Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama ve Uygulama AraçlarıSBP336024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüErcan Koc
Dersi Veren(ler)Ercan Koc
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİmar uygulamaları yapabilmek, farklı uygulama araçları geliştirebilmek ve devreye sokabilmek, imar uygulamaları sürecinin sonuçlarını izleyebilmek.
Dersin İçeriğiPlanlama, mekana yansıması, imar tüzesi, imar uygulama araçları ve kullanımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • İlgili Araştırma Makaleleri / İlgili Uygulama Örnekleri
 • ltaban, Ö., Şenyapılı, T., (2002), “Konut Politikası Geliştirme Çalışması: Ruhsatsız Yapılaşmanın Dönüşüm ve İyileştirme Sorunları, Bulgular, Öneriler” Konut Kurultayı, İst.
 • Aksoylu, Yurdanur, (1987), Kent Gecekondulularının Sosyal Dayanışma Bağları ve Yerel Yönetimle Etkileşimleri, Bayındırlık ve İskan Bak., Ank.
 • Bayındırlık ve İskan Bak., Belediyeler İmar Altyapı Konut Rehberi,. Ank.(1995)
 • Balamir, Murat, (1993), Konut Üretim Modeli, ODTÜ Yayınını, Ank, ISBN:975-429-054-7
 • Bulos, M.., Teymur, N., (1993), Housing: Design, Research, Education, Avebury.
 • Davis, M., (2007), Gecekondu Gezegeni, Metis Yayınları, İst., ISBN:13-978-975-342-621-3.
 • Demirel, Z., (2002), Kamulaştırma, YTÜ yayını, İst.
 • Duhani, Said N., (1984), Eski İnsanlar Eski Evler, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, met/er matbaası, İst.
 • Erdoğan, Necmi, (Editör), (2002), Yoksulluk Halleri, Demokrasi Kitaaplığı Yayınevi, İst, ISBN:975-7237-22-1
 • Gök, T., (1983), İmar Kararları ve Yargı Denetimi, ODTÜ, Ank.
 • Habitat II Türkiye Raporu.
 • İBB, APK Daire Başkanlığı, (2003), “Deprem ve Kent Araştırması Raporu”, İstanbul.
 • İBB, (2009), İstanbul Nazım Planı Raporu, İstanbul.
 • İmar Planlama Mevzuatı ve Uygulaması, 14. İskan ve Şehircilik Haftası Konferansları, (1986), Trabzon.
 • IMP (İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi) -2007 Analiz Raporu, İst.
 • Işık, Oğuz, Pınarcıoğlu M. Melih, (2001), Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yayınları, İst, ISBN:975-470-901-7
 • Kalkan, S., Çetiz S., Akay, Z.,(2004), “İstanbul Metropoliten Alanı ve Bu Alanda Yaşanan Yapısal Değişim”, Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge, ODTÜ, 8-9-10.11.2004, Ankara.
 • Kaptan, H., (1988), Metropoliten Alan İçinde Düşük Gelir Grubunun Yerleşme Düzeni, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
 • Keleş, R., (1984), Kentleşme ve Konut Politikası, Ankara Üniv, Ank.
 • Kiper, P., vd. (1978), İmar Planları Yapım ve Uygulama Sürecinin Eleştirisi, ŞPO, Ank.
 • Kıray, M., (1984), İstanbul: Metropoliten Kent, Mimarlık, Mimarlar Odası, Ocak 199, İst.
 • Koç, E., (1998), Planlara ve Düzenleyici Yasal Kurallara Uygun Olmayan Yapılaşma Alanlarının Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, YTÜ. Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, İst.
 • Koç, E., (1998),Metropoliten Alanlarda Kentsel Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları I. Semp. Bildiriler K, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, Sf: 288-300, İst.
 • Koç, E., (2002), İstanbul’da Deprem Riskine Karşı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği, Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu, İstanbul Mimarlar Odası, İTÜ Taşkışla Binası, İstanbul, 8-9 Şubat 2002.
 • Koç, E., (2002), İstanbul’da Deprem Riskine Karşı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği, Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu, İstanbul Mimarlar Odası, İTÜ Taşkışla Binası, İstanbul, 8-9 Şubat 2002.
 • Koç, E., Gül.A.,(2003) İmar Uygulamaları ve Uygulama Araçları, Kentsel Dönüşüm Sempozyum Kitabı, ŞPO.
 • Koç, E., vd., (2003), İstanbul Deprem Mastır Planı Raporu, YTÜ-BÜ-ODTÜ-İTÜ Çalışma Grupları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul.
