Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Konut PolitikalarıSBP491024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüErcan Koc
Dersi Veren(ler)Ercan Koc
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKonut üretimi ve kentsel alanlarda ağırlıklı bir fonksiyon olan konut alanları ile ilgili politika, planlama, tasarım, uygulama ilişkilerinin kurulması.
Dersin İçeriğiTürkiyede geçmişte günümüze izlenen konut politikalarının kentsel mekana yansıma biçimleri. Diğer ülke deneyimleri ve çıkarımlar. Konut destekleme politikaları ve gelişimi. Konut gereksinimi, konut sorunu ve kentsel mekana yansıma biçimleri, konut kültürü, barınma işlevi, bu işlev alanının diğer fonksiyon alanları ile ilişkisi, yoğunluk kavramı, konut alanlarındaki farklılaşma, sınıflaşma ile ilintili sosyal boyut, konut ekonomisi, konut üretim modelleri, konut alanlarında planlama, koruma, sağlıklaştırma ve dönüşüm, konut alanlarının tasarım ilkeleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • İlgili Uygulama Örnekleri / İlgili Araştırma Makaleleri
 • Altaban, Ö., Şenyapılı, T., (2002), “Konut Politikası Geliştirme Çalışması: Ruhsatsız Yapılaşmanın Dönüşüm ve İyileştirme Sorunları, Bulgular, Öneriler” Konut Kurultayı, İst.
 • Aksoylu, Yurdanur, (1987), Kent Gecekondulularının Sosyal Dayanışma Bağları ve Yerel Yönetimle Etkileşimleri, Bayındırlık ve İskan Bak., Ank.Ayanoğlu, T., 2014, Yapı Hukukunun Genel Esasları, İstanbul
 • Balamir, Murat, (1993), Konut Üretim Modeli, ODTÜ Yayınını, Ank, ISBN:975-429-054-7
 • Benevolo, L., 1995, Avrupa Tarihinde Kentler, Afa Yayıncılık, İstanbul.
 • Bulos, M.., Teymur, N., (1993), Housing: Design, Research, Education, Avebury. Cogito, Sayı 8,
 • Davis, M., (2007), Gecekondu Gezegeni, Metis Yayınları, İst., ISBN:13-978-975-342-621-3.
 • Duhani, Said N., (1984), Eski İnsanlar Eski Evler, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, met/er matbaası, İst.
 • Duru, B. Ve Alkan, A., (2002), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, Necmi, (Editör), (2002), Yoksulluk Halleri, Demokrasi Kitaaplığı Yayınevi, İst, ISBN:975-7237-22-1
 • Ekinci, O., 1994, İstanbul’u Sarsan On Yıl, Anahtar Kitaplar, İstanbul.
 • Gür, Ş., Ö., (2000), Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü, Yapı Endüstri Merkezi, İst. ISBN:975-7438- 91-X
 • Harvey, D., 2003, Sosyal Adalet ve Şehir, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Işık, Oğuz, Pınarcıoğlu M. Melih, (2001), Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yayınları, İst, ISBN:975-470-901-7
 • Kalkan, S., Çetiz S., Akay, Z.,(2004), “İstanbul Metropoliten Alanı ve Bu Alanda Yaşanan Yapısal Değişim”, Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge, ODTÜ, 8-9-10.11.2004, Ankara
 • Kaptan, H., (1988), Metropoliten Alan İçinde Düşük Gelir Grubunun Yerleşme Düzeni, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
 • Keleş, R., (1984), Kentleşme ve Konut Politikası, Ank. Üniv, Ank.
 • Keleş, R., (1990), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara,
 • Keleş, R., (1998), Kent Bilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara,
 • “Kent ve Kültürü”, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık AŞ., İstanbul.
 • Kıray, M., (1984), İstanbul: Metropoliten Kent, Mimarlık, Mimarlar Odası, Ocak 199, İst.
 • Kıray, M., 1998, Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Koç, E., (1998), Planlara ve Düzenleyici Yasal Kurallara Uygun Olmayan Yapılaşma Alanlarının Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, YTÜ. Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, İst.
 • Koç, E., (1998),Metropoliten Alanlarda Kentsel Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları I. Semp. Bildiriler K, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, Sf: 288-300, İst.
 • Koç, E., (2002), Kentsel Mekanın Kendini Tüketme Süreci ve Dönüşüm, Konut Kurultayı, ŞPO, İBB, YTÜ , 22-23-24 Mayıs 2002, İstanbul.
 • Koç, E., vd., (2003), İstanbul Deprem Mastır Planı Raporu, YTÜ-BÜ-ODTÜ-İTÜ Çalışma Grupları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul.
 • Komut, E., (Editör), (1996), Diğerlerinin Konut Sorunları, Habitat II Ön Konferansı, Mimarlar Odası, Ank. ISBN:975-395-170-1
 • Mumford, L, (2007), Tarih Boyunca Kent/Kökenleri Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Özden, P., vd. (2001), Konut Politikaları, Aktörler, Roller ve Değişim Panel Kitabı, ŞPO-İBB, Erkam Basımevi, İst.
 • Özgür, E. F., (2009), “İstanbul'un Konut Alanlarında Yeni Eğilimler”, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, http://www.obarsiv.com.
 • Sey, Yıldız (Editör), (1998), 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Bilanço 98 Yayın Dizisi, Tarih Vakfı Yayınları, İst, ISBN:975-7306-44-4
 • Şengül, T., 2001, Kentsel Çelişki ve Siyaset, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul.
 • Suher, Hande, (Editör), (1991), Kentleşme ve Kentlileşme Politikaları, TÜSES Yayınları, İst.
 • Şenyapılı, T., (2004), “Baraka”dan Gecekonduya, Ankara’da Kentsel Mekanın Dönüşümü:1923-1960, İletişim Yayınları, İstanbul, ISBN: 975-05-0297-3.
 • Tankut, Gönül, (1993), Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İst, ISBN:975-7787-26-4
 • Tekeli, İ., 1991, Kent Planlaması Konuşmaları, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara.
 • Tekeli, İlhan-Okyay, Tarık, (1980), Dolmuşun Öyküsü, Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği, Ank.
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası, (2002), Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, Ankara, ISBN:975-395-618- 5.
 • TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, (2009), Konut Sempozyumu, Mü-Ka Matbaası, İst. ISBN:978-605-0102-7
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Konut Araştırmaları Dizisi, (1996), 14 Kitap.
 • Tütengil, Cavit Orhan, (1984), Az Gelişmenin Sosyolojisi, Belge Yayınları, İst.
 • Türkiye’de Son 10 Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, 1991, YÜ Matbaası, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci farklı ülkelerde konut politikaları ve konut üretim süreçleri hakkında bilgi edinir
 2. Öğrenci konut politikası ile yerleşme sistemi ve sorunları arasındaki ilişki hakkında bilgi edinir
 3. Öğrenci konut alanlarında uygulama sonuçlarını kestirebilme becerisini kazanır.
 4. Öğrenci konut sorununun nasıl çözülebileceği konusunda politikalar üretir.
 5. Öğrenci konut, anlamı, ederi ve dönüşümü konusunda bilgi edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144455
PÇ-255544
PÇ-355544
PÇ-454554
PÇ-544345
PÇ-645544
PÇ-754454
PÇ-854544
PÇ-955544
PÇ-1044445

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin işleniş yöntemi, içerik Sistem ve politika Araştırma konuları
2Dünyada ve Türkiye’de kentleşme politikaları ve konut gereksinimi İlgili okumalar ve araştırma
3Konut politikasının mekana yansıma biçimleriİlgili okumalar ve araştırma
4Konut alanlarının diğer işlev alanları ile ilişkisiİlgili okumalar ve araştırma
5Konut sunum sistemleri İlgili okumalar ve araştırma
6Konut destekleme politikalarıİlgili okumalar ve araştırma
7Türkiye’de konut politikası.1950 öncesiİlgili okumalar ve araştırma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kamunun kentsel dönüşüm politikalarıMakale
10Özel sektör eliyle konut üretimiSunum ve tartışma
11TOKİ / KİPTAŞ Uygulama ÖrnekleriSunum ve tartışma
12Yasadışı Yapılaşma ve Konut Politikası İlişkisiSunum ve tartışma
13Kamunun konut üretimindeki rolüSunum ve tartışma
14Genel değerlendirmeSunum ve tartışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması110
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama112
Arazi Çalışması115
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer114
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok