Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTurizm ve Otel İşletmeciliği
Program Direktörüİsmail Üstün
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıProgram ulusal ve uluslararası düzeyde turizm ve otel işletmelerinde yardımcı personel olarak çalışabilecek, emrinde çalışanları denetleyebilecek, ve teorik ve pratik bilgisi yeterli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliTurizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler otellerin ve tur operatörlerinin merkez departmanlarında ve subelerinde, seyahat acentalarında, havayolu şirketlerinde ve yiyecek içecek şirketlerinde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmak ve diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak
  3. Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olmak
  4. Turizm ve otel işletmeciliğindeki hizmetleri pazarlama bilgisine ve becerisine sahip olmak
  5. Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak
  6. Turizm işletmelerinde problemleri tespit etmek ve çözüm üretebilmek
  7. Tarihi ve kültürel değerlere saygılı olmak, sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip olmak
  8. Turizm sektöründeki güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
  9. Mesleğin gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerilerine sahip olmak
  10. Yaşamboyu öğrenme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahip olmak

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN1211 Genel İşletme 20023
BAN1231 İstatistik20023
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
BAN1221 İktisada Giriş20023
EML1011 Temel Hukuk20003
TDB1031 Türkçe I20002
MDB1071 Yabancı Dil I20022
TRZ1031 Genel Muhasebe20023
TRZ1041 Genel Turizm30033
BIL1061 Bilgisayar ve Ofis Programları I20023
SS 1 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe II20002
MDB1072 Yabancı Dil II20022
BIL1062 Bilgisayar ve Ofis Programları II20023
TRZ1032 Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı20023
TRZ1042 Turizm Ekonomisi20023
TRZ1022 Pazarlama İlkeleri20022
TRZ1132 Önbüro Hizmetleri12022
SS 2 Sosyal Seçmeli II20023
MS 1 Mesleki Seçmeli I30033
MS 2 Mesleki Seçmeli II20022
TRZ1001 Mesleki Staj - I00003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ2031 Mesleki Yabancı Dil- I20022
TRZ2151 Turizm Mevzuatı20023
TRZ2141 Turizm ve Çevre20023
TRZ2131 Özel İlgi Turizmi20023
TRZ2011 İnsan Kaynakları Yönetimi20023
TRZ2171 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20022
TRZ2021 Kat Hizmetleri12023
MS 3 Mesleki Seçmeli III30034
MS 4 Mesleki Seçmeli IV30034
MS 5 Mesleki Seçmeli V20023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ2032 Mesleki Yabancı Dil- II20022
TRZ2112 Turizm İşletmelerinde Etik20022
TRZ2122 Yiyecek İçecek İşletmeciliği22034
TRZ2072 Önbüro Oda İşlemleri12024
TRZ2062 Mutfak Hizmetleri Yönetimi12024
TRZ1052 Rehberlik Hizmetleri20023
MS 6 Mesleki Seçmeli VI20022
MS 7 Mesleki Seçmeli VII20023
MS 8 Mesleki Seçmeli VIII20023
TRZ2001 Mesleki Staj - II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
SER1602 Çevre Koruma20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
HAR1162 İlk yardım20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
SER1603 Fotografi20023
MHS1701 Girişimcilik20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ1162 Hijyen ve Sanitasyon20022
MHS1202 İşletme Beceri ve Grup Çalışmaları20022
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ2111 Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon30034
TRZ2181 Ülkeler ve Kültürleri30034
Mesleki Seçimlik IV
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ2231 Turizm Pazarlaması30034
TRZ2211 Tur Tasarımı ve Planlaması30034
Mesleki Seçimlik V
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2181 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI20023
TRZ2121 Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi20023
Mesleki Seçimlik VI
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ2201 Yönlendirilmiş Çalışma20022
TRZ2202 Müşteri İlişkileri Yönetimi20022
Mesleki Seçimlik VII
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ2012 Menu Planlama20023
TRZ2192 Rekreasyon20023
Mesleki Seçimlik VIII
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ2212 Turizmde E-Ticaret 20023
TRZ2082 Turizm Coğrafyası20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ1142 Turizm İşletmeciliği30033
TRZ1152 Satış Teknikleri30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
TRZ1041Genel Turizm1-1-1111-1
TRZ1031Genel Muhasebe1111111111
BIL1061Bilgisayar ve Ofis Programları I----1---11
TDB1031Türkçe I---11-1-11
MDB1071Yabancı Dil I-1---1-1--
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---------1
BAN1211Genel İşletme --1-1--1-1
BAN1231İstatistik--1-1--111
BAN1221İktisada Giriş--1--111-1
EML1011Temel Hukuk--1--1-111
TRZ1042Turizm Ekonomisi111---11-1
TRZ1022Pazarlama İlkeleri1111111111
TRZ1132Önbüro Hizmetleri111111-111
TRZ1032Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı111-111111
BIL1062Bilgisayar ve Ofis Programları II----1---11
TDB1032Türkçe II----1-1--1
TRZ1001Mesleki Staj - I111-11-111
MDB1072Yabancı Dil II-11-1--1-1
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------1
TRZ2011İnsan Kaynakları Yönetimi111-11---1
TRZ2171Araştırma Yöntem ve Teknikleri-11--1--11
TRZ2131Özel İlgi Turizmi11111-11-1
TRZ2031Mesleki Yabancı Dil- I1-1-111111
TRZ2151Turizm Mevzuatı111-1111-1
TRZ2141Turizm ve Çevre1-111111-1
TRZ2021Kat Hizmetleri111-11-111
TRZ2072Önbüro Oda İşlemleri111111-111
TRZ2112Turizm İşletmelerinde Etik111-1111-1
TRZ2032Mesleki Yabancı Dil- II1-1-111111
TRZ2122Yiyecek İçecek İşletmeciliği111-11-111
TRZ2062Mutfak Hizmetleri Yönetimi111111-111
TRZ2001Mesleki Staj - II111-11-111
TRZ1052Rehberlik Hizmetleri1111111111
MHS1701Girişimcilik1--11--111
BSM1762Güzel Sanatlar----1-1--1
SER1603Fotografi----1-1-11
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi----11-1-1
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri--11--1--1
ISS1061İLETİŞİM---11--1-1
SER1602Çevre Koruma-1-1--1--1
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi-1-1-1---1
HAR1162İlk yardım-1--1--1-1
IKL9010Meslek Etiği-1--1---11
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri1-1-1--1-1
SER1604İşletme Yönetimi1-1-11---1
BAN1211Genel İşletme 1-1----1-1
TRZ1162Hijyen ve Sanitasyon1111111111
MHS1202İşletme Beceri ve Grup Çalışmaları11--11--11
TRZ2111Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon111111-111
TRZ2181Ülkeler ve Kültürleri-1--1-11-1
TRZ2231Turizm Pazarlaması1111111111
TRZ2211Tur Tasarımı ve Planlaması1111111111
TRZ2121Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi1111-1-111
ISS2181İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI1111111111
TRZ2201Yönlendirilmiş Çalışma111--1--11
TRZ2202Müşteri İlişkileri Yönetimi-1-111-111
TRZ2012Menu Planlama111-1---11
TRZ2192Rekreasyon111-1-1-11
TRZ2082Turizm Coğrafyası11111-11-1
TRZ2212Turizmde E-Ticaret 1111---111
TRZ1142Turizm İşletmeciliği111--111-1
TRZ1152Satış Teknikleri11-11--1-1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5X
PÇ-6XXXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10X