 • Koç, E.; vd. (2018), İstanbul'da imar planlarında özgülenmiş sosyal donatı alanlarının hayata geçirilmesine yönelik imar uygulama araçları geliştirilmesi araştırma projesi, Bige Planlama, Destekleyen kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
 • Koç, E., (2000), “17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Meydana Gelen Hasarın Yönetim, Planlama ve Uygulama Boyutu, 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme,Mekan, Planlama, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, 8-10 Kasım 1999, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyum Kitabı, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, sf:453- 469, 2000, İst.
 • Komut, E., (Editör), (1996), Diğerlerinin Konut Sorunları, Habitat II Ön Konferansı, Mimarlar Odası, Ank. ISBN:975-395-170-1
 • Konut ve Kent İşletmeciliği, (1987), Bildiriler Kitabı, Kent-Koop Yayını, Ank.
 • Murdie, R., (1994), Blacks in Near-ghettos, Black Visible Minority Population in Metropolitan Toronto, Housing Authority Public Housing Units, Housing Studies 9
 • Özden, P., vd. (2001), Konut Politikaları, Aktörler, Roller ve Değişim Panel Kitabı, ŞPO-İBB, Erkam Basımevi, İst.
 • Özgür, E. F., (2009), “İstanbul'un Konut Alanlarında Yeni Eğilimler”, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
 • Sey, Yıldız (Editör), (1998), 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Bilanço 98 Yayın Dizisi, Tarih Vakfı Yayınları, İst, ISBN:975-7306-44-4
 • Suher, Hande, (Editör), (1991), Kentleşme ve Kentlileşme Politikaları, TÜSES Yayınları, İst.
 • Şenyapılı, T., (2004), “Baraka”dan Gecekonduya, Ankara’da Kentsel Mekanın Dönüşümü:1923-1960, İletişim Yayınları, İstanbul, ISBN: 975-05-0297-3.
 • Tankut, Gönül, (1993), Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İst, ISBN:975-7787-26-4
 • Tekeli, İlhan-Okyay, Tarık, (1980), Dolmuşun Öyküsü, Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği, Ank.
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası, (2002), Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, Ankara, ISBN:975-395-618- 5.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Konut Araştırmaları Dizisi, (1996), 14 Kitap.
 • Tütengil, Cavit Orhan, (1984), Az Gelişmenin Sosyolojisi, Belge Yayınları, İst.
 • Türkiye’de Son 10 Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, (1991), YTÜ
 • Ünal, E., (1996), İmar Planlama Uygulama, Bayındırlık ve İskan Bak., Ank.
 • TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, (2009), Konut Sempozyumu, Mü-Ka Matbaası, İst. ISBN:978-605-0102-7
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci imar planlarının uygulamaya ilişkin boyutu konusunda bilgi sahibi olur.
 2. Öğrenci imar uygulamasının önemini öğrenir.
 3. Öğrenci imar uygulama araçları hakkında bilgi sahibi olur
 4. Öğrenci farklı uygulama araçlarının devreye sokulması ve birlikte uygulanması konusunda bilgi sahibi olur.
 5. Öğrenci uygulama örneklerini araştırır ve pratiğe ilişkin bilgi sahibi olur, imar planı kararlarının hayata geçirilebilmesi sürecinde farklı ve yeni uygulama araçları geliştirme konularında bilgi ve beceri edinirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-145445
PÇ-244444
PÇ-334455
PÇ-454445
PÇ-545445
PÇ-645454
PÇ-744555
PÇ-855445
PÇ-954554
PÇ-1055445

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin işleniş yöntemi, içerik Planlama süreci ve Plan TürleriAraştırma Konuları
2Türkiye’de planlama deneyimleriİlgili okumalar Araştırma
3Yeni Planlama Teknikleri, Planlama Modelleri,İlgili okumalar Araştırma
4İstanbul’da Planlama Deneyimleri Yeni Uygulama Modelleri Yenileme, Dönüşüm vb. Proje Geliştirme Süreçleriİlgili okumalar Araştırma
5Planlamada yeni ortaklık modelleriİlgili okumalar Araştırma
6İyelik Edinimi, İyelik türleri / İyelik edinim yöntemleriİlgili okumalar Araştırma
7İmar Uygulaması Süreci, İmar Uygulama Araçlarıİlgili okumalar Araştırma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
918. Madde uygulamalarıRapor ve sunumların teslimi
10İmar uygulama Sürecinde Zorunlu UygulamalarSunum
11Gelişmiş Ülkelerde İmar Uygulama ve Kullanılan Uygulama AraçlarıSunum
12Kentsel dönüşüm / Kentsel tasarım projeleri ve uygulama araçlarıSunum
13İmar uygulaması planlamanın etkinliği ilişkisi, yasal düzenlemeler ve gereksinimSunum
14Geliştirilebilecek imar uygulama araçlarıSunum
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama57
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer19
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok