Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıTürk Dilinin genel sorunları, Türk dillerinin sesbilgisi, biçimibilgisi ve Altay dillerinin ses ve yapıbilgisi hakkında bilgi edinilir. Öğrenciler, ayrıca seçmeli derslerle Çağatayca, Klasik Osmanlıca, Moğolca vb. diller hakkında da genel bilgilere sahip olur bu alanlarda çalışabilirler
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliÇeşitli üniversitelerde okutmanlık ya da öğretim üyeliği yapabilir. Türk Diliyle ilgili kurumlarda üst düzey yönetici olarak çalışabilrler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Türk Dili ve Edebiyatının temel bilgilerinin kazandırılması
 2. Modern edebî metinleri anlama ve yorumlama
 3. Osmanlı dönemi edebî metinlerini okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme
 4. Tarihî Türk dili metinlerini okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme
 5. Günümüz Türk dillerine ait metinleri okuyup yorumlayabilme
 6. Günümüz Türkçesini öğrenir, kurallarını uygulayabilir.
 7. Yeni bir alfabeyi öğrenme ve kullanabilme
 8. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilme beceri ve birikimini kazanma
 9. Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma
 10. Tarihsel veriler ışığında Türk dillerini inceler ve karşılaştırır.
 11. Türk dili ve edebiyatına dair akademik çalışma yapma yeterliliği kazanabilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
TDE5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TDE6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
TDE6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
TDE6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
TDE6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
TDE6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
TDE6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
TDE6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6144 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6199 Türk Kültüründe Mizah 30037.5
TDE6145 Orta Asya Türk Kültürüne Giriş 30037.5
TDE6104 Orta Asya Türk Kültürü30037.5
TDE6100 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş30037.5
TDE6145 Orta Asya Türk Kültürüne Giriş30037.5
TDE6101 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎30037.5
TDE6120 Roman Teorileri ve Analizleri I30037.5
TDE6102 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi30037.5
TDE6103 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı bilgisi30037.5
TDE6105 Çuvaşça30037.5
TDE6106 Yakutça30037.5
TDE6107 Tuvaca30037.5
TDE6108 Hakasça 30037.5
TDE6109 Çağatay Dili ve Edebiyatı30037.5
TDE6110 Klasik Osmanlı Nesri30037.5
TDE6111 Klasik Osmanlı Nazmı30037.5
TDE6112 Eski Osmanlıca Metinlerinden Seçmeler 30037.5
TDE6113 Eski Osmanlıcada Sözyapımı30037.5
TDE6114 Halaçça30037.5
TDE6115 Klasik Moğolcaya Giriş30037.5
TDE6116 Klasik Moğolca30037.5
TDE6117 Genel Fonetik30037.5
TDE6119 Orta Asya Türk Tarihi30037.5
TDE6142 Halk Anlatı İncelemeleri30037.5
TDE6141 Halk Şiiri İncelemeleri30037.5
TDE6124 1950 Sonrası Türk Şiiri I: İkinci Yeni Şiiri30037.5
TDE6133 Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler I30037.5
TDE6134 Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II30037.5
TDE6125 1950 Sonrası Türk Şiiri II: Bağımsız İsimler30037.5
TDE6130 Basın ve Edebiyat30037.5
TDE6135 Divan Şiiri Poetikası30037.5
TDE6138 Edebiyat Bilimi I30037.5
TDE6139 Edebiyat Bilimi II30037.5
TDE6123 Elyazmaları ve Özellikleri30037.5
TDE6128 Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri30037.5
TDE6129 Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri30037.5
TDE6143 İstanbul ve Kültür 30037.5
TDE6140 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları30037.5
TDE6136 Klasik Metin Tamiri30037.5
TDE6122 Metin Şerhi Usulleri30037.5
TDE6121 Roman Teorileri ve Analizleri II30037.5
TDE6137 Türk Edebiyatında Poetikalar30037.5
TDE6131 Türk Edebiyatında Tartışmalar I30037.5
TDE6132 Türk Edebiyatında Tartışmalar II30037.5
TDE6126 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I30037.5
TDE6127 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SEC0001Seçmeli 11111111111-
SEC0002Seçmeli 21111111111-
SEC0003Seçmeli 31111111111-
SEC0004Zorunlu 11111111111-
TDE6144Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları 1111---1--1
TDE6100Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş1--11-1--1-
TDE6101Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎---11----1-
TDE6102Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi---11----1-
TDE6103Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı bilgisi---11----1-
TDE6105Çuvaşça---11----1-
TDE6106Yakutça---11----1-
TDE6107Tuvaca---11----1-
TDE6108Hakasça ---11----1-
TDE6109Çağatay Dili ve Edebiyatı1--11----1-
TDE6110Klasik Osmanlı Nesri--11---1---
TDE6111Klasik Osmanlı Nazmı1-1---1----
TDE6112Eski Osmanlıca Metinlerinden Seçmeler 1-1-1------
TDE6113Eski Osmanlıcada Sözyapımı1-1-1------
TDE6114Halaçça---11----1-
TDE6115Klasik Moğolcaya Giriş------1--1-
TDE6116Klasik Moğolca----1-1----
TDE6117Genel Fonetik1----1-----
TDE6145Orta Asya Türk Kültürüne Giriş1--11----1-
TDE6119Orta Asya Türk Tarihi1--11------
TDE6120Roman Teorileri ve Analizleri I11-----11-1
TDE61241950 Sonrası Türk Şiiri I: İkinci Yeni Şiiri11-----11--
TDE61251950 Sonrası Türk Şiiri II: Bağımsız İsimler11-----11--
TDE6130Basın ve Edebiyat11-----11--
TDE6135Divan Şiiri Poetikası1-1---11---
TDE6138Edebiyat Bilimi I11-----11--
TDE6139Edebiyat Bilimi II11-----11--
TDE6123Elyazmaları ve Özellikleri1-1----1---
TDE6128Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri1-1----1---
TDE6129Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri1-1----1---
TDE6143İstanbul ve Kültür -------11-1
TDE6140Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları1------11--
TDE6136Klasik Metin Tamiri1-1----1---
TDE6122Metin Şerhi Usulleri1-1----1---
TDE6121Roman Teorileri ve Analizleri II11-----11--
TDE6137Türk Edebiyatında Poetikalar11-----11--
TDE6131Türk Edebiyatında Tartışmalar I11------1--
TDE6132Türk Edebiyatında Tartışmalar II11------1--
TDE6126Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I11------1--
TDE6127Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II11------1--
TDE6133Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler I11-----11--
TDE6134Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II11-----11--
TDE6142Halk Anlatı İncelemeleri1------1--1
TDE6141Halk Şiiri İncelemeleri1------1--1
TDE6199Türk Kültüründe Mizah 1------11--
TDE6145Orta Asya Türk Kültürüne Giriş 1--11-1--1-
TDE6104Orta Asya Türk Kültürü1--1--11-1-
TDE6000Doktora Tezi1111111111-
TDE5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik1------11-1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11