Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Program DirektörüKoray Sazlı
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda müzik entelektüelleri yetiştirmek. - Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak. - Geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilecek araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, besteci, müzikbilimci, müzik kuramcıları ve müzik teknolojisi uygulayıcıları yetiştirmek.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili- Eğitim sürecinde mesleki deneyim kazanmak. - Mesleki sorumluluklara sahip olmak. - Etik ve estetik değerleri haiz bir mesleki konum edinmek. - Sosyal dönüşümlere uygun meslekî stratejiler geliştirebilmek. - Kimlik değerlerini tanıyan ve önemseyen bir sanat bilinci taşımak. - Ululararası platformda geçerli olabilecek mesleki üretim yapmak. - Sanat ile kuramını birlikte üretebilecek bilince sahip olabilmek. - Akademik yetileri haiz bir profil sunabilmek.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olurlar ve kendi alanlarında, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlarlar.
  2. Müzik alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanarak alanına özgü kuramsal, tarihsel, estetik bilgiye sahip olurlar.
  3. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinler konusunda bilgi sahibi olurlar ve alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirebilirler.
  4. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibi olarak çok boyutlu algılayabilme tasarlayabilme, uyugulayabilme becerisini geliştirirler.
  5. Alanı ile ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler.
  6. Kendi alanları ile ilgili İngiliz dilindeki kaynakları izler ve kendi alanlarında yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler
  7. Müzik alanı konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına vararak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirler.
  8. İnterdisipliner sanat anlayışı çerçevesinde özgün yapıtlar ortaya koyabilirler.
  9. Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Programı ve içinde bulunan birimler çerçevesinde, alanında evrensel platformda yer alabilecek donanıma sahip bireyler haline gelirler.
  10. Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Programı bünyesinde, çalışılan alana göre; kompozisyon, müzikoloji, müzik kuramı ve müzik teknolojileri alanında yetkin teknik bilgiye sahip olurlar.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
DTP1801 Solfej 122036
MDB1051 İngilizce 130033
MTP1151 Müzik Tarihi Antik Yunan ve Rönesans 20025
SYP1611 Uygarlık ve Sanat Tarihi 120023
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-122035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
DTP1802 Solfej 222034
MDB1052 İngilizce 230033
MTP1152 Müzik Tarihi Barok 20024
MTP1162 Yardımcı Piyano 112023
SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 220023
SEC0002 Mesleki Seçmeli 2-122035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2801 aa Solfej 322033
DTP2811 Armoni 120023
DTP2821 Uzmanlık Alan Semineri - 120023
MTP2151 Müzik Tarihi Klasik20023
MTP2161 Yardımcı Piyano 212023
MTP2171 Koro 120022
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0005 Mesleki Seçmeli 3-122035
SEC0004 Mesleki Seçmeli 4-120024
SEC0003 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2802 Solfej 422033
DTP2812 aa Armoni 220023
DTP2822 aa Uzmanlık Alan Semineri - 220023
MTP2152 Müzik Tarihi 19. Yüzyıl 20023
MTP2162 Yardımcı Piyano 312023
MTP2172 Koro 220022
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0007 Mesleki Seçmeli 4-220024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 5-122035
SEC0006 Seçmeli 2-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
DTP3801 aa Solfej 522033
DTP3811 aa Armoni 320022
DTP3821 aa Uzmanlık Alan Semineri - 320024
DTP3831 Form Bilgisi 120022
DTP3841 Bilgisayar Ortamında Müzik Yazılımı20024
MTP3151 Müzik Tarihi 1900/1950 Arası20023
MTP3161 Yardımcı Piyano 412023
SEC0010 Mesleki Seçmeli 6-122035
SEC0009 Seçmeli 3-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
DTP3802 aa Solfej 622033
DTP3812 aa Armoni 420022
DTP3822 aa Uzmanlık Alan Semineri - 420024
DTP3832 aa Form Bilgisi 220022
MTP3152 Müzik Tarihi 1950 Sonrası20023
MTP3162 Yardımcı Piyano Bitirme 12023
SEC0012 Mesleki Seçmeli 7-122035
SEC0011 Seçmeli 4-120022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4801 aa Solfej 722034
DTP4811 aa Armoni 520023
DTP4821 aa Uzmanlık Alan Projesi22035
DTP4831 aa Form Bilgisi 320023
MTP4151 Müzik Tarihi Ulusal20024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 8-122037
SEC0013 Mesleki Seçmeli 9-120024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4000 aa Bitirme Çalışması0120611
SEC0015 Mesleki Seçmeli 9-220024
SEC0016 Mesleki Seçmeli 9-320024
SEC0017 Mesleki Seçmeli 10-130034
SEC0018 Mesleki Seçmeli 10-230034
SEC0019 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP1521 Ses Fiziği ve Akustiğe Giriş22035
DTP1511 Kompozisyona Giriş22035
DTP1531 Müzikolojiye Giriş22035
DTP1541 Müzik Kuramına Giriş22035
DTP1591 Müzik Teknolojisine Giriş22035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP1552 aa Temel Kompozisyon Teknikleri22035
DTP1562 aa Ses Kayıt Teknikleri22035
DTP1572 aa Bibliyografya Bilgisi22035
DTP1582 aa Ses ve Ses Sistemleri22035
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2511 aa Temel Biçimler İçin Kompozisyon22035
DTP2521 aa Midi Sentezleyiciler ve Sentezleme Teknikleri22035
DTP2541 aa Erken Dönem Müzik Sistemleri22035
DTP2931 aa Tarihsel Müzikoloji22035
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2512 aa İndirgeme ve Miksleme Teknikleri22035
DTP2522 aa Oda Müziği İçin Kompozisyon22035
DTP2542 Alan Araştırmasında Yöntem22035
DTP2582 aa Dizi Kuramı ve Diziler22035
Mesleki Seçmeli 7
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP3511 aa Çalgı ve Ses İçin Kompozisyon22035
DTP3521 aa Mastering22035
DTP3541 aa Makam ve Usul Sınıflamaları22035
DTP3561 aa Müzik Yazısı Yöntemleri22035
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP3542 aa Karşılaştırmalı Makam Bilgisi22035
DTP3562 aa Performans Ortamları için Ses Tasarımı22035
DTP3572 aa Transkripsiyon ve Analiz22035
DTP3592 aa Yaylı Çalgılar İçin Kompozisyon22035
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4511 aa Geniş Çalgı Toplulukları İçin Kompozisyon22037
DTP4521 aa Etkileşimli Elektronik Müzik Tasarımı22037
DTP4531 aa Dünya Müzik Kültürleri22037
DTP4541 aa Transpozisyon, Usul ve Makam Kuramı22037
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2671 Ses Programlama20024
DTP2672 Elektroakustik Kompozisyon20024
DTP2701 Armoniye Giriş 20024
DTP2722 Armoni Teknikleri20024
DTP2751 Toplumsal Cinsiyet ve Müzik20024
DTP2861 aa Kontrpuana Giriş20024
DTP2872 aa İleri Kontrpuan20024
MTP4251 Halk Müziği Bilgileri 120024
MTP4252 Halk Müziği Bilgileri 220024
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2322 Çağdaş Türk Sanatı30034
BSP2372 Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 30034
BSP2421 Sanat ve Görsel Algılama30034
BSP3301 Doğu Mitolojisi 30034
BSP3341 20. Yüzyıl Sanat Teorileri30034
BSP3352 Batı Mitolojisi 30034
BSP3371 Kültürel Antropoloji - 1 30034
BSP4332 Felsefe ve Sanat30034
DTP4662 Makam Yazısı Teknikleri30034
DTP4841 Türk Müziği Usulleri 1 30034
DTP4852 Türk Müziği Usulleri 2 30034
ILT2732 Ses Üretim Teknikleri30034
ILT3722 Görsel Medya İçin Ses Tasarımı30034
ILT4712 Film Eleştirisi30034
MTP4740 Yeni Dramaturji30034
MTP4750 Çağdaş Dansta Kuram Ve Uygulama İlişkisi30034
SYP1392 Sanat Pedagojisi30034
SYP1422 Sanatçı Hakları 30034
SYP2441 Sanat ve Matematik30034
SYP4451 Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 30034
SYP4462 Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 30034
DTP4301 Modalite Uygulamaları30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2911 Orkestra Şefliği 120022
DNS2911 Yoga ve Doğru Duruş Teknikleri20022
DTP2571 Alan Araştırma Teknikleri20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MTP2281 Yardımcı Çalgı 120022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS2912 Temel Anatomi ve Beden Algısı20022
DTP2862 aa Mesleki İngilizce 120022
MTP2232 Müzisyenler İçin Terminoloji 120022
MTP2282 Yardımcı Çalgı 220022
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS3911 Beden-Mekan-Hareket20022
DTP3861 aa Mesleki İngilizce 220022
MTP3231 Müzisyenler İçin Terminoloji 220022
MTP3281 Yardımcı Çalgı 320022
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS3912 Dans ve Müzik İlişkisi20022
DTP3522 Organolojiye Giriş20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
MTP3282 Yardımcı Çalgı 420022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MDB1052 İngilizce 230033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4550 Müzik Aritmetiği - Tamperemanlar20024
DTP4642 Miksaj Analizi20024
DTP4652 Müzik Fiziği20024
DTP4681 Uygulamalı Müzik Etnografyası20024
DTP4691 Uygulamalı Makam Analizi 120024
DTP4692 Uygulamalı Makam Analizi 220024
DTP4741 Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon 20024
DTP4762 Türkiye Müzikleri20024
DTP4782 Müzikal Kültürler: Bölgeler Ve Akımlar20024
DTP4791 Müzikolojide Güncel Tartışmalar20024
ILT3251 Dairesel Ritm Analizleri20024
MTP3251 Doğaçlama20024

Diğer Notlar

"Zorunlu Seçmeli Dersler 1" Güz Yarıyılı'nda, "Zorunlu Seçmeli Dersler 2" Bahar Yarıyılı'nda alınması gereken dal dersleridir.

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
1111111111
DTP1801Solfej 11111111111
MDB1051İngilizce 11111111111
SYP1611Uygarlık ve Sanat Tarihi 11111111111
MTP1151Müzik Tarihi Antik Yunan ve Rönesans 111-1---11
BSP1101Temel Tasarım 1 11-1------
DTP1511Kompozisyona Giriş1111111111
DTP1541Müzik Kuramına Giriş1111111111
DTP1531Müzikolojiye Giriş1111111111
DTP1591Müzik Teknolojisine Giriş11111-1111
DTP1521Ses Fiziği ve Akustiğe Giriş11111-1111
DTP1802Solfej 21111111111
SYP1612Uygarlık ve Sanat Tarihi 21111---111
MTP1152Müzik Tarihi Barok 111-1---11
MTP1162Yardımcı Piyano 11111111111
BSP1102Temel Tasarım 2 1111111111
MDB1052İngilizce 21111111111
DTP1552Temel Kompozisyon Teknikleri1111111111
DTP1562Ses Kayıt Teknikleri1111111111
DTP1582Ses ve Ses Sistemleri1111111111
DTP1572Bibliyografya Bilgisi1111111111
MTP2161Yardımcı Piyano 21111111111
DTP2811Armoni 11111111111
DTP2821Uzmanlık Alan Semineri - 11111111111
MTP2171Koro 11111111111
TDB1031Türkçe 1----------
MTP2151Müzik Tarihi Klasik1111111111
DTP2801Solfej 31111111111
DTP2511Temel Biçimler İçin Kompozisyon1111111111
DTP2541Erken Dönem Müzik Sistemleri1111111111
DTP2521Midi Sentezleyiciler ve Sentezleme Teknikleri1111111111
DTP2931Tarihsel Müzikoloji1111111111
MTP2162Yardımcı Piyano 31111111111
DTP2812Armoni 21111111111
DTP2822Uzmanlık Alan Semineri - 21111111111
MTP2172Koro 21111111111
TDB1032Türkçe 2----------
DTP2802Solfej 41111111111
MTP2152Müzik Tarihi 19. Yüzyıl 1111111111
DTP2522Oda Müziği İçin Kompozisyon1111111111
DTP2512İndirgeme ve Miksleme Teknikleri1111111111
DTP2582Dizi Kuramı ve Diziler1111111111
DTP2542Alan Araştırmasında Yöntem1111111111
MTP3161Yardımcı Piyano 41111111111
DTP3821Uzmanlık Alan Semineri - 31111111111
DTP3831Form Bilgisi 11111111111
DTP3841Bilgisayar Ortamında Müzik Yazılımı1111111111
MTP3151Müzik Tarihi 1900/1950 Arası11111---11
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1----------
DTP3801Solfej 51111111111
DTP3811Armoni 31111111111
DTP3511Çalgı ve Ses İçin Kompozisyon1111111111
DTP3521Mastering1111111111
DTP3541Makam ve Usul Sınıflamaları1111111111
DTP3561Müzik Yazısı Yöntemleri1111111111
MTP3162Yardımcı Piyano Bitirme 1111111111
DTP3822Uzmanlık Alan Semineri - 41111111111
DTP3832Form Bilgisi 21111111111
MTP3152Müzik Tarihi 1950 Sonrası111-1---11
BSP3282Disiplinlerarası Sanat1111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2----------
DTP3802Solfej 611111-1111
DTP3812Armoni 41111111111
DTP3592Yaylı Çalgılar İçin Kompozisyon1111111111
DTP3562Performans Ortamları için Ses Tasarımı1111111111
DTP3542Karşılaştırmalı Makam Bilgisi1111111111
DTP3572Transkripsiyon ve Analiz1111111111
DTP4801Solfej 71111111111
DTP4831Form Bilgisi 31111111111
DTP4811Armoni 51111111111
DTP4821Uzmanlık Alan Projesi11111-1111
MTP4151Müzik Tarihi Ulusal1111111111
DTP4511Geniş Çalgı Toplulukları İçin Kompozisyon1111111111
DTP4521Etkileşimli Elektronik Müzik Tasarımı1111111111
DTP4541Transpozisyon, Usul ve Makam Kuramı1111111111
DTP4531Dünya Müzik Kültürleri1111111111
DTP4000Bitirme Çalışması1111111111
DTP2861Kontrpuana Giriş1111111111
DTP2872İleri Kontrpuan1111111111
DTP2672Elektroakustik Kompozisyon1111111111
DTP2671Ses Programlama1111111111
DTP2751Toplumsal Cinsiyet ve Müzik1111111111
MTP4251Halk Müziği Bilgileri 11111111111
MTP4252Halk Müziği Bilgileri 21111111111
DTP2701Armoniye Giriş 1111111111
DTP2722Armoni Teknikleri1111111111
DTP4662Makam Yazısı Teknikleri1111111111
DTP4841Türk Müziği Usulleri 1 1111111111
DTP4852Türk Müziği Usulleri 2 1111111111
BSP334120. Yüzyıl Sanat Teorileri1--1111111
BSP3352Batı Mitolojisi 1111111111
BSP3301Doğu Mitolojisi 1111111111
BSP3371Kültürel Antropoloji - 1 1111111111
BSP4332Felsefe ve Sanat1111111111
BSP2372Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 1111111111
BSP2421Sanat ve Görsel Algılama1111111111
BSP2322Çağdaş Türk Sanatı1111111111
SYP1392Sanat Pedagojisi1111111111
SYP1422Sanatçı Hakları 1111111111
SYP2441Sanat ve Matematik1111111111
SYP4451Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 1111111111
SYP4462Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 1------1--
ILT3722Görsel Medya İçin Ses Tasarımı1111111111
ILT2732Ses Üretim Teknikleri1111111111
ILT4712Film Eleştirisi1111111111
DTP4301Modalite Uygulamaları11111-1-11
MTP4740Yeni Dramaturji1--111-1--
MTP4750Çağdaş Dansta Kuram Ve Uygulama İlişkisi1111111111
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111111111
DTP2571Alan Araştırma Teknikleri1111111111
DNS2911Yoga ve Doğru Duruş Teknikleri------1---
MTP2281Yardımcı Çalgı 11111111111
DTP2862Mesleki İngilizce 11111111111
MTP2232Müzisyenler İçin Terminoloji 11111111111
DNS2912Temel Anatomi ve Beden Algısı------1---
MTP2282Yardımcı Çalgı 21111111111
DTP3861Mesleki İngilizce 2-----1----
MTP3231Müzisyenler İçin Terminoloji 21111111111
DNS3911Beden-Mekan-Hareket------1---
MTP3281Yardımcı Çalgı 31111111111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111111111
DTP3522Organolojiye Giriş1111111111
DNS3912Dans ve Müzik İlişkisi------11--
MTP3282Yardımcı Çalgı 41111111111
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111111111
ITB3010Sosyoloji1111111111
ITB3020Felsefeye Giriş1111111111
ITB3150Tarih ve Sinema1111111111
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1111111111
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111111111
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111111111
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111111111
ITB3550İnsan Hakları 1111111111
ITB3320İktisadi Suçlar 1111111111
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111111111
ITB3560Siyaset Felsefesi1111111111
ITB2030Bilim Felsefesi1111111111
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1111111111
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111111111
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111111111
ITB3390Uygarlık Tarihi1111111111
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111111111
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ------11--
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri------11--
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş------11--
DNS1240Yoga ve Anatomi------11--
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik------11--
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş------11--
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları------11--
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler------11--
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ------11--
ITB3570Eğitim Felsefesi------11--
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) ------11--
ITB3610Yazarlık Teknikleri------11--
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans------11--
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri------11--
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet------11--
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon------11--
TDB4041Türk Öykü ve Romanı------11--
TDB4061Yeditepe İstanbul------11--
PDR2021Özel Eğitim ------11--
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler------11--
TRO2281Türk Dili Tarihi------11--
EGT1022Sosyal Antropoloji------11--
EGT4041Eğitim Yönetimi------11--
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi------11--
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ------11--
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ------11--
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ------11--
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ------11--
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ------11--
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ------11--
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ------11--
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ------11--
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ------11--
MEM4501Seramikler------11--
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler------11--
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı------11--
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği------11--
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri------11--
ISL2560Halkla İlişkiler------11--
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ------11--
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-------1--
ISL2901Doğrudan Pazarlama------11--
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ------11--
SBP2031Şehir Ekonomisi------11--
------11--
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ------11--
ISL2170Muhasebe Organizasyonu------11--
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı------11--
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ------11--
SBP2082Şehir Sosyolojisi------11--
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2------11--
SYP3241Halkla İlişkiler ------11--
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ------11--
MIM2421Mimarlık Tarihi------11--
MIM2411Arkeoloji------11--
MIM1412Uygarlık tarihi------11--
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi------11--
ITB2020Bilim Tarihi------11--
MDB1052İngilizce 2------11--
INS2462Trafik Güvenliği------11--
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş------11--
MDB4021Almanca Dil Becerileri------11--
MDB4031İleri Almanca ------11--
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ------11--
ITB3250Psikolojiye Giriş------11--
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri------11--
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1------11--
FEL2270Batı Felsefesi 1------11--
FEL2280Batı Felsefesi 2------11--
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1------11--
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2------11--
FEL3330Felsefe Okumaları 1------11--
FEL3340Felsefe Okumaları 2------11--
FEL3350Antikçağ Felsefesi------11--
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri------11--
ITB3360Sanat Tarihi------11--
ITB4930Mimarlık Tarihi------11--
GRA4120Deneysel Tipografi---11-----
TDB4051Akademik Türkçe------11--
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş------11--
FEL4251Bilim Felsefesi------11--
BED1013Pilates Temel Eğitimi------11--
BED1014Yoga Temel Eğitimi------11--
EUT2022NFT'ye Giriş------11--
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)------11--
MDB1001Temel Fransızca 1------11--
MDB1003Temel İspanyolca 1------11--
MDB1004Temel İspanyolca 2------11--
MDB1005Temel Macarca 1------11--
MDB1007Temel İtalyanca 1------11--
MDB1009Temel Yunanca 1------11--
MDB1011 Temel Çince 1------11--
MDB1013Temel Japonca 1------11--
MDB1015 Temel Arapça 1------11--
MDB1016Temel Arapça 2------11--
MDB1017Temel Farsça 1------11--
MDB1019Temel Rusça 1------11--
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş------11--
MDB2003Toplum Önünde Konuşma------11--
MDB1101Temel Bulgarca 1------11--
MDB1201Temel Romence 1------11--
DTP4741Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon 1111111111
DTP4691Uygulamalı Makam Analizi 11111111111
DTP4692Uygulamalı Makam Analizi 21111111111
DTP4652Müzik Fiziği1111111111
DTP4762Türkiye Müzikleri1111111111
DTP4681Uygulamalı Müzik Etnografyası1111111111
DTP4782Müzikal Kültürler: Bölgeler Ve Akımlar1111111111
DTP4791Müzikolojide Güncel Tartışmalar1111111111
DTP4642Miksaj Analizi1111111111
DTP4550Müzik Aritmetiği - Tamperemanlar11111-1111
ILT3251Dairesel Ritm Analizleri111-------
MTP3251Doğaçlama1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX