İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİşletme Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, işletme yönetimi alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak, yenilikçi, yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen girişimci ve yöneticiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profiliİşletme Anabilim Dalı kapsamındaki tezsiz yüksek lisans programı, işletme yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş, yönetişime önem veren yönetici ve girişimciler yetiştirirken, bankacılık sektöründen, reklamcılık, sağlık, bilişim, otomotiv, turizm sektörüne kadar üretim ve hizmet alanında faaliyet gösteren birçok farklı işletmede, pazarlama, satış, üretim, finans-muhasebe, yönetim organizasyon gibi alanlarda iş ve kariyer olanağı sağlamaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Dersin kazandırdığı bilgileri iş alanındaki süreçlere uygulayabilme
  2. Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
  3. İş alanında iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik ekip çalışması yapabilme
  4. İş alanındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve olası çözüm alternatifleri geliştirebilme
  5. Dersin çalışma hayatındaki konular çerçevesinde sürekli gelişmeye teşvik etmesi
  6. Güncel iş konularının ve sorunlarının bilincinde olma
  7. İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
  8. İşletmecilik alanındaki problemlere ve tartışmalara duyarlılık kazandırma
  9. Dersin iş hayatı çerçevesinde düşünme, yordama ve tartışma becerilerini geliştirmesi
  10. Dersin mesleki uzmanlık ve kavram bilgisini artırmaya katkısı

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
ISL5002 Dönem Projesi020015
ISL5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5314 İşletmelerde Güncel Konular 130037.5
ISL5315 İşletmelerde Güncel Konular 230037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5300 İleri Düzeyde Yönetim Muhasebesi30037.5
ISL5301 Finansal Piyasalar ve Kurumlarda Güncel Konular30037.5
ISL5302 Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama30037.5
ISL5303 İşletmeciler için İstatistiksel Analiz Teknikleri30037.5
ISL5304 Pazarlama Araştırması Teknikleri30037.5
ISL5306 Modern İşletme Yönetimi 30037.5
ISL5307 Stratejik Pazarlama Yönetimi30037.5
ISL5308 Örgütsel Davranış Teori ve Uygulama30037.5
ISL5309 Finansal Muhasebe30037.5
ISL5310 İşletme Hukuku (İşletme Yönetimi) 30037.5
ISL5311 Entelektüel Sermaye Yönetimi 30037.5
ISL5312 Finansal Karar Alma 30037.5
ISL5313 Üretim Yönetiminin Temelleri 30037.5
ISL5108 İşletmelerde Stratejik Yönetim 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ISL5300İleri Düzeyde Yönetim Muhasebesi1-1-11----
ISL5301Finansal Piyasalar ve Kurumlarda Güncel Konular1-1---11--
ISL5302Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama1---111---
ISL5303İşletmeciler için İstatistiksel Analiz Teknikleri11-1--1---
ISL5304Pazarlama Araştırması Teknikleri11-1--1---
ISL5306Modern İşletme Yönetimi 1-1--11---
ISL5307Stratejik Pazarlama Yönetimi1-1-1-1---
ISL5308Örgütsel Davranış Teori ve Uygulama111-1-----
ISL5309Finansal Muhasebe11--1-1---
ISL5310İşletme Hukuku (İşletme Yönetimi) 1-1--1-1--
ISL5311Entelektüel Sermaye Yönetimi 1-11-1----
ISL5312Finansal Karar Alma 1--1-1-1--
ISL5313Üretim Yönetiminin Temelleri 1-1--11---
ISL5002Dönem Projesi11-1--11--

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10