Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Program DirektörüAlpaslan Demirci
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıRüzgâr, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı tüm dünyada ve Türkiye’de hızla artmaktadır. Bu artış, beraberinde bu sektörde çalışacak teknik eleman talebindeki artışı da beraberinde getirmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman talebini karşılamak için ABD ve AB ülkelerinde bir çok üniversite 2 yıllık ön lisans ve beceri odaklı sertifika programları açmış, ve binlerce kişinin alternatif enerji sektöründe istihdamını sağlamıştır. Türkiye’de ise son yıllarda emek-yoğun bir sektör olan alternatif enerji yatırımlarındaki hızlı artışa rağmen, bu sahada eğitim programları açmada geri kalınmıştır. Örneğin 2010’da Türkiye’nin rüzgâr kurulu gücü 528 MW artışla 1300 MW’a ulaşmıştır. Toplam lisans başvuruları ise 128 bin MW’tır. Aralık 2010 tarihli Yenilenebilir Enerji Kanunu ile rüzgar ile beraber güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütleden elde edilen elektrik enerjisine de alım garantileri gelmiştir ve yenilenebilir enerji alanında yeni santral kurulumlarının hızla artması beklenmedir. Ancak ortaya çıkan ara eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim programları mevcut değildir. Hâlihazırda sadece kurulum değil, bakım ve onarım için gerekli teknik elemanlar bile yurtdışından getirilmektedir ve yüksek maliyetli bakım kontratları imzalanmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan 2 yıllık ‘Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi’ programı mezunları bu boşluğu kısmen de olsa doldurması hedeflenmektedir. Program mezunları, rüzgâr türbinlerinden güneş pillerine ve jeotermal enerjiye kadar yenilenebilir enerjinin her alanında Türkiye’de ve tüm dünyada iyi şartlarda istihdam imkânı bulabilecek şekilde yetiştirilmektedirler. Bu sahada eğitimli bir iş gücünün olması, yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye’de daha hızlı yayılmasına da zemin hazırlayacak, ve ülkenin bilgi-tabanlı ekonomiye geçişi hızlanacaktır. Program, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakülteleri ve alternatif enerji sektörünün temsilcileriyle işbirliği içinde yürütülecek ve öğrencilerin bu sektörde staj yapması sağlanacaktır. Ayrıca, programdaki üstün başarılı öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilecek ve mühendis olarak mezun olabileceklerdir. Alternatif enerji, tüm dünyada hızla büyüyen bir sektördür ve emek-yoğun bu sektörde işgücü ihtiyacının artarak büyümesi öngörülmektedir
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliDevlet kurumlarında tekniker olarak, özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, güç sistemleri gibi diğer kuruluşlarda tekniker olarak istihdam edilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Sentez, analiz, yorumlama, sorgulama becerisinin yanı sıra pratik mesleki bilgi ve kavrama yeteneğini geliştirme
  2. Kendisini ve bulunduğu ortamın gelişimine açık olmak ve çevresiyle etkili iletişim sağlama
  3. Tasarım yeteneği kazandırma
  4. İnsan kaynakları yönetimi süreçleri üzerine bilgi sağlama ve iş ortamında istihdam becerisine sahip olma
  5. Alanında uzmanlaşmak ve takım çalışmasına uyum sağlama ve liderlik yeteneğini ortaya çıkarmak
  6. Sorumluluk, mesleki ve etik ahlaka sahip olmak
  7. Bireysel ve takım çalışmalarında disiplinli olma ve taahhüt ettiği sürelere uyma becerisi
  8. Gerekli bilgiya ulaşma amacıyla literatür araştırması yapma ve diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanma yeteneği
  9. Sözlü ve yazılı iletişimde etkili Türkçe kullanımı becerisi
  10. Yaşam boyu öğrenme gereksinimi sorumluluğu için; bilim ve teknolojideki ilerlemeleri izleme ve sürekli kendini yenileme yeteneği

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
TDB1031 Türkçe I20002
MAT1033 Matematik 120022
MDB1071 Yabancı Dil I20022
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
ALT1101 Enerji Fiziğine Giriş30033
ALT1121 Temel Elektrik-Elektronik22034
ALT1131 Temel Enerji Kaynakları22035
ALT1141 Temel Tesisat Bilgisi ve Ölçme Tekniği 22034
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe II20002
MAT1054 Matematik 220022
MDB1072 Yabancı Dil II20022
ALT1102 Kumanda Tekniği12023
ALT1112 Güneş Enerjisi ile Isı Güç Üretimi30033
ALT1122 Bilgisayar Destekli Tasarım22034
ELEC 002 Sosyal Seçmeli II20023
ELEC 003 Mesleki Seçmeli I30033
ELEC 004 Mesleki Seçmeli II30033
ALT1001 Mesleki Staj I00003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ALT2101 Termodinamik ve Isı Transferi30034
ALT2111 Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi12024
ALT2121 Jeotermal Enerji ve Uygulamaları22035
ALT2131 Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı30033
ALT2141 Hidro Enerji12023
ALT2151 Proje Yönetimi ve Tasarımı30033
ELEC 005 Mesleki Seçmeli III30034
ELEC 006 Mesleki Seçmeli IV30034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ALT2102 Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları22034
ALT2112 Biyokütle ile Enerji Üretimi22034
ALT2122 Enerji Sistem Tasarımı06035
ALT2132 Enerji Yönetimi ve Politikaları20022
ELEC 007 Mesleki Seçmeli V30034
ELEC 008 Mesleki Seçmeli VI30034
ELEC 009 Mesleki Seçmeli VII30034
ALT2001 Mesleki Staj II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
MHS1701 Girişimcilik20023
SER1603 Fotografi20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
HAR1162 İlk yardım20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1602 Çevre Koruma20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ALT1132 Hidrojen ve Yakıt Pili Sistemleri30033
ALT1142 Elektrik Makineleri30033
ALT1152 Malzeme Teknolojisi 30033
ALT1162 Güç Elektroniği ve Güç Kaynakları30033
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ALT2161 Programlanabilir Denetleyiciler30034
ALT2171 İmalat Yöntemleri30034
ALT2181 Enerji ve Çevre Ekonomisi30034
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ALT2142 Hibrit Enerji Sistemleri30034
ALT2152 Aydınlatma Tekniği ve Proje30034
ALT2162 Kontrol Otomasyon30034
ALT2172 Montaj ve Koruyucu Bakım 30034
ALT2182 Akıllı Şebekelere Giriş30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
TDB1031Türkçe I11---1-111
MAT1033Matematik 11-11-1---1
ALT1121Temel Elektrik-Elektronik1111111111
ALT1131Temel Enerji Kaynakları1111111111
ALT1101Enerji Fiziğine Giriş1111111111
ALT1141Temel Tesisat Bilgisi ve Ölçme Tekniği 1111111111
ELEC 001Sosyal Seçmeli I----------
MDB1071Yabancı Dil I---11-1--1
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---------1
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları--11---11-
TDB1032Türkçe II-----1--11
MAT1054Matematik 21-1-1----1
ALT1102Kumanda Tekniği1111111111
ALT1112Güneş Enerjisi ile Isı Güç Üretimi1111111111
ALT1122Bilgisayar Destekli Tasarım1111111111
ALT1001Mesleki Staj I1111111111
MDB1072Yabancı Dil II-1-1--1--1
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------1
ALT2101Termodinamik ve Isı Transferi1111111111
ALT2111Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi1111111111
ALT2121Jeotermal Enerji ve Uygulamaları1111111111
ALT2141Hidro Enerji1111111111
ALT2151Proje Yönetimi ve Tasarımı1111111111
ALT2131Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı1111111111
ELEC 006Mesleki Seçmeli IV-1---1---1
ALT2102Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları1111111111
ALT2122Enerji Sistem Tasarımı1111111111
ALT2132Enerji Yönetimi ve Politikaları1111111111
ALT2001Mesleki Staj II1111111111
ALT2112Biyokütle ile Enerji Üretimi1---111--1
SER1602Çevre Koruma---1-1---1
SER1603Fotografi-11--1---1
SER1604İşletme Yönetimi11-11--111
BSM1762Güzel Sanatlar1-1111--11
HAR1162İlk yardım---11----1
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri11---11-11
IKL9010Meslek Etiği11---1-111
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi11---1-111
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri----1-11-1
ISS1061İLETİŞİM1-1-11-1-1
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi1--1-1--11
BAN1211Genel İşletme 1-11-1--11
MHS1701Girişimcilik11--1--1-1
ALT1132Hidrojen ve Yakıt Pili Sistemleri1111111111
ALT1162Güç Elektroniği ve Güç Kaynakları1111111111
ALT1142Elektrik Makineleri1111111111
ALT1152Malzeme Teknolojisi 1111111111
ALT2161Programlanabilir Denetleyiciler1111111111
ALT2171İmalat Yöntemleri1111111111
ALT2181Enerji ve Çevre Ekonomisi11-1111111
ALT2182Akıllı Şebekelere Giriş1111111111
ALT2152Aydınlatma Tekniği ve Proje1111111111
ALT2172Montaj ve Koruyucu Bakım 111--1-111
ALT2162Kontrol Otomasyon1111111111
ALT2142Hibrit Enerji Sistemleri1-1--1---1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX