Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans öğretim programı, öğrencilere bu dalda güncel mühendislik bilgilerini kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl seçmeli dersleri, gemi inşaatı, hidromekanik, gemi makineleri ve yardımcı sistemler, enerji verimliliği ve ekonomisi, özel gemiler, termodinamik simülasyon, yat dizaynı ve uygulamalı akışkanlar mekaniği ileri konularını ve bir seminer faaliyetini içerir. Bu dersler sayesinde öğrencilere Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında özel bilgiler sunulmaktadır. İkinci yıl içerisinde alınan Yüksek Lisans tezi öğrencilerin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik kabiliyetlerini geliştirmesine odaklanır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programı mezunlarının gemi ve deniz teknolojisi alanında faaliyet gösteren iş kollarının danışmanlık veya araştırma-geliştirme-yenilik çalışmalarında mühendislik hizmetleri vermeleri beklenmektedir. Program mezunları mühendislik öğretiminde yüksek lisans mezunu olarak özel veya kamu kuruluşlarında görev alabilir veya araştırmacı olarak üniversite ve diğer kuruluşlarda çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında veya başka bir alanda uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
 4. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
 5. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 6. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
 7. Sosyal ilişkileri, eleştirel bakış açısıyla irdeleyebilme ve gerektiğinde değiştirebilme.
 8. Bir yabancı dil ile iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 9. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
 10. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
 11. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
GIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
GIM5001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
GIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
GIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6128 Kısmi Diferansiyel Denklemler 30037.5
GIM6116 İleri Sayısal Yöntemler30037.5
GIM5121 Mühendislik Matematiği 30037.5
GIM5122 İleri Akışkanlar Mekaniği 30037.5
GIM5123 Mühendislik Problemlerinde Araştırma ve Çözüm Teknikleri 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5136 Kontrol Sistemlerinin Grafiksel Programlanması30037.5
GIM5137 Veri Analizi ve Görselleştirmesi 30037.5
GIM6102 Gemi Hareket ve Manevralarında Özel Konular30037.5
GIM6103 Gemi Makinelerinde Özel Konular30037.5
GIM6107 Gemi Termal Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu30037.5
GIM6108 İleri Dalga Mekaniği30037.5
GIM6117 Gemi Pervaneleri ve Kavitasyon 30037.5
GIM6118 Türbülanslı Akış ve Türbülans Modelleri 30037.5
GIM6119 Gemilerde Titreşim ve Gürültü 30037.5
GIM6120 Gemi Yapısal Mekaniği30037.5
GIM6121 Sualtı Patlamaları 30037.5
GIM6122 Akış Kaynaklı Akustik ve Titreşimler 30037.5
GIM6123 Hesaplamalı Termo-Akışkan 30037.5
GIM6124 Gemilerde Yorulma ve Kırılma 30037.5
GIM6125 İçten Yanmalı Motorlarda Özel Konular 30037.5
GIM6126 Gemi Dizel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu 30037.5
GIM6127 Gemilerde Enerji Ekonomisi ve Yönetimi30037.5
GIM5107 Gemi Ana Makinelerinde Teknik Diagnostik30037.5
GIM5110 Gemilerde Egzoz Gazı Emisyonlarının Oluşumu ve Yayılması30037.5
GIM5114 Mühendislik Problemlerinde Bilgisayar Uygulamaları30037.5
GIM5124 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 30037.5
GIM5125 Sonlu Elemanlar Metodu ve Gemi Mühendisliği Uygulamaları 30037.5
GIM5126 Savaş Gemilerinin Tasarım Esasları 30037.5
GIM5127 Yat Tasarım Esasları 30037.5
GIM5128 Gemi Stabilitesinde Özel Konular 30037.5
GIM5129 Denizcilik Endüstrisinde Malzeme Teknolojisi 30037.5
GIM5130 Gemi Mühendisliğinde Deney Teknikleri 30037.5
GIM5131 Gemilerde Kullanılan İleri Kaynak ve Muayene Yöntemleri 30037.5
GIM5132 Deniz Taşımacılığı ve Ekonomisi 30037.5
GIM5133 Denizcilikte İş Stratejisi ve Yönetim 30037.5
GIM5134 Gemilerde Elektrik Güç Sistemleri 30037.5
GIM5135 Gemilerde Enerji Verimliliği 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
GIM5114Mühendislik Problemlerinde Bilgisayar Uygulamaları11111111111
GIM5107Gemi Ana Makinelerinde Teknik Diagnostik11111111111
GIM5110Gemilerde Egzoz Gazı Emisyonlarının Oluşumu ve Yayılması11111111111
GIM5126Savaş Gemilerinin Tasarım Esasları 1-11------1
GIM5129Denizcilik Endüstrisinde Malzeme Teknolojisi ---1-1--1--
GIM5133Denizcilikte İş Stratejisi ve Yönetim 11111111111
GIM5135Gemilerde Enerji Verimliliği 11111111111
GIM5001Seminer11111111111
GIM5000Yüksek Lisans Tezi11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XX
PÇ-11XX