Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıAdayların, şehir ve bölge planlama disiplinin interdisipliner yapısı ile örtüşecek şekilde, başta mekan olmak üzere, çevre, toplum, ekonomi, hukuk ve politika gibi konu başlıkları altında, kentsel tasarım ölçeğinden ülke ve bölge planlama ölçeğine uzanan geniş bir yelpazede araştırma yapmalarına olanak sunan bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliDoktora programından mezun öğrenciler akademisyen olmalarının yanı sıra kamu ve özel teşebbüslerde de araştırmacı olarak çalışma olanakları bulabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Analitik düşünme: Şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
  2. Eleştirel düşünme: Şehir planlama alanında doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  3. Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
  4. Seçeneklere açık olma: Şehir planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme
  5. Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
  6. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda uygulayabilme
  7. Bilim alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
  8. Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme
  9. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  10. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
SBP6001 Seminer02017.5
SBP5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SBP6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SBP6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SBP6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SBP6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6000 Doktora Tezi010030
SBP6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6000 Doktora Tezi010030
SBP6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6115 Yöntembilim30037.5
SBP6116 Sanayi Coğrafyası ve Planlaması30037.5
SBP6113 Toplumsal Hareketler30037.5
SBP6102 Ekolojik Planlama30037.5
SBP6117 Sosyal Sermaye ve Planlama30037.5
SBP6101 Anadolu Türk Şehri30037.5
SBP5110 Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve Planlama30037.5
SBP6107 Küreselleşme ve Küresel Kentler30037.5
SBP6104 Eşik Analizi Yöntemleri30037.5
SBP6112 Şehirsel Merkezlerde Desantralizasyon 30037.5
SBP6105 İstanbul'un Mekansal Dinamikleri Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları 30037.5
SBP6114 Yaratıcı Kentler30037.5
SBP6106 Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal Katılım30037.5
SBP6182 Kentsel Mekan ve İnsan Faktörü30037.5
SBP6118 Bilgi Çağında Planlama30037.5
SBP6601 Bütüncül Planlamada Alternatif Bakışlar30037.5
SBP6119 Metropoliten Yönetim ve Mekansal Planlama30037.5
SBP6602 İlişkisel Ekonomi Perspektifinden Sektörel Yığılmalar30037.5
SBP6603 Kentleşme, Kentsel Bütünleşme ve Göç Olgusu30037.5
SBP6120 Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi30037.5
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6110 Sosyo-Ekonomik Değişim ve Kentleşme30037.5
SBP6109 Planlama Tarihi ve Planlamada Yeni Kuramsal Tartışmalar30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBP6115Yöntembilim1111111111
SBP6116Sanayi Coğrafyası ve Planlaması1111111111
SBP6113Toplumsal Hareketler1111111111
SBP6102Ekolojik Planlama1111111111
SBP6117Sosyal Sermaye ve Planlama1111111111
SBP6101Anadolu Türk Şehri1111111111
SBP5110Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve Planlama1111111111
SBP6107Küreselleşme ve Küresel Kentler1111111111
SBP6114Yaratıcı Kentler1111111111
SBP6106Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal Katılım1111111111
SBP6104Eşik Analizi Yöntemleri1111111111
SBP6112Şehirsel Merkezlerde Desantralizasyon 1111111111
SBP6105İstanbul'un Mekansal Dinamikleri Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları 1111111111
SBP6110Sosyo-Ekonomik Değişim ve Kentleşme1111111111
SBP6109Planlama Tarihi ve Planlamada Yeni Kuramsal Tartışmalar1111111111
SBP6111Soylulaşma ve Kent1111111111
SBP6000Doktora Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXX