Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgram, Türk Edebiyatının Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı alanlarında gerek akademik etkinlik, gerekse terminolojik anlamda yüksek lisans mezunu uzmanlar yetiştirmektedir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliTürk Dili Kurumu ve Kültür Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışabilir. Kolej ‎ve benzeri okullarda ise yönetici olarak çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yeni Türk Edebiyatının temel bilgilerini kazanır.
 2. Divan Edebiyatının temel bilgilerini kazanır.
 3. Halk Edebiyatının temel bilgilerini kazanır.
 4. Osmanlı dönemi edebî metinlerini yorumlayabilir.
 5. Modern edebî metinleri yorumlayabilir.
 6. Günümüz Türkçesininin kurallarını uygulayabilir.
 7. Yeni bir alfabeyi öğrenip kullanabilir.
 8. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilme beceri ve birikimini kazanır.
 9. Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırır.
 10. Bilimsel ve ahlakî değerleri kazanır.
 11. Grup halinde çalışmalar yapabilir, teknolojik gelişmeyi kullanabilir, kendini geliştirmeye açık olur.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
TDE5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TDE5001 Seminer01007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi010030
TDE5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi010030
TDE5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5221 Osmanlı Türkçesi Edebi Metin Çözümlemeleri 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5200 Halkbilimi Kuramları30037.5
TDE5201 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları30037.5
TDE5202 Edebiyat Akımları30037.5
TDE5204 Şiirde Anlam ve Yorum 30037.5
TDE5226 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum Eserler30037.5
TDE5227 Dede Korkut İncelemeleri30037.5
TDE5222 Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 130037.5
TDE5223 Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 230037.5
TDE5224 Karamanlıcıya Giriş 30037.5
TDE5225 Karamanlıca Metin Okumaları 30037.5
TDE5206 Eski Türk Edebiyatında Nazım'a Giriş30037.5
TDE5207 Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş30037.5
TDE5208 Türk Edebiyatında Mesnevi Türü30037.5
TDE5209 Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi30037.5
TDE5210 Çağdaş Türk Şiiri30037.5
TDE5211 Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm30037.5
TDE5212 Eski Türk Edebiyatında Nazım30037.5
TDE5213 Eski Türk Edebiyatında Nesir30037.5
TDE5214 Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler 30037.5
TDE5215 Edebiyat Kuramları YL30037.5
TDE5216 Türk Tiyatro Tarihi YL30037.5
TDE5217 Türk Romanında Kadın30037.5
TDE5299 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler30037.5
TDE5220 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları30037.5
TDE5228 Modern Türk Edebiyatında Hatırat30037.5
TDE5229 Yemek ve Kültür30037.5
TDE5230 Türk Mutfak ve Yemek Kültürü30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SEC0001 Seçmeli 111111111111
SEC0002Seçmeli 211111111111
SEC0003Seçmeli 311111111111
SEC0004Zorunlu 111111111111
SEC0005Seçmeli 411111111111
TDE5221Osmanlı Türkçesi Edebi Metin Çözümlemeleri ---1--1----
TDE5206Eski Türk Edebiyatında Nazım'a Giriş-1-1---1---
TDE5207Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş-1-1---1---
TDE5208Türk Edebiyatında Mesnevi Türü-1-1---1---
TDE5209Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi1---1--1---
TDE5210Çağdaş Türk Şiiri1----1-11--
TDE5211Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm1---1--1---
TDE5212Eski Türk Edebiyatında Nazım-1-1---1---
TDE5213Eski Türk Edebiyatında Nesir-1-1---1---
TDE5214Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler -1-1---1---
TDE5215Edebiyat Kuramları YL1---1-111--
TDE5216Türk Tiyatro Tarihi YL1---1--11--
TDE5217Türk Romanında Kadın1---1--11--
TDE5200Halkbilimi Kuramları--1----11--
TDE5201Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları--1----1--1
TDE5202Edebiyat Akımları1---1--1---
TDE5204Şiirde Anlam ve Yorum 1---1---1--
TDE5299Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler--11---1---
TDE5220Türk Halk Edebiyatının Kaynakları--11---1---
TDE5222Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 1--11---1---
TDE5223Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 2--11---1---
TDE5224Karamanlıcıya Giriş ------11---
TDE5225Karamanlıca Metin Okumaları ------11---
TDE5226Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum Eserler--11---1---
TDE5227Dede Korkut İncelemeleri--11---1---
TDE5001Seminer11111111111
TDE5000Yüksek Lisans Tezi11111111111
TDE5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik-------1-11

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X