Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıKentsel gelişme ve büyüme sonucu farklı nedenlerle dönüşüm sürecine giren kentsel işlev alanlarının toplumsal, ekonomik, politik dönüşüm süreçlerinin mekansal etkilerinin yasal, yönetsel ilişkiler bağlamında tartışılması ve planlama çalışmalarının bu yaklaşımla gerçekleştirilmesi programın temel çerçevesini oluşturmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliYüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Mezunların bir kısmı ise planlama ya da ilgili alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Analitik düşünme: Kentsel dönüşüm ve planlama alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
  2. Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  3. Süreç yönetimini başarabilme: Kentsel dönüşüm ve planlama sorunlarında analiz-sentez ve planlama süreçleri geliştirebilme, karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
  4. Seçeneklere açık olma: Kentsel dönüşüm alanındaki farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ve dönüşüm ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
  5. Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti ve kentsel dönüşüm alanlarını algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
  6. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak kentsel dönüşüm alanında uygulayabilme
  7. Kentsel dönüşüm alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
  8. Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
  9. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  10. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBPKDP1 Seçmeli 130037.5
SBPKDP2 Seçmeli 230037.5
SBPYLO1 Seçmeli 330037.5
SBPYLO2 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBPKDP3 Seçmeli 430037.5
SBPKDP4 Seçmeli 530037.5
SBP5201 Planlama, Kentsel Dönüşüm, Uygulama İlişkileri30037.5
SBP5001 Seminer01007.5
SBP5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SBP5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SBP5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5305 Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları30037.5
SBP5204 Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları30037.5
SBP5205 Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5209 Turizm Politikaları ve Dönüşüm30037.5
SBP5208 Turizm Planlaması ve Yönetimi30037.5
SBP5203 Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım30037.5
SBP5213 Kent ve Kadın Çalışmaları 30037.5
SBP5202 Fiziksel Planlamada Güncel Konular 30037.5
SBP5304 Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar30037.5
SBP5206 Mia Tasarımı30037.5
SBP5013 Konutun Evrimi30037.5
SBP5012 Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi30037.5
SBP5014 Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler30037.5
SBP5520 Kent Hakkı 30037.5
SBP5207 Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları 30037.5
SBP5210 Gayrimenkul Değerleme ve Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Bilimi Uygulamaları30037.5
SBP5303 Siyaset Kuramları ve Kentsel Koruma30037.5
SBP5308 Toplum, Kimlik ve Mekan 30037.5
SBP5410 Kentsel Mekan Tasarımı30037.5
SBP5407 Kentsel Mekan Organizasyonunda Biçim30037.5
SBP5405 Planlamada Fizibilite (Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri)30037.5
SBP5212 Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Yönetim30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBPKDP1Seçmeli 14444444444
SBPKDP2Seçmeli 24444444444
SBPYLO1Seçmeli 33333333333
SBPYLO2Zorunlu 13333333333
SBPKDP3Seçmeli 44444444444
SBPKDP4Seçmeli 54444444444
SBP5201Planlama, Kentsel Dönüşüm, Uygulama İlişkileri5445453355
SBP5305Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları3454444355
SBP5204Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları2451233455
SBP5205Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü 1444555155
SBP5209Turizm Politikaları ve Dönüşüm3344455555
SBP5208Turizm Planlaması ve Yönetimi3344455555
SBP5203Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım4355345555
SBP5202Fiziksel Planlamada Güncel Konular 4455555455
SBP5304Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar2452255235
SBP5206Mia Tasarımı4455555455
SBP5013Konutun Evrimi5434555255
SBP5012Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi5424532245
SBP5014Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler5455555355
SBP5207Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları 2424555255
SBP5308Toplum, Kimlik ve Mekan 553445525-
SBP5407Kentsel Mekan Organizasyonunda Biçim4444333355
SBP5405Planlamada Fizibilite (Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri)533555555-
SBP5001Seminer4443222534
SBP5000Yüksek Lisans Tezi4444444445
SBP5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik5433322455

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX