Kimya Mühendisliği ABD Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği ABD Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıYüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplamı yirmi dört krediden az olmamak üzere en az sekiz adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar; kimya, petrokimya, boya, çimento, kağıt, kozmetik, deterjan ve ilaç endüstrisi gibi çeşitli endüstri dallarında, üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge mühendisliği, satış ve pazarlama gibi görevleri yerine getirmekte, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
 2. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
 3. Sınırlı yada eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme becerisi
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi
 5. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma/liderlik yapma ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirme becerisi
 7. Mühendislik problemlerini kurgulama, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 8. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalar hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi
 10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir
 11. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5001 Seminer02007.5
KMM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
KMM5003 Uzmanlık Alan Dersi 300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
KMM5003 Uzmanlık Alan Dersi 300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5128 Taşınım Olayları 130037.5
KMM5133 Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 130037.5
KMM6112 Taşınım Olayları 230037.5
KMM6201 Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 230037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5101 Adsorpsiyon30037.5
KMM5102 Akıllı Jeller ve Polimerlerde Biyomekanik Uygulamalar30037.5
KMM5103 Akışkan Yatak Teknolojisi30037.5
KMM5104 Biyoreaktörler30037.5
KMM5105 Biyoteknoloji30037.5
KMM5106 Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 130037.5
KMM5107 Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 230037.5
KMM5108 Endüstriyel Kolloid Sistemler30037.5
KMM5109 Endüstriyel Kristalizasyon30037.5
KMM5110 Endüstriyel ve İçme Sularının Hazırlanması30037.5
KMM5111 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı30037.5
KMM5112 Gıda Sanayiinde Özel Uygulama Alanları30037.5
KMM5113 İleri Heterojen Reaksiyon Mühendisliği30037.5
KMM5114 İleri Isı Aktarımı Uygulamaları30037.5
KMM5115 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği30037.5
KMM5116 İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği30037.5
KMM5117 İleri Kütle Aktarımı30037.5
KMM5118 İstatistiksel Yöntemlerle Modelleme30037.5
KMM5119 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları30037.5
KMM5120 Kemometri- Kimya Müh. ve Kimyada Matematik ve İstatistik Yöntemler30037.5
KMM5121 Kimyasal Proses Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları30037.5
KMM5122 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu30037.5
KMM5123 Kurutma Teknolojisi Uygulamaları30037.5
KMM5124 Membran Teknolojileri30037.5
KMM5125 Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi30037.5
KMM5126 Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları 30037.5
KMM5127 Süperkritik Akışkan Teknolojisi30037.5
KMM5129 Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları30037.5
KMM5130 Yakıt Teknolojisi30037.5
KMM5131 Yarı İletken Polimer Teknolojisi30037.5
KMM5132 Yeşil Kimya Mühendisliği30037.5
KMM5134 Sürdürülebilir ve Temiz Enerji Sistemleri30037.5
KMM6101 Ayırma Prosesleri30037.5
KMM6102 Bor Teknolojileri30037.5
KMM6103 Çok Fazlı Reaktörler30037.5
KMM6104 Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları30037.5
KMM6105 İleri İnorganik Teknolojiler30037.5
KMM6106 İleri Kimyasal Proses Dinamiği ve Kontrolü30037.5
KMM6107 İleri Organik Teknolojiler30037.5
KMM6108 İleri Reaktör Tasarımı30037.5
KMM6109 Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği30037.5
KMM6110 Kimya Mühendisliğinde İleri Akışkanlar Mekaniği30037.5
KMM6111 Polimer Yapı ve Özellikleri30037.5
KMM6113 Soğutma Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
KMM5128Taşınım Olayları 111111-11---
KMM5133Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 111111-11---
KMM6201Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 211111-11---
KMM6112Taşınım Olayları 211111-11---
KMM5115İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği11111111111
KMM5116İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği11111111111
KMM5106Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 11------1--1
KMM5105Biyoteknoloji11111111111
KMM5119İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları11111111111
KMM5112Gıda Sanayiinde Özel Uygulama Alanları11111111111
KMM5124Membran Teknolojileri11111111111
KMM5130Yakıt Teknolojisi11111111111
KMM5109Endüstriyel Kristalizasyon11111111111
KMM5122Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu11111111111
KMM5132Yeşil Kimya Mühendisliği11111111111
KMM5108Endüstriyel Kolloid Sistemler11111111111
KMM5125Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi11111111111
KMM5120Kemometri- Kimya Müh. ve Kimyada Matematik ve İstatistik Yöntemler11111111111
KMM5103Akışkan Yatak Teknolojisi11111111111
KMM5101Adsorpsiyon11111111111
KMM5110Endüstriyel ve İçme Sularının Hazırlanması11111111111
KMM5111Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı11111111111
KMM5131Yarı İletken Polimer Teknolojisi11111111111
KMM5129Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları11111111111
KMM5107Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 21------1--1
KMM5102Akıllı Jeller ve Polimerlerde Biyomekanik Uygulamalar11-111111-1
KMM5123Kurutma Teknolojisi Uygulamaları11--1--1---
KMM5117İleri Kütle Aktarımı11111111111
KMM5121Kimyasal Proses Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları11111111111
KMM5118İstatistiksel Yöntemlerle Modelleme11111111111
KMM5127Süperkritik Akışkan Teknolojisi11111111111
KMM5104Biyoreaktörler11111111111
KMM5113İleri Heterojen Reaksiyon Mühendisliği11111111111
KMM5114İleri Isı Aktarımı Uygulamaları11111111111
KMM5126Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları 11111111111
KMM5001Seminer1-1-1--1-1-
KMM5000Yüksek Lisans Tezi11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10X
PÇ-11X