Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hberleşme Yüksek Lisans programının amacı; Haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri Haberleşme sistemleri değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programın mezunlarının Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Haberleşme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
 3. Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 4. Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
 5. Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
 6. Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
 7. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
 10. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
 11. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
 12. Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
EHM5001 Seminer02007.5
EHM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
EHM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
EHM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5219 İstatistiksel İşaret İşleme30037.5
EHM5213 İleri Elektromanyetik Teorisi 130037.5
EHM5233 Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri30037.5
EHM5227 Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi30037.5
EHM5212 İleri Anten Teorisi30037.5
EHM5420 Mikrodalga Mühendisliği30037.5
EHM5230 Sayısal Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM6209 İleri Elektromanyetik Teorisi 230037.5
EHM6117 Elektromanyetik Saçılma Kuramı30037.5
EHM6204 Mikroşerit Antenlerin Analizi30037.5
EHM6308 Hareketli Bünyelerin Elektrodinamiği30037.5
EHM6702 Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler30037.5
EHM6109 İleri Sayısal İşaret İşleme30037.5
EHM6110 Kestirim Teorisi30037.5
EHM6111 Enformasyon Teorisi30037.5
EHM6292 Sayısal Haberleşme Teorisi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5238 Veri İletişim Sistemleri30037.5
EHM5237 Uydu Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5225 Mikrodalga Radar Sistemleri30037.5
EHM5108 Nöron Ağları ve Uygulamaları30037.5
EHM5105 Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları30037.5
EHM5203 Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi30037.5
EHM5232 Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları30037.5
EHM5222 Lineer Mikrodalga Devreleri I30037.5
EHM5210 Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları30037.5
EHM5202 Dijital Filtreler30037.5
EHM5271 Veri Güdümlü Vekil Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları30037.5
EHM5239 Yüzeyaltı Görüntüleme Radarı30037.5
EHM5404 Elektromagnetik Uyumluluk 30037.5
EHM5312 Optik Sinyal İşleme ve Holografi30037.5
EHM5317 Uygulamalı Mikrodalga Pasif Devreler30037.5
EHM5414 Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri30037.5
EHM5423 RF/Mikrodalga Devrelerinin Akıllı Sistemler ile Analizi30037.5
EHM5425 Gömülü Sistem Yazılımı30037.5
EHM5422 RF Devre Tasarımı30037.5
EHM5427 Bilgisayar Destekli Sayısal Analiz Yöntemleri30037.5
EHM5413 Yapay Zeka Tabanlı Sistemler 30037.5
EHM5403 Biyometri30037.5
EHM5113 FPGA Temelli Gömülü Sistem Tasarımı30037.5
EHM5248 Davranışsal Biyometri30037.5
EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
EHM5316 Sayısal Görüntü İşleme30037.5
EHM5318 Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5408 Optik Haberleşme30037.5
EHM6208 Elektromagnetikde İleri Konular30037.5
EHM6104 Lineer Mikrodalga Devreleri II 30037.5
EHM6212 Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri30037.5
EHM6302 Elektromagnetikte Moment Metodu30037.5
EHM6210 İleri Mikrodalga Pasif Devrelerin Gerçekleştirilmesi, I30037.5
EHM6211 İleri Mikrodalga Pasif Devrelerin Gerçekleştirilmesi, II30037.5
EHM5245 Anten Dizilerinin Analizi ve Sentezi30037.5
EHM6214 Elektromagnetik Dalgaların Yayılımı30037.5
EHM6202 Genel Rölativite Teorisi30037.5
EHM6203 Kırınımın Fizik ve Yüzey Kuramı30037.5
EHM6213 Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri30037.5
EHM6205 Ters Saçılma30037.5
EHM6108 Biyometrik Sistem Tasarımı30037.5
EHM6112 Konuşma İşaretinin İşlenmesi30037.5
EHM6113 Uyarlamalı Süzgeç Kuramı30037.5
EHM6114 Telsiz Ağlar için Oyun ve Bilişim Kuramı30037.5
EHM6115 Optik Dalga Kılavuzları30037.5
EHM6116 Hücresel şebeke planlaması ve optimizasyonu30037.5
EHM6306 Kendi Kendine Organize Olabilen Ağlar30037.5
EHM6303 Kablosuz Haberleşmede Modülasyon ve Kodlama Teknikleri30037.5
EHM6215 Elektromanyetik Alanda Tekillikler30037.5
EHM5211 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
EHM5229 Optik Örüntü Tanıma 30037.5
EHM5218 İletişim Teknolojileri30037.5
EHM5103 Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık30037.5
EHM5220 Kırınımın Geometrik Teorisinde Birinci Mertebeden Kanonik Problemler30037.5
EHM5235 Telsiz İletişim Ağları30037.5
EHM5112 Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EHM5219İstatistiksel İşaret İşleme111111111111
EHM5213İleri Elektromanyetik Teorisi 1111111111111
EHM5233Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri111111111111
EHM5227Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi111111111111
EHM5212İleri Anten Teorisi111111111111
EHM5230Sayısal Haberleşme Sistemleri111111111111
EHM5238Veri İletişim Sistemleri111111111111
EHM5237Uydu Haberleşme Sistemleri111111111111
EHM5225Mikrodalga Radar Sistemleri111111111111
EHM5108Nöron Ağları ve Uygulamaları111111111111
EHM5105Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları111111111111
EHM5203Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi1111-1111111
EHM5232Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları111111111111
EHM5222Lineer Mikrodalga Devreleri I1111-1111111
EHM5210Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları111111111111
EHM5202Dijital Filtreler111111111111
EHM5239Yüzeyaltı Görüntüleme Radarı111111111111
EHM5211İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme111111111111
EHM5229Optik Örüntü Tanıma 111111111111
EHM5218İletişim Teknolojileri111111111111
EHM5103Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık111111111111
EHM5220Kırınımın Geometrik Teorisinde Birinci Mertebeden Kanonik Problemler111111111111
EHM5112Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı111111111111
EHM5235Telsiz İletişim Ağları111111111111
EHM5001Seminer111111111111
EHM5000Yüksek Lisans Tezi111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12