Batı Dil. ve Edeb. ABD Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Batı Dil. ve Edeb. ABD Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgram, mütercim tercümanlık alanı, bilişim ve iletişim alanları ile çeviri ve çeviribilim alanlarında gerek akademik etkinlik, gerekse terminolojik anlamda yüksek lisans mezunu uzmanlar yetiştirmektedir. Program, kültürel süreçlerin araştırılması toplumbilim, yazınbilim, ruhbilim, tarih, felsefe gibi farklı disiplinlerarası bir bakış açısı sunmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş, piyasa koşullarına yönelik uygulama becerileri gelişmiş,kalite konularında bilgi sahibi, alanla ilgili verileri toplayabilen, yorumlayabilen ve bunların duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilinç sahibi, ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgili.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Fransızca Mütercim Tercümanlık alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve birikimleri kullanabilmek.
 2. Çeviriyle ilgili temel kavramsal bilgiler ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
 3. Çeviribilimle ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 4. Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek.
 5. Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek.
 6. Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek.
 7. Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek.
 8. Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek.
 9. Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek,.
 10. Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek.
 11. Çeviri alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
 12. Çeviriyle ilgili ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
MTF5001 Seminer01007.5
MTF5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF5000 Yüksek Lisans Tezi010030
MTF5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF5000 Yüksek Lisans Tezi010030
MTF5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BDE5101 Çeviri Türleri I 30037.5
BDE5102 Çeviri ve Dünya Görüşü 30037.5
BDE5103 Çağdaş Çeviri Kuramları30037.5
BDE5104 Teknik çeviri-Terimbilim ilişkileri30037.5
BDE5105 Çeviri Türleri II 30037.5
BDE5106 Çeviri ve Toplumbilim İlişkileri30037.5
BDE5107 Siyaset Sosyolojisi Çevirileri 30037.5
BDE5108 Teknik Çeviri Eleştirisi30037.5
BDE5109 Sözlükbilim Yöntemleri 30037.5
MTF5111 Çeviri Odaklı Söylem Çözümlemesi :Kuram ve Yöntemler30037.5
MTF5112 Yazılı Çeviri Yöntem ve Uygulamalar30037.5
MTF5113 Makine Çevrisi Uygulamaları 30037.5
FMT5113 Akademik ve Sosyal Bilim Çevirisi ve Uygulamaları 30037.5
BDE5110 Siyaset Felsefesi Çevirileri 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
BDE5101Çeviri Türleri I 111111111111
BDE5102Çeviri ve Dünya Görüşü 111111111111
BDE5103Çağdaş Çeviri Kuramları111111111111
BDE5104Teknik çeviri-Terimbilim ilişkileri111111111111
BDE5105Çeviri Türleri II 111111111111
BDE5106Çeviri ve Toplumbilim İlişkileri111111111111
BDE5108Teknik Çeviri Eleştirisi111111111111
BDE5109Sözlükbilim Yöntemleri 111111111111
BDE5110Siyaset Felsefesi Çevirileri 111111111111
BDE5107Siyaset Sosyolojisi Çevirileri 111111111111
MTF5001Seminer111111111111
MTF5000Yüksek Lisans Tezi111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X