Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıDisiplinlerarası bir program olarak kurulması hedeflenen Matematik Mühendisliği 2.Öğretim Tezsiz (İngilizce) Yüksek Lisans Programı, farklı disiplinlerden gelen, sürekli eğitimin gerekliliğine inanan profesyonellerin mühendislik, ekonomi, bilişim, hizmet sektörlerinde etkin bir rol alabilmelerini hedeflemektedir. Bu programın temel amacı, mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kurabilen ve modelini kurduğu problemlere bilgisayar yazılım ve uygulamalarını kullanarak çözüm üretecek profilde yüksek mühendisler yetiştirmektir. Bu program, finans, matematik ve enformasyon teknolojilerine dayalı uygulama ağırlıklı bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Yüksek Mühendisi unvanını alan kişiler, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik Mühendisliğinde ileri düzeydeki bilgileri araştırır, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve uygular.
 2. Matematik Mühendisliğinde disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 3. Problemleri analiz eder ve sentezleyebilme becerisi kazanır.
 4. Proje çalışmalarında deneyim kazanır.
 5. Karşılaştığı problemleri sistematik bir yaklaşımla modelleyip çözebilir.
 6. Öğrendiği teorik bilgilerin uygulamasını yapar.
 7. Alanındaki konularla ilgili uzman kişilerle tartışmalarda bulunur.
 8. Disiplinler arası çalışmalarda görev alır.
 9. Projelerde liderlik yapar.
 10. Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
 11. Uluslararası alanda üretilmiş yayınları takip eder ve çalışmalarında kullanabilir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 1 30037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
MTM5002 Dönem Projesi020015
MTM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5235 Para ve Sermaye Piyasaları 30037.5
MTM5225 Karar Analiz Metodları30037.5
MTM5201 Ayrık Matematik ve Algoritmalar 30037.5
MTM5207 Finans Matematiği30037.5
MTM5234 Oyunlar Teorisinin Matematiksel Uygulamaları 30037.5
MTM5213 Finansta Stokastik Süreçler 30037.5
MTM5221 İleri Zaman Serileri Analizi 30037.5
MTM5215 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 30037.5
MTM5223 İstatistiki Karar Teorisi 30037.5
MTM5233 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 30037.5
MTM5238 Stokastik Diferansiyel Denklemler 30037.5
MTM5209 Finansal Modelleme 30037.5
MTM5203 Belirsizliğin Matematiği 30037.5
MTM5236 Portföy Yönetimi 30037.5
MTM5240 Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi 30037.5
MTM5242 Yazılım Projeleri Yönetimi 30037.5
MTM5205 Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması 30037.5
MTM5211 Finansal Risk Analizinde Matematiksel Modelleme 30037.5
MTM5237 Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği 30037.5
MTM5239 Tedarik Zinciri Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi 30037.5
MTM5241 Yapay Sinir Ağları 30037.5
MTM5217 İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri30037.5
MTM5219 İleri web Programlama ve Geliştirme30037.5
MTM5227 Maple ile İleri Bilgisayar Cebri Uygulamaları 30037.5
MTE8198 Yüksek Lisans Semineri (Tezsiz)30037.5
MTM5229 Mühendislik Matematiği 130037.5
MTM5231 Mühendislik Matematiği 230037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MTM5235Para ve Sermaye Piyasaları 11111111111-
MTM5225Karar Analiz Metodları11111111111-
MTM5201Ayrık Matematik ve Algoritmalar 11111111111-
MTM5207Finans Matematiği11111111111-
MTM5234Oyunlar Teorisinin Matematiksel Uygulamaları 11111111111-
MTM5213Finansta Stokastik Süreçler 11111111111-
MTM5221İleri Zaman Serileri Analizi 11111111111-
MTM5215İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 11111111111-
MTM5223İstatistiki Karar Teorisi 11111111111-
MTM5233Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 11111111111-
MTM5238Stokastik Diferansiyel Denklemler 11111111111-
MTM5209Finansal Modelleme 11111111111-
MTM5203Belirsizliğin Matematiği 11111111111-
MTM5236Portföy Yönetimi 11111111111-
MTM5240Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi 11111111111-
MTM5242Yazılım Projeleri Yönetimi 11111111111-
MTM5205Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması 11111111111-
MTM5211Finansal Risk Analizinde Matematiksel Modelleme 11111111111-
MTM5237Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği 11111111111-
MTM5239Tedarik Zinciri Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi 11111111111-
MTM5241Yapay Sinir Ağları 11111111111-
MTM5217İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri11111111111-
MTM5219İleri web Programlama ve Geliştirme11111111111-
MTM5227Maple ile İleri Bilgisayar Cebri Uygulamaları 11111111111-
MTE8198Yüksek Lisans Semineri (Tezsiz)11111111111-
MTM5229Mühendislik Matematiği 111111111111-
MTM5231Mühendislik Matematiği 211111111111-
MTM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik-1-1--11-11-
MTM5002Dönem Projesi11111111111-

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXXXX
PÇ-12