Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Program DirektörüMustafa Sağdıç
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Sosyal Bilgiler alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Sosyal Bilgiler öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi İlköğretim Sosyal Bilgiler bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini tanır ve sosyal bilgiler eğitiminde kullanır.
 2. Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
 3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda süreci çözümler ve tasarlar.
 4. Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini saptayarak kapsamlı bir eğitim verir.
 5. Sosyal bilgiler eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular ve sosyolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
 6. Kültürel değerlerini bilir ve uygulamasını gözetir.
 7. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
 8. Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
 9. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
 10. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
 11. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 12. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 13. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
 14. Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
 15. Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
 16. Kurumlarda toplam kalite felsefesini benimsemiş, çevre koruma standartları hakkında yeterli bilgi ve bilinç sahibidir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
MDB1091 İngilizce 120023
SBO1101 Sosyal Bilgilerin Temelleri20024
SBO1131 Genel Fiziki Coğrafya20024
TRO1901 Türk Dili 130035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
MDB1092 İngilizce 220023
SBO1122 Siyaset Bilimi20023
SBO1132 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü20023
SBO1142 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi20023
SBO1152 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya20024
TRO1902 Türk Dili 230035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
SBO2421 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları20023
SBO2521 Türkiyenin Fiziki Coğrafyası20023
SBO2621 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi20023
SBO2721 Ortaçağ Tarihi20024
SEC0001 Seçmeli 1-120024
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
SBO2422 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları20023
SBO2522 Bilim, Teknoloji ve Toplum20022
SBO2622 Vatandaşlık Bilgilisi20023
SBO2722 Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası20022
SEC0004 Seçmeli 1-220024
SEC0005 Seçmeli 2-220023
SEC0006 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
SBO3231 Osmanlı Tarihi 120024
SBO3331 Yeni ve Yakın Çağ Tarihi20024
SBO3431 Sosyal Bilgiler Öğretimi 130035
SEC0007 Seçmeli 1-320024
SEC0008 Seçmeli 2-320023
SEC0009 Seçmeli 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
SBO3332 Osmanlı Tarihi 220024
SBO3432 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat20022
SBO3532 Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği20022
SBO3632 Sosyal Bilgiler Öğretimi 230035
SEC0010 Seçmeli 1-420024
SEC0011 Seçmeli 2-420023
SEC0012 Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
SBO4151 Afetler ve Afet Yönetimi20023
SBO4161 Sanat ve Müze Eğitimi20022
SBO4171 Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi20022
SBO4181 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 120022
SBO4301 Öğretmenlik Uygulaması 1260510
SEC0013 Seçmeli 1-520024
SEC0014 Seçmeli 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
SBO4262 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 220023
SBO4272 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi20023
SBO4282 Karakter ve Değer Eğitimi20023
SBO4302 Öğretmenlik Uygulaması 2260510
SEC0015 Seçmeli 1-620024
SEC0016 Seçmeli 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
EGT2140 Eğitim Tarihi20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO2910 Medya Okuryazarlığı20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20003
ING2170 Mesleki İngilizce20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SBO2210 Türk Kültür Coğrafyası20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20003
SNF2080 Türk Halk Oyunları20003
SNF2090 Türk Musikisi20003
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2070 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi20024
SBO2080 Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel-Çocuk Oyunları20024
SBO2090 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama20024
SBO2410 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
SBO2430 Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri20024
SBO2440 Türk Hukuk Sistemi20023
SBO2450 Türkiyenin Ekonomik Yapısı20024
SBO2420 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih20024
SBO2020 Çevre Eğitimi20024
SBO2030 Günümüz Dünya Sorunları 20024
SBO2040 Harita Bilgisi Ve Uygulamaları20024
SBO2050 Küreselleşme ve Toplum20024
SBO2060 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
EGT1051Eğitime Giriş1111111111111111
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 11111111111111111
BTO1911Bilişim Teknolojileri1111111111111111
EGT1030Eğitim Psikolojisi----1---1-------
MDB1091İngilizce 11111111111111111
TRO1901Türk Dili 11111111111111111
SBO1101Sosyal Bilgilerin Temelleri1111111111111111
SBO1131Genel Fiziki Coğrafya1111111111111111
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 21111111111111111
EGT1010Eğitim Sosyolojisi--111-----------
EGT1020Eğitim Felsefesi--111-----------
MDB1092İngilizce 21111111111111111
TRO1902Türk Dili 21111111111111111
SBO1122Siyaset Bilimi---------1--1---
SBO1132İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü1111111111111111
SBO1142Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi1111111111111111
SBO1152Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya1111111111111111
SEC0003Seçmeli 3-11111111111111111
SEC0001Seçmeli 1-11111111111111111
SEC0002Seçmeli 2-11111111111111111
EGT2030Türk Eğitim Tarihi1111111111111111
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri1111111111111111
SBO2421Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları---1---11---1---
SBO2521Türkiyenin Fiziki Coğrafyası1111111111111111
SBO2621İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi---------1--1---
SBO2721Ortaçağ Tarihi1111111111111111
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları1111111111111111
SEC0004Seçmeli 1-21111111111111111
BTO1810Öğretim Teknolojileri----1--1-111----
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri--11------1--1--
SBO2422Sosyal Bilgiler Öğretim Programları-1--1-----------
SBO2522Bilim, Teknoloji ve Toplum11111-11111-1111
SBO2622Vatandaşlık Bilgilisi1111111111111111
SBO2722Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası1111111111111111
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme1111111111111111
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1111111111111111
SBO3231Osmanlı Tarihi 11111111111111111
SBO3331Yeni ve Yakın Çağ Tarihi1111111111111111
SBO3431Sosyal Bilgiler Öğretimi 1--1-1-----------
EGT3010Sınıf Yönetimi1111111111111111
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik-----------1-1--
SBO3332Osmanlı Tarihi 2-----1---1------
SBO3432Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat1111111111111111
SBO3532Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği1111111111111111
SBO3632Sosyal Bilgiler Öğretimi 2--1-1-----------
EGT4010Okullarda Rehberlik--1-1--1--------
SBO4151Afetler ve Afet Yönetimi-11-1-----------
SBO4161Sanat ve Müze Eğitimi----1---1-------
SBO4171Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi----------1-----
SBO4181Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1---1-----1------
SBO4301Öğretmenlik Uygulaması 1-111------------
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma1111111111111111
SBO4262Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 21111111111111111
SBO4272İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi1111111111111111
SBO4282Karakter ve Değer Eğitimi-----1----------
SBO4302Öğretmenlik Uygulaması 2-111------------
EGT2050Çocuk Psikolojisi-1111-----------
EGT2060Eğitim Antropolojisi-1111-----------
EGT2070Eğitimde Drama-1111-----------
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme-1111-----------
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim-1111-----------
EGT2110Müze Eğitimi-1111-----------
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları-1111-----------
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim-1111-----------
EGT2140Eğitim Tarihi-1111-----------
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme-1111-----------
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi-1111-----------
EGT2170Mikro Öğretim-1111-----------
EGT2180Öğrenme Güçlüğü-1111-----------
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama-1111-----------
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama-1111-----------
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-1111-----------
EGT2220Eğitim Hukuku-1111-----------
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler-1111-----------
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim-1111-----------
EGT2250Kapsayıcı Eğitim-1111-----------
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme-1111-----------
BTO2910Medya Okuryazarlığı-1111-----------
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği-1111-----------
FBO2010Bilim Tarihi ve Felsefesi11111-----------
ING2170Mesleki İngilizce-1111-----1-----
OKL2250Beslenme ve Sağlık-1111-----------
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele-1111-----------
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme-1111-----------
SBO2010Ekonomi ve Girişimcilik-1111-----------
SBO2210Türk Kültür Coğrafyası-1111-----------
SBO2310Türk Sanatı Tarihi-1111-----------
SNF2050Sanat ve Estetik-1111-----------
SNF2070Geleneksel Türk El Sanatları-1111-----------
SNF2080Türk Halk Oyunları-1111-----------
SNF2090Türk Musikisi-1111-----------
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim-1111-----------
TRO2850Kültür Ve Dil-1111-----------
TRO2860Türk İşaret Dili-1111-----------
SBO2270Osmanlı Türkçesine Giriş-1111-----------
SBO2930Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı-1111-----------
SBO2920Zeka ve Akıl Oyunları-1111-----------
SBO2420Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih1111111111111111
SBO2020Çevre Eğitimi1111111111111111
SBO2040Harita Bilgisi Ve Uygulamaları1111111111111111
SBO2030Günümüz Dünya Sorunları -1111-----------
SBO2050Küreselleşme ve Toplum-1111-----------
SBO2060Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi-1111-----------
SBO2070Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi-1111-----------
SBO2080Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel-Çocuk Oyunları-1111-----------
SBO2090Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama-1111-----------
SBO2410Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı-1111-----------
SBO2430Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri-1111-----------
SBO2440Türk Hukuk Sistemi-1111-----------
SBO2450Türkiyenin Ekonomik Yapısı-1111-----------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2X
PÇ-3XX
PÇ-4XXXX
PÇ-5
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8
PÇ-9XX
PÇ-10XX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XX
PÇ-13XXX
PÇ-14X
PÇ-15XXXX
PÇ-16XXXXX