Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora programı, öğrencilere bu dalda araştırma yetenekleri ve güncel mühendislik bilgileri kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl öğrenciye çalışacağı araştırma alanında ileri düzeyde seçmeli dersler aldırılır. Bu dersler sayesinde öğrencilere Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında özgün araştırma yapabilme yetenekleri kazandırılmaktadır. İkinci yıl içerisinde alınan Doktora Tezi özgün bir araştırma çalışması olarak öğrencilere araştırma, geliştirme ve yenilik içeren bir bilimsel çalışma tamamlamalarını odaklar.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programı mezunlarının gemi ve deniz teknolojisi alanında faaliyet gösteren iş kollarının danışmanlık veya araştırma-geliştirme-yenilik çalışmalarında mühendislik hizmetleri vermeleri beklenmektedir. Program mezunları özel veya kamu kuruluşlarında öncelikli olarak araştırma, geliştirme ve yenilik işlerinde görev alabilir veya öğretim elemanı olarak üniversite ve diğer kuruluşlarda çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Edinmiş olduğu ileri düzey bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile derinleştirebilme, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 2. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirlerden özgün sonuçlara ulaşabilme.
 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 4. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 5. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında araştırma yöntemlerine üst düzeyde hakim olma.
 6. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya dergilerde yayınlatabilme ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak bilgi sınırlarını genişletebilmek.
 7. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenilmesinin gerektiği ortamlarda liderlik yapabilme.
 8. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçler ile Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 9. Sosyal ilişkilere eleştirel bakabilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 10. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında uzman kişiler önünde görüşlerini savunabilme yetkinliğini gösteren etkili iletişim kurabilme.
 11. Bir yabancı dile ileri düzeyde hakim olma ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 12. Toplumun bilgi toplumu olabilmesi ve bunu sürdürebilmesi için, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında ilerlemeleri tanıtabilme.
 13. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki problemlerde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 14. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
GIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
GIM6001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010020
GIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010020
GIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010020
GIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010020
GIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010020
GIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010020
GIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
245 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5121 Mühendislik Matematiği 30037.5
GIM5122 İleri Akışkanlar Mekaniği 30037.5
GIM5123 Mühendislik Problemlerinde Araştırma ve Çözüm Teknikleri 30037.5
GIM6128 Kısmi Diferansiyel Denklemler 30037.5
GIM6116 İleri Sayısal Yöntemler30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5137 Veri Analizi ve Görselleştirme30037.5
GIM5136 Kontrol Sistemlerinin Grafiksel Programlanması30037.5
GIM5107 Gemi Ana Makinelerinde Teknik Diagnostik30037.5
GIM5110 Gemilerde Egzoz Gazı Emisyonlarının Oluşumu ve Yayılması30037.5
GIM5114 Mühendislik Problemlerinde Bilgisayar Uygulamaları30037.5
GIM5124 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 30037.5
GIM5125 Sonlu Elemanlar Metodu ve Gemi Mühendisliği Uygulamaları 30037.5
GIM5126 Savaş Gemilerinin Tasarım Esasları 30037.5
GIM5127 Yat Tasarım Esasları 30037.5
GIM5128 Gemi Stabilitesinde Özel Konular 30037.5
GIM5129 Denizcilik Endüstrisinde Malzeme Teknolojisi 30037.5
GIM5130 Gemi Mühendisliğinde Deney Teknikleri 30037.5
GIM5131 Gemilerde Kullanılan İleri Kaynak ve Muayene Yöntemleri 30037.5
GIM5132 Deniz Taşımacılığı ve Ekonomisi 30037.5
GIM5133 Denizcilikte İş Stratejisi ve Yönetim 30037.5
GIM5134 Gemilerde Elektrik Güç Sistemleri 30037.5
GIM5135 Gemilerde Enerji Verimliliği 30037.5
GIM6102 Gemi Hareket ve Manevralarında Özel Konular30037.5
GIM6103 Gemi Makinelerinde Özel Konular30037.5
GIM6107 Gemi Termal Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu30037.5
GIM6108 İleri Dalga Mekaniği30037.5
GIM6117 Gemi Pervaneleri ve Kavitasyon 30037.5
GIM6118 Türbülanslı Akış ve Türbülans Modelleri 30037.5
GIM6119 Gemilerde Titreşim ve Gürültü 30037.5
GIM6120 Gemi Yapısal Mekaniği30037.5
GIM6121 Sualtı Patlamaları 30037.5
GIM6122 Akış Kaynaklı Akustik ve Titreşimler 30037.5
GIM6123 Hesaplamalı Termo-Akışkan 30037.5
GIM6124 Gemilerde Yorulma ve Kırılma 30037.5
GIM6125 İçten Yanmalı Motorlarda Özel Konular 30037.5
GIM6126 Gemi Dizel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu 30037.5
GIM6127 Gemilerde Enerji Ekonomisi ve Yönetimi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
GIM6000Doktora Tezi11111111111111
GIM6116İleri Sayısal Yöntemler1---1---------
GIM6103Gemi Makinelerinde Özel Konular11111111111111
GIM6107Gemi Termal Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu11111111111111
GIM6108İleri Dalga Mekaniği1---1--------1
GIM6102Gemi Hareket ve Manevralarında Özel Konular1---1--------1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12XX
PÇ-13XX
PÇ-14XX