Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı; Elektronik sistemlerin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri Elektronik sistemleri değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programın mezunlarının Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektronik alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
 3. Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 4. Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
 5. Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
 6. Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
 7. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
 10. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
 11. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
 12. Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
EHM5001 Seminer02007.5
EHM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
EHM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
EHM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5233 Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri30037.5
EHM6207 Elektronikte İleri Konular30037.5
EHM6301 Lineer Olmayan Devrelerin Analizi30037.5
EHM6307 Bilgisayar Destekli Devre Analizi30037.5
EHM6101 Analog Tümdevrelerin Analizi ve Tasarımı 30037.5
EHM6109 İleri Sayısal İşaret İşleme30037.5
EHM6110 Kestirim Teorisi30037.5
EHM5401 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı30037.5
EHM5413 Yapay Zeka Tabanlı Sistemler 30037.5
EHM5104 Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri30037.5
EHM5102 Aktif Filtre Sentezi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM6304 Mobil Robotlarda Haberleşme ve Hedef Tespit Uygulamaları30037.5
EHM6105 İleri Sayısal Sistemler30037.5
EHM6106 Yarıiletken Optoelektroniği30037.5
EHM6107 Yarıiletken Teknolojisi30037.5
EHM6108 Biyometrik Sistem Tasarımı30037.5
EHM6102 İşlemsel Biyobilişim30037.5
EHM6111 Enformasyon Teorisi30037.5
EHM6112 Konuşma İşaretinin İşlenmesi30037.5
EHM6113 Uyarlamalı Süzgeç Kuramı30037.5
EHM6114 Telsiz Ağlar için Oyun ve Bilişim Kuramı30037.5
EHM5222 Lineer Mikrodalga Devreleri I30037.5
EHM5105 Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları30037.5
EHM5202 Dijital Filtreler30037.5
EHM5210 Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları30037.5
EHM5232 Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları30037.5
EHM5227 Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi30037.5
EHM5203 Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi30037.5
EHM5107 Kontrol Sistem Tasarımı30037.5
EHM5103 Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık30037.5
EHM5101 Anahtarlamalı Güç Dönüştürücüleri30037.5
EHM5414 Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri30037.5
EHM5420 Mikrodalga Mühendisliği30037.5
EHM5422 RF Devre Tasarımı30037.5
EHM5427 Bilgisayar Destekli Sayısal Analiz Yöntemleri30037.5
EHM5301 Akım Modlu Devreler30037.5
EHM5303 Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon30037.5
EHM5424 Gömülü Sistem Tasarımı30037.5
EHM5425 Gömülü Sistem Yazılımı30037.5
EHM5403 Biyometri30037.5
EHM5406 Evrimsel Elektronik30037.5
EHM5113 FPGA Temelli Gömülü Sistem Tasarımı30037.5
EHM5248 Davranışsal Biyometri30037.5
EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
EHM5110 Tıp Elektroniği Sistem Tasarımı ve Ölçüm Düzenleri30037.5
EHM5230 Sayısal Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5208 Güneş Enerjisi Teknolojileri30037.5
EHM5112 Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı30037.5
EHM5108 Nöron Ağları ve Uygulamaları30037.5
EHM5211 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
EHM5109 Programlanabilir Denetleyiciler30037.5
EHM5111 Uygulamalı İşaret İşleme30037.5
EHM5114 Kaos Teorisi ve Uygulamaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EHM5104Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri111111111111
EHM5102Aktif Filtre Sentezi111111111111
EHM5233Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri111111111111
EHM5108Nöron Ağları ve Uygulamaları111111111111
EHM5110Tıp Elektroniği Sistem Tasarımı ve Ölçüm Düzenleri111111111111
EHM5109Programlanabilir Denetleyiciler111111111111
EHM5111Uygulamalı İşaret İşleme111111111111
EHM5105Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları111111111111
EHM5222Lineer Mikrodalga Devreleri I111111111111
EHM5202Dijital Filtreler111111111111
EHM5210Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları111111111111
EHM5232Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları111111111111
EHM5227Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi111111111111
EHM5203Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi111111111111
EHM5107Kontrol Sistem Tasarımı111111111111
EHM5103Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık111111111111
EHM5101 Anahtarlamalı Güç Dönüştürücüleri111111111111
EHM5208Güneş Enerjisi Teknolojileri111111111111
EHM5112Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı111111111111
EHM5211İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme111111111111
EHM5230Sayısal Haberleşme Sistemleri111111111111
EHM5001Seminer111111111111
EHM5000Yüksek Lisans Tezi111111111111
EHM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12