Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİlköğretim Fen Bilgisi eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMilli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Fen Bilgisi öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji derslerine girmektedirler.Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi
 2. Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi
 3. Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti
 4. Analitik düşünme kabiliyeti
 5. Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti
 6. Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi
 7. Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi
 8. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci
 9. Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti
 10. Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti
 11. Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti
 12. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi
 13. Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi
 14. Proje hazırlama ve uygulama becerisi
 15. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 16. Kalite ve çevre bilinci kazanır

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
FBO5001 Seminer02007.5
FBO5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
FBO5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
FBO5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6101 Fen Eğitimi Nitel Araştırma Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri30037.5
FBO6111 Fen Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri00007.5
FBO5105 Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar30037.5
FBO5103 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO5117 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları30037.5
FBO5102 Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme30037.5
FBO5101 Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama30037.5
FBO5114 Fen Eğitiminde Proje Geliştirme30037.5
FBO5115 Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler30037.5
FBO5112 Fen Eğitiminde Kaynak Analizi30037.5
FBO5104 Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama30037.5
FBO5108 Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme30037.5
FBO5110 Fen Eğitiminde Çevre30037.5
FBO5116 Kavramsal Değişim Modelleri30037.5
FBO5107 Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları30037.5
FBO5106 Fen Eğitiminde Kaynaştırma30037.5
FBO5118 Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları30037.5
FBO5109 Fen Eğitiminde Biyoloji30037.5
FBO5113 Fen Eğitiminde Kimya30037.5
FBO5111 Fen Eğitiminde Fizik30037.5
FBO6102 Fen Eğitiminde Araştırma ve Uygulama Analizleri30037.5
FBO6104 Fen Eğitiminde Görsel Materyaller00007.5
FBO6112 Fen Eğitiminde Teori ve Pedagoji30037.5
FBO6103 Proje Uygulamaları30037.5
FBO6105 Güncel Kavramlar ve Sürdürülebilir Yaşam30037.5
FBO6106 İleri Pedagoji30037.5
FBO6107 Öğrenme ve Öğretimde Teknoloji Kullanımı30037.5
FBO6108 Fen Eğitiminde Program Geliştirme30037.5
FBO6109 Fen Eğitiminde Durum ve Aksiyon Çalışmaları30037.5
FBO6110 Oyunlarla Bilimin Doğası30037.5
FBO6113 Sanatla Etkili Fen Eğitimi30037.5
FBO6114 Fen Eğitiminin Sosyal, Kültürel ve Felsefi Temelleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
FBO5105Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar1111111111111111
FBO5103Bilimsel Araştırmalarda İstatistik1111111111111111
FBO5102Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme1111111111111111
FBO5101Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama1111111111111111
FBO5114Fen Eğitiminde Proje Geliştirme1111111111111111
FBO5115Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler1111111111111111
FBO5112Fen Eğitiminde Kaynak Analizi1111111111111111
FBO5104Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama1111111111111111
FBO5108Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme1111111111111111
FBO5110Fen Eğitiminde Çevre1111111111111111
FBO5116Kavramsal Değişim Modelleri1111111111111111
FBO5107Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları1111111111111111
FBO5106Fen Eğitiminde Kaynaştırma1111111111111111
FBO5117Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları1111111111111111
FBO5118Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları1111111111111111
FBO5109Fen Eğitiminde Biyoloji1111111111111111
FBO5113Fen Eğitiminde Kimya1111111111111111
FBO5111Fen Eğitiminde Fizik1111111111111111
FBO5001Seminer1111111111111111
FBO5000Yüksek Lisans Tezi1111111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4X
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XXX
PÇ-15XX
PÇ-16XX