Biyomühendislik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Program DirektörüNot set
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomühendislik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBiyomühendislik, tıp ve yaşam bilimlerindeki problemlere mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda farklı kademelerde biyomühendis olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki bilgileri biyomühendislik problemlerine uygulama becerisi
 2. Biyomühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 4. Biyomühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma becerisi
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma ve kendini sürekli yenileme becerisi
 9. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bir yabancı dil bilgisine sahip olma becerisi
 10. Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık becerisi
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 12. Çağın sorunlarını çözmeye yönelik mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerine farkındalık becerisi
 13. Biyomühendislik yaklaşımıyla üretilebilirlik, kalite, yenilenebilirlik, maliyet analizi, tasarruf, güvenlik ve yeni teknolojik gelişmeleri izleme konularında farkındalık ve değerlendirme yapabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM1201 Biyomühendisliğe Giriş20022
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1170 Genel Kimya30245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
MAT1071 Matematik 132046
SEC0001 Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM1312 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
MAT1072 Matematik 232046
FIZ1002 Fizik 230245
BYM1512 Mühendisler için Organik Kimya30035
BYM1602 Biyomühendislikte Fizikokimya30034
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0002 Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2311 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
BYM2321 Biyomühendislikte Biyokimya 30034
BYM2711 Biyotermodinamik22035
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
BYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri30035
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SEC0003 Seçmeli 3-130035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2812 Biyomühendislikte Akışkanlar Mekaniği30035
BYM2302 Biyomalzemeler30035
BYM2222 Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar20235
BYM2202 Polimer Bilimi ve Teknolojisi30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
BYM2002 Staj 100002
SEC0004 Seçmeli 4-130035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3901 Biyomühendislikte Isı Transferi30035
BYM3911 Biyomühendislikte Kütle Transferi30035
BYM3401 Biyomühendislikte Ayırma İşlemleri20235
BYM3511 Genetik Mühendisliği20235
SEC0005 Seçmeli 5-130035
SEC0005 Seçmeli 5-230035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3212 Doku Mühendisliği 30035
BYM3202 Mühendislik Laboratuvarı00424
BYM3782 Biyoreaktör Tasarımı30035
BYM3002 Staj 200002
BYM3032 Proje22034
SEC0006 Seçmeli 6-130035
SEC0006 Seçmeli 6-230035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4241 Biyomühendislik Laboratuvarı I 00424
BYM4081 Biyomühendislikte Matematiksel Modelleme 22035
BYM4741 Biyoproses Mühendisliği30035
BYM4191 Fizyoloji 30034
SEC0007 Seçmeli 7-130034
SEC0007 Seçmeli 7-230034
SEC0007 Seçmeli 7-330034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4000 Bitirme Çalışması012069
BYM4382 İmmünoloji 30035
BYM4242 Biyomühendislik Laboratuvarı II00424
SEC0008 Seçmeli 8-130034
SEC0008 Seçmeli 8-230034
SEC0009 Seçmeli 9-130034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2201 Biyomedikal Elektronik 30035
BYM2301 Modern Biyolojiye Giriş30035
BYM2401 Biyomühendislikte Teknik Resim30035
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2502 Hücre Kültür Sistemleri30035
BYM2602 Biyosensörler30035
BYM2702 Stokiyometri 30035
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3331 Biyomühendislikte Mikrobiyoloji 30035
BYM3651 Biyopolimerlerin Esasları30035
BYM3361 Genetik Kavramlar30035
BYM3521 Biyoenstrümental Teknikler 30035
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3402 Biyomedikal Fizik30035
BYM3502 Biyomühendislikte Biyofizik30035
BYM3602 Enzim Teknolojisi30035
BYM3802 Yapay Organlar30035
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4691 Biyokimyasal Mühendislik 30034
BYM4521 Biyomühendislikte Tasarım30034
BYM4721 Biyomühendislikte Nanoteknoloji30034
BYM4661 Biyomedikal Malzemeler 30034
BYM4451 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik30034
BYM4321 Kontrollü Salım Sistemleri30034
BYM4851 Çevre Mikrobiyolojisi30034
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4102 Veri Analizi ve Görüntüleme30034
BYM4202 Moleküler Biyolojide Modern Teknikler30034
BYM4302 Biyomühendislikte Mesleki İngilizce30034
BYM4502 Viroloji 30034
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4672 Biyotransport30034
BYM4472 Biyomühendislikte Proses Dinamiği ve Kontrol 30034
BYM4292 Biyomühendislik Ekonomisi 30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
FIZ1001Fizik 15111154131111
BYM1201Biyomühendisliğe Giriş5514142232123
MAT1071Matematik 15111154131111
KIM1170Genel Kimya5111113141112
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri1115133111111
MDB1031İleri İngilizce I1111111151111
TDB1031Türkçe 11111111151111
MAT1072Matematik 25111154131111
FIZ1002Fizik 25111154131111
BYM1512Mühendisler için Organik Kimya5212155551331
BYM1602Biyomühendislikte Fizikokimya5212155251331
MDB1032İleri İngilizce II1111111151111
TDB1032Türkçe 21111111151111
BYM2321Biyomühendislikte Biyokimya 5431154444544
BYM2711Biyotermodinamik5213154241111
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111111151111
BYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri5542235551555
MAT2411Diferansiyel Denklemler5111154111113
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1111114411111
BYM2202Polimer Bilimi ve Teknolojisi4313134231134
BYM2222Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar4555555544554
BYM2812Biyomühendislikte Akışkanlar Mekaniği5213154251113
BYM2302Biyomalzemeler4424155355143
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111111154111
BYM2002Staj 15544453351453
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111114411111
BYM3901 Biyomühendislikte Isı Transferi5454-44352444
BYM3911Biyomühendislikte Kütle Transferi5454144332444
BYM3401Biyomühendislikte Ayırma İşlemleri5434532241223
BYM3511 Genetik Mühendisliği5555555555555
BYM3032 Proje5555554454444
BYM3202Mühendislik Laboratuvarı5355555353322
BYM3212 Doku Mühendisliği 5531125422243
BYM3782Biyoreaktör Tasarımı5545155344444
BYM3002Staj 21554153354453
BYM4241Biyomühendislik Laboratuvarı I 3554553332133
BYM4081Biyomühendislikte Matematiksel Modelleme 5552131311133
BYM4741 Biyoproses Mühendisliği5554155345455
BYM4191 Fizyoloji 4141211211121
BYM4000Bitirme Çalışması5555554454334
BYM4382 İmmünoloji 5522245423344
BYM4242Biyomühendislik Laboratuvarı II3554553332133
BYM2201Biyomedikal Elektronik 3211134251122
BYM2301Modern Biyolojiye Giriş4121212121111
BYM2401 Biyomühendislikte Teknik Resim2115131111112
BYM2702 Stokiyometri 5313154352133
BYM2602Biyosensörler5515135551333
BYM3331Biyomühendislikte Mikrobiyoloji 5422335533343
BYM3361 Genetik Kavramlar2122312131121
BYM3521Biyoenstrümental Teknikler 5514155345455
BYM3651Biyopolimerlerin Esasları5311133311143
BYM3802Yapay Organlar4313434234134
BYM3502 Biyomühendislikte Biyofizik4221221141121
BYM4691Biyokimyasal Mühendislik 3431154444143
BYM4521 Biyomühendislikte Tasarım5554113131133
BYM4661Biyomedikal Malzemeler 3514155545455
BYM4451 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik3431151441511
BYM4851Çevre Mikrobiyolojisi5523345433344
BYM4302 Biyomühendislikte Mesleki İngilizce1112112451121
BYM4502Viroloji 1121312211131
BYM4102Veri Analizi ve Görüntüleme1121421131111
BYM4202Moleküler Biyolojide Modern Teknikler5545423543355
BYM4672 Biyotransport5514154354113
BYM4472Biyomühendislikte Proses Dinamiği ve Kontrol 3313132121121
ITB3150Tarih ve Sinema1111111321111
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1111111321111
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111111321111
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111111321111
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111111321111
ITB3390Uygarlık Tarihi1111111321111
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111111321111
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111111321111
ITB3020Felsefeye Giriş1111111321111
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111111321111
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1111111321111
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111111321111
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1111111321111
ITB3010Sosyoloji1111111321111
ITB3550İnsan Hakları 1111111321111
ITB3560Siyaset Felsefesi1111111321111
ITB3320İktisadi Suçlar 1111111321111
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 1111111321111
ITB2030Bilim Felsefesi1111111321111
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111111321111

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12XX
PÇ-13XXX