Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMuhasebe ve Vergi Uygulamaları
Program DirektörüNuriye BULUT
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarÖnlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının amacı; işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliProgram mezunları, başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) bürolarında yardımcı eleman olarak çalışabildikleri gibi, dikey geçiş yapmak suretiyle dört yıllık lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde gerekli yasal koşulları da karşıladıkları takdirde; SMMM belgesini alarak kendi muhasebe ofislerini açabilirler, Bağımsız Denetim Kuruluşlarında çalışabilir ve sınav/eğitimlerde başarılı olmaları halinde Bağımsız Denetçi olabilirler, Vergi Müfettişi, SGK Müfettişi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Mezunlarımız, ayrıca kamu veya özel sektöre ait işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde de görev alabilirler. Özellikle özel sektörde muhasebe personeli, muhasebe uzmanı, muhasebe yetkilisi ünvanları ile işe başlayarak, ilerleyen dönemlerde muhasebe şefi, muhasebe müdür yardımcısı ve müdür olarak görev alabilirler. Bu bağlamda mezunlarımız; bankaların, sigorta şirketlerinin ve dış ticaret işletmelerinin ilgili alanlarında, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) alanlarına uygun yeterli puanları almaları halinde üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma hakkını elde edebilmektedirler. Bununla birlikte mezunlarımız dört yıllık lisans öğrenimlerini sınavsız geçiş hakkı yoluyla Açık Öğretim Fakültesi’nden de tamamlayabilirler Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Şunlardır: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilir.
 2. İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluk üstlenebilir,
 3. Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip,
 4. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, ticari belgeleri tanıyabilen, düzenleyebilen ve saklayabilen,
 5. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen, kendini devamlı yenileyen,
 6. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, web tabanlı programlar ile muhasebe paket programlarını kullanabilen,
 7. Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilen, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilen, yorumlayabilen,
 8. Etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmenin önemini bilen,
 9. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilen,
 10. Uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip,muhasebe konusundaki yeni düzenlemelere hakim,
 11. Alanı ile ilgili ticari matematik ve istatistik bilgisine sahip, ekonomik ve finansal verileri değerlendirebilen, analiz yapabilen ve yorumlayabilen,
 12. İşletmelerde finans yöneticisinin görevlerini uygulayabilecek düzeyde finans bilgisine hakim,
 13. İş ve sosyal güvenlik kanunları konusunda bilgili,
 14. Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yaptığı zorunlu staj uygulamalarıyla, mezunlarımız finans sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecektir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
TDB1031 Türkçe I20002
MDB1071 Yabancı Dil I20022
BAN1231 İstatistik20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
EML1011 Temel Hukuk20003
BIL1061 Bilgisayar ve Ofis Programları I20023
BAN1221 İktisada Giriş20023
MHS1011 Genel Muhasebe I22036
SS1 Sosyal Seçmeli 120023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe II20002
MDB1072 Yabancı Dil II20022
MHS1102 Genel Muhasebe II 22034
MHS1022 Ticari Matematik 20022
BAN1222 Makro İktisat20023
MHS1032 Ticaret Hukuku 20022
BIL1062 Bilgisayar ve Ofis Programları II20023
MHS1112 İş Etiği20022
SS2 Sosyal Seçmeli 220023
MS1 Mesleki Seçmeli 120022
MHS1001 Mesleki Staj-I00003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2011 Bilgisayarlı Muhasebe I 22035
MHS2111 Vergi Hukuku20022
MHS2121 Maliyet Muhasebesi22034
MHS2131 Mali Tablolar Analizi 22034
MHS2041 Şirketler Muhasebesi 30033
MHS2071 Kamu Maliyesi20022
MS2 Mesleki Seçmeli 220024
MS3 Mesleki Seçmeli 320022
MS4 Mesleki Seçmeli 420024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2012 Bilgisayarlı Muhasebe II 22035
MHS2092 Muhasebe Denetimi 30034
MHS2022 Türk Vergi Sistemi20022
MHS2062 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 20022
BAN2314 Finansal Yönetim20022
MS5 Mesleki Seçmeli 520022
MS6 Mesleki Seçmeli 620022
MS7 Mesleki Seçmeli 720022
MS8 Mesleki Seçmeli 820022
MS9 Mesleki Seçmeli 920024
MHS2001 Mesleki Staj-II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçmeli
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS1701 Girişimcilik20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
SER1602 Çevre Koruma20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
HAR1162 İlk yardım20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
SER1603 Fotografi20023
Mesleki Seçmeli 1
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS1202 İşletme Beceri ve Grup Çalışmaları20022
MHS1201 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20022
Mesleki Seçmeli 2
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2141 Sigorta Muhasebesi20024
MHS2151 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 20024
Mesleki Seçmeli 3
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2106 Mesleki İngilizce I20022
MHS2101 Yönlendirilmiş Çalışma I20022
Mesleki Seçmeli 4
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2161 Muhasebe Organizasyonu20024
MHS2171 Muhasebe Standartları20024
Mesleki Seçmeli 5
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2209 Mesleki İngilizce II20022
MHS2201 Yönlendirilmiş Çalışma II20022
Mesleki Seçmeli 6
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2207 Yatırım Analizi20022
MHS2082 İşletme Yönetimi ve Organizasyonu20022
Mesleki Seçmeli 7
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2042 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi20022
MHS2205 Finansal Risk Yönetimi ve Muhasebesi20022
Mesleki Seçmeli 8
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2103 Turizm İşletmeleri Muhasebesi20022
MHS2162 Finansal Yatırım Araçları20022
Mesleki Seçmeli 9
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MHS2172 Yönetim Muhasebesi20024
BAN2354 Banka Muhasebesi20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
MHS1011Genel Muhasebe I11111111111111
TDB1031Türkçe I--1111-1------
MDB1071Yabancı Dil I1--1-1-----1--
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1--------------
BAN1211Genel İşletme 1--1----11----
BAN1231İstatistik11-1--1---1--1
BAN1221İktisada Giriş-1-1----1-1--1
BIL1061Bilgisayar ve Ofis Programları I-1--------1-11
EML1011Temel Hukuk---1----1--111
MHS1102Genel Muhasebe II 11111111111111
MHS1022Ticari Matematik 11111111111111
MHS1032Ticaret Hukuku 11111111---111
MHS1112İş Etiği11111111111111
TDB1032Türkçe II-------1------
MHS1001Mesleki Staj-I11111111111111
MDB1072Yabancı Dil II-1-1-11---1--1
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2--------------
BAN1222Makro İktisat-1-1-1--11-1-1
BIL1062Bilgisayar ve Ofis Programları II--1-1-1---1-11
MHS2011Bilgisayarlı Muhasebe I 11111111111111
MHS2111Vergi Hukuku111111111-1111
MHS2121Maliyet Muhasebesi11111111111111
MHS2131Mali Tablolar Analizi 11111111111111
MHS2041Şirketler Muhasebesi 11111111111111
MHS2071Kamu Maliyesi11111111111111
MHS2012Bilgisayarlı Muhasebe II 11111111111111
MHS2092Muhasebe Denetimi 11111111111111
MHS2022Türk Vergi Sistemi11111111111111
MHS2062İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 11111111111111
MHS2001Mesleki Staj-II11111111111111
BAN2314Finansal Yönetim-11-1-1---1--1
MHS1701Girişimcilik11111111111111
BSM1762Güzel Sanatlar----11-1------
SER1603Fotografi-----1-1------
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi----1-1--1----
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri-1--1-1--1----
ISS1061İLETİŞİM-1---1-1-11---
SER1602Çevre Koruma-----1-1-1-1--
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi---11--1-1--11
HAR1162İlk yardım--1--1-1-1--11
IKL9010Meslek Etiği-------111-1-1
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri--1-1--1-1-1-1
SER1604İşletme Yönetimi1--1--1-1-1--1
BAN1211Genel İşletme -----11--1-1-1
MHS1202İşletme Beceri ve Grup Çalışmaları11111111--1111
MHS1201Araştırma Yöntem ve Teknikleri1111--11----11
MHS2151Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 11-111111111-1
MHS2141Sigorta Muhasebesi111111111111-1
MHS2106Mesleki İngilizce I11111111111111
MHS2101Yönlendirilmiş Çalışma I11111111111111
MHS2171Muhasebe Standartları11111111111111
MHS2161Muhasebe Organizasyonu11111111111111
MHS2209Mesleki İngilizce II11111111111111
MHS2201Yönlendirilmiş Çalışma II111-11111---11
MHS2082İşletme Yönetimi ve Organizasyonu111-1111111111
MHS2207Yatırım Analizi1111111-1111-1
MHS2042Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi111111111111-1
MHS2205Finansal Risk Yönetimi ve Muhasebesi1111111-1-11-1
MHS2162Finansal Yatırım Araçları11111111111111
MHS2103Turizm İşletmeleri Muhasebesi1111111--111-1
MHS2172Yönetim Muhasebesi11111111111111
BAN2354Banka Muhasebesi111-1-1--11--1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXX
PÇ-11XXXXXX
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14