Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Program DirektörüNot set
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıProgramın temel amacı, okulöncesi eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve önemini vurgulayarak, yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek düzeyde yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip okul öncesi öğretmeni adayları yetiştirilmektedir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Okul Öncesi öğretmeni yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Programda, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip okul öncesi öğretmeni adayları yetiştirilmektedir. Bu anabilim dalından mezun olanlar, öğretmenlik mesleğinin yanısıra çocuk eğitimiyle ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilme olanağı bulabilmektedirler.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarındaki anasınıflarında ya da bağımsız anaokullarında okul öncesi öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Okul Öncesi Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretmen, anaokullarında da uzman öğretmen olarak görev yapmaktadır. Bu program mezunları, KPSS´den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından okul öncesi öğretmeni olarak atanmaktadır
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgileri tartışır
 2. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler
 3. Öğrenciler sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
 4. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler
 5. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır
 6. Öğrenciler çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular
 7. Öğrenciler konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler
 8. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır
 9. Öğrenciler alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
 10. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
 11. Öğrenciler mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılır, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek konusunda hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir
 12. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular
 13. Öğrenciler Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımlar
 14. Öğrenciler çocukların gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını açıklar
 15. Öğrenciler program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir
 16. Öğrenciler öğretmenin rehberlik görevlerini ve çocuğu tanıma yollarını tanımlar

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
MDB1091 İngilizce 120023
OKL1001 Erken Çocukluk Eğitime Giriş30035
OKL1041 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım20023
TRO1901 Türk Dili 130035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
MDB1092 İngilizce 220023
OKL1002 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 30035
OKL1042 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim20025
TRO1902 Türk Dili 230035
SEC0001 Seçmeli 2-120023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
OKL2101 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi30036
OKL2111 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi30035
OKL2121 Okul Öncesi Eğitim Programları30035
SEC0002 Seçmeli 1-120024
SEC0003 Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
OKL2102 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi30034
OKL2112 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi30033
OKL2122 Erken Çocuklukta Drama20023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
SEC0004 Seçmeli 1-220024
SEC0005 Seçmeli 2-220023
SEC0006 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
OKL3001 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi30034
OKL3101 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları30035
OKL3111 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme30034
SEC0007 Seçmeli 1-320024
SEC0008 Seçmeli 2-320023
SEC0009 Seçmeli 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
OKL3202 Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi30035
OKL3212 Çocuk Ruh Sağlığı30035
OKL3222 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı20023
SEC0010 Seçmeli 1-420024
SEC0011 Seçmeli 2-420023
SEC0012 Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
OKL4101 Karakter ve Değer Eğitimi 20023
OKL4111 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi30034
OKL4301 Öğretmenlik Uygulaması 1260512
SEC0013 Seçmeli 1-520024
SEC0014 Seçmeli 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
OKL4202 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları30034
OKL4302 aa Öğretmenlik Uygulaması 2260515
SEC0015 Seçmeli 1-620024
SEC0016 Seçmeli 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
BTO2910 Medya Okuryazarlığı20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
SBO2210 Türk Kültür Coğrafyası20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
EGT2140 Eğitim Tarihi20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
OKL2100 Aile Eğitimi ve Katılımı20024
OKL2110 Çocuk ve Medya20024
OKL2120 Çocukta Davranış Yönetimi20024
OKL2130 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi20024
OKL2140 Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi20024
OKL2150 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları20024
OKL2160 Erken Çocukluk Eğitiminde Dil ve Kavram Gelişimi20024
OKL2170 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi20024
OKL2180 Erken Çocuklukta Ritim Dans ve Orff Eğitimi20024
OKL2190 Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri20024
OKL2200 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi20024
OKL2210 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
OKL2220 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi20024
OKL2230 Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
OKL2240 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
OKL1001Erken Çocukluk Eğitime Giriş1111111111111111
EGT1051Eğitime Giriş1111111111111111
EGT1020Eğitim Felsefesi1111111111111111
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 11111111111111111
MDB1091İngilizce 11111111111111111
