Türk Dili ve Edebiyatı ABD Eski Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Eski Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgramda Eski Türk Dili metinleri ve dilbilgisi hakkında bilgi edinilir. ‎Öğrenciler, Orhon, Uygur, Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesinin dil ‎özelliklerini, metinlerini ve bu konudaki kaynakları öğrenirler ‎
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliTürk Dili Kurumu ve Kültür Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışabilir. Kolej ‎ve benzeri okullarda ise yönetici olarak çalışabilirler. ‎
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eski Türk Dilinin temel bilgilerini kazanır.
  2. Eski Türkçe metinleri okuyabilir.
  3. Eski Türkçe metinleri anlayabilir ve yorumlayabilir.
  4. Orhon, Uygur, Karahanlı ve Harezm Türkçesi dönemi metinleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Eski Türkçeyle birlikte günümüz Türkçesinin kimi özelliklerini öğrenir, kurallarını ‎uygulayabilir.
  6. Yeni bir alfabeyi öğrenir ve kullanabilir.
  7. Eski Türkçenin dil bilgisiyle Günümüz Türkçesinin dil bilgisi özelliklerini karşılaştırabilir.
  8. Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırır.
  9. Türk dilinin tarihini anlar ve yorumlayabilir.
  10. Eski Türklerin kültür, sanat, din anlayışları hakkında bilgi edinir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 1 30037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
TDE5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TDE5001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi010020
TDE5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi010020
TDE5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5100 Orhon Türkçesi YL30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5120 Tarihi Türk Dili Metinleri 30037.5
TDE5102 Karahanlıca30037.5
TDE5103 Harezm Türkçesi 30037.5
TDE5104 Genel Dilbilim30037.5
TDE5105 Eski Anadolu Türkçesi YL30037.5
TDE5106 Kıpçak Türkçesi 30037.5
TDE5107 Kırgızca30037.5
TDE5108 Kazakça30037.5
TDE5109 Yeni Uygurca30037.5
TDE5110 Genel Dilbilim'e Giriş30037.5
TDE5111 Gagauzca30037.5
TDE5112 Etimoloji ve Sözlükçülük30037.5
TDE5113 Özbekçe30037.5
TDE5114 Türkmen Türkçesi30037.5
TDE5115 Ses Bilgisi30037.5
TDE5116 Söz Yapımı30037.5
TDE5117 Söz Dizimi30037.5
TDE5118 Rusça Başlangıç I30037.5
TDE5119 Rusça Başlangıç II 30037.5
TDE5101 Eski Uygurca30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001 Seçmeli 1 1111111111
SEC0002Seçmeli 21111111111
SEC0003Seçmeli 31111111111
TDE5100Orhon Türkçesi YL---1----1-
TDE5101Eski Uygurca111-1-1---
TDE5102Karahanlıca---1----1-
TDE5103Harezm Türkçesi ---1----1-
TDE5104Genel Dilbilim-------11-
TDE5105Eski Anadolu Türkçesi YL-----1--1-
TDE5106Kıpçak Türkçesi -----1--1-
TDE5107Kırgızca--1--1--1-
TDE5108Kazakça-----1--1-
TDE5109Yeni Uygurca1111111111
TDE5110Genel Dilbilim'e Giriş------111-
TDE5111Gagauzca-----1--1-
TDE5112Etimoloji ve Sözlükçülük--------1-
TDE5113Özbekçe-----1--1-
TDE5114Türkmen Türkçesi-----1--1-
TDE5115Ses Bilgisi-------11-
TDE5116Söz Yapımı-------11-
TDE5117Söz Dizimi-----1--1-
TDE5118Rusça Başlangıç I-----1----
TDE5119Rusça Başlangıç II -----1----
TDE5120Tarihi Türk Dili Metinleri ---11-----
TDE5001Seminer1-------1-
TDE5000Yüksek Lisans Tezi1111111111
TDE5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik-------1--

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X