Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüFatih Taşçı
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMatematik Mühendisliği; temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle, mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kuran ve modelini kurduğu problemlere çözümler üreten, bu amaçla bilgisayar yazılım ve uygulamaları yapan mühendisleri yetiştiren bir bilim dalıdır.
Program Eğitim/Öğretim AmacıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Mühendisi unvanını alan kişiler, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.
 2. Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.
 3. Matematiksel modelleri analitik,sayısal veya istatistiki tekniklerle çözme becerisi kazanır.
 4. Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.
 5. Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren algoritmaları oluşturur ve uygular.
 6. Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar İngilizceyi kullanma becerisi kazanır.
 7. Endüstride ve bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.
 8. Eğitim faaliyetlerinde bulunur.
 9. Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.
 10. Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.
 11. Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.
 12. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM1501 Analiz 150056
MTM1511 Programlama Dilleri I 22035
MTM1561 Matematik Mühendisligine Giriş 20023
MTM1531 Lineer Cebir40045
MTM1551 İş Sağlığı ve Güvenliği 120023
FIZ1001 Fizik 130245
MDB1031 İleri İngilizce 130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM1502 Analiz 2 50056
MTM1512 Programlama Dilleri II 22035
MTM1552 İş Sağlığı ve Güvenliği 220023
MTM1532 Finans Matematiğine Giriş30034
MTM1522 Soyut Matematik 30034
FIZ1002 Fizik 230245
MDB1032 İleri İngilizce 230033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2501 İleri Analiz 1 50056
MTM2511 Algoritmalar ve Veri Yapıları30036
MTM2521 Nümerik Analiz 1 30035
MTM2531 Diferansiyel Denklemler50056
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2002 Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı00002
MTM2502 İleri Analiz 2 50056
MTM2592 Olasılık Teorisi30035
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 30034
MTM2532 Analitik Geometri40045
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0002 Seçmeli 1-130036
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3691 Lineer Programlama Teorisi30033
MTM3701 Mekanik I 40044
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
MTM3651 İstatistik30033
SEC0003 Seçmeli 2-130036
SEC0004 Seçmeli 3-130036
SEC0005 Seçmeli 4-130036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler 30034
MTM3512 Kompleks Analiz 130034
MTM3002 Sorun Çözüm Teknikleri Stajı00002
MTM3522 Cebir 30034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0006 Seçmeli 5-130036
SEC0007 Seçmeli 6-130036
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
MTM4511 Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 12028
SEC0008 Seçmeli 7-130036
SEC0009 Seçmeli 8-130036
SEC0010 Seçmeli 9-130036
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034
MTM4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0011 Seçmeli 10-130036
SEC0012 Seçmeli 11-130036
SEC0013 Seçmeli 12-130036
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2552 İntegral Denklemler 30036
MTM2562 Fark denklemleri 30036
MTM2572 Tansörel Analiz 30036
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30036
MTM2622 Ayrık Matematik30036
MTM2602 Yapay Zekaya Giriş30036
MTM2612 Tasarı Geometri30036
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3521 Analitik Mekanik30036
MTM3531 Özel Fonksiyonlar 30036
MTM3541 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 30036
MTM3551 İntegral Dönüşümler30036
MTM3661 Matematik Lojik30036
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3561 Sigorta Matematiğine Giriş30036
MTM3571 İşletim Sistemleri30036
MTM3581 Bilgisayar Tasarımı30036
MTM3591 Bulanık Mantık 30036
MTM3671 Çizge Kuramı ve Algoritmalar30036
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3601 Nümerik Analiz 2 30036
MTM3611 Matematik Tarihi 30036
MTM3621 Diferansiyel Geometri 30036
MTM3631 Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler 30036
MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 30036
MTM3681 Fourier Analizi30036
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3542 Varyasyonlar Hesabı30036
MTM3552 Yazılım Mühendisliği30036
MTM3562 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 30036
MTM3572 Hata Düzelten Kodlara Giriş 30036
MTM3632 Sistem Programlama30036
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3582 Matris Analizi 30036
MTM3592 Simülasyon Teknikleri30036
MTM3602 Mekanik II 30036
MTM3612 Zaman Serileri Analizi30036
MTM3642 MVC Tasarım Deseni ile İnternet Programlama30036
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4521 Nesneye Yönelik Programlama30036
MTM4531 Sistem Analizi ve Dizayn30036
MTM4541 Dinamik 30036
MTM4551 Proje Planlama ve Yönetimi30036
MTM4561 Matematik Mühendisliği için Biomekanik30036
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4571 Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 30036
MTM4581 Oyunlar Teorisine Giriş 30036
MTM4591 Elastisite Teorisi30036
MTM4601 Kompleks Analiz 230036
MTM4661 Nesneye Yönelik İleri Programlama30036
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4621 Eşitsizlikler 30036
MTM4631 Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı30036
MTM4641 Veri Madenciliğine Giriş30036
MTM4651 Yapay Görü 30036
MTM4671 Reel ve Dual Kuaterniyonların Lineer Cebiri30036
MTM4681 Mobil Programlama30036
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4702 Programlama ile Veri Bilimi30036
MTM4522 Fonksiyonel Analize Giriş30036
MTM4532 Şifrelemeye Giriş 30036
MTM4542 Görsel programlama30036
MTM4552 Görüntü İşleme 30036
MTM4562 Mesleki Terminoloji 30036
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4572 Matematik Felsefesi 30036
MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 30036
MTM4592 Bilişim Etiği30036
MTM4602 Web Programlama30036
MTM4612 Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 30036
MTM4682 Siber Güvenlik30036
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4622 Yapay Zeka30036
MTM4632 Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler30036
MTM4642 Veri haberleşmesi ve Network30036
MTM4652 Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 30036
MTM4692 Uygulamalı SQL30036
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
MEM4501 Seramikler30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce II30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MTM1501Analiz 1555331353315
MTM1511Programlama Dilleri I 535353513455
MTM1561Matematik Mühendisligine Giriş 251113135525
MTM1531Lineer Cebir524412133325
FIZ1001Fizik 1452413313333
MDB1031İleri İngilizce 1131113354444
MTM1551İş Sağlığı ve Güvenliği 1122232333225
MTM1502Analiz 2 555331353315
MTM1512Programlama Dilleri II 555553435555
MTM1522Soyut Matematik 544443344434
MTM1532Finans Matematiğine Giriş545453335445
FIZ1002Fizik 2452413313333
MDB1032İleri İngilizce 2131113354444
MTM1552İş Sağlığı ve Güvenliği 2122232333225
MTM2502İleri Analiz 2 353311333335
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 555353535555
MTM2532Analitik Geometri444411254335
MTM2002Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı552553515555
TDB1032Türkçe 2232415455555
MTM2592Olasılık Teorisi443322331232
MTM3691Lineer Programlama Teorisi545453335445
MTM3701Mekanik I 443312323334
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1131211243215
MTM3651İstatistik545543425344
MTM2501İleri Analiz 1 353311353331
MTM2511Algoritmalar ve Veri Yapıları535553355555
MTM2521Nümerik Analiz 1 223231222233
MTM2531Diferansiyel Denklemler535511115555
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma131115554444
TDB1031Türkçe 1232415455555
MTM3502Kısmi Diferansiyel Denklemler 333311333335
MTM3512Kompleks Analiz 1234311235334
MTM3522Cebir 545554443355
MDB3032İş Hayatı için İngilizce131115455544
MTM3002Sorun Çözüm Teknikleri Stajı555553515555
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2131211243215
MTM4501Yöneylem Araştırması545455555445
MTM4511Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 555555535355
MTM4502Optimizasyon Teknikleri545453335445
MTM4000Bitirme Çalışması555555545455
MTM2622Ayrık Matematik535512334435
MTM2552İntegral Denklemler 544512454315
MTM2562Fark denklemleri 445453333445
MTM2572Tansörel Analiz 433311322555
MTM2582Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş445552133354
MTM2602Yapay Zekaya Giriş545554524454
MTM2612Tasarı Geometri444433443344
MTM3661Matematik Lojik343542423333
MTM3521Analitik Mekanik433311331355
MTM3531Özel Fonksiyonlar 243322333333
MTM3541Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 555553335553
MTM3551İntegral Dönüşümler453512454315
MTM3561Sigorta Matematiğine Giriş535553543552
MTM3571İşletim Sistemleri252551334554
MTM3581Bilgisayar Tasarımı455555533453
MTM3591Bulanık Mantık 544443444435
MTM3601Nümerik Analiz 2 335351333355
MTM3611Matematik Tarihi 545554443333
MTM3621Diferansiyel Geometri 335533355535
MTM3631Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler 533333212355
MTM3641Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 535553444555
MTM3681Fourier Analizi453513455435
MTM3542Varyasyonlar Hesabı335531313333
MTM3552Yazılım Mühendisliği555553334553
MTM3562Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 335351333355
MTM3572Hata Düzelten Kodlara Giriş 544443325443
MTM3582Matris Analizi 555531355335
MTM3592Simülasyon Teknikleri555553554455
MTM3602Mekanik II 443312323334
MTM3612Zaman Serileri Analizi545453335445
MTM3642MVC Tasarım Deseni ile İnternet Programlama455445554455
MTM4521Nesneye Yönelik Programlama553353535354
MTM4531Sistem Analizi ve Dizayn544443344434
MTM4541Dinamik 533511331133
MTM4551Proje Planlama ve Yönetimi455553515355
MTM4561Matematik Mühendisliği için Biomekanik555531315355
MTM4571Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 554544515545
MTM4581Oyunlar Teorisine Giriş 545453335445
MTM4591Elastisite Teorisi444432322355
MTM4601Kompleks Analiz 2234311234334
MTM4661Nesneye Yönelik İleri Programlama445445545454
MTM4621Eşitsizlikler 445453333445
MTM4631Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı445543533454
MTM4641Veri Madenciliğine Giriş555555524555
MTM4651Yapay Görü 544453334434
MTM4671Reel ve Dual Kuaterniyonların Lineer Cebiri445525444545
MTM4681Mobil Programlama454455544454
MTM4522Fonksiyonel Analize Giriş353434254355
MTM4532Şifrelemeye Giriş 544443334544
MTM4542Görsel programlama544433444341
MTM4552Görüntü İşleme 555553115555
MTM4562Mesleki Terminoloji 353345435555
MTM4702Programlama ile Veri Bilimi545553434452
MTM4572Matematik Felsefesi 243424255245
MTM4582Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 222211222223
MTM4592Bilişim Etiği131311325555
MTM4602Web Programlama544443344434
MTM4612Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 553311311333
MTM4632Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler555554545555
MTM4642Veri haberleşmesi ve Network234553512354
MTM4652Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 544443344434
MTM4692Uygulamalı SQL545444554454
ITB2030Bilim Felsefesi455412255555
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 111112121115
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları121213233224
ITB3010Sosyoloji131213213225
ITB3020Felsefeye Giriş455534135345
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler122112132223
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 111221121223
ITB3150Tarih ve Sinema111211121111
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim111111122123
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu111112112225
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik111112122224
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın111112111114
ITB3330Çevre ve Ekoloji 111111222223
ITB3390Uygarlık Tarihi111112222223
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı111111122222
ITB3550İnsan Hakları 111111122225
ITB3560Siyaset Felsefesi111111122224
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi 131211132114
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi 131211132114
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 131211132114
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 131211132114
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 131211132114
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 131211132114
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 131211132114
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi 131211132114

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12XXXXX