Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyaset Teorisi SemineriSBU691237.530
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders siyaset düşüncesinin temel kavramları olan insan doğası, devlet, adalet, özgürlük, eşitlik, egemenlik, kimlik, milliyetçilik, demokrasi, çok kültürlülük gibi kavramları farklı düşünürlerin ve yaklaşımların perspektifinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu ve benzeri kavramların siyaset düşüncesi geleneğinde farklı zamanlarda kazandıkları farklı anlamlar analitik biçimde ele alınıp işlenecektir. Bu bağlamda dersimiz Antik Yunan düşünce geleneğinden başlayarak günümüze kadar gelecek ve her konuyla ilgili ön plana çıkan düşünürlerin çalışmaları üzerinde yoğunlaşacaktır. Dersimiz ana hatlarıyla iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde siyaset düşüncesiyle ilgili temel kavramlar ve tartışmalar üzerinde durulacak; ikinci bölümde ise Antik Yunan’dan başlayarak günümüze kadar siyaset düşüncesine damgasını basmış düşünürlerin görüşleri analiz edilecektir.
Dersin İçeriğiHer derste öncelikle o haftanın siyaset düşüncesiyle ilgili temel kavramları ele alınacak; öğretim üyesinin ve öğrencilerin katılımıyla tartışılacaktır. Ardından da her hafta için belirlenen bir düşünürün görüşleri analiz edilecektir. Öğrenciler dönem boyunca bir veya daha fazla düşünürün görüşlerini, belirlenen kaynaklar üzerinden inceleyip sınıfta sunmakla yükümlü olacaktır. Sunuşlar dersin notunun belirlenmesinde önemli bir kriter oluşturacaktır. Bununla birlikte öğrenciler her hafta işlenecek olan konuyla ilgili bir iki sayfadan oluşan bir kritik (reaction paper) hazırlayıp bunu öğretim üyesine teslim etmekten sorumlu olacaklardır. Her öğrenci bunlara ilave olarak siyaset düşüncesiyle ilgili iki kitap analizinden sorumlu olacaktır. Kitap analizleri birbirine zıt görüşlere sahip iki düşünürün kitaplarının karşılaştırmasından oluşacak ve ortalama beş bin kelimeden oluşan bir ödev formatında sunulacaktır. Ders notu şu şekilde belirlenecektir: Sunuşlar (20), haftalık kritikler (30), Kitap analizi (50). Bu derste vize veya final sınavı yapılmayacaktır. Bunun yerine sunuşlar, kritikler ve ödevler esas alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Alex De Tocqueville, Democracy in America, trans. Gerald E. Bevan (London and New York: Penguin Books, 2003).
 • Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge and Massachusetts: Harvard University Press, 2009).
 • Benjamin Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age (Berkeley: University of California Press, 1984).
 • Brian Barry, Democracy, Power and Justice: Essays in Political Theory (Oxford: Clarendon Press, 1989).
 • Carole Pateman, The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory (Stanford and Calif: Stanford University Press, 1989).
 • Catherine A. MacKinnon, Towards a Feminist Theory of the State (Cambridge: Harvard University Press, 1989).
 • Charles Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton and New Jersey: Princeton University Press, 1994).
 • F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: The University of Chicago Press, 1960).
 • F. A. Hayek, The Road to Serfdom, ed. Bruce Caldwell (Chicago: Chicago University Press, 2007).
 • Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992).
 • Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality (New York: Cambridge University Press, 1994).
 • Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited (Chatham and New Jersey: Chatham House Publishers, 1987).
 • Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty (Oxford and New York: Oxford University Press, 1969).
 • Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 1998).
 • Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (San Diego : Harcourt Brace, 1979).
 • Jacques Derrida, The Beast and the Sovereign (Chicago: The University of Chicago Press, 2009).
 • John Keane, Global Civil Society (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
 • John Rawls, A Theory of Justice (New York: Basic Books, 1982).
 • John Rawls, Political Liberalism (New York: Colombia University Press, 1993).
 • Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere (Cambridge: MIT Press, 1989).
 • Karl Popper, The Poverty of Historicism (London: Ark, 1986).
 • Ludwig V. Mises, The Anti-Capitalist Mentality (South Holland: Libertarian, 1972).
 • Ludwig V. Mises, Liberalism, trans. Ralph Raico (Mises Institute, 2010).
 • Michel Foucault, The History of Sexuality (New York: Vintage Books, 1990).
 • Robert Dahl, On Democracy (New Haven: Yale University Press, 2000).
 • Michel Walzer, Sphere of Justice: A Defense of Pluralism and Equality (New York: Basic Books, 1983).
 • Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974).
 • Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (New York: Simon and Schuster, 1996).
 • Ronald M. Dworkin, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality (Cambridge: Harvard University Press, 2000).
