Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, nitelikli insan yetiştirme sürecinde her tür ve kademede uygulanabilecek eğitim öğretim programların geliştirilmesinde rol alabilen, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilen okul veya kurum kuruluşlarda program geliştirme lideri uzmanlar yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıBu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, nitelikli insan yetiştirme sürecinde her tür ve kademede uygulanabilecek eğitim öğretim programların geliştirilmesinde rol alabilen, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilen okul veya kurum kuruluşlarda program geliştirme lideri uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliEğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların hizmet içi eğitim birimlerinde, resmi ve özel okullarda, dershanelerde, üniversitelerde, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde program geliştirme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eğitimde program geliştirme teori, teknik ve uygulamalarını kavramak
  2. Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayışları geliştirmek
  3. Eğitimde değişen paradigmalar ve geleceğin eğitim uygulamalarını kavramak
  4. Eğitim programları ve öğretimle ilgili kuramlar ve modelleri anlamak
  5. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim tasarımı yapmak
  6. 21. yy. becerilerine ve değerler eğitimine dayalı eğitim-öğretim ortam ve etkinliklerini tasarlamak
  7. Bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini araştırma ve projelerde kullanmak
  8. Eğitim-öğretimdeki yenilikçi yaklaşımları eğitim-öğretim ortamlarında kullanmak
  9. Okul temelli ihtiyaç analizi yapmak ve analize dayalı programlar geliştirmek ve değerlendirmek
  10. Veri okuma ve yazma becerileri geliştirmek

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
EGT5002 Dönem Projesi020015
EGT5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5100 Değerler Eğitimi 30037.5
EGT5101 Türk Eğitim Sistemi30037.5
EGT5102 Öğretimde Bireysel Farklılıklar30037.5
EGT5103 Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
EGT5104 Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri30037.5
EGT5105 Çağdaş Eğitim Felsefesi30037.5
EGT5106 Düşünme ve Problem Çözme Süreci30037.5
EGT5107 Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi30037.5
EGT5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları30037.5
EGT5111 Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri30037.5
EGT5112 Karşılaştırmalı Eğitim Programları30037.5
EGT5115 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi30037.5
EGT5116 Öğretim Süreçleri ve Eğilimler30037.5
EGT5117 Öğretimde Materyal Geliştirme30037.5
EGT5118 Eğitim Kuramları30037.5
EGT5120 Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri30037.5
EGT5121 Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri30037.5
EGT5122 Öğrenme Öğretme Kuramları 30037.5
EGT5123 Eğitimde Program Geliştirme30037.5
EGT5124 Öğretim Tasarımı Modelleri30037.5
EGT5125 Eğitim Tarihi 30037.5
EGT5199 Nitel Araştırmaya Giriş 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
EGT5104Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri11111111111
EGT5105Çağdaş Eğitim Felsefesi11111111111
EGT5106Düşünme ve Problem Çözme Süreci11111111111
EGT5107Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi11111111111
EGT5108İleri İstatistik ve Uygulamaları11111111111
EGT5111Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri11111111111
EGT5115Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi11111111111
EGT5116Öğretim Süreçleri ve Eğilimler11111111111
EGT5118Eğitim Kuramları11111111111
EGT5120Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri11111111111
EGT5121Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri11111111111
SEC0007Seçmeli 71111111111-
SEC0009Seçmeli 91111111111-
SEC0010Seçmeli 101111111111-
EGT5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 1111111111-
EGT5100Değerler Eğitimi -1---1-----
EGT5101Türk Eğitim Sistemi1111111111-
EGT5102Öğretimde Bireysel Farklılıklar-11--1-1---
EGT5103Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları-11--1-1---
EGT5104Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri1111111111-
EGT5105Çağdaş Eğitim Felsefesi-11--------
EGT5106Düşünme ve Problem Çözme Süreci---111-----
EGT5107Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi--------11-
EGT5108İleri İstatistik ve Uygulamaları------1----
EGT5111Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri-1-1--1-1--
EGT5112Karşılaştırmalı Eğitim Programları111--------
EGT5115Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi---11-1----
EGT5116Öğretim Süreçleri ve Eğilimler111-11-1---
EGT5117Öğretimde Materyal Geliştirme-----1-1---
EGT5118Eğitim Kuramları---1--1----
EGT5120Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri-1-1-------
EGT5121Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri1111111111-
EGT5122Öğrenme Öğretme Kuramları -1----1--1-
EGT5123Eğitimde Program Geliştirme1111111111-
EGT5124Öğretim Tasarımı Modelleri1111111111-
EGT5125Eğitim Tarihi -11--------
EGT5199Nitel Araştırmaya Giriş ------1-11-
SEC0001Seçmeli 11111111111-
SEC0002Seçmeli 21111111111-
SEC0003Seçmeli 31111111111-
SEC0005Seçmeli 51111111111-
SEC0006Seçmeli 61111111111-
EGT5002Dönem Projesi11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X