Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMimari Tasarım yüksek lisans programının amacı mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım arasındaki disiplinlerarası ilişkiyi araştırmak ve irdelemektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMimari Tasarım yüksek lisans programınından mezun olan öğrenciye kazandırılması amaçlanan nitelik, mimari tasarım ile farklı disiplinler arasındaki ilişki kurma becerisini geliştirmektir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme becerisi.
  2. Analitik Düşünme Becerisi: uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama becerisi.
  3. Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
  4. Sunum ve İfade Becerisi: Mimari tasarım sürecinde,sunum ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi.
  5. Tasarım Becerisi; Mimari tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
  6. Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
  7. Sürdürülebilir Tasarım: Mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama becerisi.
  8. Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi.
  9. Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini kazandırmak
  10. İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MIM5001 Seminer02007.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6401 Doğal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi30037.5
MIM6404 Görsel Çevrede Etki Çözümlemesi30037.5
MIM6409 Sosyal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi30037.5
MIM6411 Kamusal Alanlarda Mekansal Kalitenin Ölçülmesi30037.5
MIM5408 Mimari Tasarım ve Uygulama 130037.5
MIM5409 Mimari Tasarım ve Uygulama 230037.5
MIM5416 Tasarım Kuram ve Yöntemleri30037.5
MIM5411 Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6405 Mekanın Sosyolojisi30037.5
MIM6406 Mimari Psikoloji30037.5
MIM6407 Turizm Amaçlı Yerleşme ve Yapılanmada Makro Ve Mikro Ölçekte Progr. ve Planlama İlkeleri30037.5
MIM6408 Herkes İçin Tasarım30037.5
MIM6412 Felsefede Mekan Tartışmaları30037.5
MIM6402 Ekoloji - Tasarım İlişkisi30037.5
MIM6403 Eski Kent Dokusunda Tasarım İlkeleri30037.5
MIM5402 Bağlam Tasarım İlişkisi30037.5
MIM5403 Bina Değerlendirme30037.5
MIM5405 Mekan Analizleri 130037.5
MIM5406 Mekan Analizleri 230037.5
MIM5407 Mimari Eleştiri30037.5
MIM5415 Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları30037.5
MIM5417 Yapıda Bölgesel ve Çevresel Koşullar30037.5
MIM5418 Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi30037.5
MIM5413 Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleri 30037.5
MIM5419 Mimari Tasarımda Kavramsal Düşünme ve Söylem İlişkisi30037.5
MIM5420 Mimari Tasarım Düşüncesinde Eskiz30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MIM5411Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri1111111-1-
MIM5416Tasarım Kuram ve Yöntemleri1111111-1-
MIM5408Mimari Tasarım ve Uygulama 11111111111
MIM5409Mimari Tasarım ve Uygulama 21111111111
MIM5405Mekan Analizleri 11111-11111
MIM5403Bina Değerlendirme111111111-
MIM5417Yapıda Bölgesel ve Çevresel Koşullar111111111-
MIM5407Mimari Eleştiri111111111-
MIM5402Bağlam Tasarım İlişkisi111111111-
MIM5406Mekan Analizleri 21111-11111
MIM5413Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleri 111111111-
MIM5418Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi1111111111
MIM5415Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları1111111111
MIM5419 Mimari Tasarımda Kavramsal Düşünme ve Söylem İlişkisi11111---1-
MIM5001Seminer1111---11-
MIM5000Yüksek Lisans Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX