İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programı, çağdaş yaklaşımları ve yeni bilimsel gelişmeleri meslek alanında uygulayabilen, insan kaynakları alanındaki problemlere ilişkin bilimsel verileri toplayıp analiz edebilen ve çözüm önerileri geliştiren insan kaynakları yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profiliİşletmenin en önemli fonksiyonları arasında yer alan insan kaynakları yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere, bu program, insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, ücret ve teşvik sistemleri, kariyer yönetimi ve eğitim gibi konularda uzmanlaşarak farklı sektörlerde iş bulma olanağı sunmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Dersin kazandırdığı bilgileri insan kaynakları alanına uygulyabilme
  2. Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
  3. Ekip çalışması yapabilme
  4. İnsan kaynakları ile ilgili problemleri tanımlama, analiz etme ve çözüm alternatifleri geliştirebilme
  5. Dersin kendi alanında sürekli gelişmeye teşvik etmesi
  6. İnsan kaynakları ile ilgili güncel konuların bilincinde olma
  7. İnsan kaynakları alanındaki işletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
  8. İnsan kaynakları alanındaki problemlere duyarlılık kazandırma
  9. Dersin insan kaynakları uzmanlık konusu çerçevesinde düşünme, yordama ve tartışma becerilerini geliştirmesi
  10. Dersin mesleki uzmanlık ve kavram bilgisini artırmaya katkısı

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
ISL5001 Seminer 02007.5
ISL5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
ISL5000 Yüksek Lisans Tezi 010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
ISL5000 Yüksek Lisans Tezi 010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5219 İşveren Markası30037.5
ISL5200 Performans Değerleme 30037.5
ISL5201 Ücret Yönetimi30037.5
ISL5202 İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi 30037.5
ISL5203 Uluslar arası Yönetim 30037.5
ISL5204 Stratejik Yönetim 30037.5
ISL5205 İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi30037.5
ISL5206 Kariyer Yönetimi 30037.5
ISL5207 Mülakat Teknikleri 30037.5
ISL5208 Toplam Kalite Yönetimi30037.5
ISL5209 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri 30037.5
ISL5210 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 30037.5
ISL5211 Stres ve Stres Yönetimi 30037.5
ISL5212 Öğrenen Organizasyonlar30037.5
ISL5213 Pozitif Örgütsel Davranış 30037.5
ISL5214 İnsan Kaynakları Planlaması 30037.5
ISL5215 Sosyal Güvenlik Hukuku 30037.5
ISL5216 İşletme Yönetimi30037.5
ISL5135 İş Hukuku (İnsan Kaynakları) 30037.5
ISL5218 Organizasyonel Davranış30037.5
ISL5223 İnsan Kaynakları Analitiği30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçmeli 11111------
SEC0002Seçmeli 21111------
SEC0003Seçmeli 311-11-----
SEC0004Zorunlu 11111------
SEC0005Seçmeli 41111------
SEC0006Seçmeli 51111------
SEC0007Zorunlu 21111------
ISL5206Kariyer Yönetimi 1-11-11---
ISL5207Mülakat Teknikleri 1-1--11---
ISL5208Toplam Kalite Yönetimi1-1-11----
ISL5209Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri 11-1--1---
ISL5210Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 1--1-111--
ISL5211Stres ve Stres Yönetimi -1-111-1--
ISL5212Öğrenen Organizasyonlar--1111-1--
ISL5213Pozitif Örgütsel Davranış 1111111111
ISL5202İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi 1--111-1--
ISL5203Uluslar arası Yönetim ----1111--
ISL5204Stratejik Yönetim 1-11--11--
ISL5205İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi-11-11----
ISL5214İnsan Kaynakları Planlaması 1-1111----
ISL5215Sosyal Güvenlik Hukuku 11111-----
ISL5216İşletme Yönetimi1-11--1---
ISL5135İş Hukuku (İnsan Kaynakları) 1-1-1--1--
ISL5218Organizasyonel Davranış1---11-1--
ISL5200Performans Değerleme 1-1-1-1---
ISL5201Ücret Yönetimi1-1-11----
ISL5219İşveren Markası1111111111
ISL5001Seminer 1-1-1-1---
ISL5000Yüksek Lisans Tezi 11-1--11-1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10