BTO1911Bilişim Teknolojileri1111111111111111
TRO1901Türk Dili 11111111111111111
OKL1041Çocuk Sağlığı ve İlkyardım1111111111111111
EGT1030Eğitim Psikolojisi-1111-1-11111-1-
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 21111111111111111
EGT1010Eğitim Sosyolojisi11---------1----
MDB1092İngilizce 2--1---1---------
OKL1002Erken Çocukluk Döneminde Gelişim -1---1-1-1-1-1--
OKL1042Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim1-----11---1-1--
TRO1902Türk Dili 21--11--1-11--1-1
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri11-111----1-----
EGT2030Türk Eğitim Tarihi11-----1---111--
OKL2101Erken Çocuklukta Fen Eğitimi11-1111111---111
OKL2121Okul Öncesi Eğitim Programları111--111-1111-1-
OKL2111Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi111--11111-1111-
SEC0002Seçmeli 1-11111111111111111
SEC0003Seçmeli 3-11111111111111111
BTO1810Öğretim Teknolojileri1--11111------1-
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri11-1-1111111111-
OKL2102Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi1---1--11-----1-
OKL2112Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi111--1-1111-111-
OKL2122Erken Çocuklukta Drama1---11-111--111-
SEC0004Seçmeli 1-21111111111111111
SEC0006Seçmeli 3-21111111111111111
SEC0005Seçmeli 2-21111111111111111
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları1--1-1-11-1111--
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme111111111--1-11-
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi----111-1-1-111-
OKL3001Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi-1-111111----11-
OKL3101Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları11-1111111--1111
OKL3111Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme11-111111----111
SEC0007Seçmeli 1-31111111111111111
SEC0008Seçmeli 2-31111111111111111
SEC0009Seçmeli 3-31111111111111111
EGT3010Sınıf Yönetimi1--11111111-1111
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik-11111-111--111-
OKL3202Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi111-11-111-1111-
OKL3212Çocuk Ruh Sağlığı1----11111---11-
OKL3222Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı1---1---11---11-
SEC0010Seçmeli 1-41111111111111111
SEC0011Seçmeli 2-41111111111111111
SEC0012Seçmeli 3-41111111111111111
EGT4010Okullarda Rehberlik1111111111111111
OKL4101Karakter ve Değer Eğitimi -11--1-1111--111
OKL4111Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi1--1-11111-1-11-
OKL4301Öğretmenlik Uygulaması 11--1111111111111
SEC0013Seçmeli 1-51111111111111111
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma-11--11111111111
OKL4202Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları11--11-111111111
OKL4302Öğretmenlik Uygulaması 21--111111-111111
SEC0016Seçmeli 3-61111111111111111
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele1----------1---1
OKL2250Beslenme ve Sağlık1------11--1----
FBO2010Bilim Tarihi ve Felsefesi1111111111111111
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği1111111111111111
SBO2010Ekonomi ve Girişimcilik1111111111111111
SNF2070Geleneksel Türk El Sanatları1111111111111111
SBO2110İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi1111111111111111
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim1111111111111111
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme1111111111111111
TRO2850Kültür Ve Dil1111111111111111
BTO2910Medya Okuryazarlığı1111111111111111
ING2170Mesleki İngilizce1111111111111111
SNF2050Sanat ve Estetik1111111111111111
SNF2080Türk Halk Oyunları1111111111111111
TRO2860Türk İşaret Dili1111111111111111
SBO2210Türk Kültür Coğrafyası1111111111111111
SNF2090Türk Musikisi1111111111111111
SBO2310Türk Sanatı Tarihi1111111111111111
SBO2270Osmanlı Türkçesine Giriş1----------1----
SBO2930Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı1----------1----
SBO2920Zeka ve Akıl Oyunları1----------1----
EGT2050Çocuk Psikolojisi1111111111111111
EGT2060Eğitim Antropolojisi1111111111111111
EGT2070Eğitimde Drama1111111111111111
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme1111111111111111
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim1111111111111111
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu1111111111111111
EGT2110Müze Eğitimi1111111111111111
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları1111111111111111
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim1111111111111111
EGT2140Eğitim Tarihi1111111111111111
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme1111111111111111
EGT2170Mikro Öğretim1111111111111111
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama1111111111111111
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama1111111111111111
EGT2220Eğitim Hukuku1111111111111111
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler1111111111111111
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim1111111111111111
EGT2250Kapsayıcı Eğitim1111111111111111
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme1111111111111111
EGT2180Öğrenme Güçlüğü1111111111111111
OKL2100Aile Eğitimi ve Katılımı1111111111111111
OKL2110Çocuk ve Medya1111111111111111
OKL2120Çocukta Davranış Yönetimi1111111111111111
OKL2130Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi1111111111111111
OKL2140Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi1111111111111111
OKL2150Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları1111111111111111
OKL2160Erken Çocukluk Eğitiminde Dil ve Kavram Gelişimi1111111111111111
OKL2170Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi1111111111111111
OKL2180Erken Çocuklukta Ritim Dans ve Orff Eğitimi1111111111111111
OKL2190Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri1111111111111111
OKL2200Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi1111111111111111
OKL2210Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi1111111111111111
OKL2220Risk Altındaki Çocukların Eğitimi1111111111111111
OKL2230Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi1111111111111111
OKL2240Türk Kültüründe Aile ve Çocuk1111111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XXX
PÇ-15XXXXXX
PÇ-16XXX