Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Program DirektörüMustafa Sami TOPÇU
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Fen Bilgisi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum, davranış ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Fen Bilgisi Öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi Fen Bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev alabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Fen bilgisi eğitimi alanında var olan kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgilere sahip olur ve bunları sözlü ve yazılı aktarma becerisi kazanır
 2. Eğitim ve Fen Bilgisi alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi kazanır
 3. Araştırma planlama, projelendirme, uygulama ve sonuçlandırma özelliği kazanır
 4. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğine sahip olur
 5. Bireysel ve grup içerisinde tek ve çok disiplinli takım çalışması yapma ve yürütme becerisi kazanır
 6. Toplumsal, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır
 7. Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir
 8. Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama özelliği kazanır
 9. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır
 10. Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır.
 11. Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme yeterliliğine sahip olur.
 12. Kalite ve çevre bilincine sahip olur
 13. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
FBO1061 Fizik I20233
FBO1071 Kimya 120233
FBO1091 Genel Matematik 120022
MDB1091 İngilizce 120023
TRO1901 Türk Dili 130035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
FBO1062 Fizik 220233
FBO1072 Kimya 220233
FBO1082 Biyoloji 120234
FBO1092 Genel Matematik 220023
MDB1092 İngilizce 220023
TRO1902 Türk Dili 230035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
FBO2111 Fizik 320233
FBO2121 Kimya 322033
FBO2131 Biyoloji 220234
FBO2171 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
SEC0001 Seçmeli 1-120024
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
FBO2172 Fen Öğretim Programları20023
FBO2182 Yer Bilimi20023
FBO2192 Biyoloji 320234
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
SEC0004 Seçmeli 1-220024
SEC0005 Seçmeli 2-220023
SEC0006 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
FBO3081 Fen Öğretimi 130036
FBO3091 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 110224
FBO3101 Astronomi20023
SEC0007 Seçmeli 1-320024
SEC0008 Seçmeli 2-320023
SEC0009 Seçmeli 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
FBO3082 Fen Öğretimi 230036
FBO3092 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 210224
FBO3102 Bilimsel Muhakeme Becerileri20023
SEC0010 Seçmeli 1-420024
SEC0011 Seçmeli 2-420023
SEC0012 Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
FBO4211 Disiplinlerarası Fen Öğretimi20024
FBO4221 Çevre Eğitimi20023
FBO4301 Öğretmenlik Uygulaması 1260512
SEC0013 Seçmeli 1-520024
SEC0014 Seçmeli 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
FBO4252 Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
FBO4262 Bilimin Doğası ve Öğretimi20023
FBO4302 Öğretmenlik Uygulaması 2260512
SEC0015 Seçmeli 1-620024
SEC0016 Seçmeli 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2090 Karakter ve Değer Eğitimi20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
EGT2140 Eğitim Tarihi20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20023
BTO2910 Medya Okuryazarlığı20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
SBO2210 Türk Kültür Coğrafyası20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO2020 Bilimin Teknolojideki Uygulamaları20024
FBO2030 Fen Bilgisi Ders Kitabı İncelemesi20024
FBO2040 Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları 20024
FBO2050 Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
FBO2060 Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar20024
FBO2070 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi20024
FBO2080 Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği20024
FBO2090 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
FBO2110 Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri20024
FBO2120 Yenilenebilir Enerji Kaynakları20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
FBO1091Genel Matematik 13344322333423
FBO1071Kimya 14355345543545
FBO1061Fizik I2334332233333
EGT1051Eğitime Giriş2323322225434
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 12232342452225
MDB1091İngilizce 12234222232523
EGT1020Eğitim Felsefesi3412441253214
BTO1911Bilişim Teknolojileri1113332345334
TRO1901Türk Dili 11112231151214
FBO1092Genel Matematik 23444542332433
FBO1072Kimya 24534545354353
FBO1062Fizik 23444333434434
EGT1030Eğitim Psikolojisi1243454323334
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 23222342141425
EGT1010Eğitim Sosyolojisi2221311141314
FBO1082Biyoloji 12213244233223
MDB1092İngilizce 22234222232523
TRO1902Türk Dili 22112221151124
FBO2121Kimya 34534544553445
FBO2111Fizik 33543344423434
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri4554452423334
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri4553331434413
FBO2131Biyoloji 23133343223422
FBO2171Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları4323321232412
FBO2182Yer Bilimi4343553224334
BTO1810Öğretim Teknolojileri-124332434213
EGT2030Türk Eğitim Tarihi1222441252224
FBO2172Fen Öğretim Programları4334332334313
FBO2192Biyoloji 32122323231313
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları1112453353245
FBO3091Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 13445434455453
FBO3101Astronomi3445334555444
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme1233221334412
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1323331142223
FBO3081Fen Öğretimi 15333421554423
FBO3092Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 25553535555313
EGT3010Sınıf Yönetimi2113344352323
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik1223352252145
FBO3082Fen Öğretimi 24534543554323
FBO3102Bilimsel Muhakeme Becerileri4554442454423
FBO4221Çevre Eğitimi3334424345255
EGT4010Okullarda Rehberlik4354433455454
FBO4211Disiplinlerarası Fen Öğretimi4335422534422
FBO4301Öğretmenlik Uygulaması 14232255554235
FBO4252Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları4545554344433
FBO4262Bilimin Doğası ve Öğretimi5544434342545
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma3443444545345
FBO4302Öğretmenlik Uygulaması 24334355554223
SEC0015Seçmeli 1-6-------------
EGT2050Çocuk Psikolojisi3332442452344
EGT2060Eğitim Antropolojisi5443433343224
EGT2070Eğitimde Drama3224433454233
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme5443422443422
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim2233332333222
EGT2110Müze Eğitimi2114453343245
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları4343433443244
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim3244321435213
EGT2140Eğitim Tarihi2112222243113
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme1123323323223
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi2224244233243
EGT2170Mikro Öğretim5443321455222
EGT2180Öğrenme Güçlüğü4434453554222
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama2113342444112
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama2554432444413
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu2123332434212
EGT2220Eğitim Hukuku1112342142223
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2224222334212
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim1123433444222
EGT2250Kapsayıcı Eğitim2224434333111
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2223232343235
EGT2090Karakter ve Değer Eğitimi2222343242234
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği3344422344332
BTO2910Medya Okuryazarlığı2344233432444
ING2170Mesleki İngilizce4233342233444
OKL2250Beslenme ve Sağlık3333224422233
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele2433422244444
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme5132214124322
SBO2010Ekonomi ve Girişimcilik1242222222432
SBO2110İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi4222223333432
SBO2210Türk Kültür Coğrafyası4213223322243
SBO2310Türk Sanatı Tarihi2232421232344
SNF2050Sanat ve Estetik2122212232444
SNF2070Geleneksel Türk El Sanatları4234332221443
SNF2080Türk Halk Oyunları5223442244245
SNF2090Türk Musikisi3342233343334
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim2322433322433
TRO2850Kültür Ve Dil4443331221434
TRO2860Türk İşaret Dili1334443122321
FBO2050Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı3445433535444
FBO2020Bilimin Teknolojideki Uygulamaları3211112123334
FBO2030Fen Bilgisi Ders Kitabı İncelemesi2332333443434
FBO2040Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları 2333212322433
FBO2060Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar3343334345453
FBO2070İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi3514322422213
FBO2080Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği2232221152332
FBO2090Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi4333331434322
FBO2110Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri2333432332253
FBO2120Yenilenebilir Enerji Kaynakları3344422333254

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XX
PÇ-13XXX