Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıEğitim Programları ve Öğretim doktora programıyla; öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması, hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri, üniversitede öğretme ve öğrenme gibi dersler öğrencilerin çok yönlü olarak yetişmelerini amaçlayan dersler arasındadır.
Program Eğitim AmaçlarıBu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, nitelikli insan yetiştirme sürecinde her tür ve kademede uygulanabilecek eğitim öğretim programlarının geliştirilmesinde rol alabilen, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma ve proje çalışmalarında bulunabilen bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine hakim okul veya kurum kuruluşlarda program geliştirme lideri uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliHerhangi bir özel kuruluşta ya da bir kamu kuruluşunda görev yapıyorken aynı zamanda Eğitim programları ve öğretim doktora programından mezun olanlar kurumsal koşulların elverişli olması durumunda, çalışma alanlarıyla ilgili daha üst düzey pozisyonlara atanabilmektedirler ya da kendilerinden uzman olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanısıra ilgili yasal düzenlemeler gereği kamu görevlisi olarak çalışıyorken doktora programını bitiren kişilerin hizmet yıllarına bir kademe yükselmesi uygulanmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve Eğitim programları ve öğretim doktora programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Bilimsel bir araştırma ya da proje desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama becerisi
 2. Bilimsel süreçleri eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi
 3. Eğitim programları ve öğretim alanıyla ilgili bir konu üzerinde yaptığı bir araştırmayı raporlaştırma becerisi
 4. Program geliştirme modellerini çeşitli yönleriyle analiz etme ve gerekçelere dayandırarak değerlendirebilme becerisi
 5. Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı geliştirme becerisi
 6. Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi
 7. Öğrenme amaçlarına, öğrenci özelliklerine ve içeriğe uygun bir öğretme modeli seçebilme ve uygulayabilme becerisi
 8. Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi
 9. Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi
 10. Tarihsel süreç içerisinde Türk Eğitim Sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi
 11. Ele aldığı bir programı, uygun program değerlendirme yaklaşımını seçerek etkililiği hakkında yargıda bulunabilme becerisi
 12. Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları betimleme ve çözüm üretme becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
EGT6001 Seminer02007.5
EGT5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6117 Program Geliştirme Süreç ve Modelleri30037.5
EGT6119 Öğretim Kuram ve Modelleri30037.5
EGT6120 Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6124 İngilizce Akademik Yazma Becerileri30037.5
EGT6106 Yöntem Felsefeleri30037.5
EGT6107 Türk Eğitim Düşüncesinin Temelleri30037.5
EGT6108 Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama30037.5
EGT6110 Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi30037.5
EGT6112 Nitel Araştırma Teknikleri30037.5
EGT6114 Test Geliştirme Teknikleri30037.5
EGT6115 İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama30037.5
EGT6116 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
EGT6118 Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar30037.5
EGT6121 Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları30037.5
EGT6199 Karma Araştırma Yöntemleri 30037.5
EGT6123 Eğitim Programlarının İncelenmesi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
SEC0001Seçmeli 1111111111111
SEC0002Seçmeli 2111111111111
SEC0003Seçmeli 3111111111111
SEC0004Zorunlu 1111111111111
SEC0005Seçmeli 4111111111111
SEC0006Seçmeli 5111111111111
SEC0007Zorunlu 2111111111111
EGT6001Seminer111111111111
EGT5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 111111111111
EGT6117Program Geliştirme Süreç ve Modelleri111111111111
EGT6119Öğretim Kuram ve Modelleri111111111111
EGT6120Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları111111111111
EGT6106Yöntem Felsefeleri111111111111
EGT6107Türk Eğitim Düşüncesinin Temelleri111111111111
EGT6108Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama111111111111
EGT6110Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi111111111111
EGT6112Nitel Araştırma Teknikleri111111111111
EGT6115İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama111111111111
EGT6123Eğitim Programlarının İncelenmesi111111111111
EGT6116İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri111111111111
EGT6121Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları111111111111
EGT6199Karma Araştırma Yöntemleri 111111111111
EGT6114Test Geliştirme Teknikleri111111111111
EGT6118Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar111111111111
EGT6000Doktora Tezi111111111111
EGT6003Uzmanlık Alan Dersi111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X