 • Sigmund Freud, Psychological Writings and Letters (New York: Continuum, 1995).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrencilerin siyaset düşüncesi alanındaki bilgilerini geliştirecektir
 2. Öğrencilerin siyaset teorisindeki farklı konularla ilgili farklı yaklaşımları öğrenmelerini sağlar
 3. Öğrencilerin teorik bilgilerini kullanarak siyaset alanındaki farklı sorunlara çözüm getirmelerini sağlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1A. Siyaset Kavramı ve Teoriler: B. Düşünür Analizi: Platon------A İçin:: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 1-18. ------ B. Düşünür Analizi:İçin: Halis Çetin, “Birinci Bölüm: Platon”, Totaliter Soylu Gelenek, Ankara: Kadim Yayınları, 2010, ss. 25-64.
2A. İnsan Doğası, Birey ve Toplum. B. Düşünür Analizi: Aristo-----A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 19-62. -----Düşünür Analizi İçin: Lary Arnhart, “İkinci Bölüm: Aristo ve Rejimlerin İncelenmesi Olarak Siyaset Bilimi”, Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi, Çev. Ahmet Kemal Bayram, Ankara: Adres Yayınları, 2004, ss. 49-80.
3A. Siyaset, Yönetim ve Devlet:. B. Düşünür Analizi: Çiçero ------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 109-146. -----B İçin: Lary Arnhart, “Üçüncü Bölüm: Augustine’nin Tanrı Kenti”, Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi, Çev. Ahmet Kemal Bayram, Ankara: Adres Yayınları, 2004, ss. 81-106.
4A. Egemenlik, Ulus ve Ulusüstücülük:. B. Düşünür Analizi:: Aziz. Agustine------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 109-146. -----B İçin: Lary Arnhart, “Üçüncü Bölüm: Augustine’nin Tanrı Kenti”, Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi, Çev. Ahmet Kemal Bayram, Ankara: Adres Yayınları, 2004, ss. 81-106.
5A. Güç, Otorite ve Meşruiyet. B. Düşünür Analizi: Machiavelli------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 147-184. -----B İçin: Halis Çetin, “İkinci Bölüm: Nicolo Machiavelli”, Totaliter Soylu Gelenek, Ankara: Kadim Yayınları, 2010, ss. 65-122.
6A. Hukuk, Düzen ve Adalet:. B. Düşünür Analizi: Hobbes------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 185-224. -----B İçin: Halis Çetin, “Üçüncü Bölüm: Thomas Hobbes”, Totaliter Soylu Gelenek, Ankara: Kadim Yayınları, 2010, ss. 123-170.
7A. Haklar, Yükümlülükler ve Vatandaşlık:. B. Düşünür Analizi: Rousseau------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 225-270. -----B İçin: Halis Çetin, “Dördüncü Bölüm: Jean Jaques Rousseau”, Totaliter Soylu Gelenek, Ankara: Kadim Yayınları, 2010, ss. 174-248.
8Ara Sınav 1
9A. Mülkiyet, Planlama ve Piyasa. B. Düşünür Analizi: Locke------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 389-425. -----B İçin: Lary Arnhart, “Locke: Bireysel Haklar ve Sınırlı Yönetim”, Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi, Çev. Ahmet Kemal Bayram, Ankara: Adres Yayınları, 2004, ss. 231-280.
10A. Özgürlük, Hoşgörü ve Kurtuluş:. B. Düşünür Analizi: Mill------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 309-348. -----B İçin: Donald Tannenbaum, David Schultz, “Mill: Özgürlüğü Temellendirmek”, Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci, Ankara: Adres Yayınları, ss. 357-382.
11A. Gelenek, İlerleme ve Ütopya:. B. Düşünür Analizi: Burke ------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 425-462. -----B İçin: Bekir Berat Özipek, Muhafazakarlık, İstanbul: Timaş, 2011.
12A. Eşitlik, Sosyal Adalet ve Refah. B. Düşünür Analizi: Marx------A İçin: Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 349-388. -----B İçin: Lary Arnhart, “Onbirinci Bölüm: Sosyalizm: Marx’ın Komünist Manifestosu”, Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi, Çev. Ahmet Kemal Bayram, Ankara: Adres Yayınları, 2004, ss. 337-366.
13Barış ve Çatışma------Kant, “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” ----- Samuel Huntington, “Medeniyetler Çatışması”, İstanbul: Vadi Yayınları, 2005.
14Kimlik ve İtaat---- Henry Thoreau, “Sivil İtaatsizlik”, Doğal Yaşam ve Başkaldırı, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2001. ----- Charles Taylor, “Tanınma Politikası ve Çokkültürlülük”, Çokkültürlülük ve Tanınma Politikası, der. Charles Taylor, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1130
Sunum/Jüri320
Projeler150
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok