Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimGemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüYasin Üst
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYıldız Teknik Üniversitesi’nde açılan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı Öğrenci Seçme Sınavı’nda MF4 puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüme başvuru koşulları, ÖSYM kitapçığında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nde 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlara lisans diploması verilecektir.Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün eğitim programı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-III/1 ve A-III/2 müfredatlarına uygundur. Bölüm öğrencileri yedi yarıyıl karada teorik ders, laboratuvar ve makine dairesi simülatörü uygulamalarına ek olarak, ticaret gemilerinde altı ay uygulamalı açık deniz eğitimi yapmakatdırlar.
Mezunların Mesleki ProfiliGemi makineleri işletme mühendisi, gemilerin ana sevk ve yardımcı makinelerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının işletilmesini sağlar. Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin projelerinlendirilmesine uygun olarak gemi ekipmanlarının gemi genel planına göre yerleşimini sağlar.Gemi genel planına göre ve uluslararası standartlara uygun olarak makine ve ekipmanları seçer.Tersanelerde hazırlanan projeler doğrultusunda işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar.Gemilerde yeterli mesleki deneyime sahip olan işletme mühendsileri, Soğutma iklimlendirme, otomotiv sektörü, otellerin teknik müdürlüğü,santraller gibi çok geniş bir alanda çalışabildikleri gibi doğalgaz ve LPG sistemlerinin projelendirmesini yapabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 3. İhtiyaçlara yönelik bir sistem veya süreç tasarlayabilme
 4. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
 5. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci
 7. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 8. Mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal etkilerini anlayacak genel kültür kazanma
 9. Yaşam boyu öğrenme ihtiyacını kavrama ve bunu uygulama yeteneği kazanma
 10. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma
 11. Gemi makineleri mühendisliği için gerekli teknikleri ve modern cihazları kullanabilme becerisi
 12. Proje yönetmesi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibi olması mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olması
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
GMI1131 Atölye 20233
GMI1151 Bilgisayar Destekli Teknik Resim12023
GMI1911 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğine Giriş 20022
GMI1921 Denizde Güvenlik I20233
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
GMI1122 aa Denizde Güvenlik II10222
GMI1152 Atölye Stajı00002
GMI1172 Temel Bilgisayar Bilimleri12024
GMI1312 Deniz Hukuku20023
GMI1812 Malzeme ve Gemi Yapı Malzemeleri12022
MAT1072 Matematik 232046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1032 İleri İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI2161 İmal Usulleri 20022
GMI2171 Mühendislik Mekaniği40045
GMI2371 Gemi Elektriği20023
GMI2621 İstatistik Olasılık20023
GMI2811 Gemi Dizel Makineleri I 30034
GMI2821 aa Denizde Güvenlik III12022
GMI2831 Termodinamik40044
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI2142 Akışkanlar Mekaniği 30034
GMI2162 Gemi Yardımcı Makineleri I30034
GMI2182 Sayısal Yöntemler20023
GMI2272 aa Mukavemet 30035
GMI2752 Gemi Elektroniği20023
GMI2812 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri20022
GMI2822 Gemi İnşaatı ve Stabilite 30033
GMI2932 aa Gemi Dizel Makineleri II30034
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
GMI3181 Otomatik Kontrol 30033
GMI3261 aa Makine Elemanları30034
GMI3361 Denizcilik İngilizcesi I20023
GMI3531 Isı Transferi30033
GMI3541 aa Gemi Yardımcı Makineleri II30033
GMI3581 aa Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı I22035
GMI3621 aa Makine Dairesi Simülatörü I 10233
SEC0001 Seçmeli 1-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0010 Seçmeli Uzakyol Gemi Stajı02401230
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4021 Hidrolik Pnomatik 20023
GMI4351 Gemi Makineleri Tasarımı02013
GMI4611 aa Buhar ve Gaz Türbinleri Operasyonu30033
GMI4631 aa Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı II22034
GMI4641 Denizcilik İngilizcesi II20023
SEC0002 Seçmeli 2-120024
SEC0003 Seçmeli 3-130033
SEC0004 Seçmeli 4-120024
SEC0005 Seçmeli 5-120023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
GMI4000 Bitirme Çalışması08048
GMI4132 Güvenlik ve Kalite Yönetimi 20022
GMI4162 aa Sörvey Yöntemleri20022
GMI4212 aa Makine Dairesi Simülatörü II10223
GMI4322 Soğutma ve İklimlendirme20022
SEC0006 Seçmeli 6-120022
SEC0007 Seçmeli 7-120022
SEC0008 Seçmeli 8-120023
SEC0009 Seçmeli 9-120024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI3851 Yakıtlar Yanma 20024
GMI3861 Motorlarda Performans Araştırma Teknikleri20024
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4211 aa Elektronik Devre Uygulamaları 20024
GMI4221 Endüstriyel Ölçme Teknikleri20024
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4101 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4441 Deney Tasarımı ve Laboratuvar Uygulamaları10224
GMI4481 Transport Tekniği20024
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4511 aa Gemi Kaynaklı Emisyonlar20023
GMI4521 Temel Denizcilik Bilgisi20023
GMI4591 Gemilerde Alternatif Enerji Kaynakları20023
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4662 aa Elektrik Makinaları20022
GMI4672 Tribolojinin Esasları20022
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4742 Mühendislik Ekonomisi 20022
GMI4752 aa Enerji Santralleri20022
GMI4732 aa Gemilerde Enerji Verimliliği20022
GMI4762 Turbo Makineler20022
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4892 Bilgisayar Destekli Tasarım20023
GMI4882 aa Gemilerde Sistem ve Devre Analizi20023
GMI4862 Titreşim ve Gürültü20023
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI4912 Gemi Finansmanı 20024
GMI4922 Gemi Sigorta İşlemleri20024
GMI4942 Tersane ve Liman Yönetimi20024
GMI4972 Terminal ve Tanker Operasyonu20022
Seçmeli Uzak Yol Gemi Stajları
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GMI3002 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Kuru/Dökme Yük02401230
GMI3012 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Yolcu Gemileri02401230
GMI3022 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Tanker Gemileri02401230
GMI3032 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Konteyner/Ro-Ro Gemileri02401230
GMI3042 aa Uzak Yol Gemi Stajı-Kargo Gemileri02401230

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
GMI1911Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğine Giriş 323434555544
GMI1921Denizde Güvenlik I213533424355
GMI1131Atölye 124533334455
GMI1151Bilgisayar Destekli Teknik Resim524343344353
MAT1071Matematik 1522243133121
FIZ1001Fizik 1552231143211
MDB1031İleri İngilizce I111111411211
KIM1170Genel Kimya521122122111
GMI1122Denizde Güvenlik II215535425455
GMI1312Deniz Hukuku111215414415
GMI1812Malzeme ve Gemi Yapı Malzemeleri343343344444
GMI1152Atölye Stajı444535545355
MAT1072Matematik 2412242122332
MAT1320Lineer Cebir331142233212
MDB1032İleri İngilizce II111111412211
FIZ1002Fizik 2553231232211
GMI1172Temel Bilgisayar Bilimleri423-443-4455
GMI2371Gemi Elektriği544444344454
GMI2811Gemi Dizel Makineleri I 433443434543
GMI2821Denizde Güvenlik III324524534345
GMI2831Termodinamik534253354433
GMI2161İmal Usulleri 454343344455
GMI2171Mühendislik Mekaniği523242344344
MAT2411Diferansiyel Denklemler511141111111
TDB1031Türkçe 1111111412411
GMI2621İstatistik Olasılık531131133211
GMI2752Gemi Elektroniği332231233353
GMI2812Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri111215415525
GMI2822Gemi İnşaatı ve Stabilite 534454343334
GMI2142Akışkanlar Mekaniği 524241143211
GMI2932Gemi Dizel Makineleri II544344343545
GMI2162Gemi Yardımcı Makineleri I435455354554
GMI2272Mukavemet 543354453354
GMI2182Sayısal Yöntemler533354344133
TDB1032Türkçe 2111111411411
GMI3621Makine Dairesi Simülatörü I 545544545354
GMI3581Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı I244544445455
GMI3531Isı Transferi543354344333
GMI3541Gemi Yardımcı Makineleri II435455445455
GMI3261Makine Elemanları412241122111
GMI3181Otomatik Kontrol 555453354354
GMI3361Denizcilik İngilizcesi I111111312111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I111113313211
GMI4021Hidrolik Pnomatik 455543234444
GMI4611Buhar ve Gaz Türbinleri Operasyonu515355444411
GMI4631Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı II433433345445
GMI4351Gemi Makineleri Tasarımı554545454155
GMI4641Denizcilik İngilizcesi II111111433111
GMI4212Makine Dairesi Simülatörü II545544444443
GMI4132Güvenlik ve Kalite Yönetimi 321424433345
GMI4322Soğutma ve İklimlendirme434443344443
GMI4000Bitirme Çalışması554544454445
GMI4162Sörvey Yöntemleri111114123413
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 111212313311
GMI3851Yakıtlar Yanma 433253243223
GMI3861Motorlarda Performans Araştırma Teknikleri355331111111
GMI4211Elektronik Devre Uygulamaları 454443244344
GMI4221Endüstriyel Ölçme Teknikleri555453345454
ITB3330Çevre ve Ekoloji 211225324233
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları111314433113
ITB2030Bilim Felsefesi111212321213
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu111112322211
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim111214554311
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---2-3--23-2
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler------4-34--
GMI4521Temel Denizcilik Bilgisi111115314414
GMI4511Gemi Kaynaklı Emisyonlar324333234544
GMI4591Gemilerde Alternatif Enerji Kaynakları425442344533
GMI4732Gemilerde Enerji Verimliliği525454253544
GMI4742Mühendislik Ekonomisi 212121132211
GMI4862Titreşim ve Gürültü411131111111
GMI4892Bilgisayar Destekli Tasarım311111132211
GMI4882Gemilerde Sistem ve Devre Analizi435554233554
GMI4972Terminal ve Tanker Operasyonu111414212344
GMI4912Gemi Finansmanı 111111144411
GMI4922Gemi Sigorta İşlemleri111111133313
GMI3002Uzak Yol Gemi Stajı-Kuru/Dökme Yük444525455555
GMI3012Uzak Yol Gemi Stajı-Yolcu Gemileri444525455555
GMI3022Uzak Yol Gemi Stajı-Tanker Gemileri444525455555
GMI3032Uzak Yol Gemi Stajı-Konteyner/Ro-Ro Gemileri444525455555
GMI3042Uzak Yol Gemi Stajı-Kargo Gemileri444525455555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX
PÇ-12XXXXXXX