Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Şehir Planlamada Meslek Etiği SBP445024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüErhan KURTARIR
Dersi Veren(ler)Erhan KURTARIR
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste öğrencilerin ulusal ve uluslararası ölçekteki şehir planlama meslek etiği ilkelerini öğrenmesi, şehir planlama mesleğinin farklı alanlardaki uzmanların mesleki deneyimlerini öğrenmeleri ve mesleki uygulama süreçlerini etik ilkeler çerçevesinde yorumlama kapasitelerinin artması beklenmektedir.
Dersin İçeriğiDers kapsamında ilk haftalarda; meslek etiği, ahlak felsefesi, etiğin hukuksal boyutları, şehir planlama meslek etiğinin ulusal ve uluslararası çerçeveleri gibi etik konusunda temel ilkeler ve çerçeveler tanıtıldıktan sonra mesleki uygulama süreçlerini ve şehir plancılarının çalıştığı kurumları plan üretme, plancının rolü ve meslek etiği açılarından analiz eden sürece geçilecektir. Öğrencilerin uzman konukların Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Stratejik Planında dış paydaşları olarak belirlenen kurum ve kuruluşların katkıları alınacak, mesleği farklı alanlarda icra eden uzmanlarla mekansal planlama süreçlerinin kurumsal etik ilkeler çerçevesinde analiz edilmesi sağlanacaktır. Türkiye’de planlama etiğine temel oluşturacak yasal ve kurumsal düzenlemeler tanıtılacaktır. Bireysel ödevlerde planlama süreçlerinin paydaşlarının farklı perspektiflerini analiz eden bir örnek olay incelemesi yapılacaktır. Kapanış haftasında dersin genel bir değerlendirmesi ile planlamanın ve plancının güncel durumu tartışılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası (2014) Mesleki Etik Kural ve İlkeler.
 • ECTP New Charter of Atehns, www.ceu-ectp.org
 • Ersoy, M, “Planlama Kuramları ve Etik”, 1. Planlama Kongresi, TMMOB Şehir Plancıları Odası yayını, 1995
 • Howe, E ve Kaufman, J., “The Ethics of Contemporary American Planners”, APA Journal, 1979
 • Kılınç, G. vd, Planning Ethics at Local Level, (Unpublished Academic Research Report for Ethics fort he Prevention of Corruption in Turkey), 2009
 • Le Corbusier, “The Athens Charter”, Grossman Publishers, 1973
 • Low, N.P. ve Gleeson, B.J. “Justice in and to the Environment: Ethical Uncertainties and Political Practices”, Environment and Planning, 1997
 • Robert, J. Kent ve Ahlak: Kent Üzerine Alternatif Yazılar, Ütopya Yayınları, 1999
 • Canadian Institute of Planning (2010) Ethical Standards For The Plannıng Professıon In Canada Final Report and Recommendation.
 • Chiodelli, F., Moroni, S. (2015) Corruption in land-use issues: a crucial challenge for planning theory and practice,
 • Demirci, M. (2017) Şehir Planlamasında Etik Kodları Bağlamında Etik Davranış İlkeleri ve Standartları.
 • Duvarcı, Y. (2004) Planlama Mesleğine ve Planlama İlkelerine Etik Açıdan Eleştirel Bir Bakış, Planlama, 2004/2, ss:14-27.
 • Ersoy, M. (2007) Planlamada Etik Değerler: Eşitlik ve Sosyal Adalet; 31. Dünya Şehircilik Kolokyumu: Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe, ŞPO, Ankara, ss:73-86.
 • Gençkaya, Ö. F. (2009) Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması, Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Akademik Araştırma Çalışması, AB İstanbul.
 • Marcuse, P. (1976) Professional Ethics and Beyond: Values in Planning, Journal of the American Institute of Planners, 42:3, 264-274.
 • Kılınç, G. vd, Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik, Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik (TYEC) Projesi Akademik Araştırma Çalışması, TC Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu.
 • Marcuse, P. (2014) A Just Code of Ethics for Planners, Progressive Plannng,
 • RTPI (2017) Professional Ethics, http://www.rtpi.org.uk/membership/professional-standards/professional-ethics/
 • Şengül, H. T. (2002), “Planlama Paradigmalarının Dönüşümü Üzerine Eleştirel bir Değerlendirme”, Planlama, 2002/2-3, s.8-30.
 • Tarhan B., Gençkaya Ö.F., Ergül E., Özsemerci K., Özbaran H., (2004) Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, Ankara, TEPAV.
 • TC Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu (2017) Etik Rehberi, Hazırlayan: Şen M. L., Etik Kurlu, Ankara.
 • TÜSİAD (2005) Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik, TÜSİAD, İstanbul.
 • TEPAV, (2015) Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat, Matsa Basımevi, Ankara.
 • Transparency International (2013) Global Corruption Barometer, available at http://www.transparency.org
 • Tekeli, İ. (1995) Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Tekeli, İ. (2000) “Plancının Meşruiyetini Oluşturmada Etik Sorunlar”, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi, Ankara, ss:209-230.
 • Uluslararası Şeffaflık Derneği (2016) Türkiye’de Yolsuzluk: Yasalar, Uygulamalar Ve Riskli Alanlar, İstanbul.
 • Wong, C. “Old Wine in a New Bottle: Planning Methods and Techniques in the 1990’s”, Planning Practice and Research, 13(3), 1998
 • Bayet, A. Bilim Ahlakı, Yorum Yayınları, 1993
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler şehir planlama ve mekânsal dönüşüm uygulamalarını meslek etiği açısından objektif olarak yorumlayabilme yetisi kazanır,
 2. Öğrenciler meslek uygulamalarında kullanılan planlama etiği ile ilgili kavramların güncel anlamlarını kavrar, ahlak felsefesi açısından yorumlamayı öğrenir,
 3. Öğrenciler meslek uygulamalarının etik açıdan sorumluluklarının hukuksal karşılığını, mesleki yaptırımları ve şehircilik etik ilkelerini öğrenir,
 4. Öğrenciler güncel şehircilik uygulamalarının aktörlerini, süreç denetim organlarını ve planlama süreçlerini etik ilkeler çerçevesinde analiz etme yöntemlerini öğrenir,
 5. Öğrenciler mesleki uygulamaların ve şehir plancısı çalışma süreçlerinin etik denetim çerçevesini ve kurumlar arası sorumluluk paylaşımını öğrenir
 6. Şehir Plancısı çalışma süreçlerinde karşılaşabilecekleri etik tartışma durumlarını, şehir plancısı özlük haklarını ve şehir plancısı etik ilkelerini koruma konusundaki dayanak ve araçlarını öğrenir,

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Açılış Dersi, Etik Nedir? Meslek Etiği nedir? Ahlak normları, Yozlaşma ve Etik dışı davranış, Kamu hizmetlerinde çıkar çatışması ve etik.
2Etik konusunda çerçeve düzenlemeler: Uluslararası Yozlaşmayla Mücadele çerçevesi, Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri, Planlama alanında üst kurumların etik ilkeleri.
3Şehir Planlama mesleki uygulamalarında etik ilkelerin denetimi ve Şehir Plancıları Odasının çalışmaları ve deneyimleri,
4Mekansal Planlama, Etik ve Hukuk. Yargı kararı ve meslek uzmanı görüşünün rolü, Bilirkişilik ve meslek etiği sorunları, Menfaat ihlali - Dava açma ehliyeti, yargı kararları etkinliği ve planlama süreci.
5Şehir Planlama Mesleğinde Denetim organları ve araçları, Meslek Odaları ve ŞPO’nun planlama alanındaki rolü,
6Kamu Kurumlarında Planlama faaliyeti ve Plancının rolü Planlama Bürolarında Etik, Şehir Plancısının özlük hakları.
7Yönetişim ve Katılım, Sivil Toplumun Mekansal Planlama Süreçlerindeki Rolü, Sivil Toplumda Plancı,
8Ara Sınav 1
9Vize Sınavı (Ödev ara teslimleri)
10Kentsel Dönüşüm ve Meslek Etiği
11Kentsel Koruma, Planlama ve Etik
12Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Büyükşehir Belediyelerinde Planlama ve Plancı Kurumsal etik ilkeleri ve etik ilkelerin denetimi.
13Gayrimenkul Sektöründe Planlama ve Meslek Etiği
14Plancının günümüzde değişen rolü ve planlama meslek etiğinin güncel durumu, ders genel değerlendirmesi ve ortak tartışma. (Ödev Final Teslimleri)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri15
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev140
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok