Matematik ABD Matematik Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik ABD Matematik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıMatematik Yüksek Lisans programının amacı; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik anabilim dallarında yurt dışında veya yurt içindeki herhangi bir Matematik veya yakın bölümde doktora yapacak seviyeye erişmiş olarak yetiştirmek. Bu anabilim dallarının temellerini kavratmak ve bunları ilerletmedeki araştırma tekniklerini öğrenmiş, ülkenin bilim dünyasına katkıda bulunacak zinde beyin güçlerini hazırlamak.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Matematikçi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans öğretiminde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  2. Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek, karşılaşılan problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışmalar yapar, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir
  3. Matematik lisansüstü konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olur.
  4. Matematik bilimindeki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
  5. Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olur.
  6. Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
  7. Güncel problemlerin matematik modellerini yaparak çözümleme yeteneğine sahip olur.
  8. Soyut düşünme yeteneğini kullanır.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MAT5001 Seminer02007.5
MAT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MAT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MAT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT5124 İleri Nümerik Analiz30037.5
MAT5112 Geometrinin Temel Kavramları30037.5
MAT5120 İleri Cebir30037.5
MAT5147 Topoloji30037.5
MAT5121 İleri Lineer Cebir30037.5
MAT5155 Fonksiyonel Analiz I30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT5115 Harmonik Analiz I30037.5
MAT5101 İleri Sistem Analizi30037.5
MAT5119 İleri Aktüeryal Teknikler30037.5
MAT5106 Bulanık Mantıkta Cebirsel Yapılar30037.5
MAT5137 Lineer ve Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözüm Yöntemleri30037.5
MAT5122 İleri Mühendislik Matematiği I30037.5
MAT5123 İleri Mühendislik Matematiği II30037.5
MAT5103 Banach Örgüleri 130037.5
MAT5143 Reel Analiz30037.5
MAT5150 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz30037.5
MAT5149 Uygulamalı Matematiğin Analizi30037.5
MAT5154 Sabit Nokta Teorisi30037.5
MAT5153 Clifford Cebirleri ve Uygulamaları30037.5
MAT5104 Banach Örgüleri 230037.5
MAT5130 Kontrol Teori 30037.5
MAT5125 İleri Programlama Teknikleri30037.5
MAT5117 Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi 30037.5
MAT5151 Geometrik Formların Topolojisi30037.5
MAT5152 Diferansiyel Denklemler İçin Green Fonksiyonları30037.5
MAT5127 Kantitatif Karar Verme Teknikleri30037.5
MAT5146 Sonsuz Boyutlu Analiz 30037.5
MAT5126 İntegral Denklemler30037.5
MAT5144 Simülasyon Teknikleri30037.5
MAT5110 Diferensiyellenebilir Manifoldlar II30037.5
MAT5109 Diferensiyellenebilir Manifoldlar I 30037.5
MAT5118 Hopf Cebirleri I 30037.5
MAT5132 Kuantum Diferansiyel Geometri 130037.5
MAT5133 Kuantum Matris Grupları30037.5
MAT5107 Çok Kriterli Optimizasyon30037.5
MAT5116 Hilbert Uzayları30037.5
MAT5113 Halkalar ve İdealler30037.5
MAT5114 Halkalarda Çarpanlara Ayrılış30037.5
MAT5134 Kuantum Süper Gruplar30037.5
MAT5105 Bulanık Değişmeli Cebir30037.5
MAT5131 Kriptografi30037.5
MAT5129 Kodlama Teorisi I30037.5
MAT5145 Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerine Uygulanması30037.5
MAT5142 Özel Diferansiyel Denklemler30037.5
MAT5128 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri30037.5
MAT5102 Analitik Hiyerarşi Prosesi30037.5
MAT5140 Operatör Teorisi I 30037.5
MAT5139 Matematiksel Optimizasyon30037.5
MAT5138 Matematik Programlamada Model Kurma 30037.5
MAT5141 Operatör Teorisi II 30037.5
MAT5108 Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi30037.5
MAT5135 Lineer Operatörler I30037.5
MAT5136 Lineer Operatörler II30037.5
MAT5111 Fourier Analizi 30037.5
MAT5148 Topolojik Vektör Uzayları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678
MAT5121 İleri Lineer Cebir45441335
MAT5155Fonksiyonel Analiz I45341525
MAT5124İleri Nümerik Analiz45443554
MAT5112Geometrinin Temel Kavramları45444544
MAT5120İleri Cebir45454555
MAT5147Topoloji45454555
MAT5103Banach Örgüleri 144545444
MAT5127Kantitatif Karar Verme Teknikleri45434554
MAT5146Sonsuz Boyutlu Analiz 45444455
MAT5126İntegral Denklemler45443554
MAT5144Simülasyon Teknikleri45434554
MAT5110Diferensiyellenebilir Manifoldlar II45441234
MAT5109Diferensiyellenebilir Manifoldlar I 45443554
MAT5118Hopf Cebirleri I 55541235
MAT5132Kuantum Diferansiyel Geometri 155521445
MAT5133Kuantum Matris Grupları55421345
MAT5107Çok Kriterli Optimizasyon45434554
MAT5116Hilbert Uzayları45454555
MAT5113Halkalar ve İdealler45443554
MAT5114Halkalarda Çarpanlara Ayrılış45443554
MAT5134Kuantum Süper Gruplar55521455
MAT5105Bulanık Değişmeli Cebir44431525
MAT5131Kriptografi45443554
MAT5129Kodlama Teorisi I45443554
MAT5145Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerine Uygulanması45443554
MAT5142Özel Diferansiyel Denklemler45443554
MAT5128Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri45444545
MAT5102Analitik Hiyerarşi Prosesi45434554
MAT5140Operatör Teorisi I 45443554
MAT5139Matematiksel Optimizasyon45434554
MAT5138Matematik Programlamada Model Kurma 45434555
MAT5141Operatör Teorisi II 45443554
MAT5108Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi45443553
MAT5135Lineer Operatörler I45443554
MAT5136Lineer Operatörler II45443554
MAT5111Fourier Analizi 45443554
MAT5148Topolojik Vektör Uzayları45443554
MAT5115Harmonik Analiz I45443554
MAT5101İleri Sistem Analizi45443554
MAT5106Bulanık Mantıkta Cebirsel Yapılar45443554
MAT5137Lineer ve Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözüm Yöntemleri45443554
MAT5122İleri Mühendislik Matematiği I45443554
MAT5123İleri Mühendislik Matematiği II45443554
MAT5143Reel Analiz45441544
MAT5119İleri Aktüeryal Teknikler45444545
MAT5104Banach Örgüleri 245454555
MAT5130Kontrol Teori 45454555
MAT5125İleri Programlama Teknikleri45454555
MAT5117Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi 45454555
MAT5153Clifford Cebirleri ve Uygulamaları45444544
MAT5001Seminer55555555
MAT5000Yüksek Lisans Tezi45443554

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXX