Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgram, çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almakta ve bu bağlamda kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmasına uygun ortamlar yaratabilmektir. Kültürel süreçlerin araştırılması toplumbilim, yazınbilim, ruhbilim, tarih, siyasetbilim, felsefe gibi farklı disiplinlerarası bir bakış açısı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalarla çeviribilim alanında bilimsel düşüncenin geliştirilmesi, çeviribilimin uygulama alanına zengin verilerle hizmet edilmesi ve alanın Türkçe terminolojinin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliAlanının uzmanı, bilimsel araştırma yetisiyle donanmış, akademik, mesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş,ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgili, uluslararası rekabete açık.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Diller ve kültürlerarası çeviribilim alanında yer alan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve birikimlerini ileri düzeyde kullanmak ve yeni bilgiler üretmek.
 2. Disiplinlerarası çalışmalarda ilgili temel kavramsal bilgileri ve fikirleri bilimsel yöntemlerle çözümlemek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
 3. Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını ileri düzeyde anlayabilmek, kullanabilmek ve yeniden yaratmak.
 4. Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek, tartışmak ve yeni değişkenler üretmek.
 5. Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek.
 6. Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek, bu konuda bilimsel yeni yaklaşımlar üretmek.
 7. Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde, ileri düzeyde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri hayat boyu izlemek.
 8. Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek, dış paydaşlarla ortak projeler üretmek ve geliştirmek.
 9. Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek, yeni kaynaklar oluşturmak.
 10. Çeviri alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütmek.
 11. Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanmak.
 12. Çeviriyle ilgili ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapmak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MTF6001 Seminer02007.5
MTF5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MTF6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MTF6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MTF6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MTF6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6000 Doktora Tezi010030
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6000 Doktora Tezi010030
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6123 Çeviribilim Odağında Temel Yaklaşımlar30037.5
MTF6121 Çeviribilim Odağında Temel Konular30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6125 Dil Uzmanlarına Yönelik Pozitif Psikolojinin Temelleri30037.5
MTF6100 Kültürlerarası İletişim ve Çeviribilim30037.5
MTF6118 Çeviri Göstergebiliminde Kuram Yöntem ve Uygulamalar30037.5
MTF6119 Çeviri Sosyolojisi ve Dijital Ortam Çeviri Pratikleri30037.5
MTF6117 Türkçede Çeviribilim Terimcesinin Oluşumu30037.5
MTF6120 Yazar Çevirmen İlişkisi 30037.5
MTF6101 Çağdaş Dünya Yazını ve Sanatında Beden İmgesi 30037.5
MTF6102 Çeviri Sosyolojisi ve Yeni Yaklaşımlar30037.5
MTF6103 Popüler Kültür Ürünleri ve Çeviri Eylemi30037.5
MTF6104 Dil Mühendisliği ve Çeviri Eğitimi30037.5
MTF6105 Toplum Çevirmenliği ve Budunyöntembilim30037.5
MTF6106 Çeviride Metinlerarasılık30037.5
MTF6107 Çeviri Göstergebilimi30037.5
MTF6108 Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar30037.5
MTF6109 Dil Bilimleri ve Çeviri30037.5
MTF6110 Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi30037.5
MTF6111 Çeviribilim Paradigmaları 30037.5
MTF6112 Çeviriye Farklı Yaklaşımlar30037.5
MTF6113 Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi 30037.5
MTF6114 Siyaset Bilimi Çevirileri I30037.5
MTF6115 Siyaset Bilimi Çevirileri II30037.5
MTF6116 İmgebilim ve Çeviribilim 30037.5
MTF6124 Çeviri Tarihi Araştırmaları30037.5
MTF6122 Tiyatro Çevirisi Araştırmaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MTF6101Çağdaş Dünya Yazını ve Sanatında Beden İmgesi 353432153444
MTF6102Çeviri Sosyolojisi ve Yeni Yaklaşımlar342523243353
MTF6103Popüler Kültür Ürünleri ve Çeviri Eylemi332442153343
MTF6104Dil Mühendisliği ve Çeviri Eğitimi454334534545
MTF6105Toplum Çevirmenliği ve Budunyöntembilim544533254544
MTF6106Çeviride Metinlerarasılık542533245444
MTF6107Çeviri Göstergebilimi534322132435
MTF6108Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar545332224333
MTF6109Dil Bilimleri ve Çeviri545433422533
MTF6110Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi544534425333
MTF6111Çeviribilim Paradigmaları 542331125445
MTF6112Çeviriye Farklı Yaklaşımlar545454534333
MTF6113Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi 545423154354
MTF6114Siyaset Bilimi Çevirileri I542544553333
MTF6115Siyaset Bilimi Çevirileri II452433333333
MTF6116İmgebilim ve Çeviribilim 542534243223
MTF6100Kültürlerarası İletişim ve Çeviribilim553443252445
MTF6000Doktora Tezi555445335555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7XX
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X