İşletme ABD İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİşletme Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, kurum içi, birimler arası ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyona önem veren, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, interaktif bir eğitim sistemini olanaklı kılan, ileri teknolojileri her düzeyde kullanan, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak evrensel verilere ulaşmayı ilke edinmiş araştırmacı yöneticiler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliProgramdan mezun olan öğrenciler, işletmelerin yönetim – organizasyon, finans – muhasebe, pazarlama ve satış gibi alanlarında, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe yer alan işletmelere kadar uzanan bir yelpazede yönetim kademelerinde çalışmak üzere yetiştirilmektedirler. Bunun yanı sıra, işletme yüksek lisans öğretimi; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Ayrıca, lisansüstü çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin, doktora eğitimlerine devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında yer almaları da mümkün olmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Dersin kazandırdığı bilgileri uygulamada kullanabilme
  2. Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
  3. Ekip halinde çalışılması
  4. Problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm alternatifleri geliştirebilme
  5. Dersin kendi alanında sürekli gelişmeye teşvik etmesi
  6. Güncel konuların bilincinde olma
  7. İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
  8. İşletmecilik alanındaki problemlere duyarlılık kazandırma
  9. Dersin uzmanlık konusu çerçevesinde düşünme, yordama ve tartışma becerilerini geliştirmesi
  10. Dersin mesleki uzmanlık ve kavram bilgisini artırmaya katkısı

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçimlik 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
ISL5001 Seminer02007.5
ISL5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5000 Yüksek Lisans Tezi 010020
ISL5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
ISL5000 Yüksek Lisans Tezi 010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5100 Küresel Stratejik Yönetim30037.5
ISL5101 Finansta Güncel Konular 30037.5
ISL5102 İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk 30037.5
ISL5103 Türk Vergi Sistemi (İşletme Yönetimi)30037.5
ISL5104 Uluslar arası İşletme Yönetimi30037.5
ISL5105 İşletmelerde Halkla İlişkiler30037.5
ISL5106 Pazarlamada Davranışsal Yaklaşım30037.5
ISL5107 Endüstri Mühendisliği30037.5
ISL5108 İşletmelerde Stratejik Yönetim 30037.5
ISL5109 İşletmelerde Kalite Yönetimi 30037.5
ISL5110 Satış Yönetimi ve Teknikleri30037.5
ISL5111 KOBİ Yönetimi 30037.5
ISL5112 Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları30037.5
ISL5113 Ücret ve Maaş Yönetimi 30037.5
ISL5114 İşletmelerde Proje Yönetimi ve Organizasyon 30037.5
ISL5115 Ürün Geliştirme30037.5
ISL5116 Yatırım Projeleri Değerlendirmesi30037.5
ISL5117 Bütünleşik Reklam Yönetimi30037.5
ISL5118 Pazarlama Planlaması30037.5
ISL5119 Çok Değişkenli İleri İstatistiksel Analiz30037.5
ISL5120 Stok Yönetimi30037.5
ISL5121 Maliyet Muhasebesi (İşletme Yönetimi) 30037.5
ISL5122 Finansal Kurumlar ve Piyasalar30037.5
ISL5123 Uluslararası Finans Teori ve Uygulama30037.5
ISL5124 Kantitatif Karar Teknikleri30037.5
ISL5125 Sermaye Piyasası ve Analizleri 30037.5
ISL5126 Yatırım Yönetimi30037.5
ISL5127 İleri Muhasebe Denetimi 30037.5
ISL5128 Toplam Kalite Yönetiminde Araçlar ve Teknikler30037.5
ISL5129 Örgüt Kültürü30037.5
ISL5130 Lojistik Yönetimi 30037.5
ISL5131 İşletmelerde Girişimcilik30037.5
ISL5132 Optimizasyon Yöntemleri30037.5
ISL5133 Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar30037.5
ISL5148 Sürdürebilirliğe Davranışsal Yaklaşım 30037.5
ISL5226 Organizasyonel Değişim ve Gelişim 30037.5
ISL5134 Global Pazarlama Yönetimi30037.5
ISL5135 İş Hukuku (İşletme Yönetimi) 30037.5
ISL5136 İşletme Organizasyonu 30037.5
ISL5137 İKY'de Organizasyonel Davranış30037.5
ISL5138 Finansal Yönetim Teori ve Uygulama30037.5
ISL5139 İleri Pazarlama Araştırmaları30037.5
ISL5140 İleri Yönetim Muhasebesi 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçimlik 11111------
SEC0002Seçmeli 21111------
SEC0003 Seçmeli 31111------
SEC0004Zorunlu 11111------
SEC0005Seçmeli 41111------
SEC0006Seçmeli 51111------
SEC0007Zorunlu 21111------
ISL5104Uluslar arası İşletme Yönetimi----1111--
ISL5105İşletmelerde Halkla İlişkiler11-1--11--
ISL5106Pazarlamada Davranışsal Yaklaşım--11-11---
ISL5109İşletmelerde Kalite Yönetimi 1--1111---
ISL5110Satış Yönetimi ve Teknikleri1-1--11---
ISL5112Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları1--1-111--
ISL5103Türk Vergi Sistemi (İşletme Yönetimi)1--111----
ISL5108İşletmelerde Stratejik Yönetim 11-1-11---
ISL5111KOBİ Yönetimi 1--1-1-1--
ISL5113Ücret ve Maaş Yönetimi 11-1-11---
ISL5114İşletmelerde Proje Yönetimi ve Organizasyon 1-11--1---
ISL5115Ürün Geliştirme--11--1---
ISL5116Yatırım Projeleri Değerlendirmesi1-1-1-1---
ISL5117Bütünleşik Reklam Yönetimi--1--111--
ISL5118Pazarlama Planlaması---1111---
ISL5119Çok Değişkenli İleri İstatistiksel Analiz11-1--1---
ISL5120Stok Yönetimi1-11--11--
ISL5121Maliyet Muhasebesi (İşletme Yönetimi) ---1111---
ISL5122Finansal Kurumlar ve Piyasalar1--1--11--
ISL5123Uluslararası Finans Teori ve Uygulama1-1--1---1
ISL5125Sermaye Piyasası ve Analizleri -111-1-1--
ISL5126Yatırım Yönetimi1--1-1-1--
ISL5127İleri Muhasebe Denetimi 1-1--111--
ISL5128Toplam Kalite Yönetiminde Araçlar ve Teknikler11-1--1---
ISL5129Örgüt Kültürü1-111--1--
ISL5130Lojistik Yönetimi 1--1--11--
ISL5132Optimizasyon Yöntemleri11-1--1---
ISL5133Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar1-11-1-1--
ISL5100Küresel Stratejik Yönetim1--1-11---
ISL5134Global Pazarlama Yönetimi---1-111--
ISL5107Endüstri Mühendisliği-11-1-1--1
ISL5124Kantitatif Karar Teknikleri-11-1-1--1
ISL5101Finansta Güncel Konular --11111---
ISL5102İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk -----11111
ISL5131İşletmelerde Girişimcilik1---11-1-1
ISL5135İş Hukuku (İşletme Yönetimi) 1--1-1--1-
ISL5136İşletme Organizasyonu 1111------
ISL5137İKY'de Organizasyonel Davranış111---1---
ISL5138Finansal Yönetim Teori ve Uygulama111----1--
ISL5139İleri Pazarlama Araştırmaları11--11----
ISL5140İleri Yönetim Muhasebesi 11-1--1---
ISL5001Seminer1111111111
ISL5000Yüksek Lisans Tezi 11-1--11-1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10