Müzik Toplulukları Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Program DirektörüCeylan Ünal Akbulut
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Müzik Toplulukları Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı- YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda müzik entelektüelleri yetiştirmek. - Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak. - Geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilecek araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, besteci, müzikbilimci, müzik kuramcıları ve müzik teknolojisi uygulayıcıları yetiştirmek. - Meslek adaylarını, bilim ve sanatta öncü bir üniversite vizyonu uyarınca, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda yetiştirmek. - Eğitim sürecinde mesleki deneyim kazanmak. - Mesleki sorumluluklara sahip olmak. - Etik ve estetik değerleri haiz bir mesleki konum edinmek. - Sosyal dönüşümlere uygun meslekî stratejiler geliştirebilmek. - Kimlik değerlerini tanıyan ve önemseyen bir sanat bilinci taşımak. - Ululararası platformda geçerli olabilecek mesleki üretim yapmak. - Sanat ile kuramını birlikte üretebilecek bilince sahip olabilmek. - Akademik yetileri haiz bir profil sunabilmek.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili Öğrencinin çalgısında yeterli artistik ve teknik performansa sahip olmasını sağlamak. - Öğretim yaşantısı boyunca sahip olduğu becerileri canlı performans deneyimlerinde sergileyebilmesini sağlamak. - Enstrümanında virtüözite esaslarını pedagojik ilkeler doğrultusunda verebilecek yetiye sahip öğretim elemanlarıyla çalışabilmelerini sağlamak. - Öğrenim yaşantıları boyunca kendi dalları dışında farklı sanat dallarıyla ilişkide olmalarını sağlamak ve onları bu konuda bilgilendirmek. - Araştırmacı yönlerini geliştirecek ödevler, projeler içinde yer almalarını sağlamak.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olurlar ve kendi alanlarında, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlarlar.
  2. Müziğe ilişkin yöntem ve teknikleri kullanarak alana özgü kuramsal, tarihsel, estetik bilgiye sahip olurlar.
  3. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinler konusunda bilgi sahibi olurlar ve alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirebilirler.
  4. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibi olarak çok boyutlu algılayabilme tasarlayabilme, uyugulayabilme becerisini geliştirirler.
  5. Alanı ile ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler.
  6. Kendi alanları ile ilgili İngiliz dilindeki kaynakları izler ve kendi alanlarında yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.
  7. Müzik alanı konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına vararak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirler.
  8. Müzikte tasarım ve uygulama yöntemlerini, 21. Yüzyıl müzik akımlarını yetkin bir şekilde özümseyebilir ve yeni yorumlar ortaya çıkarabilirler.
  9. Müzik yorumlamasında gerekli olan yeterli teorik bilgiye sahip olurlar.
  10. İnterdisipliner sanat anlayışı çerçevesinde üretilmiş eserleri yorumlayabilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP1611 Uygarlık ve Sanat Tarihi 120023
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
DTP1801 Solfej 122036
MTP1151 Müzik Tarihi Antik Yunan ve Rönesans 20025
MDB1051 İngilizce 130033
SEC0001 Mesleki Seçimlik 1-122035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP1802 Solfej 222034
MTP1152 Müzik Tarihi Barok 20024
MTP1162 Yardımcı Piyano 112023
SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 220023
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
SEC0002 Mesleki Seçimlik 2-122035
MDB1052 İngilizce 230033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2801 aa Solfej 322033
MTP2161 Yardımcı Piyano 212023
DTP2811 Armoni 120023
MTP2171 Koro 120022
MTP2181 Makam Bilgisi 120023
SEC0003 Mesleki Seçimlik 3-122035
SEC0004 Seçmeli 1-120022
MTP2151 Müzik Tarihi Klasik20023
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0005 Mesleki Seçimlik 4-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2802 Solfej 422033
MTP2162 Yardımcı Piyano 312023
DTP2812 aa Armoni 220023
MTP2182 aa Makam Bilgisi 220023
MTP2172 Koro 220022
SEC0006 Seçmeli 2-120022
MTP2152 Müzik Tarihi 19. Yüzyıl 20023
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0007 Mesleki Seçimlik 5-122035
SEC0008 Mesleki Seçimlik 6-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Mesleki Seçimlik 8-120024
MTP3161 Yardımcı Piyano 412023
SEC0010 Mesleki Seçimlik 9-120024
SEC0011 Mesleki Seçimlik 7-122035
MTP3151 Müzik Tarihi 1900/1950 Arası20023
DTP3811 aa Armoni 320022
SEC0012 Seçmeli 3-120022
DTP3801 aa Solfej 522033
DTP3831 Form Bilgisi 120022
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
SEC0013 Mesleki Seçimlik 11-120024
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
MTP3152 Müzik Tarihi 1950 Sonrası20023
SEC0014 Mesleki Seçimlik 10-122035
DTP3812 aa Armoni 420022
SEC0015 Seçmeli 4-120022
DTP3802 aa Solfej 622033
MTP3162 Yardımcı Piyano Bitirme 12023
DTP3832 aa Form Bilgisi 220022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0016 Mesleki Seçimlik 12-122037
SEC0017 Mesleki Seçimlik 13-120025
SEC0018 Mesleki Seçimlik 14-120024
MTP4151 Müzik Tarihi Ulusal20024
DTP4801 aa Solfej 722034
DTP4831 aa Form Bilgisi 320023
DTP4811 aa Armoni 520023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4000 Bitirme Çalışması0120611
SEC0019 Mesleki Seçimlik 14-220024
SEC0020 Mesleki Seçimlik 14-320024
SEC0021 Mesleki Seçimlik 15-130034
SEC0022 Mesleki Seçimlik 15-230034
SEC0023 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçimlik 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP1721 Kontrbas 122035
MTP1731 Ud 122035
MTP1741 Caz Piyano 122035
MTP1751 Klarnet 122035
MTP1011 Klasik Gitar 122035
MTP1021 Keman 122035
MTP1031 Piyano 122035
MTP1041 Flüt 122035
MTP1051 Lied Yorumculuğu 122035
MTP1061 Tanbur 122035
MTP1071 Klasik Kemençe 122035
MTP1081 Fasıl Şarkıcılığı 122035
MTP1091 Caz Gitar 122035
MTP1101 Bas Gitar 122035
MTP1111 Davul 122035
MTP1121 Bağlama 122035
MTP1131 Viyolonsel 122035
MTP1141 Kanun 122035
MTP1761 Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 122035
Mesleki Seçimlik 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP1012 aa Klasik Gitar 222035
MTP1022 aa Keman 222035
MTP1032 aa Piyano 222035
MTP1042 aa Flüt 222035
MTP1052 aa Lied Yorumculuğu 222035
MTP1062 aa Tanbur 222035
MTP1072 aa Klasik Kemençe 222035
MTP1082 aa Fasıl Şarkıcılığı 222035
MTP1092 aa Caz Gitar 222035
MTP1102 aa Bas Gitar 222035
MTP1112 aa Davul 222035
MTP1122 aa Bağlama 222035
MTP1132 aa Viyolonsel 222035
MTP1722 Kontrbas 222035
MTP1172 aa Ud 222035
MTP1742 aa Caz Piyano 222035
MTP1752 aa Klarnet 222035
MTP1142 aa Kanun 222035
MTP1762 aa Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 222035
Mesleki Seçimlik 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP2721 Kontrbas 322035
MTP2011 aa Klasik Gitar 322035
MTP2021 aa Keman 322035
MTP2031 aa Piyano 322035
MTP2041 aa Flüt 322035
MTP2051 aa Lied Yorumculuğu 322035
MTP2061 aa Tanbur 322035
MTP2071 aa Klasik Kemençe 322035
MTP2081 aa Fasıl Şarkıcılığı 322035
MTP2091 aa Caz Gitar 322035
MTP2241 aa Ud 322035
MTP2101 aa Bas Gitar 322035
MTP2251 aa Caz Piyano 322035
MTP2261 aa Klarnet 322035
MTP2111 aa Davul 322035
MTP2121 aa Bağlama 322035
MTP2131 aa Viyolonsel 322035
MTP2141 aa Kanun 322035
MTP2761 aa Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 322035
Mesleki Seçimlik 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP2191 Oda Müziği 120024
MTP2231 Caz Topluluğu 120024
MTP2211 Türk Makam Müziği Topluluğu 120024
MTP2221 Türk Halk Müziği Topluluğu 120024
Mesleki Seçimlik 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP2722 Kontrbas 422035
MTP2242 aa Ud 422035
MTP2262 aa Caz Piyano 422035
MTP2272 aa Klarnet 422035
MTP2012 aa Klasik Gitar 422035
MTP2022 aa Keman 422035
MTP2032 aa Piyano 422035
MTP2042 aa Flüt 422035
MTP2052 aa Lied Yorumculuğu 422035
MTP2062 aa Tanbur 422035
MTP2072 aa Klasik Kemençe 422035
MTP2082 aa Fasıl Şarkıcılığı 422035
MTP2092 aa Caz Gitar 422035
MTP2112 aa Davul 422035
MTP2122 aa Bağlama 422035
MTP2132 aa Viyolonsel 422035
MTP2762 aa Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 422035
MTP2102 aa Bas Gitar 422035
MTP2142 aa Kanun 422035
Mesleki Seçimlik 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP2192 aa Oda Müziği 220024
MTP2202 aa Caz Topluluğu 220024
MTP2212 aa Türk Makam Müziği Topluluğu 220024
MTP2222 aa Türk Halk Müziği Topluluğu 220024
Mesleki Seçimlik 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP3141 aa Kanun 522035
MTP3721 Kontrbas 522035
MTP3341 aa Ud 522035
MTP3441 aa Caz Piyano 522035
MTP3271 aa Klarnet 522035
MTP3761 aa Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 522035
MTP3011 aa Klasik Gitar 522035
MTP3021 aa Keman 522035
MTP3031 aa Piyano 522035
MTP3041 aa Flüt 522035
MTP3051 aa Lied Yorumculuğu 522035
MTP3061 aa Tanbur 522035
MTP3071 aa Klasik Kemençe 522035
MTP3081 aa Fasıl Şarkıcılığı 522035
MTP3091 aa Caz Gitar 522035
MTP3101 aa Bas Gitar 522035
MTP3111 aa Davul 522035
MTP3121 aa Bağlama 522035
MTP3131 aa Viyolonsel 522035
Mesleki Seçimlik 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP3191 aa Oda Müziği 320024
MTP3201 aa Caz Topluluğu 320024
MTP3211 aa Türk Makam Müziği Topluluğu 320024
MTP3221 aa Türk Halk Müziği Topluluğu 320024
Mesleki Seçimlik 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP3722 Kontrbas 622035
MTP3342 aa Ud 622035
MTP3442 aa Caz Piyano 622035
MTP3272 aa Klarnet 622035
MTP3762 aa Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 622035
MTP3142 aa Kanun 622035
MTP3012 aa Klasik Gitar 622035
MTP3022 aa Keman 622035
MTP3032 aa Piyano 622035
MTP3042 aa Flüt 622035
MTP3052 aa Lied Yorumculuğu 622035
MTP3062 aa Tanbur 622035
MTP3072 aa Klasik Kemençe 622035
MTP3082 aa Fasıl Şarkıcılığı 622035
MTP3092 aa Caz Gitar 622035
MTP3102 aa Bas Gitar 622035
MTP3112 aa Davul 622035
MTP3122 aa Bağlama 622035
MTP3132 aa Viyolonsel 622035
Mesleki Seçimlik 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP3192 aa Oda Müziği 420024
MTP3202 aa Caz Topluluğu 420024
MTP3212 aa Türk Makam Müziği Topluluğu 420024
MTP3222 aa Türk Halk Müziği Topluluğu 420024
Mesleki Seçimlik 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4721 Kontrbas 722037
MTP4231 aa Ud 722037
MTP4271 aa Caz Piyano 722037
MTP4341 aa Klarnet 722037
MTP4761 aa Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 722037
MTP4141 aa Kanun 722037
MTP4011 aa Klasik Gitar 722037
MTP4021 aa Keman 722037
MTP4031 aa Piyano 722037
MTP4041 aa Flüt 722037
MTP4051 aa Lied Yorumculuğu 722037
MTP4061 aa Tanbur 722037
MTP4071 aa Klasik Kemençe 722037
MTP4081 aa Fasıl Şarkıcılığı 722037
MTP4091 aa Caz Gitar 722037
MTP4101 aa Bas Gitar 722037
MTP4111 aa Davul 722037
MTP4121 aa Bağlama 722037
MTP4131 aa Viyolonsel 722037
Mesleki Seçimlik 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4191 aa Oda Müziği 520025
MTP4201 aa Caz Topluluğu 520025
MTP4211 aa Türk Makam Müziği Topluluğu 520025
MTP4221 aa Türk Halk Müziği Topluluğu 520025
Mesleki Seçimlik 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4762 Türkiye Müzikleri20024
MTP4122 Yaylı Çalgılar Pedagojisi20024
MTP4571 Türk Makam Müziği Repertuvarı 120024
MTP4572 aa Ses Eğitimi 220024
MTP4582 aa Türk Makam Müziği Repertuvarı 220024
MTP4171 aa Temel Caz Bilgisi 220024
MTP4181 aa Enstrüman ve Beden 220024
MTP4241 Deşifraj 220024
MTP4251 Halk Müziği Bilgileri 120024
MTP4252 Halk Müziği Bilgileri 220024
DTP4741 Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon 20024
DTP4691 Uygulamalı Makam Analizi 120024
DTP4692 Uygulamalı Makam Analizi 220024
DTP4652 Müzik Fiziği20024
DTP2672 Elektroakustik Kompozisyon20024
DTP2671 Ses Programlama20024
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS2911 Yoga ve Doğru Duruş Teknikleri20022
MTP2281 Yardımcı Çalgı 120022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
DTP2571 Alan Araştırma Teknikleri20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS2912 Temel Anatomi ve Beden Algısı20022
MTP2282 aa Yardımcı Çalgı 220022
DTP2862 aa Mesleki İngilizce 120022
MTP2232 Müzisyenler İçin Terminoloji 120022
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS3911 Beden-Mekan-Hareket20022
MTP3281 aa Yardımcı Çalgı 320022
DTP3861 aa Mesleki İngilizce 220022
MTP3231 Müzisyenler İçin Terminoloji 220022
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS3912 Dans ve Müzik İlişkisi20022
MTP3282 aa Yardımcı Çalgı 420022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
DTP3522 Organolojiye Giriş20022
Mesleki Seçimlik 15 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4301 Modalite Uygulamaları30034
DTP4852 Türk Müziği Usulleri 2 30034
BSP3141 Seramik 230034
MTP4262 Dini Müzik30034
MTP4611 Türk Makam Müziği Korosu30034
MTP4740 Yeni Dramaturji30034
MTP4750 Çağdaş Dansta Kuram Ve Uygulama İlişkisi30034
DTP4662 Makam Yazısı Teknikleri30034
DTP4841 Türk Müziği Usulleri 1 30034
ILT3722 Görsel Medya İçin Ses Tasarımı30034
ILT2732 Ses Üretim Teknikleri30034
ILT4712 Film Eleştirisi30034
BSP3341 20. Yüzyıl Sanat Teorileri30034
BSP3352 Batı Mitolojisi 30034
BSP3301 Doğu Mitolojisi 30034
BSP3371 Kültürel Antropoloji - 1 30034
BSP4332 Felsefe ve Sanat30034
BSP2372 Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 30034
BSP2421 Sanat ve Görsel Algılama30034
BSP2322 Çağdaş Türk Sanatı30034
SYP1392 Sanat Pedagojisi30034
SYP1422 Sanatçı Hakları 30034
SYP2441 Sanat ve Matematik30034
SYP4451 Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 30034
SYP4462 Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 30034
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
ITB3010 Sosyoloji30033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
Mesleki Seçimlik 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2861 aa Kontrpuana Giriş20024
DTP2751 Toplumsal Cinsiyet ve Müzik20024
MTP3251 Doğaçlama20024
MTP3571 Ses Eğitimi 120024
ILT3251 Dairesel Ritm Analizleri20024
MTP3171 Temel Caz Bilgisi 120024
MTP3181 Enstrüman ve Beden 120024
MTP3241 Deşifraj 120024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
DTP1801Solfej 11111111111
MTP1151Müzik Tarihi Antik Yunan ve Rönesans 11111-1111
MDB1051İngilizce 11111111111
SYP1611Uygarlık ve Sanat Tarihi 11111111111
BSP1101Temel Tasarım 1 1111111111
MTP1011Klasik Gitar 11111111111
MTP1021Keman 11111111111
MTP1031Piyano 11111111111
MTP1041Flüt 111111-111-
MTP1051Lied Yorumculuğu 11111111111
MTP1061Tanbur 11111111111
MTP1071Klasik Kemençe 11111111111
MTP1081Fasıl Şarkıcılığı 11111111111
MTP1091Caz Gitar 11111111111
MTP1101Bas Gitar 11111111111
MTP1111Davul 11111111111
MTP1121Bağlama 11111111111
MTP1131Viyolonsel 11111111111
MTP1141Kanun 11111111111
MTP1761Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 111111-1111
MTP1721Kontrbas 11111111111
MTP1731Ud 11111111111
MTP1741Caz Piyano 11111111111
MTP1751Klarnet 1--1-----1-
DTP1802Solfej 21111111111
MTP1152Müzik Tarihi Barok 111-1-1111
MTP1162Yardımcı Piyano 11111111111
SYP1612Uygarlık ve Sanat Tarihi 21-11---11-
BSP1102Temel Tasarım 2 1111111111
MDB1052İngilizce 21111111111
MTP1012Klasik Gitar 21111111111
MTP1022Keman 21111111111
MTP1032Piyano 21111111111
MTP1042Flüt 2111-1-111-
MTP1052Lied Yorumculuğu 21111111111
MTP1062Tanbur 21111111111
MTP1072Klasik Kemençe 21111111111
MTP1082Fasıl Şarkıcılığı 21111111111
MTP1092Caz Gitar 21111111111
MTP1102Bas Gitar 21111111111
MTP1112Davul 21111111111
MTP1122Bağlama 21111111111
MTP1132Viyolonsel 21111111111
MTP1142Kanun 21111111111
MTP1762Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 211111-1111
MTP1172Ud 21111111111
MTP1742Caz Piyano 2--1-------
MTP1752Klarnet 2-11-------
MTP1722Kontrbas 2-11-------
DTP2801Solfej 31111111111
MTP2161Yardımcı Piyano 21111111111
DTP2811Armoni 11111111111
MTP2171Koro 1----------
MTP2151Müzik Tarihi Klasik1111111111
MTP2181Makam Bilgisi 11111111111
TDB1031Türkçe 1----------
MTP2011Klasik Gitar 31111111111
MTP2021Keman 31111111111
MTP2031Piyano 31111111111
MTP2041Flüt 3111-1-111-
MTP2051Lied Yorumculuğu 31111111111
MTP2061Tanbur 31111111111
MTP2071Klasik Kemençe 31111111111
MTP2081Fasıl Şarkıcılığı 31111111111
MTP2091Caz Gitar 31111111111
MTP2101Bas Gitar 31111111111
MTP2111Davul 31111111111
MTP2121Bağlama 31111111111
MTP2131Viyolonsel 31111111111
MTP2141Kanun 31111111111
MTP2761Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 311111-1111
MTP2241Ud 31111111111
MTP2251Caz Piyano 3-11-------
MTP2261Klarnet 3-11-------
MTP2721Kontrbas 3-11-------
MTP2191Oda Müziği 11111111111
MTP2231Caz Topluluğu 11111111111
MTP2211Türk Makam Müziği Topluluğu 111111-1111
MTP2221Türk Halk Müziği Topluluğu 11111111111
DTP2802Solfej 41111111111
MTP2162Yardımcı Piyano 31111111111
DTP2812Armoni 2111111-111
MTP2172Koro 21111111111
MTP2152Müzik Tarihi 19. Yüzyıl 11111111-1
MTP2182Makam Bilgisi 21111111111
TDB1032Türkçe 2----------
MTP2012Klasik Gitar 41111111111
MTP2022Keman 41111111111
MTP2032Piyano 41111111111
MTP2042Flüt 4111-1-111-
MTP2052Lied Yorumculuğu 41111111111
MTP2062Tanbur 41111111111
MTP2072Klasik Kemençe 41111111111
MTP2082Fasıl Şarkıcılığı 41111111111
MTP2092Caz Gitar 41111111111
MTP2112Davul 41111111111
MTP2122Bağlama 41111111111
MTP2132Viyolonsel 41111111111
MTP2142Kanun 41111111111
MTP2102Bas Gitar 41111111111
MTP2762Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 411111-1111
MTP2242Ud 41111111111
MTP2262Caz Piyano 4-11-------
MTP2272Klarnet 4-11-------
MTP2722Kontrbas 4-11-------
MTP2192Oda Müziği 21111111111
MTP2202Caz Topluluğu 21111111111
MTP2212Türk Makam Müziği Topluluğu 211111-1111
MTP2222Türk Halk Müziği Topluluğu 21111111111
DTP3801Solfej 51111111111
DTP3831Form Bilgisi 11111111111
MTP3151Müzik Tarihi 1900/1950 Arası111-1---11
DTP3811Armoni 31111111111
MTP3161Yardımcı Piyano 41111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1----------
MTP3011Klasik Gitar 51111111111
MTP3021Keman 51111111111
MTP3031Piyano 51111111111
MTP3041Flüt 5111-1-111-
MTP3051Lied Yorumculuğu 51111111111
MTP3061Tanbur 51111111111
MTP3071Klasik Kemençe 51111111111
MTP3081Fasıl Şarkıcılığı 51111111111
MTP3091Caz Gitar 51111111111
MTP3101Bas Gitar 51111111111
MTP3111Davul 51111111111
MTP3121Bağlama 51111111111
MTP3131Viyolonsel 51111111111
MTP3141Kanun 51111111111
MTP3341Ud 51111111111
MTP3441Caz Piyano 5-11-------
MTP3271Klarnet 5-11-------
MTP3761Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 511111-1111
MTP3721Kontrbas 5-11-------
MTP3191Oda Müziği 3-11-1-111-
MTP3201Caz Topluluğu 31111111111
MTP3211Türk Makam Müziği Topluluğu 311111-1111
MTP3221Türk Halk Müziği Topluluğu 31111111111
DTP3802Solfej 611111-1111
MTP3162Yardımcı Piyano Bitirme 1111111111
DTP3832Form Bilgisi 21111111111
MTP3152Müzik Tarihi 1950 Sonrası1111111111
DTP3812Armoni 41111111111
BSP3282Disiplinlerarası Sanat1111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2----------
MTP3012Klasik Gitar 61111111111
MTP3022Keman 61111111111
MTP3032Piyano 61111111111
MTP3042Flüt 6111-1-111-
MTP3052Lied Yorumculuğu 61111111111
MTP3062Tanbur 61111111111
MTP3072Klasik Kemençe 61111111111
MTP3082Fasıl Şarkıcılığı 61111111111
MTP3092Caz Gitar 61111111111
MTP3102Bas Gitar 61111111111
MTP3112Davul 61111111111
MTP3122Bağlama 61111111111
MTP3132Viyolonsel 61111111111
MTP3142Kanun 61111111111
MTP3342Ud 61111111111
MTP3442Caz Piyano 6-11-------
MTP3272Klarnet 6-11-------
MTP3762Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 611111-1111
MTP3722Kontrbas 6-11-------
MTP3192Oda Müziği 4-11-1-111-
MTP3202Caz Topluluğu 41111111111
MTP3212Türk Makam Müziği Topluluğu 411111-1111
MTP3222Türk Halk Müziği Topluluğu 41111111111
DTP4801Solfej 71111111111
DTP4831Form Bilgisi 31111111111
DTP4811Armoni 51111111111
MTP4151Müzik Tarihi Ulusal1111111111
MTP4011Klasik Gitar 71111111111
MTP4021Keman 71111111111
MTP4031Piyano 71111111111
MTP4041Flüt 7111-1-111-
MTP4051Lied Yorumculuğu 71111111111
MTP4061Tanbur 71111111111
MTP4071Klasik Kemençe 71111111111
MTP4081Fasıl Şarkıcılığı 71111111111
MTP4091Caz Gitar 71111111111
MTP4101Bas Gitar 71111111111
MTP4111Davul 71111111111
MTP4121Bağlama 71111111111
MTP4131Viyolonsel 71111111111
MTP4141Kanun 71111111111
MTP4231Ud 71111111111
MTP4271Caz Piyano 7-11-------
MTP4341Klarnet 7-11-------
MTP4761Türk Müziğinde Nefesli Sazlar 711111-1111
MTP4721Kontrbas 7-11-------
MTP4191Oda Müziği 51111111111
MTP4201Caz Topluluğu 51111111111
MTP4211Türk Makam Müziği Topluluğu 511111-1111
MTP4221Türk Halk Müziği Topluluğu 51111111111
MTP4000Bitirme Çalışması1111111111
MTP4171Temel Caz Bilgisi 21111111111
MTP4181Enstrüman ve Beden 21111111111
MTP4241Deşifraj 21111111111
MTP4251Halk Müziği Bilgileri 11111111111
MTP4252Halk Müziği Bilgileri 21111111111
DTP4741Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon 1111111111
DTP4691Uygulamalı Makam Analizi 11111111111
DTP4692Uygulamalı Makam Analizi 21111111111
DTP4652Müzik Fiziği1111111111
DTP2672Elektroakustik Kompozisyon1111111111
DTP2671Ses Programlama1111111111
DTP4762Türkiye Müzikleri1111111111
MTP4122Yaylı Çalgılar Pedagojisi111---1111
MTP4571Türk Makam Müziği Repertuvarı 1-11-------
MTP4572Ses Eğitimi 21111111111
MTP4582Türk Makam Müziği Repertuvarı 2-11-------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111111111
DTP2571Alan Araştırma Teknikleri1111111111
DNS2911Yoga ve Doğru Duruş Teknikleri-11-------
MTP2281Yardımcı Çalgı 11111111111
DTP2862Mesleki İngilizce 1-----1----
MTP2232Müzisyenler İçin Terminoloji 11111111111
DNS2912Temel Anatomi ve Beden Algısı-11-------
MTP2282Yardımcı Çalgı 21111111111
DTP3861Mesleki İngilizce 21111111111
MTP3231Müzisyenler İçin Terminoloji 21111111111
DNS3911Beden-Mekan-Hareket------1-1-
MTP3281Yardımcı Çalgı 31111111111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111111111
DTP3522Organolojiye Giriş1111111111
DNS3912Dans ve Müzik İlişkisi------1-1-
MTP3282Yardımcı Çalgı 41111111111
DTP4662Makam Yazısı Teknikleri1111111111
DTP4841Türk Müziği Usulleri 1 1111111111
ILT3722Görsel Medya İçin Ses Tasarımı1111111111
ILT2732Ses Üretim Teknikleri1111111111
ILT4712Film Eleştirisi1111111111
BSP334120. Yüzyıl Sanat Teorileri1--1111111
BSP3352Batı Mitolojisi 1111111111
BSP3301Doğu Mitolojisi 1111111111
BSP3371Kültürel Antropoloji - 1 1111111111
BSP4332Felsefe ve Sanat1111111111
BSP2372Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 1111111111
BSP2421Sanat ve Görsel Algılama1111111111
BSP2322Çağdaş Türk Sanatı1111111111
SYP1392Sanat Pedagojisi1111111111
SYP1422Sanatçı Hakları 1111111111
SYP2441Sanat ve Matematik1111111111
SYP4451Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 1111111111
SYP4462Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 11------11
DTP4852Türk Müziği Usulleri 2 1111111111
DTP4301Modalite Uygulamaları--------11
BSP3141Seramik 2---------1
MTP4262Dini Müzik1111111111
MTP4611Türk Makam Müziği Korosu1111111111
MTP4740Yeni Dramaturji11-111---1
MTP4750Çağdaş Dansta Kuram Ve Uygulama İlişkisi1111111111
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111111111
ITB3010Sosyoloji1111111111
ITB3020Felsefeye Giriş1111111111
ITB3150Tarih ve Sinema1111111111
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1111111111
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111111111
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111111111
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111111111
ITB3550İnsan Hakları 1111111111
ITB2030Bilim Felsefesi1111111111
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1111111111
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111111111
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111111111
ITB3390Uygarlık Tarihi1111111111
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111111111
PDR2021Özel Eğitim --------11
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler------1---
TRO2281Türk Dili Tarihi------1---
EGT1022Sosyal Antropoloji------1---
EGT4041Eğitim Yönetimi------1---
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi------1---
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ------1---
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ------1---
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ------1---
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ------1---
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ------1---
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ------1---
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ------1---
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ------1---
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ------1---
MEM4501Seramikler------1---
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler------1---
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı------1---
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği------1---
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri------1---
ISL2560Halkla İlişkiler------1---
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ------1---
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme------1---
ISL2901Doğrudan Pazarlama------11--
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ------1---
SBP2031Şehir Ekonomisi------1---
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları------1---
------1---
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ------1---
ISL2170Muhasebe Organizasyonu------1---
ITB3610Yazarlık Teknikleri------1---
ITB3560Siyaset Felsefesi------1---
ITB3570Eğitim Felsefesi------1---
ITB3320İktisadi Suçlar ------1---
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ------1---
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı------1---
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ------1---
SBP2082Şehir Sosyolojisi------1---
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2------1---
SYP3241Halkla İlişkiler ------1---
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ------1---
MIM2421Mimarlık Tarihi------1---
MIM2411Arkeoloji------1---
MIM1412Uygarlık tarihi------1---
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi------1---
ITB2020Bilim Tarihi------1---
MDB1052İngilizce 2------1---
INS2462Trafik Güvenliği------1---
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş------1---
MDB4021Almanca Dil Becerileri------1---
MDB4031İleri Almanca ------1---
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ------1---
ITB3250Psikolojiye Giriş------1---
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri------1---
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1------1---
FEL2270Batı Felsefesi 1------1---
FEL2280Batı Felsefesi 2------1---
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1------1---
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2------1---
FEL3330Felsefe Okumaları 1------1---
FEL3340Felsefe Okumaları 2------1---
FEL3350Antikçağ Felsefesi------1---
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri------1---
ITB3360Sanat Tarihi------1---
ITB4930Mimarlık Tarihi------1---
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans------1---
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri------1---
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet------1---
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon------1---
TDB4041Türk Öykü ve Romanı------1---
GRA4120Deneysel Tipografi----1-----
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş------1---
TDB4051Akademik Türkçe------1---
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri------1---
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş------1---
DNS1240Yoga ve Anatomi------1---
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik------1---
TDB4061Yeditepe İstanbul------1---
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş------1---
BED1013Pilates Temel Eğitimi------1---
BED1014Yoga Temel Eğitimi------1---
EUT2022NFT'ye Giriş------1---
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)------1---
MDB1001Temel Fransızca 1------1---
MDB1003Temel İspanyolca 1------1---
MDB1004Temel İspanyolca 2------1---
MDB1005Temel Macarca 1------1---
MDB1007Temel İtalyanca 1------1---
MDB1009Temel Yunanca 1------1---
MDB1011 Temel Çince 1------1---
MDB1013Temel Japonca 1------1---
MDB1015 Temel Arapça 1------1---
MDB1016Temel Arapça 2------1---
MDB1017Temel Farsça 1------1---
MDB1019Temel Rusça 1------1---
MDB1101Temel Bulgarca 1------1---
MDB1201Temel Romence 1------1---
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş------1---
MDB2003Toplum Önünde Konuşma------1---
MTP3171Temel Caz Bilgisi 11111111111
MTP3181Enstrüman ve Beden 11111111111
MTP3241Deşifraj 11111111111
DTP2861Kontrpuana Giriş1111111111
DTP2751Toplumsal Cinsiyet ve Müzik1111111111
MTP3251Doğaçlama1111111111
MTP3571Ses Eğitimi 11111111111
ILT3251Dairesel Ritm Analizleri------1---

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXX