İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Fen ve Sosyal Bilimlerde lisans eğitimi aldıktan sonra İnsan ve Toplum bilimleri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, bu alana giren konularda bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını amaçlamaktadır. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, insanı ve toplumu ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir.
Program Eğitim AmaçlarıAdaylara sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapma deneyimini disiplinlerarası bir yaklaşımla sunmak ve uluslararası standartlara uygun akademik yazım becerilerini sağlamak.
Mezunların Mesleki Profiliİnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı adayların, sosyal bilimlerde gerek küreselleşen dünyanın, gerekse AB’ye uyum ve bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin gereksinim ve beklentilerine cevap verebilecek bilgi birikimine ve donanıma sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunur. Ayrıca kamu ve özel sektörün birçok alanında görev alabilecek ve bu alandaki boşluğu doldurmak üzere mezunlar yetiştirmeyi hedefler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, insanı ve toplumu ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir
  2. İnsan ve toplum bilimleri Yüksek Lisans Programı, ileride doktora yapmayı planlayan öğrencilere gerekli akademik donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.
  3. Programı adayların sosyal bilimlerde gerek küreselleşen dünyanın, gerekse AB’ye uyum ve bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin gereksinim ve beklentilerine cevap verebilecek bilgi birikimine ve donanıma sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunur.
  4. Ayrıca kamu ve özel sektörün birçok alanında görev alabilecek ve bu alandaki boşluğu doldurmak üzere mezunlar yetiştirmeyi hedefler.
  5. Öğrencileri ödev ve tez hazırlama konusunda akademik dile, kurallara ve protokollere aşina hale getirmek, sunum ve literatür tarama becerilerini kazandırmak ve geliştirmek.
  6. Sosyal bilimlerde metodolojinin önemine vakıf olmak
  7. Teori ile pratiğin hangi noktalarda ve nasıl bütünleşenbilecegini ve bunun akademi için önemini anlamak
  8. İngilizceyi akademik olarak kullanmayı öğrenmek ve geliştirmek
  9. Felsefe, tarih, sosyoloji ve antropoloji alanlarında belli bir seviyede aşinalık kazandırmak
  10. Karar-verme ve siyaset üretme alanında çalışacak olanlar için meselere daha geniş perspektiften bakma ve eleştirel düşünce becerisi kazandırma

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
ITB5001 Seminer01007.5
ITB5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB5000 Yüksek Lisans Tezi010020
ITB5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB5000 Yüksek Lisans Tezi010020
ITB5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB5101 Sosyal Bilimlerde Temel Kuramlar30037.5
ITB5110 Sosyal Bilimlerde Metodolojiye Giriş 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB5199 Modern Dünya Tarihi 30037.5
ITB5100 Sosyal Bilimlerde Metot Tartışmaları 30037.5
ITB5103 Türkiye’de Kalkınma: Kuramsal bir Yaklaşım30037.5
ITB5104 Kültürel Kuram ve Analiz 30037.5
ITB5105 Sosyal Bilimlerde Tarihsel Analizler30037.5
ITB5106 Düşünce Tarihi: Kavramsal Çerçeve 30037.5
ITB5107 Tarihe Yeni Yaklaşımlar30037.5
ITB5108 Modern Dünya Düzeninin Gelişimi: Toplum, Siyaset ve Ekonomide Dönüşümler30037.5
ITB5111 Osmanlı Kültürel Tarihi30037.5
ITB5112 Milliyetçilik: Kökenleri, İdeolojileri, Biçimleri30037.5
ITB5113 Mekan, Yer ve Kimlik30037.5
ITB5114 Etnik ve Kültürel Çeşitlilik30037.5
ITB5192 Sosyal ve Siyasal Hareketler30037.5
ITB5197 Sosyal Bilimlerde Çağdaş Akımlar30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0005Seçmeli 4111-111111
SEC0006Seçmeli 5111-111111
SEC0007Zorunlu 2111-111111
SEC0001Seçmeli 1111-111111
SEC0002Seçmeli 2111-111111
SEC0003Seçmeli 3111-111111
SEC0004Zorunlu 1111-111111
ITB5110Sosyal Bilimlerde Metodolojiye Giriş 1111111---
ITB5101Sosyal Bilimlerde Temel Kuramlar111-111111
ITB5103Türkiye’de Kalkınma: Kuramsal bir Yaklaşım1111111111
ITB5104Kültürel Kuram ve Analiz 1111111111
ITB5105Sosyal Bilimlerde Tarihsel Analizler1111111111
ITB5106Düşünce Tarihi: Kavramsal Çerçeve 1111111111
ITB5107Tarihe Yeni Yaklaşımlar1111111111
ITB5108Modern Dünya Düzeninin Gelişimi: Toplum, Siyaset ve Ekonomide Dönüşümler1111111111
ITB5100Sosyal Bilimlerde Metot Tartışmaları 1111111111
ITB5197Sosyal Bilimlerde Çağdaş Akımlar1111111111
ITB5111Osmanlı Kültürel Tarihi111-111111
ITB5112Milliyetçilik: Kökenleri, İdeolojileri, Biçimleri111-111111
ITB5113Mekan, Yer ve Kimlik111-111111
ITB5114Etnik ve Kültürel Çeşitlilik111-111111
ITB5192Sosyal ve Siyasal Hareketler111-111111
ITB5199Modern Dünya Tarihi 111-111111
ITB5001Seminer1111111111
ITB5000Yüksek Lisans Tezi1111111111
ITB5003Uzmanlık Alan Dersi111-111111
ITB5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik111-111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX