Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimGemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüGörkem KÖKKÜLÜNK
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYıldız Teknik Üniversitesi’nde açılan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı Öğrenci Seçme Sınavı’nda MF4 puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüme başvuru koşulları, ÖSYM kitapçığında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nde 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlara lisans diploması verilecektir.Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün eğitim programı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-III/1 ve A-III/2 müfredatlarına uygundur. Bölüm öğrencileri yedi yarıyıl karada teorik ders, laboratuvar ve makine dairesi simülatörü uygulamalarına ek olarak, ticaret gemilerinde altı ay uygulamalı açık deniz eğitimi yapmakatdırlar.
Program Eğitim/Öğretim AmacıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliGemi makineleri işletme mühendisi, gemilerin ana sevk ve yardımcı makinelerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının işletilmesini sağlar. Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin projelerinlendirilmesine uygun olarak gemi ekipmanlarının gemi genel planına göre yerleşimini sağlar.Gemi genel planına göre ve uluslararası standartlara uygun olarak makine ve ekipmanları seçer.Tersanelerde hazırlanan projeler doğrultusunda işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar.Gemilerde yeterli mesleki deneyime sahip olan işletme mühendsileri, Soğutma iklimlendirme, otomotiv sektörü, otellerin teknik müdürlüğü,santraller gibi çok geniş bir alanda çalışabildikleri gibi doğalgaz ve LPG sistemlerinin projelendirmesini yapabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik ve fen bilimleri disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile karmaşık mühendislik problemleri çözme becerisini Gemi Makineleri İşletme mühendisliği alanında kullanma yeteneğine sahip olma.
 2. Gemi Makine işletme mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanma ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
GMI1131 Atölye 20233
GMI1151 Bilgisayar Destekli Teknik Resim12023
GMI1911 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğine Giriş 20022
GMI1921 Denizde Güvenlik I20233
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce 130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
GMI1122 Denizde Güvenlik II10222
GMI1152 Atölye Stajı00002
GMI1172 Temel Bilgisayar Bilimleri12024
GMI1312 Deniz Hukuku20023
GMI1812 Malzeme ve Gemi Yapı Malzemeleri12022
MAT1072 Matematik 232046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1032 İleri İngilizce 230033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI2161 İmal Usulleri 20022
GMI2171 Mühendislik Mekaniği40045
GMI2371 Gemi Elektriği20023
GMI2621 İstatistik Olasılık20023
GMI2811 Gemi Dizel Makineleri I 30034
GMI2821 Denizde Güvenlik III12022
GMI2831 Termodinamik40044
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI2142 Akışkanlar Mekaniği 30034
GMI2162 Gemi Yardımcı Makineleri I30034
GMI2182 Sayısal Yöntemler20023
GMI2272 aa Mukavemet 30035
GMI2752 Gemi Elektroniği20023
GMI2812 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri20022
GMI2822 Gemi İnşaatı ve Stabilite 30033
GMI2932 aa Gemi Dizel Makineleri II30034
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
GMI3181 Otomatik Kontrol 30033
GMI3261 aa Makine Elemanları30034
GMI3361 Denizcilik İngilizcesi I20023
GMI3531 Isı Transferi30033
GMI3541 Gemi Yardımcı Makineleri II30033
GMI3581 aa Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı I22035
GMI3621 aa Makine Dairesi Simülatörü I 10233
SEC0001 Seçmeli 1-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0010 Seçmeli Uzakyol Gemi Stajı02401230
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4021 Hidrolik Pnomatik 20023
GMI4351 Gemi Makineleri Tasarımı02013
GMI4611 Buhar ve Gaz Türbinleri30033
GMI4631 aa Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı II22034
GMI4641 Denizcilik İngilizcesi II20023
SEC0002 Seçmeli 2-120024
SEC0003 Seçmeli 3-130033
SEC0004 Seçmeli 4-120024
SEC0005 Seçmeli 5-120023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
GMI4000 Bitirme Çalışması08048
GMI4132 Güvenlik ve Kalite Yönetimi 20022
GMI4162 Sörvey Yöntemleri20022
GMI4212 aa Makine Dairesi Simülatörü II10223
GMI4322 Soğutma ve İklimlendirme20022
SEC0006 Seçmeli 6-120022
SEC0007 Seçmeli 7-120022
SEC0008 Seçmeli 8-120023
SEC0009 Seçmeli 9-120024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI3851 Yakıtlar Yanma 20024
GMI3861 Motorlarda Performans Araştırma Teknikleri20024
GMI3871 Gemi Kazan ve Tesisleri20024
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4211 Elektronik Devre Uygulamaları 20024
GMI4221 Endüstriyel Ölçme Teknikleri20024
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce II30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
GIM4101 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4441 Deney Tasarımı ve Laboratuvar Uygulamaları10224
GMI4481 Transport Tekniği20024
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4511 Gemi Kaynaklı Emisyonlar20023
GMI4521 Temel Denizcilik Bilgisi20023
GMI4591 Gemilerde Alternatif Enerji Kaynakları20023
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4662 Elektrik Makinaları20022
GMI4672 Tribolojinin Esasları20022
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4742 Mühendislik Ekonomisi 20022
GMI4752 Enerji Santralleri20022
GMI4732 Gemilerde Enerji Verimliliği20022
GMI4762 Turbo Makineler20022
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4892 Bilgisayar Destekli Tasarım20023
GMI4882 Gemilerde Sistem ve Devre Analizi20023
GMI4862 Titreşim ve Gürültü20023
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4370 Stratejik Yönetim20024
GMI4912 Gemi Finansmanı 20024
GMI4922 Gemi Sigorta İşlemleri20024
GMI4942 Tersane ve Liman Yönetimi20024
Seçmeli Uzak Yol Gemi Stajları
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI3002 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Kuru/Dökme Yük02401230
GMI3012 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Yolcu Gemileri02401230
GMI3022 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Tanker Gemileri02401230
GMI3032 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Konteyner/Ro-Ro Gemileri02401230
GMI3042 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Kargo Gemileri02401230

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
--3------5-
GMI1911Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğine Giriş -------543-
GMI1921Denizde Güvenlik I------5----
GMI1131Atölye --352------
GMI1151Bilgisayar Destekli Teknik Resim4--5-------
MAT1071Matematik 1521----2---
FIZ1001Fizik 1522---1--1-
MDB1031İleri İngilizce 1-----25----
KIM1170Genel Kimya5-3-5------
GMI1122Denizde Güvenlik II-----5-----
GMI1312Deniz Hukuku--------4-5
GMI1812Malzeme ve Gemi Yapı Malzemeleri---5-------
GMI1152Atölye Stajı---4-5--44-
MAT1072Matematik 2532----2---
MAT1320Lineer Cebir532--------
MDB1032İleri İngilizce 2-----25----
FIZ1002Fizik 25--252-----
GMI1172Temel Bilgisayar Bilimleri---5-4-----
GMI2371Gemi Elektriği---5-------
GMI2811Gemi Dizel Makineleri I -5-4-------
GMI2821Denizde Güvenlik III-----5-----
GMI2831Termodinamik--35-------
GMI2161İmal Usulleri ---5-------
GMI2171Mühendislik Mekaniği54---------
MAT2411Diferansiyel Denklemler533--------
TDB1031Türkçe 1------5----
GMI2621İstatistik Olasılık-45--------
GMI2752Gemi Elektroniği---5-------
GMI2812Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri--------445
GMI2822Gemi İnşaatı ve Stabilite --35-------
GMI2142Akışkanlar Mekaniği 3--5-------
GMI2932Gemi Dizel Makineleri II-5-4-------
GMI2162Gemi Yardımcı Makineleri I-5-4-------
GMI2272Mukavemet 53--4------
GMI2182Sayısal Yöntemler3--5-------
TDB1032Türkçe 2------5----
GMI3621Makine Dairesi Simülatörü I -5-3-----4-
GMI3581Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı I-5-3-------
GMI3531Isı Transferi543--------
GMI3541Gemi Yardımcı Makineleri II-5-4-------
GMI3261Makine Elemanları453--------
GMI3181Otomatik Kontrol -35--------
GMI3361Denizcilik İngilizcesi I---4--5----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1------2----
GMI4021Hidrolik Pnomatik -5-4-------
GMI4611Buhar ve Gaz Türbinleri-5-3-------
GMI4631Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı II-5-3-------
GMI4351Gemi Makineleri Tasarımı-------5--4
GMI4641Denizcilik İngilizcesi II---4--5----
GMI4212Makine Dairesi Simülatörü II-5-3-----4-
GMI4132Güvenlik ve Kalite Yönetimi --------345
GMI4322Soğutma ve İklimlendirme--5--------
GMI4000Bitirme Çalışması-----4-5---
GMI4162Sörvey Yöntemleri--------534
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2------2----
GMI3851Yakıtlar Yanma -5-4-------
GMI3861Motorlarda Performans Araştırma Teknikleri-5-45------
GMI4211Elektronik Devre Uygulamaları ---5-4-----
GMI4221Endüstriyel Ölçme Teknikleri--34-----5-
ITB3330Çevre ve Ekoloji ------2-1-2
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları------2-3-2
ITB2030Bilim Felsefesi--------1-2
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu--------1-2
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim------3-1-2
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ----------5
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş------3---2
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ------3---1
MDB4051İş Hayatı için Almanca------3---1
ITB3020Felsefeye Giriş------2---3
ITB3150Tarih ve Sinema------2---2
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler------2---3
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın------1---3
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik------2---3
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı------1---1
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ------2---3
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ------2---3
ITB3010Sosyoloji------2---3
ITB3550İnsan Hakları ------1---3
ITB3560Siyaset Felsefesi------3---1
ITB3320İktisadi Suçlar ------2---3
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ------1---3
ITB3390Uygarlık Tarihi------2---3
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ------1---2
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans-------3--3
GIM4101Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik-------4-5-
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler----------3
GMI4441Deney Tasarımı ve Laboratuvar Uygulamaları----54-3---
GMI4481Transport Tekniği---5-------
GMI4521Temel Denizcilik Bilgisi----------4
GMI4511Gemi Kaynaklı Emisyonlar----------5
GMI4591Gemilerde Alternatif Enerji Kaynakları----------5
GMI4662Elektrik Makinaları---5-------
GMI4672Tribolojinin Esasları---5-------
GMI4732Gemilerde Enerji Verimliliği4----------
GMI4742Mühendislik Ekonomisi 4-5--------
GMI4752Enerji Santralleri----------5
GMI4762Turbo Makineler---5-------
GMI4862Titreşim ve Gürültü---5-----3-
GMI4892Bilgisayar Destekli Tasarım-4-5-------
GMI4882Gemilerde Sistem ve Devre Analizi---5-------
GMI4912Gemi Finansmanı 4--5-------
GMI4922Gemi Sigorta İşlemleri---------54
GMI4942Tersane ve Liman Yönetimi---------5-
GMI3002Uzak Yol Gemi Stajı-Kuru/Dökme Yük---4-5--44-
GMI3012Uzak Yol Gemi Stajı-Yolcu Gemileri---4-5--44-
GMI3022Uzak Yol Gemi Stajı-Tanker Gemileri---4-5--44-
GMI3032Uzak Yol Gemi Stajı-Konteyner/Ro-Ro Gemileri---4-5--44-
GMI3042Uzak Yol Gemi Stajı-Kargo Gemileri---4-5--44-

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX