Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Program DirektörüMustafa Başaran
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıSınıf Öğretmenliği ABD'nın öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliDevlet ve özel ilöğretim okullarında istihdam edilir
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 2. sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili kazandığı yeterliliklere dayalı olarak, ilgili kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 3. öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 4. alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
 5. bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
 6. ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.
 7. ulusal ve uluslararsı eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 8. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
 9. kendini bir birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir
 10. topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir.
 11. bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
 12. kendi öz değerlendirmesini yapabilir.
 13. öğrenmeyi öğrenir.
 14. sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
 15. milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyar.
 16. yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
MDB1091 İngilizce 120023
SNF1211 İlkokulda Temel Matematik30035
SNF1411 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği20023
TRO1901 Türk Dili 130035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
MDB1092 İngilizce 220023
SNF1312 İlkokulda Temel Fen Bilimleri30035
SNF1322 Çevre Eğitimi20024
SNF1422 Türk Tarihi ve Kültürü20024
TRO1902 Türk Dili 230035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
SNF2121 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi30036
SNF2331 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları 02013
SNF2511 İlkokulda Drama20024
SEC0001 Seçmeli 1-120024
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
SNF2152 Türkçe Öğretimi30035
SNF2522 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi30035
SEC0004 Seçmeli 1-220024
SEC0005 Seçmeli 2-220023
SEC0006 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
SNF3221 Matematik Öğretimi 130034
SNF3341 Fen Öğretimi 30034
SNF3431 Hayat Bilgisi Öğretimi30035
SEC0007 Seçmeli 1-320024
SEC0008 Seçmeli 2-320023
SEC0009 Seçmeli 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
SNF3222 Matematik Öğretimi 230034
SNF3442 Sosyal Bilgiler Öğretimi30035
SNF3622 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi30034
SEC0010 Seçmeli 1-420024
SEC0011 Seçmeli 2-420023
SEC0012 Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
SNF4301 Öğretmenlik Uygulaması 1 260510
SNF4531 Müzik Öğretimi30034
SNF4811 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi30035
SEC0013 Seçmeli 1-520024
SEC0014 Seçmeli 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
SNF4302 Öğretmenlik Uygulaması 2260512
SNF4542 Görsel Sanatlar Öğretimi30034
SNF4632 Karakter ve Değer Eğitimi20023
SEC0015 Seçmeli 1-620024
SEC0016 Seçmeli 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT3501 Animasyon Tasarımı 20023
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
SBO2210 Türk Kültür Coğrafyası20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
SNF2050 Sanat Ve Estetik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20003
SNF2090 Türk Musikisi20003
BTO2910 Medya Okuryazarlığı20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF2150 Sosyal Beceri Eğitimi20024
SNF2020 Çocuk Edebiyatı20024
SNF2010 Afetler ve Afet Yönetimi20024
SNF2030 Çocuk Psikolojisi20004
SNF2040 Geleneksel Çocuk Oyunları20004
SNF2060 İlkokul Ders Kitaplarının İncelemesi20004
SNF2100 İlkokul Programı20024
SNF2110 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları20004
SNF2120 Kapsayıcı Dil Öğretimi20004
SNF2130 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi20004
SNF2140 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20004
SNF2160 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim20004
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
EGT2140 Eğitim Tarihi20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 11111111111111111
BTO1911Bilişim Teknolojileri1111111111111111
EGT1010Eğitim Sosyolojisi1111111111111111
EGT1051Eğitime Giriş1111111111111111
MDB1091İngilizce 11111111111111111
TRO1901Türk Dili 11111111111111111
SNF1411Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği1111111111111111
SNF1211İlkokulda Temel Matematik1111111111111111
SNF2331Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları 1111111111111111
SNF2121İlk Okuma ve Yazma Öğretimi1111111111111111
SNF2511İlkokulda Drama1111111111111111
EGT2030Türk Eğitim Tarihi1111111111111111
BTO1810Öğretim Teknolojileri1111111111111111
EGT3010Sınıf Yönetimi1111111111111111
SNF3341Fen Öğretimi 1111111111111111
SNF3431Hayat Bilgisi Öğretimi1111111111111111
SNF3221Matematik Öğretimi 11111111111111111
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik-------1-----1--
SNF4531Müzik Öğretimi1111111111111111
SNF4811İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi1111111111111111
SNF4301Öğretmenlik Uygulaması 1 1111111111111111
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma1111111111111111
EGT1030Eğitim Psikolojisi1111111111111111
EGT1020Eğitim Felsefesi1111111111111111
SNF1422Türk Tarihi ve Kültürü1111111111111111
SNF1322Çevre Eğitimi1111111111111111
MDB1092İngilizce 21111111111111111
TRO1902Türk Dili 21111111111111111
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 21111111111111111
SNF1312İlkokulda Temel Fen Bilimleri1111111111111111
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri1111111111111111
SNF2522Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi1111111111111111
SNF2152Türkçe Öğretimi1111111111111111
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri1111111111111111
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları1111111111111111
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme1111111111111111
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1111111111111111
SNF3442Sosyal Bilgiler Öğretimi1111111111111111
SNF3222Matematik Öğretimi 21111111111111111
SNF3622Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi1111111111111111
EGT4010Okullarda Rehberlik1111111111111111
SNF4542Görsel Sanatlar Öğretimi1111111111111111
SNF4302Öğretmenlik Uygulaması 21111111111111111
SNF4632Karakter ve Değer Eğitimi1111111111111111
SNF2050Sanat Ve Estetik1111111111111111
SNF2070Geleneksel Türk El Sanatları1111111111111111
SNF2080Türk Halk Oyunları1111111111111111
SNF2090Türk Musikisi1111111111111111
BTO2910Medya Okuryazarlığı----1-----------
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği-------1------1-
FBO2010Bilim Tarihi ve Felsefesi-1-------1------
ING2170Mesleki İngilizce---1------------
OKL2250Beslenme ve Sağlık--------11------
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele--------1-1-----
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme---------1------
SBO2010Ekonomi ve Girişimcilik---------1------
SBO2110İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi---------1------
SBO2210Türk Kültür Coğrafyası---------1------
SBO2310Türk Sanatı Tarihi---------1------
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim---------1------
TRO2850Kültür Ve Dil---------1------
TRO2860Türk İşaret Dili---------1------
SBO2270Osmanlı Türkçesine Giriş---------1------
SBO2930Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı---------1------
SBO2920Zeka ve Akıl Oyunları---------1------
ILT3501 Animasyon Tasarımı ---------1------
SNF2020Çocuk Edebiyatı1111111111111111
SNF2150Sosyal Beceri Eğitimi1111111111111111
SNF2010Afetler ve Afet Yönetimi1111111111111111
SNF2030Çocuk Psikolojisi1111111111111111
SNF2040Geleneksel Çocuk Oyunları1111111111111111
SNF2060İlkokul Ders Kitaplarının İncelemesi1111111111111111
SNF2100İlkokul Programı1111111111111111
SNF2110İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları1111111111111111
SNF2120Kapsayıcı Dil Öğretimi1111111111111111
SNF2130Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi1111111111111111
SNF2140Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi1111111111111111
SNF2160Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim1111111111111111
EGT2060Eğitim Antropolojisi--1------1-----1
EGT2070Eğitimde Drama--1------1-----1
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme--1------1-----1
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim--1------1-----1
EGT2110Müze Eğitimi--1------1-----1
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları--1------1-----1
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim--1------1-----1
EGT2140Eğitim Tarihi--1------1-----1
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme--1------1-----1
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi--1------1-----1
EGT2170Mikro Öğretim--1------1-----1
EGT2180Öğrenme Güçlüğü--1------1-----1
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama--1------1-----1
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama--1------1-----1
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu--1------1-----1
EGT2220Eğitim Hukuku--1------1-----1
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler--1------1-----1
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim--1------1-----1
EGT2250Kapsayıcı Eğitim--1------1-----1
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme--1------1-----1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XX
PÇ-13XXX
PÇ-14X
PÇ-15XXXX
PÇ-16XXXXX