan odaklı söylem çözümlemesi uygulamaları -1 Ders kaynakları
12Anlam alan odaklı söylem çözümlemesi uygulamaları -2 Ders kaynakları
13Dönem çalışmalarıDers kaynakları
14Dönem çalışmalarıDers kaynakları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok