Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Program DirektörüNelisa Türkoğlu Laçin
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 41 Zorunlu Ders ve 18 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1. kategori-2 ders, 2. kategori-2 ders, 3. kategori-4 ders, 4. kategori-4 ders olmak üzere toplam 12 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 6 ders) olmak üzere toplam 59 dersten (toplam 157 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, • Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Program TanımıMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün hem lisans hem de lisans üstü programları bulunmaktadır. Programlarda temel olarak organizmaların moleküler ve hücresel düzeyde yapı ve fonksiyonlarının biyolojik, kimyasal ve fiziksel prensipleri ile ilişkili dersler vardır. Fizik, matematik, kimya, bitki fizyolojisi, mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler ve hücre biyolojisi, genetik, insan genetiği, mikrobiyal genetik, bitki moleküler biyolojisi, proteomik ve genomik, biyoinformatik ve ekoloji gibi temel konular bölümdeki ve bölümler arası dersler olarak sunulmaktadır. Moleküler biyoloji, genetik, biyoteknoloji ve biyokimyayı içeren çok çeşitli alanlarda araştırma olanakları bulunmaktadır. Ana hedefimiz öğrencileri üniversitede araştırma ve eğitim ile biyoteknoloji, gıda ve ilaç endüstrisi, tarım, ormancılık ve sağlıkla ilgili çeşitli pozisyonlarda kariyer için hazırlamaktır.
Program Eğitim Amaçları1- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yer alan temel bilimsel kavramları, teori ve uygulamaları, meslek etiğini yeterli ve doğru şekilde kavrayan, alanında karşılaştığı problemleri çözebilen, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip; (PÇ1-10, PÇ13, PÇ17, PÇ18) 2-Ulusal/ uluslararası araştırmalarda görev alarak bilimsel çalışmalar, projeler yapabilecek, eğitimlerini yurtiçi/dışı üniversitelerde sürdürebilecek; (PÇ1-3, PÇ4-6, PÇ10-11, PÇ12, PÇ14-15) 3- Ulusal/ uluslararası üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilecek; (PÇ1-3, PÇ4-6, PÇ10-11, PÇ14-15, PÇ17, PÇ18) 4- Moleküler biyoloji ve genetik alanı ile ilgili güncel bilimsel ve uygulamalardaki gelişmeleri/eğitim etkinliklerini takip eden, kendisini yaşam boyu geliştirebilecek; nitelikli bireyler yetiştirebilmektir. (PÇ7-8, PÇ9, PÇ10-11, PÇ16)
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlar,moleküler biyoloji ve ilgili alanlarda sarf ve donanım dağıtımı yapan özel şirketlerin çeşitli konumları, ilaç şirketleri ve biyoteknolojik araştırma ve üretim yapılan kurumlar, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı,Tüp Bebek Merkezleri, Hastaneler ve Tanı Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüleri ve Belediyelerin Fen İşleri, Adli Tıp, kurum ve kuruluşlarda, Emniyet kriminoloji laboratuarları, Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Özel araştırma merkezleri, Teknoparklar gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları günümüzde ülkemizde mesleki ve iş alanı düzenlemelerinde eksiklikler olduğundan öncelikli olarak akademik kariyer yapmaktadırlar. Mezunlar bu şekilde üniversite bünyesinde kalarak akademisyen olarak çalışmakta ya da çeşitli enstitülerde ve Biyoteknoloji Firmalarında araştırmacı olarak görev yapmaktadırlar. 21. Yüzyılın teknolojisi olması nedeniyle, moleküler biyolojinin günlük yaşamda kullanım alanı genişleyeceğinden, moleküler biyolog çalıştıran kurum ve kuruluşların sayısının artacağı ve giderek daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 41 Zorunlu Ders ve 18 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1. kategori-2 ders, 2. kategori 2-ders, 3. kategori 4-ders, 4. kategori-4 ders olmak üzere toplam 12 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 6 ders) olmak üzere toplam 59 dersten (toplam 157 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, • Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu “Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Program Eğitim Amaçları

 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yer alan temel bilimsel kavramları, teori ve uygulamaları, meslek etiğini yeterli ve doğru şekilde kavrayan, alanında karşılaştığı problemleri çözebilen, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip; (PÇ1-10, PÇ13, PÇ17, PÇ18)
 2. Ulusal/ uluslararası araştırmalarda görev alarak bilimsel çalışmalar, projeler yapabilecek, eğitimlerini yurtiçi/dışı üniversitelerde sürdürebilecek; (PÇ1-3, PÇ4-6, PÇ10-11, PÇ12, PÇ14-15)
 3. Ulusal/ uluslararası üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilecek; (PÇ1-3, PÇ4-6, PÇ10-11, PÇ14-15, PÇ17, PÇ18)
 4. Moleküler biyoloji ve genetik alanı ile ilgili güncel bilimsel ve uygulamalardaki gelişmeleri/eğitim etkinliklerini takip eden, kendisini yaşam boyu geliştirebilecek; nitelikli bireyler yetiştirebilmektir. (PÇ7-8, PÇ9, PÇ10-11, PÇ16)

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma
 2. PÇ-1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme
 3. PÇ-1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme
 4. PÇ-2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme
 5. PÇ-2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme
 6. PÇ-2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme
 7. PÇ-3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme
 8. PÇ-3-2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme
 9. PÇ-4) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme
 10. PÇ-5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme
 11. PÇ-5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
 12. PÇ-6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme
 13. PÇ-7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi.
 14. PÇ-8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme
 15. PÇ-8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 16. PÇ-9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma.
 17. PÇ-10) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma.
 18. PÇ-11) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) kavrayabilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22035
FIZ1001 Fizik 130246
KIM1511 Genel Kimya 130245
MAT1821 Matematik22034
MBG1011 Genel Biyoloji 130245
MDB1051 İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
32 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
FIZ1002 Fizik 230246
KIM1512 Genel Kimya 230245
MBG1012 Genel Biyoloji 230245
MBG1032 Biyoistatistik22034
MBG1042 Moleküler Biyolojiye Giriş30034
MDB1052 İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG2041 Organik Kimya 1 30035
MBG2211 Genetik 130246
MBG2221 Mikrobiyoloji20235
MBG2231 Hücre Biyolojisi20234
MBG2241 İş Sağlığı Ve Güvenliği 120022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
SEC0002 Sosyal Seçmeli 1-2 30033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG2042 Organik Kimya 230035
MBG2212 Genetik 230246
MBG2222 Mikrobiyal Genetik30035
MBG2232 Doku Kültürleri20234
MBG2242 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0003 Sosyal Seçmeli 1-330033
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-430033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG3011 Biyokimya 130246
MBG3051 Mesleki İngilizce 120023
MBG3321 Moleküler Biyoloji 130246
MBG3331 İnsan Genetiği30034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 1-120024
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-220024
SEC0007 Sosyal Seçmeli 1-530033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG3052 Mesleki İngilizce 220023
MBG3312 Biyokimya 230245
MBG3322 Moleküler Biyoloji 230246
MBG3332 Gen Mühendisliği30035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 2-120024
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-220024
SEC0010 Sosyal Seçmeli 1-630033
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG4001 Staj00005
MBG4411 Bitki Moleküler Biyolojisi30034
MBG4421 Biyoinformatik32045
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-120024
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-220024
SEC0013 Mesleki Seçmeli 3-320024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG4412 Moleküler Biyoteknoloji20022
SEC0015 Mesleki Seçmeli 4-120024
SEC0016 Mesleki Seçmeli 4-220024
SEC0017 Mesleki Seçmeli 4-320024
SEC0018 Mesleki Seçmeli 4-420024
MBG4000 Bitirme Çalışması080412
30 Toplam:
243 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG4131 Biyobozunur Polimerik Biyomateryaller20024
MBG3141 Medikal Polimerler20024
MBG3071 Biyoetik20024
MBG3081 Histoloji20024
MBG3091 Populasyon Genetiği20024
MBG3094 İmmunoloji20024
MBG3341 Bitki Fizyolojisi20024
MBG3121 Akademik Yazma ve Proje Geliştirme20024
MBG3131 Mikroorganizma-Aracılı İn-Vivo Genom Düzenleme Yöntemleri20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST2170 Güncel İstatistik Uygulamaları20024
GDM4181 Gıdalardaki Fonksiyonel Bileşikler20024
MBG3062 Gelişim Biyolojisi20024
MBG3072 Biyoorganik Kimya20024
MBG3082 Biyokimyasal Hesaplamalar20024
MBG3092 Bitki Embriyolojisi20024
MBG3093 Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları20024
MBG3222 Kromozom Biyolojisi20024
MBG3132 Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Araştırmaların Planlaması20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG4041 Protein Kimyası20024
MBG4051 Gelişim Genetiği20024
MBG4061 Bitki Kimyası20024
MBG4071 Nanobiyoteknoloji20024
MBG4081 Biyofizik20024
MBG4082 Tıbbi Genetik Uygulamaları20024
MBG4431 Biyoteknolojiye Giriş20024
MBG4441 Adli Genetiğe Giriş20024
MBG4121 Virüs Dünyası20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG9901 İşletmede Mesleki Eğitim 120024
MBG9902 İşletmede Mesleki Eğitim 220024
MBG9903 İşletmede Mesleki Eğitim 320024
MBG9904 İşletmede Mesleki Eğitim 420024
MBG4032 İmmunogenetik20024
MBG4042 Kök Hücre Biyolojisi20024
MBG4052 Enzimoloji20024
MBG4062 Protein Mühendisliği20024
MBG4282 İnsan Embriyolojisi20024
MBG4472 Proteomik ve Genomik20024
MBG4473 Tıbbi Biyokimya20024
MBG4474 Katılım Kalıpları Ve Genetik Hastalıklar20024
MBG4492 Kanser Biyolojisi20024
MBG4222 Viral Genetik20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718
MBG1011Genel Biyoloji 11-1--------1------
FIZ1001Fizik 1--------1------1--
TDB1031Türkçe 1--------1-----11--
KIM1511Genel Kimya 1--------1------1--
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1--------1------1--
MAT1821Matematik-----1-11---------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri--------1-1-------
MDB1051İngilizce 1--------1-----1---
MBG1012Genel Biyoloji 2------1----------1
MBG1032Biyoistatistik----11------------
MBG1042Moleküler Biyolojiye Giriş1--1--------------
KIM1512Genel Kimya 2--------1------1--
TDB1032Türkçe 2--------1-----11--
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------1--
FIZ1002Fizik 2--------1------1--
MDB1052İngilizce 2--------1-----1---
MBG2211Genetik 11111-111---1-1----
MBG2221Mikrobiyoloji111---------------
MBG2231Hücre Biyolojisi1---1------1------
MBG2041Organik Kimya 1 ---------------1-1
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma--------------1---
SEC0002Sosyal Seçmeli 1-2 --------1------1--
SEC0001Sosyal Seçmeli 1-1--------1------1--
MBG2241İş Sağlığı Ve Güvenliği 1----------------11
MBG2222Mikrobiyal Genetik111---------------
MBG2232Doku Kültürleri------1--------1--
MBG2042Organik Kimya 2---------------1-1
MDB3032İş Hayatı için İngilizce--------------1---
SEC0003Sosyal Seçmeli 1-3--------1------1--
SEC0004Sosyal Seçmeli 1-4--------1------1--
MBG2242İş Sağlığı ve Güvenliği 2----------------1-
MBG2212Genetik 21111---------1----
MBG3321Moleküler Biyoloji 1111--------1------
MBG3331İnsan Genetiği---11-11----1-----
MBG3011Biyokimya 11---1------1------
SEC0007Sosyal Seçmeli 1-5--------1------1--
MBG3051Mesleki İngilizce 1------1-------1---
SEC0005Mesleki Seçmeli 1-1------------------
MBG3322Moleküler Biyoloji 2111--------1------
MBG3332Gen Mühendisliği11--1-------------
MBG3312Biyokimya 21---1------1------
MBG3052Mesleki İngilizce 2-----------1-1----
SEC0010Sosyal Seçmeli 1-6--------1------1--
MBG4411Bitki Moleküler Biyolojisi11-1--------1-----
MBG4421Biyoinformatik---11-----11------
MBG4001Staj--1--1------1----1
MBG4412Moleküler Biyoteknoloji11-1--------------
MBG4000Bitirme Çalışması--1--1------1---11
MBG3071Biyoetik----------------1-
MBG3081Histoloji11-------------1--
MBG3091Populasyon Genetiği11-1--------1-----
MBG3341Bitki Fizyolojisi----1-------------
MBG3094İmmunoloji11-------------1--
MBG3121Akademik Yazma ve Proje Geliştirme-------------1-11-
MBG3131Mikroorganizma-Aracılı İn-Vivo Genom Düzenleme Yöntemleri1--1--1-----------
MBG3062Gelişim Biyolojisi11-1--------1-----
MBG3072Biyoorganik Kimya------1-1--------1
MBG3082Biyokimyasal Hesaplamalar-----------1------
MBG3092Bitki Embriyolojisi----1-------------
MBG3093Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları--1-1------1------
MBG3222Kromozom Biyolojisi11-1--------1-----
MBG3132Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Araştırmaların Planlaması1---1-1-----------
IST2170Güncel İstatistik Uygulamaları--------1------1--
GDM4181Gıdalardaki Fonksiyonel Bileşikler---111----------1-
MBG4041Protein Kimyası11-------------1--
MBG4051Gelişim Genetiği---11-11----------
MBG4061Bitki Kimyası------1-1--------1
MBG4071Nanobiyoteknoloji1---1---1---------
MBG4081Biyofizik---------------1--
MBG4082Tıbbi Genetik Uygulamaları---11-11----------
MBG4431Biyoteknolojiye Giriş11----1-----------
MBG4441Adli Genetiğe Giriş---11-11----------
MBG4121Virüs Dünyası11-------------1--
MBG4032İmmunogenetik11-------------1--
MBG4042Kök Hücre Biyolojisi---------------11-
MBG4052Enzimoloji11-1--------1-----
MBG4062Protein Mühendisliği---------1-----1-1
MBG4472Proteomik ve Genomik1---1-------------
MBG4473Tıbbi Biyokimya1-1-----1---------
MBG4474Katılım Kalıpları Ve Genetik Hastalıklar------------1-----
MBG4282İnsan Embriyolojisi11----------------
MBG4492Kanser Biyolojisi11--1-------------
MBG4222Viral Genetik11-------------1--
MBG9901İşletmede Mesleki Eğitim 1--1------1-1------
MBG9902İşletmede Mesleki Eğitim 2--1------1-1------
MBG9903İşletmede Mesleki Eğitim 3--1------1-1------
MBG9904İşletmede Mesleki Eğitim 4--1------1-1------
ITB2030Bilim Felsefesi--------1------1--
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın --------1------1--
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları--------1------1--
ITB3020Felsefeye Giriş--------1------1--
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler--------1------1--
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih --------1------1--
ITB3150Tarih ve Sinema--------1------1--
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim--------1------1--
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu--------1------1--
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı--------1------1--
ITB3550İnsan Hakları --------1------1--
ITB3560Siyaset Felsefesi--------1------1--
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik--------1------1--
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın--------1------1--
ITB3390Uygarlık Tarihi--------1------1--
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık --------1------1--
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi --------1------1--
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi --------1------1--
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş--------1------1--
MDB4021Almanca Dil Becerileri--------1------1--
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler--------1------1--
ITB3330Çevre ve Ekoloji --------1------1--
ITB3570Eğitim Felsefesi--------1------1--
ITB3010Sosyoloji--------1------1--
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci --------1------1--
ITB2020Bilim Tarihi--------1------1--
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları--------1------1--
ITB3250Psikolojiye Giriş--------1------1--
ITB3360Sanat Tarihi--------1------1--
ITB4930Mimarlık Tarihi--------1------1--
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans--------1------1--
PDR2021Özel Eğitim --------1------1--
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler--------1------1--
TRO2281Türk Dili Tarihi--------1------1--
EGT1022Sosyal Antropoloji--------1------1--
EGT4041Eğitim Yönetimi--------1------1--
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi--------1------1--
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi --------1------1--
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi --------1------1--
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi --------1------1--
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi --------1------1--
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi --------1------1--
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi --------1------1--
MEM4501Seramikler--------1------1--
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler--------1------1--
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı--------1------1--
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği--------1------1--
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri--------1------1--
ISL2560Halkla İlişkiler--------1------1--
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma --------1------1--
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme--------1------1--
ISL2901Doğrudan Pazarlama--------1------1--
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri --------1------1--
SBP2031Şehir Ekonomisi--------1------1--
---1----1---------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri --------1------1--
ISL2170Muhasebe Organizasyonu--------1------1--
ITB3610Yazarlık Teknikleri--------1------1--
ITB3320İktisadi Suçlar --------1------1--
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler --------1------1--
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı--------1------1--
ILT1621Grafik Tasarım Araçları --------1------1--
SBP2082Şehir Sosyolojisi--------1------1--
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2--------1------1--
SYP3241Halkla İlişkiler --------1------1--
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş --------1------1--
MIM2421Mimarlık Tarihi--------1------1--
MIM2411Arkeoloji--------1------1--
MIM1412Uygarlık tarihi--------1------1--
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi--------1------1--
INS2462Trafik Güvenliği--------1------1--
MDB4031İleri Almanca --------1------1--
MDB4041Almanca Okuma Konuşma --------1------1--
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri--------1------1--
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1--------1------1--
FEL2270Batı Felsefesi 1--------1------1--
FEL2280Batı Felsefesi 2--------1------1--
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1--------1------1--
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2--------1------1--
FEL3330Felsefe Okumaları 1--------1------1--
FEL3340Felsefe Okumaları 2--------1------1--
FEL3350Antikçağ Felsefesi--------1------1--
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri--------1------1--
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri--------1------1--
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet--------1------1--
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon--------1------1--
TDB4041Türk Öykü ve Romanı--------1------1--
GRA4120Deneysel Tipografi--------1------1--
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş--------1------1--
TDB4051Akademik Türkçe--------1------1--
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri--------1------1--
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş--------1------1--
DNS1240Yoga ve Anatomi--------1------1--
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik--------1------1--
TDB4061Yeditepe İstanbul--------1------1--
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş--------1------1--
FEL4251Bilim Felsefesi--------1------1--
BED1013Pilates Temel Eğitimi--------1------1--
BED1014Yoga Temel Eğitimi--------1------1--
EUT2022NFT'ye Giriş--------1------1--
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)--------1------1--
MDB1001Temel Fransızca 1--------1------1--
MDB1003Temel İspanyolca 1--------1------1--
MDB1004Temel İspanyolca 2--------1------1--
MDB1005Temel Macarca 1--------1------1--
MDB1007Temel İtalyanca 1--------1------1--
MDB1009Temel Yunanca 1--------1------1--
MDB1011 Temel Çince 1--------1------1--
MDB1013Temel Japonca 1--------1------1--
MDB1015 Temel Arapça 1--------1------1--
MDB1016Temel Arapça 2--------1------1--
MDB1017Temel Farsça 1--------1------1--
MDB1019Temel Rusça 1--------1------1--
MDB1101Temel Bulgarca 1--------1------1--
MDB1201Temel Romence 1--------1------1--
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş--------1------1--
MDB2003Toplum Önünde Konuşma--------1------1--
MBG2212Genetik 211111111111-------
SEC0010Sosyal Seçmeli 1-611111111111-------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX
PÇ-12XXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXXXX
PÇ-15XXXXXX
PÇ-16XXXX
PÇ-17XXXXXX
PÇ-18XXXXXXXX

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4
PÇ-1XXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXX
PÇ-12X
PÇ-13X
PÇ-14XX
PÇ-15XX
PÇ-16X
PÇ-17XX
PÇ-18XX