Kimya Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Program DirektörüAli ERDOĞMUŞ
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 46 Zorunlu Ders ve 13 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 2 kategorisinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 3 kategorisinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 4 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 5 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 6 kategorisinden 3 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 59 dersten (toplam 164 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Program TanımıKimya bölümü, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim insanları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyagerleri yetiştirmektedir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar.
Program Eğitim AmaçlarıEA1 Kimya ve ilgili alanlarında teorik veya uygulamalı bilgi donanımına sahip, kimya laboratuvarlarında çalışma becerisi kazanan kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ10) EA2 Kimya alanında kullanılan enstrümental analiz yöntemlerini kavrayan, cihazların çalışma prensiplerini bilen ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlayabilen kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ10) EA3 3.1 Kimya ile ilgili araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen,(PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ8, PÇ10) 3.2 Üretim yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen, (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ8, PÇ10) 3.3 Kalite-kontrol yapan kurum ve kuruluşlarda takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ8, PÇ10) EA4 Kanıta ve araştırmalara dayalı bilimsel yöntemler ile birlikte, kimya alanındaki temel kavramları kullanarak karmaşık problemlere çözümler üreten kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ10) EA5 Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için en az bir yabancı dil bilgisiyle literatürü izleyen, kütüphane veya elektronik bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanan kimyagerler yetiştirmek. (PÇ7,PÇ13) EA6 Teorik veya uygulamalı olarak kazandığı bilgiyi ve deneyimini, toplum yararına olacak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmakta ve projeler üretmekte kullanabilen kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ9, PÇ11, PÇ12, PÇ14) EA7 Mesleki yeterlilik ve bilimsel etik bilincine sahip kimyagerler yetiştirmek. (PÇ12, PÇ14) EA8 Sahip olduğu düşünceleri, sözlü ve yazılı iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanarak aktaran kimyagerler yetiştirmek. (PÇ3,PÇ4,PÇ5, PÇ6, PÇ12, PÇ13) EA9 Lisansüstü programlara başvuruyu ve kabulü sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşan kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3)
Mezunların Mesleki ProfiliKimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, kimyagerler bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Kimyagerler sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Kimyagerler çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca kimyagerler, master ve doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 46 Zorunlu Ders ve 13 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 2 kategorisinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 3 kategorisinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 4 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 5 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 6 kategorisinden 3 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 59 dersten (toplam 164 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu “Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Program Eğitim Amaçları

 1. EA1 Kimya ve ilgili alanlarında teorik veya uygulamalı bilgi donanımına sahip, kimya laboratuvarlarında çalışma becerisi kazanan kimyagerler yetiştirmek.
 2. EA2 Kimya alanında kullanılan enstrümental analiz yöntemlerini kavrayan, cihazların çalışma prensiplerini bilen ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlayabilen kimyagerler yetiştirmek.
 3. EA3 3.1 Kimya ile ilgili araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen, 3.2 Üretim yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen, 3.3 Kalite-kontrol yapan kurum ve kuruluşlarda takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen kimyagerler yetiştirmek.
 4. EA4 Kanıta ve araştırmalara dayalı bilimsel yöntemler ile birlikte, kimya alanındaki temel kavramları kullanarak karmaşık problemlere çözümler üreten kimyagerler yetiştirmek.
 5. EA5 Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için en az bir yabancı dil bilgisiyle literatürü izleyen, kütüphane veya elektronik bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanan kimyagerler yetiştirmek.
 6. EA6 Teorik veya uygulamalı olarak kazandığı bilgiyi ve deneyimini, aldığı eğitim dilinde toplum yararına olacak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmakta ve projeler üretmekte kullanabilen kimyagerler yetiştirmek.
 7. EA7 Mesleki yeterlilik ve bilimsel etik bilincine sahip kimyagerler yetiştirmek.
 8. EA8 Aldığı eğitim dilinde düşüncelerini, sözlü ve yazılı iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanarak aktaran kimyagerler yetiştirmek.
 9. EA9 Lisansüstü programlara başvuruyu ve kabulü sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşan kimyagerler yetiştirmek.

Program Çıktıları

 1. Aldığı eğitimin dilinde kimya ve kimya ile ilgili alanlarda güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bunları beraber kullanabilme becerisine sahiptir.
 2. Aldığı eğitimin dilinde Kimya ve kimya ile ilgili alanlardaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp çözüm yöntemi geliştirir, uygun analitik yöntemler ve teknikler kullanarak problemleri çözer, verileri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 3. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 4. Kimya ve ilgili alanlarda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
 5. Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 6. Kimya alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini aldığı eğitimin dilinde disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
 8. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisini ve sorumluluk alma özgüvenini geliştirir.
 9. Yaşam boyu öğrenme ve öğretme sorumluluğunu üstlenir, kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri izler, kendini sürekli yeniler ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara aktararak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 10. Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 11. Kimya ve ilgili olduğu alanların uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 12. Kimya ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini, Türkçe yazılı veya sözlü etkin iletişimi kullanarak ifade eder.
 13. Alanı ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde, en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahiptir.
 14. Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahiptir, mesleki etik ve yasal ilkelere uygun davranır, kimya ve ilgili olduğu alanlarda sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
FIZ1001 Fizik 130246
KIM1131 Temel Bilgisayar Bilimleri22033
KIM1611 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
KIM1621 Genel Kimya Laboratuvarı 100212
KIM1701 Genel Kimya 140045
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
FIZ1002 Fizik 230246
KIM1022 Genel Kimya Laboratuvari 200212
KIM1602 Genel Kimya 240045
KIM1612 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2511 Analitik Kimya 140044
KIM2521 Anorganik Kimya 140045
KIM2531 Fizikokimya 140044
KIM2541 Analitik Kimya Laboratuarı 100635
KIM2551 Anorganik Kimya Laboratuvarı 100212
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-230035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2512 Analitik Kimya 240044
KIM2522 Anorganik Kimya 240045
KIM2532 Fizikokimya 240044
KIM2542 Analitik Kimya Laboratuvarı 200635
KIM2552 Anorganik Kimya Laboratuvarı 200212
KIM2562 Fizikokimya Laboratuvarı 100425
SEC0004 Mesleki Seçmeli 2-130035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3411 Entrümental Analiz 130035
KIM3421 Biyokimya 140045
KIM3431 Fizikokimya 340045
KIM3441 Organik Kimya 140045
KIM3451 Fizikokimya Laboratuvarı 200424
SEC0005 Mesleki Seçmeli 3-130036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3412 Enstrümental Analiz 230033
KIM3422 Biyokimya 240044
KIM3432 Biyokimya Laboratuvarı 100423
KIM3442 Organik Kimya 240044
KIM3452 Enstrümental Analiz Laboratuvarı00212
KIM3462 Organik Kimya Laboratuvarı 100424
SEC0006 Mesleki Seçmeli 4-130035
SEC0007 Mesleki Seçmeli 4-230035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4001 Mesleki staj00005
KIM4801 Biyokimya 340044
KIM4911 Biyokimya Laboratuvarı 200423
KIM4921 Organik Kimya 340043
KIM4931 Organik Kimya Laboratuvarı 200424
SEC0008 Mesleki Seçmeli 5-130034
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-230034
SEC0010 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4392 Endüstriyel Kimya02013
KIM9000 Bitirme Çalışması0120612
SEC0011 Mesleki Seçmeli 6-130035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 6-230035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 6-330035
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2301 Modern Biyolojiye Giriş30035
BYM3651 Biyopolimerlerin Esasları30035
KIM2061 Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları 30035
KIM2571 Kimya Tarihi30035
KIM2591 Çevre Kimyası ve Teknolojisi30035
KIM2601 Kimyacılar için Matematik30035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2382 Tehlikeli Atıkların Yönetimi30035
BME1532 Hücre Biyolojisi30035
KIM2452 Su Kimyası30035
KIM2582 Kimyada İstatistik Yöntemler30035
KIM2592 Mesleki Terminoloji30035
KIM2602 Metal Kimyası30035
KIM2612 Nanobilim ve Nanoteknoloji30035
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3461 Endüstriyel Anorganik Kimya30036
KIM3471 Kimyasal Analizlerde Validasyon30036
KIM3481 Kataliz ve Adsorpsiyon30036
KIM3491 Korozyon Kimyası30036
KIM3501 Kalite Güvencesi ve Standartları30036
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası30035
KIM3612 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi30035
BME4370 Artificial Organs & Life Support Systems30035
KIM3472 Elektrokimya30035
KIM3482 Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları30035
KIM3492 Makromoleküler Kimya30035
KIM3502 Polimerik Kompozit Malzemeler30035
KIM3512 Elektroanalitik Yöntemler30035
KIM3522 Analitik Ayırma Yöntemleri30035
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4211 Adli Bilimde Kimya30034
BYM4661 Biyomedikal Malzemeler 30034
KIM4571 Klinik Biyokimya30034
KIM4331 Organik Analiz ve Yapı Tayini30034
KIM4151 Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji30034
KIM4341 Kozmetik Kimyası ve Üretimi30034
KIM4451 Yem Kimyası30034
KIM4461 Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri30034
KIM4471 Mesleki İngilizce30034
KIM4481 Kuantum Kimyasi30034
KIM4491 Reaksiyon Kinetiği30034
KIM4541 Sentetik Biyopolimerlere Giriş30034
KIM4551 Akıllı Malzemeler ve Yapıları30034
KIM4561 Biyoteknolojik Yöntemler30034
KIM4581 Yakıt Kimyası30034
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4412 İyi Üretim Uygulamaları30035
KIM9901 İşletmede Mesleki Eğitim 130035
KIM9902 İşletmede Mesleki Eğitim 230035
KIM9903 İşletmede Mesleki Eğitim 330035
KIM4182 Endüstriyel Organik Kimya30035
KIM4202 Kauçuk Kimyası30035
KIM4222 Endüstriyel Elektrokimya30035
KIM4272 Kompleks Kimyası30035
KIM4282 Sentetik Organik Kimya ve Uygulamaları30035
KIM4302 Yüzey Aktif Maddeler30035
KIM4352 Tekstil Kimyası30035
KIM4372 Yüzey Kaplama30035
KIM4442 Anorganik Kimyada Moleküler Simetrinin Temel İlkeleri30035
KIM4462 Besin Kimyası30035
KIM4512 Biyolojik Aktif Bileşik Sentezleri30035
KIM4532 Biyosensörler30035
KIM4572 Endüstriyel Biyoteknoloji30035
KIM4642 İleri Organik Malzemeler30035
KIM4702 Boya Kimyası30035
KIM4712 Spektroskopik Analiz30035
KIM4722 Deterjanlar30035
KIM4752 Radyokimya30035
KIM4792 Fotokimyasal Teknoloji30035
KIM4812 Tıbbi Bitkiler Kimyası30035
KIM4832 Enzim Kinetiği30035
KIM4852 Koku ve Tat Bileşikleri30035
KIM4862 Organometaller Kimyası ve Kataliz Etkisi30035
KIM4892 Medikal Metaller ve Uygulama Alanları30035
KIM4902 Moleküler Modelleme30035
KIM4922 NMR Spektroskopisi30035
KIM4952 Moleküler Termodinamik30035
KIM4992 İlaç Kimyası30035
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
KIM1052 Hayatın İçinde Kimya30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
MDB1013 Temel Japonca 130033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
KIM1602Genel Kimya 2111---------1-
FIZ1002Fizik 2------11------
MAT1072Matematik 21-------------
TDB1032Türkçe 2------11------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2------11------
KIM1022Genel Kimya Laboratuvari 2111---------1-
MDB1032İleri İngilizce 2------1-----1-
KIM1612İş Sağlığı ve Güvenliği 21-1-------1--1
KIM1701Genel Kimya 111------------
FIZ1001Fizik 1------11------
MAT1071Matematik 11-------------
TDB1031Türkçe 1------11------
KIM1621Genel Kimya Laboratuvarı 1111-----------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1------11------
MDB1031İleri İngilizce 1------1-----1-
KIM1611İş Sağlığı ve Güvenliği 11---------1---
KIM1131Temel Bilgisayar Bilimleri1---1---------
KIM2551Anorganik Kimya Laboratuvarı 1111-----------
KIM2531Fizikokimya 1-11-----------
KIM2521Anorganik Kimya 1111-----------
KIM2511Analitik Kimya 1111--1--------
KIM2541Analitik Kimya Laboratuarı 111---1-1------
SEC0002Mesleki Seçmeli 1-1--------------
SEC0003Mesleki Seçmeli 1-211111111111111
KIM2512Analitik Kimya 21111----------
KIM2542Analitik Kimya Laboratuvarı 211-1---1------
KIM2562Fizikokimya Laboratuvarı 11------1------
KIM2532Fizikokimya 2111-----------
KIM2522Anorganik Kimya 2111--1--------
KIM2552Anorganik Kimya Laboratuvarı 21111----------
KIM3451Fizikokimya Laboratuvarı 211------------
KIM3411Entrümental Analiz 1-1-1---11-----
KIM3441Organik Kimya 111------------
KIM3421Biyokimya 11-1-------1---
SEC0005Mesleki Seçmeli 3-111111111111111
KIM3431Fizikokimya 31----1--------
KIM3442Organik Kimya 211------------
KIM3462Organik Kimya Laboratuvarı 1111----1------
KIM3432Biyokimya Laboratuvarı 111-1-1--------
KIM3422Biyokimya 21-1-------1---
KIM3412Enstrümental Analiz 2---1-1-11-----
KIM3452Enstrümental Analiz Laboratuvarı---111-1------
SEC0006Mesleki Seçmeli 4-111111111111111
KIM4931Organik Kimya Laboratuvarı 21----1-1------
KIM4911Biyokimya Laboratuvarı 211-1-1--------
SEC0008Mesleki Seçmeli 5-111111111111111
SEC0009Mesleki Seçmeli 5-211111111111111
KIM4001Mesleki staj-------111-111
KIM4801Biyokimya 31-1-------1---
KIM4921Organik Kimya 31-1-----------
KIM9000Bitirme Çalışması1-1-1-1----111
KIM4392Endüstriyel Kimya1-----1--1-1--
SEC0012Mesleki Seçmeli 6-211111111111111
SEC0013Mesleki Seçmeli 6-311111111111111
SEC0011Mesleki Seçmeli 6-111111111111111
KIM2591Çevre Kimyası ve Teknolojisi1--1--11----1-
KIM2601Kimyacılar için Matematik-1-1--1-------
KIM2571Kimya Tarihi1-----1---1-1-
KIM2061Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları 1-1---------11
BYM2301Modern Biyolojiye Giriş-------1----1-
BYM3651Biyopolimerlerin Esasları------11------
KIM2592Mesleki Terminoloji------1-1---1-
KIM2602Metal Kimyası1---------1111
KIM2452Su Kimyası1111--------1-
KIM2582Kimyada İstatistik Yöntemler-1-1--1-------
KIM2612Nanobilim ve Nanoteknoloji---111----1---
BME1532Hücre Biyolojisi111---11------
KIM2382Tehlikeli Atıkların Yönetimi111-----------
KIM3491Korozyon Kimyası111---1-----1-
KIM3481Kataliz ve Adsorpsiyon-1----1-------
KIM3461Endüstriyel Anorganik Kimya111-----------
KIM3471Kimyasal Analizlerde Validasyon111-1-------1-
KIM3501Kalite Güvencesi ve Standartları1111----------
KIM3472Elektrokimya-1-1----------
KIM3482Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları11----1-----1-
KIM3502Polimerik Kompozit Malzemeler1-----1-----1-
KIM3512Elektroanalitik Yöntemler111--1--------
KIM3492Makromoleküler Kimya1-1---1-----1-
KIM3522Analitik Ayırma Yöntemleri1-11----1---1-
KIM3052Nanomalzemeler Kimyası1111-111111111
BME4370Artificial Organs & Life Support Systems1-----11------
KIM4471Mesleki İngilizce------1-----1-
KIM4331Organik Analiz ve Yapı Tayini11----1-----1-
KIM4481Kuantum Kimyasi11---1--------
KIM4561Biyoteknolojik Yöntemler111-------1---
KIM4491Reaksiyon Kinetiği1-----1-----1-
KIM4341Kozmetik Kimyası ve Üretimi1------1--1---
KIM4571Klinik Biyokimya1-1-------1-1-
KIM4461Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri111-------1---
KIM4151Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji1-----1-1--1-1
KIM4451Yem Kimyası1------1--1---
KIM4541Sentetik Biyopolimerlere Giriş1-1---1-----11
KIM4551Akıllı Malzemeler ve Yapıları1----1------1-
KIM4581Yakıt Kimyası111-------1---
KIM4211Adli Bilimde Kimya1---1111----1-
BYM4661Biyomedikal Malzemeler ------11----1-
KIM4702Boya Kimyası11-----------1
KIM4712Spektroskopik Analiz11---1--------
KIM4722Deterjanlar1-----11------
KIM4812Tıbbi Bitkiler Kimyası11----1---1---
KIM4752Radyokimya1-----1-------
KIM4372Yüzey Kaplama11------------
KIM4182Endüstriyel Organik Kimya1-----1-------
KIM4202Kauçuk Kimyası1----11-----1-
KIM4902Moleküler Modelleme1-----1-------
KIM4222Endüstriyel Elektrokimya11----1-------
KIM4992İlaç Kimyası1-----1-------
KIM4642İleri Organik Malzemeler1-----1-1--11-
KIM4792Fotokimyasal Teknoloji11----------1-
KIM4352Tekstil Kimyası11---1--------
KIM4272Kompleks Kimyası11----1-------
KIM4462Besin Kimyası1----1--------
KIM4282Sentetik Organik Kimya ve Uygulamaları111---11----11
KIM4532Biyosensörler1-----1---1---
KIM4302Yüzey Aktif Maddeler---1--1---1--1
KIM4832Enzim Kinetiği1-1-------1-1-
KIM4862Organometaller Kimyası ve Kataliz Etkisi111---1-------
KIM4852Koku ve Tat Bileşikleri1-----1----111
KIM4442Anorganik Kimyada Moleküler Simetrinin Temel İlkeleri11----1-------
KIM4952Moleküler Termodinamik-1---1--------
KIM4892Medikal Metaller ve Uygulama Alanları----------1-11
KIM4922NMR Spektroskopisi111--1------11
KIM4512Biyolojik Aktif Bileşik Sentezleri11----1---1-1-
KIM4572Endüstriyel Biyoteknoloji1-1-------1---
KIM9901İşletmede Mesleki Eğitim 1111111111-1111
KIM9902İşletmede Mesleki Eğitim 2-11111-11--111
KIM9903İşletmede Mesleki Eğitim 3-11111-11--111
ITB3020Felsefeye Giriş------11------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ------11------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı------11------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ------11------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ------11------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ------11------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ------11------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ------11------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ------11------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ------11------
ITB2030Bilim Felsefesi------11------
ITB3010Sosyoloji------11------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu------11------
ITB3250Psikolojiye Giriş------11------
ITB3390Uygarlık Tarihi------11------
KIM1052Hayatın İçinde Kimya-----1--1-1-11
PDR2021Özel Eğitim ------11------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler------11------
TRO2281Türk Dili Tarihi------11------
EGT1022Sosyal Antropoloji------11------
EGT4041Eğitim Yönetimi------11------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi------11------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ------11------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ------11------
MEM4501Seramikler------11------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler------11------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı------11------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği------11------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri------11------
ISL2560Halkla İlişkiler------11------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ------11------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme------11------
ISL2901Doğrudan Pazarlama------11------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ------11------
SBP2031Şehir Ekonomisi------11------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları------11------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ------11------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları------11------
ITB3150Tarih ve Sinema------11------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ------11------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik------11------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim------11------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ------11------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu------11------
ITB3610Yazarlık Teknikleri------11------
ITB3550İnsan Hakları ------11------
ITB3560Siyaset Felsefesi------11------
ITB3570Eğitim Felsefesi------11------
ITB3320İktisadi Suçlar ------11------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ------11------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı------11------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler------11------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ------11------
SBP2082Şehir Sosyolojisi------11------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2------11------
SYP3241Halkla İlişkiler ------11------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ------11------
MIM2421Mimarlık Tarihi------11------
MIM2411Arkeoloji------11------
MIM1412Uygarlık tarihi------11------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi------11------
ITB2020Bilim Tarihi------11------
MDB1052İngilizce 2------11----1-
INS2462Trafik Güvenliği------11------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş------11----1-
MDB4021Almanca Dil Becerileri------11----1-
MDB4031İleri Almanca ------11----1-
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ------11----1-
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri------11------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1------11------
FEL2270Batı Felsefesi 1------11------
FEL2280Batı Felsefesi 2------11------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1------11------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2------11------
FEL3330Felsefe Okumaları 1------11------
FEL3340Felsefe Okumaları 2------11------
FEL3350Antikçağ Felsefesi------11------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri------11------
ITB3360Sanat Tarihi------11------
ITB4930Mimarlık Tarihi------11------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans------11------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri------11------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet------11------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon------11------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı------11------
GRA4120Deneysel Tipografi------11------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş------11------
TDB4051Akademik Türkçe------11------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri------11------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş------11------
DNS1240Yoga ve Anatomi------11------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik------11------
TDB4061Yeditepe İstanbul------11------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş------11------
FEL4251Bilim Felsefesi------11------
BED1013Pilates Temel Eğitimi------11------
BED1014Yoga Temel Eğitimi------11------
EUT2022NFT'ye Giriş------11------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)------11------
MDB1003Temel İspanyolca 1------11----1-
MDB1005Temel Macarca 1------11----1-
MDB1009Temel Yunanca 1------11----1-
MDB1015 Temel Arapça 1------11----1-
MDB1017Temel Farsça 1------11----1-
MDB1101Temel Bulgarca 1------11----1-
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş------11----1-
MDB1001Temel Fransızca 1------11----1-
MDB1004Temel İspanyolca 2------11----1-
MDB1007Temel İtalyanca 1------11----1-
MDB1011 Temel Çince 1------11----1-
MDB1016Temel Arapça 2------11----1-
MDB1019Temel Rusça 1------11----1-
MDB1201Temel Romence 1------11----1-
MDB2003Toplum Önünde Konuşma------11----1-
MDB1013Temel Japonca 1------11----1-

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12XXXXXXXX
PÇ-13XXXXXXXX
PÇ-14XXXXXXXX

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4EA-5EA-6EA-7EA-8EA-9
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5X
PÇ-6XXX
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XXXX
PÇ-11X
PÇ-12XXX
PÇ-13XX
PÇ-14XX