Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMatematik Mühendisliği İngilizce Doktora Programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Matematik Mühendisliği İngilizce Doktora programı; başta Matematik Mühendisliği olmak üzere Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Programlarından yüksek lisans derecesi olan öğrencileri kabul etmektedir. Doktora programının ders sürecinde danışman gözetimi altında öğrencilerin uzmanlaşacakları alanlarına göre ders seçimine gidilir ve araştırma konuları için gerekli olan bilimsel altyapı hazırlanır. Ders süreci sonra yeterlilik sınavı başarı ile tamamlandıktan sonra tez süreci başlar. Bu süreç içinde öğrenci yine ders alabilir, ya da seminerlere katılabilir veya benzer etkinliklerin içinde bulunabilir. Tez sürecinin başlangıç safhasında öğrenciler seminer ve bunların yanında literatür taraması yaparak araştıracakları konuları incelerler. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin: a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Mühendisliği programında “doktor” unvanını alan kişiler, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi veya üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Matematik Mühendisliğinde ileri düzeydeki bilgileri araştırır ve özgün çalışmalar geliştirir.
 2. Matematik Mühendisliğinde disiplinler arası etkileşimde bulunur ve bunun gelişimine katkıda bulunur.
 3. Problemleri analiz edip sentezleyebilme becerisi güçlenir.
 4. Karşılaştığı problemlere yönelik en uygun modeli seçebilme becerileri güçlenir.
 5. Karşılaştığı problemleri sistematik bir yaklaşımla ileri düzeyde matematiksel yöntemleri kullanarak modelleyip çözebilir.
 6. Yaptığı çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası platformda yayınlar.
 7. Alanında uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında farklı bilimsel görüşler ortaya koyabilir.
 8. Disiplinler arası çalışmalarda iletişim yetkinliğini kullanarak bilimsel çalışma olanaklarını artırabilir.
 9. Yaptığı bilimsel çalışmalarla teknolojinin gelişimine katkıda bulunur.
 10. Bilimsel çalışmalarına dayanan eğitim faaliyetlerinde bulunur.
 11. Uluslararası alanda üretilmiş yayınlarda sunulan bilgileri kavrayarak, bunları özgün çalışmalarında kullanır.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Zorunlu 130037.5
SEC0004 Zorunlu 230037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 330037.5
SEC0006 Zorunlu 330037.5
SEC0007 Zorunlu 430037.5
MTM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
MTM6001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM6000 Doktora Tezi010020
MTM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM6000 Doktora Tezi010020
MTM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM6000 Doktora Tezi010020
MTM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM6000 Doktora Tezi010020
MTM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM6000 Doktora Tezi010020
MTM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM6000 Doktora Tezi010020
MTM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
30 Toplam:
245 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM6104 Diferansiyel Denklemler Teorisi 30037.5
MTM6111 İleri Kismi Diferansiyel Denklemler 30037.5
MTM6103 Çok Boyutlu İstatistik Analiz ve Uygulamaları30037.5
MTM6108 Green Fonksiyonları ve Sınır Değer Problemleri 30037.5
MTE7198 Seminer02017.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MTM6104Diferansiyel Denklemler Teorisi 54545333345-
MTM6111İleri Kismi Diferansiyel Denklemler 54555343345-
MTM6103Çok Boyutlu İstatistik Analiz ve Uygulamaları44555343335-
MTM6108Green Fonksiyonları ve Sınır Değer Problemleri 53455333335-
MTM6000Doktora Tezi55555544435-
MTM6201Lineer Sınır Değer Problemleri444344444434
MTM6112Sürekli Ortamlar Mekaniği54555433425-
MTM6101Sınır Elemanlar Metodu 44555333425-
MTM6106Fizikte Matematiksel Metodlar 55555344445-
MTM6110Hilbert Uzayında Lineer Operatörler Teorisi ve Uygulamaları54435333345-
MTM6105Diferansiyel Operatörler için Ters Saçılma Problemleri54545444415-
MTM6102Algoritma Analizleri ve Veri Yapılarının Matematiksel Temelleri55555443435-
MTM6109Gruplarla İlgili Cebirsel Yapılar ve Temsilleri 54445343345-
MTM6107Görüntü Sıkıştırma Teknikleri ve Standartları45344323515-
MTE7198Seminer43444254355-

Eğitim Amaçları & Program Çıktıları İlişkisi

Amaçlar

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX
PÇ-11XXXXXXXX
PÇ-12